• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1172 din data 2009-10-13
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- contestaţie decizie de pensionare -

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 1172

Şedinţa publică din 13 octombrie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) M.

Grefier I. M.

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în municipiul B,(...), judeţul B, prin reprezentanţii săi legali, împotriva sentinţei nr. 937 din 01 iulie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă (dosar nr(...)).

La apelul nominal au lipsit reprezentanţii pârâtei recurente Casa Judeţeană de Pensii B şi reclamantul intimat P. J..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa, constatând recursul în stare de judecată, a rămas în pronunţare cu privire la acesta.

După deliberare,

C U R T E A ,

 

Asupra recursului de faţă, constată :

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i la data de 8 mai 2009, contestatorul P. J. a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B anularea Deciziei nr. 11671 din data de 27 aprilie 2009 emisă de către intimată.

În motivare a arătat că vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare nu sunt cele arătate în decizie.

A mai invocat art. 42 alin. 1 din Legea 19/2000 arătând că a lucrat în grupa a II-a de muncă 24 de ani , rezultând o reducere de 5,5 ani.

Prin întâmpinarea formulată intimata Casa Judeţeană de Pensii B a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În apărare a arătat că prin decizie s-a respins cererea contestatorului deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 42 din Legea 19/2000 în sensul că nu a realizat stagiul complet de cotizare ,care în cazul său este de 35 de ani.

A mai arătat că, într-adevăr în cuprinsul deciziei apare ca vârstă standard de pensionare cea de 65 de ani , însă programul informatic de emitere a deciziei este realizat în strânsă concordanţă cu dispoziţiile art. 42 din Legea 19/2000 în sensul că vârsta standard de pensionare din care se face reducerea din tabelul 1 este cea corespunzătoare din anexa 3 din Legea 19/2000. A arătat că, deoarece în cazul contestatorului nu s-a deschis încă dreptul la pensie corect a fost utilizată vârsta standard de 65 de ani.

Totodată, a mai arătat că a recunoscut perioada de 24 de ani, 2 luni şi 3 zile realizată în grupa a II-a de muncă,reducerea aplicabilă fiind potrivit prevederilor legii de 5 ani şi 6 luni.

La întâmpinare a fost anexată documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei.

Prin sentinţa nr. 937 din 1.07.2009 T r i b u n a l u l B o t o ş a n i a admis contestaţia formulată de P. J. şi a anulat decizia nr. 11671 din 27.04.2009 emisă de intimată.

A fost obligată intimata să emită o nouă decizie pentru limită de vârstă, cu luarea în considerare a vârstei standard de pensionare 63 ani şi 6 luni, a stagiului complet de cotizare de 32 ani şi a reducerii vârstei de pensionare cu 5 ani şi 5 luni.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, reclamantul a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă o perioadă de 24 ani, 2 luni şi 3 zile, stagiul complet de cotizare realizat fiind 33 ani, 11 luni şi 17 zile iar vârsta la momentul formulării cererii, 58 ani şi 1 lună.

Potrivit art. 42 din Legea 19/2000, asiguraţii care au realizat un stagiu complet de cotizare şi şi-au desfăşurat activităţi total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1, beneficiind astfel de o reducere de 5,5 ani din vârsta de pensionare.

Vârsta standard de pensionare, se determină potrivit art. 167 al. 1 lit. a din Legea 19/2000, în funcţie de Anexa 3 la Legea 19/2000 şi este 63 ani şi 6 luni, iar stagiul complet de cotizare, 32 ani.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs pârâta a arătat că, instanţa de fond a interpretat eronat disp. art. 42 al. 1 din Legea 19/2000, în conformitate cu care, reducerea vârstei standard de pensionare au loc doar în condiţiile realizării unui stagiu complet de cotizare, or în speţă, din documentele depuse la dosar, rezultă un stagiu de cotizare de doar 33 ani, 11 luni şi 17 zile, deci incomplet.

Prin întâmpinarea formulată, reclamantul intimat a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterând susţinerile de la judecata în fond.

Analizând hotărârea recurată, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a motivelor invocate în recurs, ce vizează disp. art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, curtea constată neîntemeiat recursul.

Prin decizia nr. 11671 din 27.04.2009, Casa Judeţeană de Pensii B a respins cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă a reclamantului, reţinând că nu sunt îndeplinite prevederile art. 41 al. 1 din Legea 19/2000, respectiv vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare, iar stagiul de cotizare este mai mic decât stagiul complet de cotizare.

Aşa cum rezultă din cuprinsul acestei decizii, dar şi din carnetul de muncă, reclamantul a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă o perioadă de 24 ani, 2 luni şi 3 zile, realizând în total un stagiu de cotizare de 33 ani, 11 luni şi 17 zile.

Potrivit art. 42 din Legea 19/2000, asiguraţii ce au realizat un stagiu complet de cotizare şi şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă, au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.

Conform tabelului nr. 1, la o vechime în muncă în condiţii deosebite (gr. a II-a) de 24 ani se reduce vârsta standard de pensionare cu 5 ani şi 6 luni.

Însă, reducerea de 5 ani şi 6 luni va opera din vârsta standard de pensionare stabilită în concordanţă cu dispoziţiile art. 167 al. 1 lit. a) din Legea 19/2000, respectiv potrivit anexei nr. 3 la această lege, care, pentru perioada martie 2009 – aprilie 2009 este de 63 ani şi 6 luni, iar stagiul complet de cotizare pentru această vârstă este de 32 ani.

Aşadar, instanţa de fond a interpretat corect disp. art. 41, 42 şi 167 din Legea 19/2000 şi a stabilit că, reclamantul este îndreptăţit a i se emite o decizie de pensionare cu luarea în considerare a vârstei standard de pensionare de 63 ani şi 6 luni şi un stagiu complet de cotizare de 32 ani, cu reducerea vârstei standard cu 5 ani şi 6 luni.

Pentru cele ce preced, constatând neîntemeiate criticile formulate de recurenta Casa Judeţeană de Pensii B, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă va respinge ca nefondat recursul.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

 

D E C I D E :

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, împotriva sentinţei nr. 937 din 01 iulie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă (dosar nr(...)).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 octombrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

 

Red. M.M.D.

Jud. fond E. I.

D. M.

Tehnored. H.L.

ex.2/30.10.2009

Toate spetele


Sus ↑