• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Restituirea cheltuielilor de personal efectuate de angajator

Hotararea nr. 1438 din data de 07 noiembrie 2014
Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului C. -S. sub nr. .../6.08.2014, reclamantul S. Orasenesc M. N. a chemat in judecata pe parata Seisanu R. M., solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 140 313 lei, reprezentand cheltuielile de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, sume rezultate din neonorarea obligatiilor asumate prin Contractul individual de munca nr. 111/9.12.2008 si Actul aditional nr. 1/9.12.2008.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca intre acesta si parata a fost incheiat Contractul individual de munca nr. 111/9.12.2008, precum si Actului aditional nr. 1/9.12.2008, prin care parata se obliga sa lucreze ca medic specialist in cadrul acestuia o perioada cel putin egala cu numarul de ani corespunzator pregatirii in rezidentiat, act aditional incheiat in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 5 si 7 din OG. nr. 12/2008, aceasta urmand sa desfasoare activitatea de medic specialist obstetrica-ginecologie o perioada de cel putin 5 ani, ca la data de 23.07.2014 parata si-a exprimat manifestarea unilaterala de vointa in sensul demisionarii din aceasta functie, demisie inregistrata la secretariatul spitalului cu nr. 1582/21.07.2014, si ca prin demisie parata a incalcat obligatia asumata prin Contractul individual de munca nr. 111/9.12.2008 si Actul aditional nr. 1/9.12.2008, creandu-i prejudicii atat din punct de vedere financiar, cat si referitor la asigurarea serviciilor medicale la nivel de unitate.

In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 6 alin. 5, 7 si 71 din OG. nr. 12/2008 si ale art. 39 alin. 2, lit. c din art. 279 .

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar, in xerocopie, cererea de demisie a paratei, Decizia nr. 77/21.07.2014, emisa de acesta, Contractul individual de munca nr. 111/9.12.2008, Actul aditional nr. 1/9.12.2008 si tabel cu salariile brute si tichetele de masa de care a beneficiat parata.

Parata Seisanu R. M. a formulat intampinare, prin care a solicitat instantei respingerea actiunii ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata, aratand ca nici Contractul individual de munca nr. 111/9.12.2008 si nici Actul aditional nr. 1/9.12.2008 nu prevad obligatia de restituire a sumelor reprezentand contravaloarea formarii profesionale si plata salariilor din rezidentiat, in caz de demisie, aceste inscrisuri necuprinzand o astfel de sanctiune, in lipsa careia, avand in vedere disp. art. 969 C. civ., angajatorul reclamant neavand posibilitatea de a solicita restituirea sumelor pretinse, si ca din analiza cuprinsului contractului individual de munca si a actului aditional se poate observa ca reclamantul angajator nu doar ca nu are dreptul de a solicita restituirea contravalorii salariilor cuvenite acesteia, ci din contra acesta era obligat la plata lor pentru munca pe care a desfasurat-o, invocand in acest sens dispozitiile art. M, pct. 1, lit. a si ale pct. 4 lit. a si ale art. N din contractul individual de munca.

In masura in care se considera ca dispozitiile contractului individual de munca se completeaza cu dispozitiile OG. nr. 12/2008, a sustinut ca esenta prezentului litigiu o constituie analiza legalitatii inserarii in contract a clauzei de fidelitate si a sanctiunii nerespectarii acesteia prin raportarea lor la principiul libertatii muncii, consacrat de dispozitiile art. 3 alin. 1, 2 si 3 din art. 279 , sens in care practica judiciara a statuat ca este nelegala inserarea unei clauze care prevede ca angajatul-in speta medicul ce a dobandit calitatea de specialist-sa fie obligat la restituirea catre angajator a drepturilor salariale incasate pe perioada rezidentiatului, ca aceasta clauza este nelegala, intrucat contravine principiului recunoscut in orice legislatie, conform caruia pentru munca prestata salariatul are dreptul la o remuneratie, neputand renunta la acest drept fundamental, si ca aceasta dispozitie, care imbraca forma unei clauze penale in materia raporturilor de munca, genereaza o impunere excesiva si dezechilibrata intre drepturile salariatului si cele ale angajatorului, fiind astfel abuziva si excesiva, nefiind fundamentata pe nicio prevedere legala.

A mai aratat ca actiunea reclamantului este inadmisibila prin prisma dispozitiilor art. 38 din art. 279 , ca, avand in vedere disp. art. 197 alin. 2 din art. 279 , chiar daca s-ar retine ca aceasta a participat la stagii de pregatire organizate de reclamant, acesta nu are posibilitatea de a-i solicita restituirea drepturilor salariale, si ca, si din perspectiva disp. art. 205 alin. 2 din art. 279 , actiunea reclamantului este inadmisibila, intrucat medicul rezident, asemenea ucenicului, dobandeste o calificare la locul de munca si are dreptul la o remuneratie.

In continuare, a mai sustinut ca dispozitiile OG. nr. 19/2009 se refera la „cheltuielile de personal” si nicidecum la restituirea drepturilor salariale, invocand si disp. art. 41 alin. 2 din Constitutia Romaniei.

In drept, a invocat dispozitiile legale mentionate mai sus.

Fata de intampinarea paratei, reclamantul a formulat si a depus la dosar raspuns la intampinare, prin care a reiterat sustinerile din cererea introductiva, adaugand faptul ca parata este cea care a ales postul si nu a ales rezidentiatul pe locuri, care i-ar fi permis sa-si aleaga locul de munca la data confirmarii ca medic specialist si ca, in privinta prejudiciilor cauzate unitatii, pregatirea unui medic specialist obstetrica-ginecologie medicala dureaza 5 ani, acesta trebuind sa scoata din nou postul vacantat la concurs si sa mai astepte inca 5 ani.

In cauza s-au administrat probe cu inscrisuri, din a caror analiza instanta retine urmatoarea stare de fapt :

Intre reclamantul S. Orasenesc M. N., in calitate de angajator, pe de o parte, si parata Seisanu R. M., in calitate de salariat, pe de alta parte, s-a incheiat Contractul individual de munca pe perioada nedeterminata nr. 111/9.12.2008, in temeiul caruia parata a fost angajata la Sectia obstetrica-ginecologie din cadrul S. Orasenesc M. N., in functia de medic rezident obstetrica-ginecologie, incepand cu data de 1.01.2009.

La aceeasi data - 9.12.2008 - partile au incheiat si Actul aditional nr. 1 la contractul individual de munca mentionat mai sus, prin care, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 7 din OG. nr. 12/01.02.2008, parata s-a obligat sa lucreze pentru angajator cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii sale in rezidentiat, incepand cu data confirmarii ca medic specialist.

Prin Decizia nr. 77/21.07.2014, reclamantul, prin reprezentant legal, avand in vedere cererea nr. 1582/21.07.2014, prin care parata solicita incetarea activitatii incepand cu data de 23.07.2014, in conformitate cu prevederile art. 81 din art. 279 si in temeiul dispozitiilor Legii nr. 95/2006 a dispus incetarea contractului individual de munca al paratei, angajata in functia de medic rezident anul V in specialitatea obstetrica-ginecologie, incepand cu data de 23.07.2014, potrivit art. 81 alin. 7 din Codul muncii .

In aceste conditii, reclamantul a formulat prezenta actiune, prin care a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 140 313 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii de rezidentiat, sustinand, in esenta, faptul ca parata si-a incalcat obligatia asumata prin actul aditional mentionat mai sus, respectiv aceea de a lucra ca medic specialist la S. Orasenesc M. N. cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii sale in rezidentiat.

Verificand sustinerile reclamantului, in raport cu dispozitiile legale invocate de acesta, Tribunalul retine ca potrivit disp. art. 6 alin. 1-3 din OG. nr. 12/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurarii asistentei medicale din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie, in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post fiind aprobate anual prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Conform aliniatelor 5, 7 si 7 1 ale aceluiasi articol rezidentii care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica care se gaseste postul respectiv si care l-a si publicat, inaintea inceperii pregatirii de rezidentiat, obligatia de a lucra la unitatea sanitara publica cu care a incheiat contractul individual de munca cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat stabilindu-se prin act aditional la contractul individual de munca, in temeiul prevederilor art. 193 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , cu modificarile si completarile ulterioare si a carei nerespectare atrage suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, precum si la restituirea primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca.

In conditiile existentei acestui cadru legal (in vigoare la data incheierii raporturilor de munca intre parti si reluat de dispozitiile OG. nr. 18/2009, care a abrogat OG. nr. 12/2008) au fost incheiate intre parti la data de 9.12.2008 contractul individual de munca si actul aditional la acesta.

Astfel ca instanta constata ca parata nu si-a respectat obligatia legala, stipulata si in actul aditional incheiat intre parti, respectiv obligatia de a lucra la unitatea sanitara publica cu care a incheiat contractul individual de munca cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat, raportul de munca al paratei incetand ca urmare a demisiei acesteia, nerespectare ce determina suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, conform dispozitiilor legale mentionate mai sus.

Datorita specificitatii activitatii in domeniul sanitar, impusa de necesitatea asigurarii unei pregatiri teoretice si practice a medicului, legiuitorul a inteles sa reglementeze raporturile juridice intr-un mod diferit fata de cele de drept comun, astfel ca desi acestea prezinta elemente similare cu cele dintre un angajator si salariat (incheierea unui contract individual de munca si obtinerea unor drepturi banesti), nu se poate face abstractie de faptul ca rezidentiatul reprezinta o forma specifica de invatamant postuniversitar, pentru care au fost instituite norme derogatorii cu privire la suportarea cheltuielilor, in situatia in care medicul rezident nu ramane in cadrul unitatii sanitare pe toata perioada rezidentiatului si, dupa finalizarea rezidentiatului, pe o perioada de timp egala cu durata acestuia, printre care se regasesc cheltuielile de personal.

Prin urmare, instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 254 alin. 1 din Codul muncii republicat, salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. Astfel, pentru a fi angajata raspunderea patrimoniala este necesar sa fie indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii de fond: calitatea de salariat la angajatorul pagubit a celui care a produs paguba, fapta ilicita si personala a salariatului savarsita in legatura cu munca sa, existenta prejudiciului cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul produs si culpa, respectiv vinovatia salariatului.

In aceasta situatie, numai intrunirea cumulativa a acestor conditii atrage raspunderea patrimoniala a salariatului, lipsa uneia dintre conditiile enumerate inlaturand aceasta raspundere.

In cauza dedusa judecatii, instanta constata ca sunt intrunite cumulativ conditiile de fond pentru angajarea raspunderii patrimoniale a paratei si drept urmare pretentiile reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de personal sunt intemeiate partial, respectiv doar pentru contravaloarea veniturilor nete si a tichetelor de masa, incasate de catre parata in perioada 1.01.xxxx14, intrucat contravaloarea contributiilor datorate in conditiile legii si mentionate in tabelul depus la dosar de catre reclamant (fila 9 dosar) nu a intrat in patrimoniul paratei.

Apararile paratei, in sustinerea solutiei de respingere a actiunii reclamantului, in sensul ca drepturile salariale incasate in perioada contractului individual de munca nr. 111/9.12.2008, respectiv pe perioada rezidentiatului, sunt pe deplin cuvenite pentru munca prestata la reclamant in acest interval de timp, drepturi la care nu poate renunta in conformitate cu dispozitiile art. 38 din art. 279 , nu pot fi acceptate de instanta, intrucat reclamantul, prin actiunea dedusa judecatii, nu a solicitat restituirea drepturilor salariale incasate de catre parata in perioada mentionata mai sus, ci despagubiri pentru incalcarea obligatiei stipulata in actul aditional la contractul individual de munca si prevazuta de dispozitiile legale mentionate anterior, iar faptul ca, pentru stabilirea cuantumului acestor despagubiri, s-a mentionat drept criteriu si cheltuielile de personal, nu presupune restituirea drepturilor salariale incasate pentru prestarea muncii, sanctiunea platii despagubirilor fiind consecinta incalcarii obligatiei asumate.

De asemenea, nu pot fi primite nici apararile paratei in sensul ca inserarea clauzei in actul aditional incalca principiul libertatii muncii, deoarece parata a consimtit la incheierea acestuia, optand pentru postul vacant in cadrul spitalului reclamant, si nici apararile acesteia in sensul ca aceasta clauza este nelegala, excesiva si abuziva cata vreme actul aditional a fost incheiat in considerarea dispozitiilor legale mentionate mai sus; aceasta cu atat mai mult cu cat disp. art. 6 alin. 1-3 din OG. nr. 12/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, stipuleaza ca rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurarii asistentei medicale din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post fiind aprobate anual prin ordin al ministrului sanatatii publice, iar parata a ocupat postul in urma acestei forme de organizare a rezidentiatului. A interpreta altfel, presupune a eluda scopul si finalitatea pentru care au fost edictate dispozitiile legale mentionate mai sus, in temeiul carora a fost incheiat intre parti actul aditional, parata exprimandu-si acordul la incheierea acestuia.

Fata de considerentele expuse, Tribunalul, avand in vedere dispozitiile legale mentionate mai sus, va admite in parte actiunea formulata de reclamantul S. Orasenesc M. N. in contradictoriu cu parata Seisanu R. M., va obliga pe parata sa-i plateasca reclamantului despagubiri egale cu veniturile nete si tichetele de masa, incasate de parata in perioada 1.01.xxxx14 si va respinge celelalte pretentii ale reclamantului.

In temeiul disp. art. 453 din Noul Cod de procedura civila, instanta, retinand ca parata este in culpa procesuala, o va obliga pe parata sa-i plateasca reclamantului suma de 199,95 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand cheltuieli de transport.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite in parte actiunea formulata de reclamantul S. Orasenesc M. N., cu sediul in M. N., . 1, judetul C. -S., CUI. xx, cont bancar RO04TREZ1855041X000055, deschis la Trezoreria M. N., in contradictoriu cu parata Seisanu R. M., CNP..., domiciliata in A. -I.,, judetul A., si in consecinta:

Obliga pe parata sa-i plateasca reclamantului despagubiri egale cu veniturile nete si tichetele de masa, incasate de parata in perioada 1.01.xxxx14.

Respinge celelalte pretentii ale reclamantului.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   demisie    clauza de fidelitate    clauza penala    stagiu de pregatire    ucenic    rezident    raspundere patrimoniala    act aditional    libertatea muncii   


Sus ↑