• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 128/R-CA din data 2008-10-21
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 128/R-CA

Şedinţa publică din 21 Octombrie 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) H.

Grefier E. D.

 

     

S-au luat în examinare, pentru pronunţare, recursurile declarate de contestatorul E. F. şi de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, împotriva sentinţei civile nr.364/AS din 16 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

Recursurile sunt scutite de plata taxei de timbru.

Dezbaterile asupra recursurilor au avut loc la data de 14 octombrie 2008 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta decizie.

Pronunţarea a fost amânată pentru astăzi, când în urma deliberării s-a dat următoarea soluţie:

 

C U R T E A

Asupra recursurilor civile de faţă:

Constată că la data de 13.11.2007, contestatorul Dogar F. a formulat, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A, contestaţie împotriva deciziei nr.(...)/2.10.2007 emisă de aceasta din urmă, solicitând anularea deciziei şi înlăturarea obligaţiei de plată rezultată din aceasta.

În motivare, contestatorul a arătat că la 28.12.2005 a solicitat intimatei pensionarea pentru limită de vârstă, iar la data de 12.04.2006 i-a fost comunicată decizia nr.(...)/3.03.2006 prin care s-a dispus pensionarea sa anticipată parţială întrucât la acel moment nu îndeplinea vârsta standard de pensionare. După acel moment a continuat activitatea încă 48 zile, până la 01.06.2006 când îndeplinea condiţiile pentru pensionarea pentru limită de vârstă, iar de la data de 01.06.2006 şi până în prezent a lucrat la S.C.„T.L.S.”S.A. Piteşti.

Prin decizia nr.(...)/02.10.2007 intimata l-a obligat să îi restituie pensia încasată pentru perioada 01.06.2006 - 01.09.2007, însă contestatorul apreciază că nu poate fi obligat în acest sens întrucât culpa aparţine casei judeţene de pensii, care a fost anunţată de faptul că desfăşoară în continuare activitate şi care a dispus pensionarea sa anticipată parţială, deşi el solicitase pensionarea pentru limită de vârstă.

Prin întâmpinarea formulată, Casa Judeţeană de Pensii A a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că la momentul când contestatorul a depus cererea de pensionare, respectiv 01.06.2006, nu îndeplinea condiţiile de vechime şi de vârstă impuse de lege pentru a fi pensionat pentru limită de vârstă, astfel că a fost înscris la pensie anticipată parţială, nu a atacat decizia respectivă, aceasta rămânând definitivă. La 29.06.2006 a solicitat din nou pensionarea pentru limită de vârstă, dar nici atunci nu îndeplinea cerinţele legii. În consecinţă, acesta a rămas înscris la pensie anticipată parţială, în plată. La data de 27.08.2007 contestatorul a solicitat recalcularea pensiei, arătând că şi-a continuat activitatea profesională. Potrivit art.94 din Legea nr.19/2000, pensia anticipată parţială nu poate fi cumulată cu venituri câştigate din activităţi profesionale, astfel că în conformitate cu dispoziţiile art.187 din acelaşi act normativ intimata a emis decizia nr.(...)/02.10.2007 prin care l-a obligat pe contestator la restituirea sumei încasate necuvenit pe perioada 01.06.2006 - 01.09.2007 şi, de asemenea, prin care l-a trecut în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă.

În urma probelor administrate în cauză, T r i b u n a l u l A r g e ş, prin sentinţa civilă nr.364/AS din 16 aprilie 2008, a admis în parte contestaţia formulată de Dogar F. şi a anulat în parte decizia nr. (...)/ 2.10..2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii A.

A fost obligat contestatorul să restituie drepturile de pensie încasate necuvenit pe perioada 03.03.2006 - 01.06.2006 şi să plătească 300 lei cheltuieli de judecată.

S-a reţinut de instanţa de fond, la pronunţarea acestei sentinţe, că la data de 28.12.2005, prin cererea înregistrată sub nr.7848, contestatorul Dogar F. a solicitat intimatei pensionarea pentru limită de vârstă.

Prin decizia nr.(...)/03.03.2006 intimata l-a înscris pe contestator la pensie anticipată parţială. La data de 29.06.2006 contestatorul a solicitat din nou pensionarea pentru limită de vârstă, prin cererea înregistrată sub nr.20797 din aceeaşi zi, prin adresa din 25.09.2006 intimata comunicându-i că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de această categorie de pensie şi că vârsta standard de pensionare o va împlini abia în septembrie 2010.

La data de 27.08.2007 contestatorul a solicitat recalcularea pensiei şi a comunicat intimatei că de la data de 01.06.2006 şi-a continuat activitatea profesională.

Prin decizia nr.(...)/02.10.2007, Casa Judeţeană de Pensii A l-a trecut pe contestator de la pensia anticipată parţială la pensie pentru limită de vârstă şi l-a obligat la restituirea sumei încasată cu titlu de pensie pe perioada 01.06.2006 - 01.09.2007, cu motivarea că în acest interval nu avea dreptul la pensie pentru că desfăşura activitate în baza unui contract individual de muncă.

La data de 01.06.2006 contestatorul a împlinit vârsta de 59 ani şi 5 luni. Conform art.42 din Legea nr.19/2000, asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare. Din analiza celor două decizii de pensionare a rezultat că acesta a desfăşurat activitate în grupa a doua de muncă 20 ani, 11 luni şi o zi, ceea ce ar impune reducerea vârstei de pensionare cu 4 ani şi 6 luni. Intimata menţionează că Dogar F. nu putea beneficia la 01.06.2006 de prevederile acestui articol 42 pentru că acesta nu avea acelaşi conţinut ca cel din Legea nr.19/2000 în forma actuală.

S-a reţinut că, potrivit art.94 din Legea nr.19/2000, contestatorul nu putea cumula plata pensiei anticipate parţiale cu veniturile din activitate desfăşurată în baza contractului individual de muncă, însă nu poate fi obligat decât la restituirea pensiei încasate până la data când împlinise condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, respectiv 01.06.2006, pentru că, după acel moment, culpa aparţine Casei de Pensii Judeţene A care nu şi-a îndeplinit obligaţia faţă de contestator, iar potrivit aceluiaşi text de lege acesta putea cumula veniturile obţinute din activitate cu pensia pentru limită de vârstă. În acest context nu se poate reţine că sumele încasate până la data de mai sus nu se cuveneau contestatorului, astfel că cererea contestatorului a fost privită ca întemeiată în parte şi în baza art.187 din Legea nr.19/2000 a fost admisă în parte contestaţia, anulată în parte decizia nr.(...)/02.01.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii A şi obligat contestatorul să restituie drepturile de pensie încasate necuvenit pe perioada 03.06.2006 - 01.06.2006.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termen legal, atât contestatorul, cât şi intimata Casa Judeţeană de Pensii A.

Se arată, în recursul formulat de contestator, că sentinţa instanţei de fond este nelegală şi netemeinică întrucât în mod nejustificat s-a admis numai în parte contestaţia formulată şi a fost obligat să restituie drepturile de pensie încasate necuvenit în perioada 03 martie 2006 – 01 iunie 2006.

T r i b u n a l u l A r g e ş trebuia să admită în totalitate contestaţia formulată, întrucât prin decizia atacată a fost obligat să restituie drepturile de pensie încasate necuvenit în perioada 01 iunie 2006 – 01 septembrie 2007 şi nu în perioada reţinută de instanţă.

Nu s-a avut în vedere că prin adresa nr.327/01.06.2006, S.C.„T.L.S.”S.A., unitate la care a fost angajat, arată că i-a desfăcut contractul de muncă datorită pensionării, începând cu data de 01 iunie 2006.

De la această dată fiind pensionar pentru limită de vârstă, intimata nu trebuia să-i reţină sumele încasate.

În recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii A se critică sentinţa instanţei de fond ca nelegală faţă de motivul de casare prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, arătând că nu se putea pretinde de către contestator că putea fi pensionat pentru limită de vârstă la data de 01 iunie 2006, dată la care avea vârsta de 59 ani şi 5 luni şi un stagiu de cotizare de 40 ani, 6 luni şi 14 zile, din care 20 ani, 11 luni şi o zi în grupa a II-a de muncă. Pentru această din urmă perioadă putea beneficia în baza art.42 din Legea nr.19/2000 de reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 ani şi 6 luni.

Nu s-a avut în vedere că art.52 din Legea nr.19/2000, în forma iniţială, prevedea că pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare. În situaţia contestatorului, trecerea de la pensia anticipată parţială la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei, s-a efectuat la data de 01 septembrie 2007, luna următoare depunerii cererii din 27 august 2007, conform pct.9 din Ordinul M.M.F.E.S. nr.680/2007.

Cea de-a doua critică formulată de intimată este aceea că s-a reţinut în mod eronat de instanţa de fond că nu poate fi obligat contestatorul decât la restituirea pensiei încasate până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, respectiv 01 iunie 2006.

Întrucât în perioada 01 iunie 2006 – 30 august 2007 contestatorul a beneficiat de dreptul de pensie anticipată parţial şi a fost angajat cu contract individual de muncă, instanţa trebuia să respingă contestaţia formulată deoarece se impunea recuperarea sumei încasată necuvenit în această perioadă.

Faţă de motivele arătate se solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul respingerii contestaţiei formulate.

Recursul declarat de contestator este întemeiat.

Astfel, prin decizia nr.(...) din 02 octombrie 2007, contestată, intimata Casa Judeţeană de Pensii A a dispus recuperarea de la contestatorul-recurent a sumei de (...) lei reprezentând pensii încasate necuvenit în perioada 01 iunie 2006 – 01 septembrie 2007.

S-a precizat în decizie că fiind beneficiarul unei pensii anticipate parţiale, contestatorul nu are dreptul la pensie pe timpul cât desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect că la data de 01 iunie 2006, contestatorul a împlinit vârsta de 59 ani şi 5 luni. Acesta a solicitat prin cererea din 28 decembrie 2005 pensionarea pentru limită de vârstă, însă prin decizia nr.(...) din 03 iunie 2006 intimata l-a înscris la pensie anticipată parţială. La data de 29 iunie 2006 contestatorul a solicitat din nou pensionarea pentru limită de vârstă, intimata comunicându-i prin adresa din 25 septembrie 2006 că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de această categorie de pensie şi că vârsta standard de pensionare o va împlini în luna septembrie 2010.

Se constată însă că, aşa cum arată şi intimata în recursul formulat, potrivit anexei 3 a Legii nr.19/2000, contestatorul, care este născut la data de 23 decembrie 1946, are vârsta standard de pensionare de 62 ani şi 10 luni pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

La data de 01 iunie 2006, când acesta a solicitat pensia pentru limită de vârstă, avea vârsta de 59 ani şi 5 luni şi un stagiu de cotizare de 40 ani, 6 luni şi 14 zile, din care 20 ani, 11 luni şi o zi în grupa a II-a de muncă, 14 ani, 7 luni şi 13 zile în condiţii normale de muncă, 5 ani, o lună şi 23 zile stagiu asimilat şi 5 ani stagiu aferent grupei a II-a de muncă.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.19/2000, asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr.1. În tabelul nr.1, la un stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă de 20 ani împliniţi în grupa a II-a, contestatorul putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 ani şi 5 luni.

Cum potrivit tabelului de la anexa 3 din Legea nr.19/2000 sus arătat, vârsta standard de pensionare pentru contestator, care a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă în perioada aprilie 2006 – iulie 2006, trebuia să fie de 62 ani şi 10 luni.

Avându-se în vedere prevederile art.42 din Legea nr.19/2000 sus arătată, tabelul nr.1 şi faptul că, contestatorul a lucrat 20 ani în grupa a II-a de muncă, vârsta standard de pensionare trebuia redusă cu 4 ani şi 5 luni.

Cum contestatorul a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01 iunie 2006, dată la care avea vârsta de 59 ani şi 5 luni, aceasta era pensia care trebuia să i se acorde.

Mai mult, şi societatea la care a lucrat contestatorul, S.C.„T.L.S.”S.A. Piteşti, a comunicat intimatei, prin adresa nr.20797 din 29 iunie 2006, că a desfăcut contractul de muncă al acestuia începând cu 01 iunie 2006, dată de la care este pensionar pentru limită de vârstă.

Faţă de cele arătate, avându-se în vedere că recurentul-contestator îndeplinea condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă la data de 01 iunie 2006, iar după această dată s-a reangajat la aceeaşi unitate, în mod greşit intimata a emis decizia nr.(...) din 02 octombrie 2007 prin care a dispus recuperarea pensiei încasate nejustificat, ca fiind pensie anticipată parţial şi nu pensie pentru limită de vârstă.

Chiar şi intimata, prin adresa din 25 septembrie 2006, comunică contestatorului că nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă deoarece va îndeplini vârsta de pensionare abia în luna septembrie 2010, pentru ca, ulterior, să dispună trecerea la pensie pentru limită de vârstă în luna septembrie 2007.

Faţă de cele arătate, recursul declarat de contestator este întemeiat şi în baza art.312 alin.2 Cod procedură civilă urmează a fi admis, a se dispune anularea deciziei nr.(...) din 02 octombrie 2007, emisă de intimată, care va fi obligată să restituie contestatorului sumele reţinute în baza acestei decizii.

Avându-se în vedere motivarea recursului contestatorului, care priveşte aceleaşi susţineri în fondul cauzei ca şi recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii A, acesta din urmă urmează a fi respins.

În mod corect instanţa de fond a apreciat că, avându-se în vedere prevederile art.42 din Legea nr.19/2000, contestatorul putea fi pensionat pentru limită de vârstă la data de 01 iunie 2006 întrucât acesta a lucrat 20 ani, 11 luni şi o zi în grupa a II-a de muncă, impunându-se reducerea vârstei de pensionare cu 4 ani şi 5 luni.

Şi cea de-a doua critică formulată de intimată este nefondată, întrucât în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.94 din Legea nr.19/2000, potrivit cărora, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională pensionarii pentru limită de vârstă.

În speţă, contestatorul, îndeplinind condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă la 01 iunie 2006, nu se mai impunea obligarea acestuia la restituirea pensiei încasată nejustificat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de contestatorul E. F., împotriva sentinţei civile nr.364/AS din 16 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), pe care o modifică, în sensul că admite contestaţia formulată de acesta şi obligă pe intimata Casa Judeţeană de Pensii A să restituire contestatorului sumele de bani reţinute în baza acestei decizii.

Respinge recursul declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, împotriva aceleiaşi sentinţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 octombrie 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

 

L.I., N.S.P., P.G.,

 

 

Grefier,

 

 

Red.P.G.

Tehnored.G.T.

4 ex./29.10.2008

Jud.fond: F.V.

C.E.

Toate spetele


Sus ↑