• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 69/R din data 2008-01-28
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

DOSAR NR(...)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.69

ŞEDINŢA PUBLICĂ D(...)V. 2008

PREŞEDINTE -(...) (...)

JUDECĂTOR- (...) (...)

JUDECĂTOR. (...) (...)

GREFIER -(...) (...)

-.-.-.-.-

 

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursului declarat de recurenta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET B, cu sediul în B,(...), (...) 53, . 2 împotriva sentinţei civile nr. 647/19.10.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul-contestator B. E., domiciliat în B,(...), având ca obiect „contestaţie decizie de concediere”.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 28.01.2008 care s-au consemnat în încheierea din aceeaşi zi, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat soluţionarea cauzei la data de 30.01.2008.

 

C U R T E A:

 

Asupra recursului civil de faţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 647/19.10.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...), a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul B. E. împotriva deciziei de concediere nr. 18/14.04.2006 emisă de intimata Direcţia Judeţeană de Tineret B.

A fost anulată decizia de concediere nr. 18/14.04.2006 dispunându-se reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută şi obligată intimata să plătească contestatorului despăgubiri egale cu drepturile salariale pe care trebuia să le încaseze începând cu data de 03.10.2006 şi până la data reintegrării efective, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii.

A fost respinsă ca nefondată cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea judecătorească, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B r ă i l a sub nr(...) (iniţial sub nr. 750/C/11.05.2006), contestatorul B. E. a contestat decizia de concediere nr. 18/14.04.206 emisă de Direcţia Judeţeană pentru Tineret B.

Contestatorul a susţinut că în anul 2005 a fost obligat să muncească până la 15 ore zilnic, şapte zile pe săptămână, după care i s-a pus în vedere de conducerea instituţiei să plece din unitate. În ultimă instanţă, cu ocazia evaluării profesionale a fost notat necorespunzător şi a fost concediat pentru necorespundere profesională.

B. E. a solicitat ca după anularea deciziei de concediere de mai sus, instanţa să dispună reintegrarea în muncă, plata drepturilor salariale de care a fost lipsit, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii, precum şi plata cheltuielilor de judecată.

Pârâta Direcţia Judeţeană pentru Tineret B a cerut prin întâmpinare respingerea contestaţiei, întrucât la evaluarea periodică, contestatorul a primit un punctaj care a determinat concedierea sa prin decizia nr. 18/14.04.2006 (2,35 puncte faţă de minim 2,70 puncte pentru a rămâne pe post).

În cauză s-au administrat probe cu acte, atât de contestator, cât şi de pârâtă.

Tribunalul, pe baza actelor şi lucrărilor de la dosar, a reţinut următoarele:

Contestatorul a fost angajat cu contract individual de muncă, pe post de administrator I la Centrul de Agrement Lacu S. Prin decizia nr. 18/14.04.2006, s-a dispus încetarea raporturilor de muncă pentru necorespundere profesională, în baza art. 61 lit. d Codul muncii, după împlinirea termenului de preaviz de 15 zile de la data comunicării deciziei.

La baza emiterii deciziei de concediere a stat decizia de evaluare nr. 16/28.03.2006, emisă de directorul Direcţiei Judeţene pentru Tineret B, respectiv obţinerea a 2,35 puncte, faţă de 2,70 puncte – cât era minim necesar pentru postul de administrator.

Prin aceeaşi decizie, lui B. E. i s-a oferit posibilitatea de a opta pentru un post de îngrijitor II în termen de trei zile de la comunicarea deciziei de concediere.

Contestatarul a atacat în justiţie decizia de evaluare nr. 16/28 martie 2006, litigiul formând obiectul dosarului nr. 1016/C/2006 al T r i b u n a l u l u i B r ă i l a).

T r i b u n a l u l B r ă i l a – Secţia comercială şi de contencios administrativ, prin sentinţa civilă nr. 51/F.C.A./24 aprilie 2007 (dosar nr(...)) a admis contestaţia şi a anulat decizia contestată.

Sentinţa a devenit irevocabilă prin decizia nr. 271/R/28 iunie 2007 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I (dosar nr(...)).

Tribunalul, având în vedere că actul care a stat la baza concedierii petentului a fost anulat, a constatat că nu mai există fundament legal pentru decizia contestată, astfel încât urmează ca, în temeiul art. 78 Codul muncii, care prevede că în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa dispune anularea ei, să admită contestaţia şi să anuleze decizia nr. 18/14.04.2006.

Întrucât contestatorul a solicitat reintegrarea în muncă, în temeiul art. 78 al. 2 Codul muncii, tribunalul a admis şi această cerere şi a dispus în consecinţă.

Cu privire la despăgubirile cerute de contestator şi la care poate fi obligat angajatorul în caz de anulare a deciziei de concediere, în temeiul art. 78 al. 1 Codul muncii, tribunalul a reţinut următoarele:

După emiterea deciziei de concediere nr. 18/14.04.2006, în baza art. 61 lit. d Codul muncii, angajatorul a procedat la suspendarea executării ei, emiţând decizia nr. 31/29.09.2006 .

Anterior emiterii deciziei de suspendare, Direcţia Judeţeană pentru Tineret B a primit certificatele medical prezentate de B. E., începând cu 13 aprilie 2006 până la data de 11 septembrie 2006, achitând drepturile de asigurări de sănătate corespunzătoare. Între 11 aprilie şi 2 octombrie 2006, contestatorul s-a prezentat la locul de muncă şi a primit salariul cuvenit. Începând cu data de 3 octombrie 2006, nu se mai face dovada plăţii drepturilor salariale şi pentru că instanţa a dispus reintegrarea în muncă a contestatorului, în temeiul art. 78 Codul muncii, a obligat pe pârâta să-i plătească despăgubiri egale cu drepturile salariale, pe care trebuie să le încaseze, începând de la data de 3 octombrie 2006 şi până la data reintegrării efective, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii.

Referitor la cererea petentului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, tribunalul a constatat că acesta nu a făcut dovada acestor cheltuieli, aşa încât a respins cererea ca nefondată.

Împotriva sentinţei civile a declarat recurs intimata Direcţia Judeţeană pentru Tineret B, solicitând modificarea acesteia în sensul reintegrării contestatorului-intimat B. E. în funcţia deţinută doar pentru data de 14.04.2006-02.10.2006.

A motivat că instanţa de fond nu a ţinut seama de decizia de concediere nr. 37/07.11.2006 emisă de intimată, prin care s-a dispus încetarea contractului de muncă urmare a absenţelor nemotivate de la locul de muncă pe perioada 03.10.2006–06.11.2006.

Şi împotriva acestei decizii de concediere contestatorul B. E. a formulat contestaţie, cauza aflându-se pe rolul T r i b u n a l u l u i B r ă i l a sub nr(...).

A considerat astfel că instanţa s-a pronunţat şi cu privire la această ultimă măsură, în condiţiile în care face obiectul unei alte judecăţi, fără a administra nici un fel de probe şi fără a dispune în acest sens.

A solicitat modificarea sentinţei civile în sensul reintegrării contestatorului în funcţia deţinută pentru perioada 14.04.2006-02.10.2006 iar, cu privire la drepturile salariale, acestea au fost acordate, aşa cum rezultă din actele depuse şi cum reţine şi instanţa de fond.

În drept a invocat prevederile art.304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinare, intimatul B. E. a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei civile pronunţată de instanţa de fond.

Examinând recursul astfel declarat pe baza motivelor invocate şi a situaţiei de fapt rezultând din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, cât şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 3041 Cod procedură civilă, curtea îl constată ca fiind fondat, pentru următoarele considerente:

Decizia nr. 18/14.04.2006 emisă de recurenta-intimată Direcţia Judeţeană pentru Tineret B, prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă privindu-l pe intimatul-contestator B. E., în temeiul dispoziţiilor art. 61 lit. d Codul muncii, şi care face obiectul contestaţiei de faţă, a fost suspendată în baza deciziei nr. 31/29.09.2006 emisă de recurenta-intimată, până la soluţionarea irevocabilă a cauzei înregistrată sub nr. 750/C/2006 pe rolul T r i b u n a l u l u i B r ă i l a.

De menţionat că, la baza luării măsurii dispuse prin decizia nr. 18/14.04.2006, s-a aflat decizia nr. 16/28.03.2006 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate de intimatul-contestator B. E., în funcţia de administrator I la Centrul de Agrement Lacu S, pentru un punctaj reţinut de 2,35 puncte.

Prin sentinţa civilă nr. 51/F.CA/24.04.2007 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a – secţia comercială şi de contencios administrativ rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 271/R/28.06.2007 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I –secţia de contencios administrativ şi fiscal, a fost anulată decizia nr. 16/28.03.2006 emisă de Direcţia Judeţeană pentru Tineret B.

Ca atare, în mod corect prima instanţă a reţinut, pe baza principiului resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, caracterul nul al deciziei nr. 18/14.04.2006, ca urmare a anulării actului iniţial reprezentat de decizia nr. 16/28.03.2006 emisă de recurenta-intimată Direcţia Judeţeană pentru Tineret B.

Potrivit dispoziţiilor art. 78 Codul muncii, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei dispoziţii legale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

Numai că, în speţă, în mod greşit instanţa de fond a dispus reintegrarea intimatului-contestator în funcţia deţinută şi plata drepturilor salariale cuvenite începând cu data de 03.10.2006 şi până la data reintegrării efective, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii.

Nu s-a avut în vedere că prin decizia nr. 37/07.11.2006 emisă de Direcţia Judeţeană pentru Tineret B s-a dispus asupra încetării, începând cu data de 03.10.2006, a contractului individual de muncă privindu-l pe contestatorul B. E., în temeiul dispoziţiilor art. 61 lit. a Codul muncii.

Această decizie are din punct de vedere juridic o existenţă de sine stătătoare şi îşi produce efectele specifice în ceea ce priveşte raporturile juridice de muncă dintre părţi, începând cu data de 03.10.2006.

De precizat că, împotriva deciziei nr. 37/07.11.2006 emisă de Direcţia Judeţeană pentru Tineret B s-a solicitat controlul judecătoresc, fiind promovată contestaţia ce face obiectul cauzei înregistrată sub nr(...) aflată pe rolul T r i b u n a l u l u i B r ă i l a şi pentru care s-a dispus suspendarea judecăţii, în conformitate cu prevederile art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, va fi admis recursul declarat de intimata Direcţia Judeţeană pentru Tineret B.

Va fi modificată în parte sentinţa civilă nr. 647/2007 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a şi, în rejudecare:

Se va dispune reintegrarea contestatorului B. E. în funcţia deţinută pentru perioada 14.04.2006-02.10.2006.

Va fi înlăturată dispoziţia privind obligarea intimatei să plătească contestatorului despăgubiri egale cu drepturile salariale pe care trebuie să le încaseze, începând cu data de 03.10.2006 şi până la data reintegrării efective, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile recurate.

 

CURTEA,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET, cu sediul în B,(...), (...) 53, . 2 împotriva sentinţei civile nr. 647/19.10.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) şi în consecinţă:

Modifică în parte sentinţa civilă nr. 647/19.10.2007 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a şi în rejudecare:

Dispune reintegrarea contestatorului B. E. în funcţia deţinută pentru perioada 14.04.2006-02.10.2006.

Înlătură dispoziţia privind obligarea intimatei să plătească contestatorului despăgubiri egale cu drepturile salariale pe care trebuie să le încaseze, începând cu data de 03.10.2006 şi până la data reintegrării efective, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile recurate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 30 Ianuarie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

V.G. B.G. I.J.

 

Grefier

L.S.

 

S.: (...) (...)

U.: 2 ex./L.R./28.02.2008

Fond: A.M.D./L.N.

Toate spetele


Sus ↑