• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incadrarea corecta in grupele de munca a activitatii prestate. Obligatia angajatorului de a elibera o adeverinta in acest sens

Hotararea nr. 143 din 26 ianuarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Dambovita

 

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Dîmbovi?a sub nr. XXXXXXXX/09.05.2016 reclamanta B_ E__ a solicitat în contradictoriu cu pârâta P__ comunei G_ Su?ii sa se constate ca a lucrat în grupa 
a II a de munca si sa se dispuna obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca a lucrat în conditiile grupei a II a de munca în perioada 03.08.xxxx88 procentul, actul în 
baza caruia s-a facut nominalizarea, numarul deciziei, hotarârea consiliului de administratie.

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Dîmbovita sub nr. XXXXXXXX/09.05.2016 reclamanta B_ E__ a solicitat în contradictoriu cu pârâta P__ comunei G_ Sutii sa se constate ca a lucrat în grupa a II a de munca si sa se dispuna obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca a lucrat în conditiile grupei a II a de munca în perioada 03.08.xxxx88 procentul, actul în baza caruia s-a facut nominalizarea, numarul deciziei, hotarârea consiliului de administratie.

 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea cererii, reclamanta a sustinut ca în perioada 03.08.xxxx88 a fost angajata cu contract individual de munca la CAP G_ ?utii în functia de tehnician zootehnist (03.08.xxxx88) si 
agronom zootehnist (01.01.xxxx88) si ca în aceasta perioada a lucrat neîntrerupt în cadrul CAP G_ ?utii, fara a se înscrie în carnetul de munca încadrarea în grupa a II-a de munca.
Reclamanta a mai aratat ca, având în vedere ca CAP G_ ?utii a fost desfiintat si ca arhiva se gaseste la P__ comunei G_ ?utii, s-a adresat acestei institutii care i-a eliberat adeverinta nr. 
1086/16.02.2016, care însa nu îndeplineste conditiile de forma pentru a putea fi valorificata de casa de pensii, fapt pentru care nu s-a tinut cont de ea la momentul emiterii deciziei de 
pensionare anticipate, motiv pentru care s-a adresat instantei de judecata, invocând dispozitiile art. 1 alin 1 din Ordinul 50/20.03.1990 prin care s-au precizat în baza Legii nr.3/1977, privind 
pensiile de asigurari sociale si în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul Lege nr. 68/1990, pentru înlaturarea unor inechita?i în salarizarea personalului, locurile de munca, activitatile si 
categoriile de personal ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, iar potrivit pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de 
munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere pe unitati.
De asemenea, a sustinut ca munca desfasurata în toata aceasta perioada se încadreaza în grupa a II a de munca , fiind nominalizata ca atare în documentele fostului angajator si în activitatile 
cuprinse în Ordinul nr. 50/1990-anexa 2, pozitia 174.
În dovedire a solicitat încuviintarea probelor cu martori, expertiza de specialitate si înscrisuri, sens in care a anexat cererii copie carnet de munca, adeverinta nr. 1086/16.02.2016, declara?ii de 
notorietate.
In drept au fost invocate dispozitiile Ordinului 50/1990, art. 1421 si urmatoarele din Codul civil.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei de interes, aratând ca prin adeverinta nr. 1086/16.02.2016 eliberata de P__ comunei G_ ?u?ii s-a stabilit ca reclamanta a fost 
încadrata în grupa a II-a de munca în perioada 03.08.xxxx88, astfel ca solicitarile din cererea de chemare în judecata au fost deja complinite.
Pe fondul cauzei, pârâta a aratat ca la baza eliberarii adeverintei a stat carnetul de munca al reclamantei, ca certificarea s-a realizat conform înscrisurilor pe care le-a avut la dispozitie în 
arhivam înscrisuri ce au fost predate de CAP G_ ?u?ii si ca temeiul juridic al încadrarii l-a reprezentat Ordinul 50/1990, anexa nr.2, pozitia 174.
La data de 01.07.2016 reclamanta a depus la dosar raspuns la întâmpinare prin care a aratat ca adeverinta eliberata de pârâta este incompleta, neavând specificate men?iuni obligatorii, cum 
ar fi actul prin care s-a realizat nominalizarea, decizia/ procesul verbal în baza caruia s-a facut nominalizarea, hotarârea consiliului de administratie.
Prin încheierea de sedinta din data de 12 septembrie 2016 tribunalul a respins exceptia lipsei de interes invocata de pârâta si a încuviintat în favoarea reclamantei probele cu înscrisuri si cu 
expertiza tehnica judiciara în specialitatea protectia muncii, cu obiectivele:  sa se stabileasca conditiile de la fostul loc de munca al reclamantei, care rezulta din actele existente la sediul 
pârâtei preluate de la fostul C.A.P., din dispozitiile legale aplicabile la acel moment, dar si prin comparatie cu locurile de munca actuale care au conditii similare de munca si sa se stabileasca 
daca reclamanta a fost sau nu încadrata corect în grupa de munca în perioada 03.08.xxxx88, iar în ipoteza în care nu a fost corect încadrata, sa precizeze expertul în ce grupa de munca trebuia 
încadrata conform Ordinului nr. 50/1990, Ordinului nr. 125/1990 si altor dispozitii legale în materie, cu indicarea exacta a punctului în functie de care se realizeaza încadrarea.
La data de 14.12.2016 expertul O__ N_ a depus la dosar raportul de expertiza.
Examinând actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin cererea de chemare in judecata reclamanta B_ E__ a solicitat în contradictoriu cu pârâta P__ comunei G_ Su?ii sa se constate ca 
a lucrat în grupa a II a de munca si sa se dispuna obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca a lucrat în conditiile grupei a II a de munca în perioada 03.08.xxxx88.
Din men?iunile înscrise în carnetul de munca al reclamantei rezulta ca aceasta a desfasurat activitate la fostul C.A.P. G_ ?u?ii în perioada 03.08.xxxx88. Conform men?iunilor din carnetul de 
munca mai rezulta ca reclamanta a lucrat în  meseriile de tehnician zootehnic si agronom zootehnist.
Prin raportul de expertiza întocmit în cauza, expertul O__ N_ a sustinut ca pentru perioada de activitate nominalizata, din punct de vedere al legislatiei specifice muncii, a fost în vigoare 
Ordinul nr.50/1990, cu completarile ulterioare, ca potrivit prevederilor- Ordinului nr. 50/1990 pentru nominalizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii 
deosebite care se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, se precizeaza ca „ Beneficiaza de încadrarea în grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea 
numarului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, mai?tri, tehnicieni, personal de întretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de 
personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute în anexele nr. 1 si 2”  si „încadrarea în grupele I si II de munca se va face în situatia în care, cu toate masurile luate 
de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute în aceste grupe, depaseste nivelul maxim admis prevazut în 
Normele republicane de protectie a muncii\" si drept consecinta, afecteaza sanatatea lucratorilor.
În cazul activitatii reclamantei, indiferent de masurile tehnice si/sau organizatorice posibil de luat la postul de lucru, existenta noxelor nu poate fi anulata, deoarece aceste noxe sunt generate 
de însasi procesele de crestere si de exploatare a \"?eptelului\", adica de opera?iile efectuate, pentru cresterea animalelor, mentinerea si controlul starii de sanatate, de cantitatea si calitatea 
produselor obtinute (lâna, lapte, brânza, carne, etc.) conditia stipulata de Ordinul nr. 50/90 si anume : „încadrarea în grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la 
locurile de munca incluse în aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa II, personalul sa lucreze în aceste locuri cel putin 70%, din programul de lucru\", este îndeplinita si atestata în carnetul de 
munca al reclamantei chiar daca în acest act nu este înscrisa si grupa de munca.
S-a mai retinut ca în perioada nominalizata, reclamanta B_ E__ a activat exclusiv în acelasi loc de munca, având aceleasi sarcini de munca, a fost expusa aceluiasi microclimat si mediu de 
munca si nu a ocupat alte functii si nu a schimbat meseria sau sarcina de munca, ca eventual un procent din timpul lucrat sa-l fi petrecut într-un loc de munca lipsit de noxe, cu conditii normale 
de lucru si ca activitatea desfasurata de reclamanta B_ E__ se încadreaza în grupa a II-a de munca, în procent de 100%, în conformitate cu criteriile de încadrare stipulate în Ordinul nr.50/1990 
si Ordinul nr.125/1990. Întocmirea Anexelor (1?i 2), la Ordinul nr.50/1990, Lista nr. 1 si Lista nr.2, s-a bazat pe datele furnizate de catre întreprinderi prin procedurile de avizare prestabilite. 
existenta conditiilor de munca si a mediului de munca la locul de munca al reclamantei, altfel spus a principalului criteriu de încadrare în grupe permite asimilarea activitatii reclamantei cu 
activitati încadrate în Grupa II de munca, nominalizate în Anexa nr. 2 a Ordinului nr.50/1990 (edi?ie 1994, completata) precum si în Anexa nr.2 a Ordinului nr. 125/1990, (completare a Ordinului 
nr.50/1990).
Referitor la temeiul legal al încadrarii activitatii reclamantei B_ E__, în grupa a II de munca, expertul a constatat ca activând în acelasi loc de munca, având aceleasi sarcini de munca, ca 
tehnician si agronom zootehnist, reclamanta a fost expus mediului de munca agresiv, noxelor fizice si chimice cu efecte asupra sanatatii lucratorilor, pe termen mediu si lung. Activitatea 
reclamantei, se regaseste ca temei legal, la poz. 89 si 90, Anexa 2 a Ordinului nr. 125/1990, si la poz. 179, din Anexa II a Ordinului nr.50/1990 ( edi?ia din 1994). Activitatea reclamantei B_ E__, 
ca tehnician si agronom zootehnist, în perioada 03.08.xxxx88, se încadreaza în grupa II de munca în procent de 100%, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.50/1990 (cu completarile 
ulterioare), ale Ordinului nr. 125/1990, nominalizate în Anexa nr.2, temeiul legal fiind nominalizat în pozi?iile indicate anterior.
retine si tribunalul ca prin art. 1 alin. 1 din Ordinul nr. 50/20.03.1990 s-au precizat, în baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale si în conformitate cu prevederile art. 2 din 
Decretul Lege nr. 68/1990 pentru înlaturarea unor inechita?i în salarizarea personalului, locurile de munca, activitatile si categoriile de personal ce se încadreaza în grupele I si II de munca în 
vederea pensionarii, iar, potrivit pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele 
libere din unitati.
Prin urmare, fata de concluziile raportului de expertiza, instanta constata ca reclamanta a lucrat în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100% (conform pct. 179 din Anexa 2 la Ordinul 
50/1990) în perioadele 03.08.xxxx82 si 01.01.xxxx88.
Capatul de cerere privind eliberarea unei adeverinte în acest sens urmeaza a fi admis având în vedere caracterul subsidiar al sau si chiar daca, având în vedere prezenta hotarâre, o astfel de 
adeverinta nu mai este necesara.
Cu privire la cheltuielile de judecata tribunalul urmeaza a respinge aceasta cerere, apreciind ca pârâta nu se afla în culpa procesuala întrucât a emis o adeverinta conform solicitarilor 
reclamantei. Întrucât angajatorul nu a încadrat activitatea reclamantei în grupa de munca la momentul respectiv, cel care a preluat arhiva acestuia, apreciaza tribunalul, nu poate fi obligat la 
cheltuieli de judecata întrucât nu putea cuprinde în adeverinta aspecte ce nu rezultau din actele preluate.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARA?TE :
 
Admite cererea formulata de reclamanta B_ E__ (CNP xxxx), domiciliata în _ Dâmbovita, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet avocat V_ I_ M_, din _, _. 127A, 
Judetul Dâmbovita, în contradictoriu cu pârâta P__ comunei G_ Su?ii, Judetul Dâmbovita.
Constata ca reclamanta a lucrat în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100% (conform pct. 179 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990) în perioadele 03.08.xxxx82 si 01.01.xxxx88.
Obliga pârâta la emiterea unei adeverinte în acest sens.
Respinge cererea privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Apelul se depune la Tribunalul Dâmbovita.
pronuntata în sedinta publica din data de 26.01.2017.

În motivarea cererii, reclamanta a sustinut ca în perioada 03.08.xxxx88 a fost angajata cu contract individual de munca la CAP G_ Sutii în functia de tehnician zootehnist (03.08.xxxx88) si agronom zootehnist (01.01.xxxx88) si ca în aceasta perioada a lucrat neîntrerupt în cadrul CAP G_ Sutii, fara a se înscrie în carnetul de munca încadrarea în grupa a II-a de munca.

Reclamanta a mai aratat ca, având în vedere ca CAP G_ Sutii a fost desfiintat si ca arhiva se gaseste la P__ comunei G_ Sutii, s-a adresat acestei institutii care i-a eliberat adeverinta nr. 1086/16.02.2016, care însa nu îndeplineste conditiile de forma pentru a putea fi valorificata de casa de pensii, fapt pentru care nu s-a tinut cont de ea la momentul emiterii deciziei de pensionare anticipate, motiv pentru care s-a adresat instantei de judecata, invocând dispozitiile art. 1 alin 1 din Ordinul 50/20.03.1990 prin care s-au precizat în baza Legii nr.3/1977, privind pensiile de asigurari sociale si în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul Lege nr. 68/1990, pentru înlaturarea unor inechitati în salarizarea personalului, locurile de munca, activitatile si categoriile de personal ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, iar potrivit pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere pe unitati.

De asemenea, a sustinut ca munca desfasurata în toata aceasta perioada se încadreaza în grupa a II a de munca, fiind nominalizata ca atare în documentele fostului angajator si în activitatile cuprinse în Ordinul nr. 50/1990-anexa 2, pozitia 174.
În dovedire a solicitat încuviintarea probelor cu martori, expertiza de specialitate si înscrisuri, sens in care a anexat cererii copie carnet de munca, adeverinta nr. 1086/16.02.2016, declaratii de notorietate.

In drept au fost invocate dispozitiile Ordinului 50/1990, art. 1421 si urmatoarele din Codul civil.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei de interes, aratând ca prin adeverinta nr. 1086/16.02.2016 eliberata de P__ comunei G_ Sutii s-a stabilit ca reclamanta a fost încadrata în grupa a II-a de munca în perioada 03.08.xxxx88, astfel ca solicitarile din cererea de chemare în judecata au fost deja complinite.

Pe fondul cauzei, pârâta a aratat ca la baza eliberarii adeverintei a stat carnetul de munca al reclamantei, ca certificarea s-a realizat conform înscrisurilor pe care le-a avut la dispozitie în arhivam înscrisuri ce au fost predate de CAP G_ Sutii si ca temeiul juridic al încadrarii l-a reprezentat Ordinul 50/1990, anexa nr.2, pozitia 174. La data de 01.07.2016 reclamanta a depus la dosar raspuns la întâmpinare prin care a aratat ca adeverinta eliberata de pârâta este incompleta, neavând specificate mentiuni obligatorii, cum ar fi actul prin care s-a realizat nominalizarea, decizia/ procesul verbal în baza caruia s-a facut nominalizarea, hotarârea consiliului de administratie.

Prin încheierea de sedinta din data de 12 septembrie 2016 tribunalul a respins exceptia lipsei de interes invocata de pârâta si a încuviintat în favoarea reclamantei probele cu înscrisuri si cu expertiza tehnica judiciara în specialitatea protectia muncii, cu obiectivele: sa se stabileasca conditiile de la fostul loc de munca al reclamantei, care rezulta din actele existente la sediul pârâtei preluate de la fostul C.A.P., din dispozitiile legale aplicabile la acel moment, dar si prin comparatie cu locurile de munca actuale care au conditii similare de munca si sa se stabileasca daca reclamanta a fost sau nu încadrata corect în grupa de munca în perioada 03.08.xxxx88, iar în ipoteza în care nu a fost corect încadrata, sa precizeze expertul în ce grupa de munca trebuia încadrata conform Ordinului nr. 50/1990, Ordinului nr. 125/1990 si altor dispozitii legale în materie, cu indicarea exacta a punctului în functie de care se realizeaza încadrarea.

La data de 14.12.2016 expertul O__ N_ a depus la dosar raportul de expertiza.
Examinând actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin cererea de chemare in judecata reclamanta B_ E__ a solicitat în contradictoriu cu pârâta P__ comunei G_ Sutii sa se constate ca a lucrat în grupa a II a de munca si sa se dispuna obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca a lucrat în conditiile grupei a II a de munca în perioada 03.08.xxxx88.
Din mentiunile înscrise în carnetul de munca al reclamantei rezulta ca aceasta a desfasurat activitate la fostul C.A.P. G_ Sutii în perioada 03.08.xxxx88. Conform mentiunilor din carnetul de munca mai rezulta ca reclamanta a lucrat în  meseriile de tehnician zootehnic si agronom zootehnist.

Prin raportul de expertiza întocmit în cauza, expertul O__ N_ a sustinut ca pentru perioada de activitate nominalizata, din punct de vedere al legislatiei specifice muncii, a fost în vigoare Ordinul nr.50/1990, cu completarile ulterioare, ca potrivit prevederilor- Ordinului nr. 50/1990 pentru nominalizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, se precizeaza ca „ Beneficiaza de încadrarea în grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de întretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute în anexele nr. 1 si 2”  si „încadrarea în grupele I si II de munca se va face în situatia în care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute în aceste grupe, depaseste nivelul maxim admis prevazut în Normele republicane de protectie a muncii\" si drept consecinta, afecteaza sanatatea lucratorilor.

În cazul activitatii reclamantei, indiferent de masurile tehnice si/sau organizatorice posibil de luat la postul de lucru, existenta noxelor nu poate fi anulata, deoarece aceste noxe sunt generate de însasi procesele de crestere si de exploatare a \"?eptelului\", adica de operatiile efectuate, pentru cresterea animalelor, mentinerea si controlul starii de sanatate, de cantitatea si calitatea produselor obtinute (lâna, lapte, brânza, carne, etc.) conditia stipulata de Ordinul nr. 50/90 si anume : „încadrarea în grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse în aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa II, personalul sa lucreze în aceste locuri cel putin 70%, din programul de lucru\", este îndeplinita si atestata în carnetul de munca al reclamantei chiar daca în acest act nu este înscrisa si grupa de munca.

S-a mai retinut ca în perioada nominalizata, reclamanta B_ E__ a activat exclusiv în acelasi loc de munca, având aceleasi sarcini de munca, a fost expusa aceluiasi microclimat si mediu de munca si nu a ocupat alte functii si nu a schimbat meseria sau sarcina de munca, ca eventual un procent din timpul lucrat sa-l fi petrecut într-un loc de munca lipsit de noxe, cu conditii normale 
de lucru si ca activitatea desfasurata de reclamanta B_ E__ se încadreaza în grupa a II-a de munca, în procent de 100%, în conformitate cu criteriile de încadrare stipulate în Ordinul nr.50/1990 si Ordinul nr.125/1990. Întocmirea Anexelor (1?i 2), la Ordinul nr.50/1990, Lista nr. 1 si Lista nr.2, s-a bazat pe datele furnizate de catre întreprinderi prin procedurile de avizare prestabilite. 
Existenta conditiilor de munca si a mediului de munca la locul de munca al reclamantei, altfel spus a principalului criteriu de încadrare în grupe permite asimilarea activitatii reclamantei cu activitati încadrate în Grupa II de munca, nominalizate în Anexa nr. 2 a Ordinului nr.50/1990 (edi?ie 1994, completata) precum si în Anexa nr.2 a Ordinului nr. 125/1990, (completare a Ordinului nr.50/1990).

Referitor la temeiul legal al încadrarii activitatii reclamantei B_ E__, în grupa a II de munca, expertul a constatat ca activând în acelasi loc de munca, având aceleasi sarcini de munca, ca tehnician si agronom zootehnist, reclamanta a fost expus mediului de munca agresiv, noxelor fizice si chimice cu efecte asupra sanatatii lucratorilor, pe termen mediu si lung. Activitatea reclamantei, se regaseste ca temei legal, la poz. 89 si 90, Anexa 2 a Ordinului nr. 125/1990, si la poz. 179, din Anexa II a Ordinului nr.50/1990 ( ediTia din 1994). Activitatea reclamantei B_ E__, ca tehnician si agronom zootehnist, în perioada 03.08.xxxx88, se încadreaza în grupa II de munca în procent de 100%, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.50/1990 (cu completarile 
ulterioare), ale Ordinului nr. 125/1990, nominalizate în Anexa nr.2, temeiul legal fiind nominalizat în poziTiile indicate anterior.

Retine si tribunalul ca prin art. 1 alin. 1 din Ordinul nr. 50/20.03.1990 s-au precizat, în baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale si în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul Lege nr. 68/1990 pentru înlaturarea unor inechitati în salarizarea personalului, locurile de munca, activitatile si categoriile de personal ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, iar, potrivit pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere din unitati.

Prin urmare, fata de concluziile raportului de expertiza, instanta constata ca reclamanta a lucrat în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100% (conform pct. 179 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990) în perioadele 03.08.xxxx82 si 01.01.xxxx88.
Capatul de cerere privind eliberarea unei adeverinte în acest sens urmeaza a fi admis având în vedere caracterul subsidiar al sau si chiar daca, având în vedere prezenta hotarâre, o astfel de adeverinta nu mai este necesara.
Cu privire la cheltuielile de judecata tribunalul urmeaza a respinge aceasta cerere, apreciind ca pârâta nu se afla în culpa procesuala întrucât a emis o adeverinta conform solicitarilor reclamantei. Întrucât angajatorul nu a încadrat activitatea reclamantei în grupa de munca la momentul respectiv, cel care a preluat arhiva acestuia, apreciaza tribunalul, nu poate fi obligat la cheltuieli de judecata întrucât nu putea cuprinde în adeverinta aspecte ce nu rezultau din actele preluate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

 
Admite cererea formulata de reclamanta B_ E__ (CNP xxxx), domiciliata în _ Dâmbovita, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet avocat V_ I_ M_, din _, _. 127A, Judetul Dâmbovita, în contradictoriu cu pârâta P__ comunei G_ Sutii, Judetul Dâmbovita.
Constata ca reclamanta a lucrat în conditiile grupei a II-a de munca în procent de 100% (conform pct. 179 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990) în perioadele 03.08.xxxx82 si 01.01.xxxx88.

Obliga pârâta la emiterea unei adeverinte în acest sens.

Respinge cererea privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Apelul se depune la Tribunalul Dâmbovita.

Pronuntata în sedinta publica din data de 26.01.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   adeverinta    grupa a II-a de munca    raport de expertiza    categorii de personal    pensionare    sindicat    locuri de munca    Ordin   


Sus ↑