• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 5550R din data 2009-10-13
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.4496/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia Civilă (...).5550/R

Şedinţa publică din data de 13 octombrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

GREFIER - (...) (...)

***********************************

Pe rol fiind, soluţionarea recursului declarat de recurentul-reclamant T. H., împotriva sentinţei civile nr.3646 din data de 04.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.1233/3/AS/2009, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B - având ca obiect „anulare decizie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: recurentul-reclamant T. H. personal, lipsind intimata-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Curtea, în şedinţă publică, procedează la identificarea recurentului-reclamant T. H., acesta legitimându-se cu C.I. Seria R.R. (...).(...) eliberată de către S.P.C.E.P. Secţia nr.3 biroul nr.4 la data de 06.06.2005.

Recurentul-reclamant T. H., la solicitarea Curţii, în şedinţă publică, procedează la semnarea cererii de recurs, complinindu-se astfel lipsurile constatate.

Recurentul-reclamant T. H., având cuvântul, arată că în această fază procesuală înţelege să solicite încuviinţarea probei cu înscrisuri, în susţinerea motivelor de recurs formulate în cauză, respectiv un tabel de calcul cu sume cuvenite de încasat de la Casa de Pensii, un tabel privind evoluţia punctului de pensie în perioada aprilie 2001- ianuarie 2009 precum şi decizia de pensionare nr.(...) din 10.09.2009, făcând precizarea că această decizie nu îl mulţumeşte.

Curtea atrage atenţia recurentului-reclamant, în sensul că înscrisurile solicitate ca probe în recurs vor fi cenzurate cu prilejul soluţionării cererii deduse judecăţii şi vor fi avute în vedere doar acele înscrisuri utile cauzei care au legătură cu obiectul dreptului dedus judecăţii.

Curtea, după deliberare, încuviinţează pentru recurentul-reclamant T. H. proba cu înscrisuri, în baza dispoziţiilor art.150 Cod proc. civilă şi primeşte la dosar actele depuse în administrarea acestei probe. În ceea ce priveşte decizia de pensionare nr.(...) din data de 10.09.2009, Curtea o va avea în vedere în susţinerea nemulţumirilor recurentului-reclamant.

Recurentul-reclamant T. H., întrebat fiind, arată că nu mai are cereri, chestiuni prealabile de formulat, excepţii de invocat sau înscrisuri noi de ataşat.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţii recurente prezente în susţinerea motivelor de recurs formulate în cauză.

Recurentul-reclamant T. H., având cuvântul, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris, şi rejudecând cauza, refacerea calculului pensiei astfel cum a arătat în notele scrise pe care le depune la dosar.

Apoi, întrebat fiind, arată că înţelege să solicite efectuarea unei expertize de specialitate, probă care nu a solicitat-o la fond şi care, de altfel, nu a fost pusă în discuţie de către instanţă.

Mai arată că o astfel de probă este utilă soluţionării cauzei, aşa cum a menţionat în concluziile scrise depuse la dosar.

Curtea declară dezbaterile închise, potrivit dispoziţiilor art.150 Cod proc. civil şi reţine cauza spre soluţionare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.3645 din data de 04.05.2009, pronunţată în dosarul 1233/3/LM/2009, T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a-VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis în parte cererea formulată de reclamantul T. H. în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, având ca obiect anulare decizie.

A dispus anularea deciziei nr. (...)/27.11.2008 şi a obligat intimata la emiterea unei decizii de pensionare, în care să fie valorificat un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 2 luni şi un stagiu de cotizare realizat de 43 ani, 10 luni şi 9 zile, începând cu data de 01.08.2007.

A obligat intimata la plata diferenţelor dintre pensia cuvenită şi cea încasată, începând cu data de 01.08.2007.

A respins, în rest, acţiunea.

A respins cererea reclamantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorească, prima instanţă a reţinut că reclamantul T. H. a solicitat, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B (C.P.M.B.), anularea deciziei de pensionare nr. (...)/10.07.2008 şi obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii.

Prin sentinţa civilă nr. 1849/05.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i, intimata Casa de Pensii a Municipiului B a fost obligată la emiterea unei noi decizii de pensionare, prin care să stabilească în favoarea reclamantului o nouă pensie, calculată în raport de un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 2 luni. Intimata Casa de Pensii a Municipiului B s-a conformat şi a emis decizia nr. (...) din data de 10.07.2008.

Această decizie a fost contestată de reclamant pentru motivele arătate în acţiunea introductivă.

În ceea ce priveşte criticile cu privire la forma deciziei, respectiv: numărul deciziei, înscrisul conform sentinţei civile nr. 1849 şi data sunt scrise de mână, fără ştampila Casei de pensii şi semnătură lucrătorului; la punctul A este înscris „ca urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare nr. 2344/18.12.2007", iar reclamantul nu cunoaşte dosarul de pensionare menţionat; decizia de pensionare nr. (...)/10.07.2008 nu este semnată de lucrătorul care a întocmit-o; în decizia de pensionare nu se menţionează dacă poate fi atacată şi unde; reducerea vârstei de pensionare datorită condiţiilor speciale şi deosebite de muncă nu este înscrisă perioada de 7 ani şi 2 luni datorită grupei I; la total stagiu de cotizare în grupa I şi a-II-a apare Legea nr.3/1977, care este abrogată, Tribunalul a apreciat că aceste critici sunt nefondate şi că aspectele invocate nu afectează valabilitatea deciziei (fiind aspecte pe care instanţa nu este în măsură să le cenzureze).

În ceea ce priveşte critica referitoare la stagiul complet de cotizare de 31 ani şi 2 luni, Tribunalul a constatat că acest aspect a fost soluţionat prin sentinţa civilă nr. 1849 din data de 05.03.2008, iar intimata s-a conformat acestei hotărâri judecătoreşti.

Referitor la total stagiu de cotizare realizat, prima instanţă a reţinut că din buletinul de calcul rezultă o perioadă de 43 de ani, 10 luni şi 9 zile, iar în decizia contestată a fost menţionat un total de 43 ani, 01 luni şi 9 zile. Conform art. 160 alin.1 din Legea nr. 19/2000 „vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la intrarea în vigoare a acestei legi, constituie stagiu de cotizare", precum şi că, potrivit deciziei nr. (...) din 27.11.2008, intimata a reţinut un stagiu complet de cotizare de 35 ani, în loc de 31 ani şi 2 luni aşa cum s-a statuat prin sentinţa civilă mai sus menţionată şi un total stagiu de cotizare de 44 ani, 10 luni şi 9 zile, în loc de 43 ani, 10 luni şi 9 zile.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 89 din Legea nr. 19/2000, instanţa de fond a admis, în parte, cererea de chemare în jduecată formulată de reclamant şi, în consecinţă, a obligat intimata la emiterea unei decizii, în care să fie reţinut un total stagiu de cotizare de 43 ani, 10 luni şi 9 zile, însă a respins, în rest, acţiunea acestuia, ca neîntemeiată.

Deşi reclamantul a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, întrucât el nu a făcut dovada acestor cheltuieli, instanţa de fond a respins şi această cerere.

Împotriva sus-menţionatei sentinţe, a declarat recurs, motivat în termenul legal, reclamantul T. H., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul-petent arată că prin acţiunea iniţială el a contestat două decizi de pensionare.

Astfel, precizează recurentul-reclamant, la punctul 1 el a contestat decizia de pensionare nr. (...)/10.07.2008, care nu a fost întocmită în conformitate cu Anexa 16 din Ordinul nr. 340/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, deoarece nu s-a menţionat dacă poate fi atacată şi unde.

Arată că, iniţial, el a contestat această decizie prin adresa nr. (...)/28.07.2008, la Casa de Pensii a sectorului 1 B, dar nu a primit răspuns.

Mai precizează că, la punctul 2 a contestat decizia de pensionare nr. (...)/27.11.2008, prin care i s-a recalculat punctul de pensie ca urmare a stagiului adăugat la cotizare şi vechime pentru perioada 01.08.2007 - 31.07.2008, în baza adresei nr.(...)/25.08.2008.

De asemenea, mai precizează că la punctul 3 a cerut restituirea actelor depuse la dosar odată cu cererea de pensionare prin adresa 129/22.09.2008, însă în sentinţa civilă nr. 3646 nu s-a menţionat nimic în legătură cu restituirea actelor, astfel că, după aproape un an, el încă mai „cerşeşte” actele din dosarul de pensionare, fără ca măcar justiţia să îl ajute.

Recurentul-reclamant susţine că instanţa de fond a fost în eroare atunci când a apreciat că prin emiterea deciziei de pensionare nr. (...)/27.11.2008, prin care i-a fost recalculat punctul de pensie prin luarea în considerare a stagiului de cotizare adăugat, cât şi a vechimii în muncă pentru perioada 01.08.2007 - 31.07.2008, prezenta cauză ar fi fost soluţionată.

Ori, arată recurentul-reclamant, greşelile din decizia de pensionare nr. (...)/10. 07.2008 au fost preluate întocmai şi în decizia de pensionare nr. (...)/27.11.2008, cu excepţia "Reducerea vârstei standard de pensionare ... 7 ani 2 luni".

Mai arată că, la emiterea deciziei de pensionare nr. (...)/27.11.2008, Casa Locală de Pensii a sectorului 1 B trebuia să rectifice mai întâi greşelile din decizia de pensionare nr. (...)/10.07.2008, însă nu au dat curs adresei nr. (...)/28.07.2008.

Faţă de cele afirmate mai sus, recurentul-reclamant solicită admiterea recursului şi soluţionarea cauzei aşa cum s-a solicitat prin acţiunea iniţială.

Nu indică temeiurile de drept ale cererii de recurs.

În recurs, s-a administrat proba cu înscrisuri, la cererea recurentul-reclamant, prilej cu care au fost depuse la dosar următoarele: decizia de pensie nr. (...)/10.09.2009, emisă în baza sentinţei civile nr. 3646/04.05.2009, tabel calcul sume cuvenite a fi încasate de la casa de pensii, situaţia evoluţiei valorii punctului de pensie în perioada aprilie 2001 – ianuarie 2009, dovada comunicării deciziei de pensie prin serviciile poştale (filele 16 – 20).

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de recurs, precum şi din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 3041 Cod proc. civilă, Curtea reţine următoarele:

Întrucât recurentul-reclamant nu a indicat temeiurile juridice ale cererii sale de recurs, Curtea, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 306 alin. 3 Cod proc. civilă, apreciază că dezvoltarea motivelor de fapt invocate face posibilă încadrarea acestora în dispoziţiile art. 304 pct.8 şi pct.9 Cod proc. civilă, astfel că va analiza prezentul recurs prin prisma acestor temeiuri de drept.

Cât priveşte recursul, Curtea reţine că acesta este fondat, urmând a-l admite ca atare, din următoarele considerente:

Deşi intimata C.P.M.B. a emis, în baza sentinţei civile nr. 1849/05.03.2008, decizia de pensie nr. (...)/27.11.2008, recurentul-reclamant este în continuare nemulţumit de modul de calcul al drepturilor sale de pensie, susţinând că, practic, greşelile strecurate în decizia de pensionare nr. (...)/10. 07.2008 ar fi fost preluate întocmai şi în decizia de pensionare nr. (...)/27.11.2008, cu excepţia faptului căs-a menţionat "Reducerea vârstei standard de pensionare ... 7 ani 2 luni".

Astfel, acesta susţine că la emiterea deciziei de pensionare nr. (...)/27.11.2008, Casa Locală de Pensii a sectorului 1 B însă nu a dat curs adresei nr. (...)/28.07.2008 şi nu a rectificat greşelile existente în decizia de pensionare anterioară – decizia nr. (...)/10.07.2008.

Recurentul-reclamant susţine că, pentru acest motiv, nu poate fi considerată a fi soluţionată contestaţia sa formulată împotriva deciziei de pensie nr. (...)/10.07.2008.

Aceste aspecte nu au fost verificate de către prima instanţă, motiv pentru care Curtea apreciază că din chiar proba cu înscrisuri administrată în recurs rezultă necesitatea efectuării în cauză a unei expertize contabile judiciare, care să stabilească ce cuantum al pensiei se cuvine reclamantului T. H., în raport de toate elementele ce compun baza de calcul a acesteia, cu luarea în considerare şi a celor indicate în adresa nr. (...)/28.07.2008, a stagiului de cotizare adăugat, cât şi a vechimii în muncă pentru perioada 01.08.2007 - 31.07.2008.

Simplele calcule aritmetice efectuate de recurentul-reclamant, prezentate instanţei de control judiciar, nu pot constitui o dovadă a temeiniciei pretenţiilor sale, însă, în aceeaşi măsură, nu constituie nici dovada contrară celor susţinute de acesta.

C o d u l d e procedură civilă consacră principiul nemijlocirii, ceea ce presupune ca toate probele să fie administrate în faţa instanţei care judecă un anumit dosar.

În consecinţă, în condiţiile în care, pentru verificarea susţinerilor recurentul-reclamant privind erorile strecurate în calculul drepturilor sale de pensie, este necesară administrarea probei cu expertiză contabilă şi cum această probă nu poate fi administrată în faza judecăţii în recurs - date fiind dispoz. art. 305 Cod proc.civilă -, se impune admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond.

Astfel, Curtea apreciază că, în lipsa administrării unor probe utile, nesocotirea dispoziţiilor art.129 alin. 5 Cod. proc. civilă, conform căruia judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii dacă pretenţiile reclamantului sunt justificate, respectiv dacă drepturile de pensie ale acestuia au fost corect calculate.

Faţă de dispoz. art.305 Cod proc. civilă, proba cu expertiză contabilă judiciară neputând fi administrată în recurs, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1, alin.2 şi alin.3 teza a 2 – a Cod proc. civilă, recursul va fi admis, sentinţa atacată va fi casată, iar cauza va fi trimisă, spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru efectuarea unei expertize contabile, prilej cu care vor fi analizate şi toate susţinerile şi apărările părţilor, formulate prin cererea de chemare în judecată şi întâmpinare, urmând a fi avute în vedere şi toate înscrisurile existente în dosarul deţinut de casa teritorială de pensii, cât şi cele ce au fost depuse la dosar în cadrul probei cu înscrisuri administrată în recurs.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Admite recursul declarat de recurentul-reclamant T. H., împotriva sentinţei civile nr.3646 din data de 04.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.1233/3/AS/2009, în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B.

Casează sentinţa atacată şi trimite cauza, spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.10. 2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

GREFIER,

(...) (...)

 

red: M.P. / tehnored: C.P.

2 ex. / 29.10.2009

Jud. fond : H. E.;

M. D.

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑