• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 378 din data 2008-03-19
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A nr. 378

Şedinţa publică din data de 19 martie 2008

Preşedinte – (...) (...)

Judecători – (...)-(...) (...)

- (...) M.

Grefier - B. G.

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamanta F. E., domiciliată în comuna Merei, sat O., judeţ B, împotriva sentinţei civile nr.1059 din 19 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu pârâta SC E. E. SRL, cu sediul în C, (...) B, (...) 8, .1, .17, judeţ O.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurenta-reclamantă F. E. personal, lipsind intimata-pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

Recurs scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Recurenta-reclamantă F. E. având cuvântul arată că nu mai are cereri noi de formulat şi solicită cuvântul pe fond.

Curtea ia act de declaraţia acesteia şi, constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul în dezbateri.

Recurenta-reclamantă F. E. având cuvântul solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei primei instanţe şi pe fond obligarea societăţii la plata salariului actualizat, indexat şi reactualizat precum şi la acordarea bonurilor de masă.

Susţine în esenţă că societatea nu a făcut dovada respectării procedurii de reorganizare impusă de art.70 lit.c Codul muncii, nenotificând ITM B, referitor la cea de-a doua decizie, instituţie care, la rândul său, refuză să dea explicaţii despre punctul de lucru al societăţii din B.

Mai arată că în cauză nu e vorba de o reorganizare, ci de o concediere a salariaţilor, societatea pe o parte concediind, iar pe cealaltă angajând personal. În fine, mai susţine şi că a depus muncă forţată neplătită, prestând, de asemenea şi ore suplimentare.

În final, precizează că nu cunoaşte dacă a fost concediată pentru boală sau din cauza reorganizării societăţii.

Depune la dosar concluzii scrise şi copia sentinţei civile nr.68/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, filele 14-17.

 

C u r t e a

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr(...), reclamanta F. E. a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC E. E. SRL, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care aceasta să fie obligată la prezentarea criteriilor care au stat la baza acordării preavizului din 13.02.2007, a criteriilor care au stat la baza măririlor salariale, cauzelor care au stat la baza nerespectării dispoziţiilor şi recomandărilor date de M.M.S.S.F. prin actul de control nr. 29066/29.03.2006.

În motivarea acţiunii, reclamanta a învederat instanţei că pârâta i-a adus grave prejudicii determinate de neacordarea salariului, acordarea unui salariu foarte mic, suportarea cheltuielilor de transport în urma transferului, precizând că a fost obligată să efectueze ore suplimentare cu mult peste limita legală.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

Pentru termenul de judecată din 7.05.2007, reclamanta a mai depus la dosar două memorii şi în xerocopie tichetul de masă şi fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salariu pentru anul 2005.

Reclamanta menţionează că solicită drepturile salariale recalculate din perioada 3.08.2004 – până în prezent şi restituirea sumelor care au fost reţinute cu titlu de penalităţi, precum şi anularea deciziei nr. 3510/20.03.2007 şi integrarea în muncă.

La termenul de judecată din 21.05.2007, având în vedere că decizia 3183/2007 priveşte aceleaşi părţi şi are acelaşi obiect, instanţa dispune conexarea la prezentul dosar cu care instanţa a fost mai întâi investită.

La solicitarea instanţei, reclamanta precizează că obiectul acţiunii îl constituie plata drepturilor salariale pentru perioada 3.08.2004 – 15.03.2007 şi anularea deciziei nr. 3510/20.93.2007.

La termenul de judecată din 8.10.2007, având în vedere că niciuna din părţi nu s-a prezentat şi nici nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă, dispune suspendarea cauzei în baza art. 242 pct.2 C.pr.civ. pentru lipsa părţilor legal citate.

La termenul din 19.11.2007 primul termen după repunerea cauzei pe rol, reclamanta arată că obiectul acţiunii este anularea deciziei nr. 3510/20.03.2007 de încetare a contractului individual de muncă, precum şi acordarea drepturilor salariale.

După examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, T r i b u n a l u l B u z ă u a respins contestaţia aşa cum a fost precizată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Reclamanta a fost angajata societăţii pârâte până la data de 15.03.2007 când i-a fost încetat contractul individual de muncă în baza art. 65 pct.1 Codul muncii, determinat de desfiinţarea locului de muncă ca urmare a dificultăţilor economice.

Instanţa constată că au fost respectate condiţiile legale prevăzute de art. 69 Codul muncii de către angajator, în sensul în care la data de 3.01.2007 aceasta a emis decizia extraordinară a asociatului unic al SC „E. E.” SRL, prin care decide concedierea colectivă a 57 de salariaţi de la secţia confecţii din cadrul punctului de lucru situat în(...), urmare a reorganizării societăţii.

La data de 26.01.2007, angajatorul a emis Proiect de concediere colectivă în care dispune ca, în vederea limitării numărul concedierilor, salariaţii care vor dori vor fi transferaţi la secţia tricotaje din cadrul aceluiaşi punct de lucru.

În acelaşi proiect de concediere colectivă se prevede că salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de o plată compensatorie egală cu J din salariul de încadrare corespunzător ultimei luni de executare a contractului.

La pct.7 din proiect se stipulează că în termen de 15 zile de la primirea proiectului de concediere salariaţii disponibilizaţi pot face opţiuni, propunere pe care reclamanta nu şi-a exprimat-o, astfel că unitatea pârâtă a emis în data de 13.02.2007 preavizul nr. 120.

În urma acestor demersuri pârâta a emis adresa nr. 0188/13.04.2007 prin care o invita pe reclamantă la sediul firmei pentru a-şi ridica drepturile băneşti şi bonurile valorice aferente lunii martie, precum şi carnetul de muncă.

Totodată, pârâta trimite o înştiinţare reclamantei prin care o roagă să-i comunice dacă acceptă reangajarea în cadrul societăţii la punctul de lucru din oraşul E.,(...) judeţul C.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta F. E., conform art.304 pct.9 Cod procedură civilă criticând-o ca nelegală şi netemeinică pentru următoarele considerente :

Recurenta a susţinut că s-a tergiversat judecata dosarului, că instanţa de fond nu a avut în vedere că pârâta nu a produs dovezi în contra-susţinerilor reclamantei ceea ce era de natură să-i profite prin acordarea unor drepturi salariale, neacordarea acestora echivalând cu o discriminare.

A mai susţinut recurenta că instanţa de fond a confundat reclamanta cu sora sa geamănă, F. B., că nu a făcut nicio referire la banii care i se cuveneau pentru zilele de preaviz, precum şi faptul că datorită condiţiilor de muncă a fost depistată cu afecţiuni severe ale plămânilor.

În sfârşit, un ultim motiv de recurs, priveşte lipsa datelor de identificare a SC „E. E.” SRL , faptul că pe postul disponibilizat au fost angajate alte persoane şi că nu i s-a oferit în mod real un alt loc de muncă .

În recurs nu au fost administrate probe noi.

Legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare la recurs.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în funcţie de prevederile legale aplicabile cauzei şi sub toate aspectele , conform art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul nu este fondat, pentru următoarele considerente :

Reclamanta a fost angajata societăţii pârâta până la data de 15.03.2007 când i-a fost încetat contractul individual de muncă în baza art. 65 pct.1 Codul muncii, determinat de desfiinţarea locului de muncă ca urmare a dificultăţilor economice.

Curtea constată că au fost respectare condiţiile legale prevăzute de art. 69 Codul muncii de către angajator, în sensul în care la data de 3.01.2007 aceasta a emis decizia extraordinară a asociatului unic al SC „E. E.” SRL, prin care decide concedierea colectivă a 57 de salariaţi de la secţia confecţii din cadrul punct de lucru situat în(...), urmare a reorganizării societăţii.

La data de 26.01.2007, angajatorul a emis Proiect de concediere colectivă în care dispune ca, în vederea limitării numărul concedierilor salariaţii care vor dori, vor fi transferaţi la secţia tricotaje din cadrul aceluiaşi punct de lucru. În acelaşi proiect de concediere colectivă se prevedea că salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de o plată compensatorie egală cu J din salariul de încadrare corespunzător ultimei luni de executare a contractului.

La pct.7 din proiect se stipula că în termen de 15 zile de la primirea proiectului de concediere salariaţii disponibilizaţi pot opta, propunere pe care reclamanta nu şi-a exprimat-o, astfel că unitatea pârâtă a emis în data de 13.02.2007 preavizul nr. 120. În urma acestor demersuri pârâta a emis adresa nr. 0188/13.04.2007 prin care o invita pe reclamantă la sediul firmei pentru a-şi ridica drepturile băneşti şi bonurile valorice aferente lunii martie, precum şi carnetul de muncă.

Totodată, pârâta trimite o înştiinţare reclamantei prin care o roagă să-i comunice dacă acceptă reangajarea în cadrul societăţii la punctul de lucru din oraşul E.,(...) judeţul C.

În ceea ce priveşte susţinerile recurentei că s-a îmbolnăvit în urma condiţiilor de lucru deficitare, precum şi faptul că pe postul său au fost angajaţi alţi salariaţi, Curtea constată că aceste susţineri nu sunt dovedite, în cauză neexistând niciun raport de expertiză medical care să confirme boala reclamantei, iar postul său a fost desfiinţat prin Proiectul de concediere colectivă. D. recurentei pe marginea tergiversării judecării cauzei sunt cu totul nefondate având în vedere termenul în care dosarul de fond a fost soluţionat. De asemenea, din actele depuse la dosar rezultă că persoana în cauză este reclamanta şi nu sora sa. De altfel, reclamanta se contrazice şi susţine fie că este persoana în cauză, fie că a fost confundată cu sora sa. Datele de identificare ale societăţii sânt suficiente astfel cum rezultă din actele emise de aceasta.

Aşa fiind, constată că nu sânt întrunite în cauză disp. art. 304 C. proc. civilă şi în baza art. 312 C. proc. civilă va respinge ca nefundat recursul formulat.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta F. E., domiciliată în comuna Merei, sat O., judeţul B, împotriva sentinţei civile nr.1059 din 19 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC „E. E.” SRL, cu sediul în C, str.(...) B, (...).8, .1, .17, judeţul O.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 19 martie 2008.

 

Preşedinte Judecători

(...) (...) (...)-(...) (...) (...) M.

 

Grefier

B. G.

 

Operator de date cu caracter personal

Notificare nr.3120/2006

Tehnored.2 ex./07.04.2008

C.P./E.R.C.

dos.fond (...) Trib.B

jud. fond E. S.

J. N. H.

Toate spetele


Sus ↑