• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. decizia civila nr.1319/M din data 2009-10-30
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie ,de conflicte de muncă şi asigurări sociale

 

DECIZIA CIVILĂ NR.1319/M DOSAR NR(...)

 

Şedinţa publică din data de 30 octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) (...) - judecător

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) N. (...)

Grefier: F. E.

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de reclamantul E. J., împotriva sentinţei civile nr.1168 din data de 15 iulie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din 26 octombrie 2009, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta decizie, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru astăzi, 30 octombrie 2009.

C U R T E A :

 

Asupra recursului civil de faţă;

Constată că prin sentinţa civilă nr.1168/M/15.07.2009, T r i b u n a l u l B r a ş o v a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC S. J. invocată de acesta prin întâmpinare.

A respins contestaţia introdusă de reclamantul E. J. împotriva deciziei nr. 123/02.03.2009 emisă de intimata S.C. N. J. S.R.L. , cu sediul în B , str. N.D. (...) nr. 12, judeţul B , prin lichidator judiciar S. J. .

A respins contestaţia formulată în contradictoriu cu pârâta SC S. J. ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

A luat act că reclamanta a renunţat la judecarea petitului privind înscrierea în tabelul creditorilor a creanţei rezultând din drepturile salariale neîncasate.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a lichidatorului S. J. este întemeiată întrucât acesta are doar atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea 85/2006, pe care le exercită, în numele debitorului, pentru recuperarea creanţelor şi realizarea operaţiunilor de lichidare a bunurilor din patrimoniul acestuia. Prin urmare, lichidatorul nu participă la raporturile juridice generate de lichidare în nume propriu ci în numele debitorului deci, nu poate avea calitatea procesuală în prezenta cauză. Între lichidatorul judiciar şi contestatoare nu a existat niciodată vreo relaţie contractuală de muncă.

Calitate procesuală pasivă are doar societatea angajatoare - respectiv S.C. N. J. S.R.L. care va fi reprezentată în cauză de lichidator.

Faţă de cele precizate, în temeiul art. 137 din C o d u l d e procedură civilă excepţia invocată a fost admisă cu consecinţa respingerii acţiunii formulată în contradictoriu cu pârâta SC S. J. ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

Referitor la fondul cauzei se reţine faptul că reclamantul a fost angajat al societăţii pârâte S.C. N. J. S.R.L. în funcţia de director, începând cu data de 25.11.2004, astfel cum rezultă din copia contractului individual de muncă depus la dosar - f. 28.

Prin sentinţa civilă nr. 628/sind/26.06.2008, în baza art. 107 lit. a) din Legea 85/2006 s-a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei S.C. N. J. S.R.L., fiind numit lichidator provizoriu S. J. - f. 33

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 lichidatorul a emis decizia înregistrată sub nr. 1231/02.03.2009 prin care a dispus desfacerea contractului individual de muncă încheiat între reclamant şi SC N. J. SRL în temeiul art. 65 din Codul muncii datorită deschiderii procedurii de faliment a societăţii angajatoare.

Împotriva deciziei reclamantul a formulat prezenta contestaţie prin care a invocat următoarele motive de nulitate: emiterea în mod retroactiv a deciziei, necomunicarea acesteia către reclamant, încălcarea prevederilor art. 73 alin. 1 şi 74 din Codul muncii care reglementează un termen de preaviz de cel puţin 15 zile şi conţinutul deciziei.

Motivele invocate sunt neîntemeiate şi nu pot avea ca efect anularea deciziei de concediere.

Falimentul angajatorului are ca efect, printre altele, pierderea capacităţii acestuia de a desfăşura raporturi de muncă.

Întrucât acesta nu mai desfăşoară activitate comercială, soluţia care se impune este desfiinţarea posturilor şi concedierea salariaţilor.

În acest sens, potrivit dispoziţiilor Legii 85/2006 - art. 86 alin. 6 ,,prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în procedura simplificată, precum şi în cazul intrării în faliment în procedura generală, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare”.

Rezultă, din cele menţionate, că legiuitorul a prevăzut o procedură derogatorie de la dreptul comun, acest fapt fiind justificat de situaţia specială a angajatorului care nu mai realizează venituri, fiind în imposibilitate de plata a angajaţilor.

Prin urmare, începând cu data de 26.06.2008 - data deschiderii procedurii de faliment se impune în mod obiectiv concedierea salariaţilor de către lichidator, astfel cum s-a procedat.

Faptul că decizia de concediere a fost emisă în data de 02.03.2009 deşi raportul de muncă a încetat anterior – în data de 26.06.2008 nu conduce la nulitatea deciziei. În cazul în care reclamantul a suferit un prejudiciu ca urmare a emiterii cu întârziere a decizie de concediere, are la îndemână o acţiune în despăgubiri întemeiată pe dispoziţiile art. 998- 999 din Codul civil împotriva lichidatorului. Existenţa unui eventual prejudiciu nu poate avea ca efect anularea deciziei de concediere întrucât s-ar ajunge la situaţia reîncadrării reclamantei în cadrul unei societăţi nefuncţionale care nu-şi poate permite plata salariilor.

Faptul că decizia nu a fost comunicată reclamantului nu constituie un motiv de nulitate, acesta constituind un aspect ce justifică repunerea în termenul de contestare a acesteia.

Nu constituie motiv de nulitate absolută faptul că nu s-a prevăzut în decizie un termen de preaviz în favoarea reclamantului întrucât legea nu prevede această sancţiune iar durata preavizului este prevăzută în legea specială. Nulitatea relativă poate interveni doar în condiţiile în care se dovedeşte producerea unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. În cauză reclamantul nu a invocat nicio vătămare concretă (de exemplu posibilitatea găsirii unui alt loc de muncă în această perioadă a preavizului) şi nici nu a dovedit că i s-a produs o vătămare. Oricum, o eventuală remediere a situaţiei prin reîncadrarea în muncă a reclamantului nu ar fi posibilă, după cum s-a argumentat mai sus.

Nici invocarea prevederilor art. 75 din Codul muncii, potrivit cărora decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului şi nici invocarea neretroactivităţii efectelor deciziei de concediere nu pot conduce la desfiinţarea acesteia, motivat de faptul că, în cauză sunt aplicabile prevederile speciale ale art. 86 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei iar nu prevederile C o d u l u i m u n c i i care constituie dreptul comun în materie. Drept urmare, în mod obiectiv, raporturile de muncă nu se mai pot desfăşura între părţi iar contractul de muncă nu îşi mai poate produce efectele juridice specifice da la data deschiderii procedurii falimentului - 26.06.2008.

Împotriva soluţiei a declarat recurs reclamantul E. J., solicitând modificarea în tot a acesteia, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată.

În dezvoltarea motivelor de recurs se invocă nulitatea absolută a deciziei de desfacere a contractului individual de muncă nr.1231/2.03.2009 pentru nerespectarea termenului de preaviz stabilit de art.73 Codul muncii, pentru neindicarea în cuprinsul său a duratei preavizului şi pentru retroactivitatea acesteia.

Examinând sentinţa în raport cu actele, lucrările dosarului şi cu motivele de recurs, Curtea reţine următoarele:

Prin decizia nr.1231/2.03.2009, intimata SC N. J. SRL a dispus desfacerea contractului individual de muncă al reclamantului începând cu data de 26.06.2008, conform art.65 din Codul muncii, datorită deschiderii procedurii de faliment a debitoarei la data de 26.06.2008.

Art.86 alin.6 din Legea nr.85/2005 conţine dispoziţii derogatorii de la prevederile Legii nr.53/2003, stabilind că în procedura simplificată, precum şi în cazul intrării în faliment în procedura generală, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Lichidatorul are obligatia de a acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.

Aceste dispoziţii speciale, derogatorii de la dreptul comun trebuie interpretate şi aplicate în mod restrictiv, fără a se deroga însă de la principiile generale de drept.

Decizia nr.123/2.03.2009 emisă de intimată este nelegala intrucat încalcă principiul neretroactivităţii şi nu respectă termenul de preaviz prevăzut de art.86 alin.6 din Legea nr.85/2005, urmand a fi anulata.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea urmează a admite recursul declarat de recurentul reclamant, potrivit celor ce urmează.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge excepţia lipsei calităţii numitului D. D. de reprezentant al SC S. J. , invocată de recurentul reclamant E. J..

Admite recursul declarat de recurentul reclamant E. J. împotriva sentinţei civile nr.1168/M/15.07.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v, pe care o modifică în parte, în sensul că:

Admite contestaţia formulată de reclamantul E. J. împotriva deciziei nr.123/2.03.2009 emisă de intimata pârâtă Sc N. J. SRL prin lichidator judiciar S. J. şi, în consecinţă;

Anulează decizia nr.1231/2.03.2009 emisă de intimata pârâtă SC N. J. SRL prin lichidator judiciar S. J..

Repune părţile în situaţia anterioară emiterii deciziei nr.1231/2.03.2009.

Obligă intimata pârâtă Sc N. J. SRL prin lichidator judiciar S. J. la plata către recurentul reclamant E. J. a sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...) (...)

pt.Judecător,

(...) (...),

aflată în concediu de odihnă, semnează preşedinte instanţă, N. S.

Judecător,

(...) N. (...)

 

Grefier,

F. E.

 

 

 

Red.D./4.12.09

Tehnored.N.A. 15.12.09 – 6 ex.

Jud fond N.G./C.S.

Toate spetele


Sus ↑