• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 101 din data 2008-02-04
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

DECIZIE Nr. 101

Şedinţa publică de la 04 Februarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...) – JUDECĂTOR

- (...) (...) (...) P. – JUDECĂTOR

- E. B. - JUDECĂTOR

GREFIER - D. E.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Astăzi la ordine s-a luat în examinare recursul civil promovat de contestatoarea B. T. împotriva sentinţei civile nr.783 din 14.09.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta B. T.; avocat F. U. pentru intimata SC” B. J.” SRL.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a expus referatul asupra cauzei de grefier, în sensul că la fila 14 dosar s-a depus răspunsul la întâmpinare de către recurentă, după care:

Nemaifiind alte cererii, excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Recurenta B. T. având cuvântul, pune concluzii pentru admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi depus în scris la dosar, casarea sentinţei şi pe fond admiterea acţiunii. Reiterează concluziile scrise depuse la dosar şi arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

Avocat F. U. pentru intimată, solicită respingerea recursului ca nefondat motivat de faptul că, contractul de muncă al recurentei a fost desfăcut în temeiul art. 651 Codul muncii, menţinerea sentinţei instanţei de fond. Nu solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

C U R T E A

DELIBERÂND

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta B. T. a formulat contestaţie împotriva deciziei de concediere 486/2007 solicitând anularea acesteia, reîncadrarea în funcţia deţinută anterior şi plata drepturilor salariale de care a fost privată.

Prin sentinţa civilă 783/14 septembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i N e a m ţ s-a respins contestaţia, ca nefondată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că:

Acţiunea promovată împotriva dispoziţiei nr.486/8.05.2007 de desfacere a contractului individual de muncă, în temeiul prevederilor art.65 alin.l Codul muncii este nefondată.

Postul de fochist, deţinut de contestatoare în cadrul SC „B. J." SRL, a fost desfiinţat definitiv pentru cauze reale şi obiective împreună cu alte trei asemenea posturi şi nu se mai regăsesc în statele de funcţii -organigrama societăţii. Măsura de mai sus a fost decisă de Consiliul de Administraţie în şedinţa din 16.04.2007, urmare încetării furnizării energiei termice începând cu data de 16.04.2007, ce a condus la încetarea de drept a contractului de prestări servicii încheiat cu SC „B. D." (...).

Din copia registrului de personal al societăţii, depusă la dosar, rezultă faptul că, ulterior datei de 16.04.2007, nu a fost angajată nici o persoană în meseria de fochist.

Prin adresa nr.3388/14.06.2007, intimata s-a adresat, în sprijinul contestatoarei, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă N, pentru găsirea unui post vacant de fochist la societăţi cu profil similar din jud.N, diligentă depusă exclusiv în interesul contestatoarei.

Împotriva sentinţei contestatoarea a formulat recurs în care a arătat următoarele:

- conform art.76 şi 78 al.1 şi 2 din Lg.53/2003 decizia de concediere este nula

- contractul încheiat cu societatea este pe o perioadă nedeterminată

- recurenta nu are nicio vină că între societatea intimată şi B. D. (...) a existat un contract pe perioadă determinată.

Recursul este nefondat urmând a fi respins pentru cele ce succed:

Concedierea recurentei a fost legală, iar prima instanţă a soluţionat în mod corect litigiul dedus judecăţii.

Se constata că nu există motive de nulitate a deciziei de concediere.

Este adevărat că acest contract de muncă a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată( în sensul că nu a fost trecută o dată de încetare ) dar aceasta nu echivalează cu un contract „sine die”.

Apariţia unei cauze obiective, cum este restrângerea activităţii unui agent economic, poate duce la o concediere a unei părţi din personal.

Astfel, considerentele de natură economică( încetarea contractului cu B. D. ) au impus restrângerea activităţii unităţii intimate.

De remarcat că prima instanţă, s-a pronunţat asupra deciziei 486/ 8 mai 2007, deşi reclamanta a solicitat anularea deciziei 153/16 aprilie 2007.

Actul juridic trebuie interpretat în sensul de a produce efecte juridice.

Înscrisul nr.153/ 16 aprilie 2007 nu este el însuşi o decizie de concediere( decizia de concediere fiind 486/8 mai 2007), ci „ o adresă” prin care i se aduce la cunoştinţă faptul că în şedinţa Consiliului de Administraţie din 16 aprilie 2007 s-a hotărât restrângerea activităţii şi desfiinţarea postului de fochist. Desfacerea efectivă a contractului de muncă nu a fost făcută atunci, ci ulterior, la 8 mai 2007.

De aceea, întrucât contestatoarea era nemulţumită de decizia de concediere ( decizia de concediere fiind 486/2007) în mod corect prima instanţă s-a pronunţat asupra acestei decizii.

Faţă de cele de mai sus va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul civil promovat de contestatoarea B. T. împotriva sentinţei civile nr.783 din 14.09.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC” B. J.”SRL .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 4 februarie 2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

B. E. N. E. O. E. P.

E. B.

 

 

 

E. D.

 

 

 

 

 

red.s. T. D./E. G.

red. d.r. BA/ 27.02.

tehnred.BC/ 2 ex/ 04.03.2008

Toate spetele


Sus ↑