• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 3293 din data 2008-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 3293

Şedinţa publică din 12 noiembrie 2008

Curtea constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...) JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : DR.(...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de către pârâta CASA JUDEŢEANĂ de PENSII C-S împotriva sentinţei civile nr. 704/9.06.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta-intimată E. F., având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal s-a prezentat pentru reclamanta-intimată E. F. lipsă, avocat T T., în substituirea avocatului O. O., lipsă fiind pârâta-recurentă Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, reprezentanta reclamantei intimate depune la dosar împuternicirea avocaţială şi delegaţia de substituire.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reprezentanta reclamantei intimate solicită respingerea recursului pârâtei ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică, fără cheltuieli de judecată. Arată că în mod corect a fost admisă acţiunea, prima instanţă reţinând în mod just că reclamanta beneficiază de pensie de urmaş după defunctul său soţ.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată :

Prin sentinţa civilă nr. 704/9.06.2008, pronunţată în dosarul nr(...), Tribunalul C-S, Reşiţa a admis în parte acţiunea civilă formulată de către reclamanta E. F. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S şi a obligat pârâta să elibereze o copie certificată de pe decizia de pensionare şi dovada înregistrării cererii de pensie a soţului decedat al reclamantei : E. G, respingând în rest pretenţiile formulate.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că, reclamanta este îndreptăţită la eliberarea unei dovezi din care să rezulte că soţul decedat al acesteia era pensionar în sistemul public de pensii, deoarece o astfel de dovadă îi este necesară, potrivit art.1 din Legea nr. 578/2004, pentru a beneficia de ajutorul lunar prevăzut de Legea nr. 578/2004.

Apărarea pârâtei referitoare la caracterul confidenţial al dosarului de pensionare a fost înlăturată de către instanţa de fond, care a apreciat că reclamanta invocă un drept propriu, întemeiat pe situaţia de pensionar a soţului său predecedat, astfel încât justifică interesul de a obţine acte din dosarul de pensionare al acestuia.

Cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata unor daune materiale echivalente cu cuantumul ajutorului lunar, prevăzut de Legea nr. 578/2004, ajutor de care a fost privată în lunile martie şi aprilie 2008, respectiv la plata sumei de 180 lei, precum şi la plata în continuare a cuantumului acestui ajutor până când va beneficia efectiv de el, a fost respinsă cu motivarea că, reclamanta nu a făcut dovada daunelor materiale cauzate, respectiv a împrejurării că a solicitat acordarea acestui ajutor, iar pârâta a respins nejustificat acordarea lui.

Pârâta a formulat, în termenul legal, recurs împotriva sentinţei civile nr. 704/9.06.2008 a Tribunalul C-S, Reşiţa, solicitând admiterea recursului şi modificarea în parte a hotărârii atacate, în sensul respingerii în totalitate a acţiunii reclamantei.

În motivarea cererii de recurs se arată că reclamanta a solicitat eliberarea doar a uneia dintre cele două acte menţionate în dispozitivul sentinţei recurate, astfel încât instanţa de fond a dat mai mult decât s-a cerut, hotărârea fiind dată cu aplicarea greşită a legii.

Pe de altă parte, hotărârea recurată a fost pronunţată cu interpretarea greşită a actelor aflate la dosar, cât şi a dispoziţiilor legale. Astfel, instanţa de fond a ignorat răspunsul pârâtei înregistrat sub nr. 2331/26.02.2008, precum şi dispoziţiile art.12 lit. d din Legea nr. 544/2001 şi ale art.191 din Legea nr. 19/20000, modificată şi completată, din care rezultă că dosarul de pensionare este confidenţial, astfel încât la el pot avea acces doar titularul dosarului sau organele abilitate ale statului.

În drept, se invocă dispoziţiile art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9 raportate la cele ale art.3041 Cod procedură civilă.

Intimata nu a depus întâmpinare, deşi a fost citată cu această menţiune.

Examinând recursul, prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor art. 304 pct.7, pct.8 şi pct.9 raportate la cele ale art.3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că este neîntemeiat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la eliberarea din arhiva sa a unei copii certificate de pe decizia de pensie şi dovada înregistrării cererii de pensionare a soţului său E. G, decedat la 3.04.1980 în Reşiţa, arătând că, la data de 28.02.2008, a solicitat eliberarea acestor înscrisuri, printr-o cerere depusă la registratura pârâtei, însă pârâta a refuzat eliberarea copiilor solicitate. Atât în cererea de chemare în judecată, cât şi în cererea adresată pârâtei, reclamanta a învederat că înscrisurile solicitate îi sunt necesare pentru întocmirea dosarului de acordare a ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor în conformitate cu prevederile Legii nr. 578/2004, întrucât beneficiază de pensie de urmaş după soţul său, stabilită în dosarul nr. 50742/1982, şi nu mai deţine acte privind pensionarea soţului său decedat în 1980.

Faţă de obiectul cererii de chemare în judecată, Curtea constată că instanţa de fond a acordat exact ceea ce s-a cerut, astfel încât nu este aplicabil motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.6 Cod procedură civilă.

Art. 1 alin 1 din Legea nr. 578/2004, prevede : „ Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar ”. Raportat la aceste dispoziţii legale, reclamanta justifică interesul de a solicita pârâtei decizia de pensionare a susţinătorului său decedat, precum şi dovada înregistrării cererii de pensionare formulată de către acesta.

Conform deciziilor de pensionare nr.50742/28.04.1980 şi nr. 50742/28.02.2005 emise de pârâtă, reclamanta beneficiază de pensie de urmaş stabilită după soţul său predecedat : E. G, în temeiul Legii nr. 3/1977, cu începere de la data de 1.05.1980.

Din cuprinsul dispoziţiilor art. 39 şi urm. din Legea nr. 3/1977, art. 1 şi art.2 din O.U.G. nr. 4/2005 coroborate cu cele ale art.71 din Legea nr. 3/1977, rezultă că pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, la o astfel de pensie.

Prin urmare, în dosarul de pensionare al reclamantei trebuie să se afle decizia de pensionare a susţinătorului său decedat, astfel încât susţinerea pârâtei că reclamanta solicită eliberarea unor înscrisuri care au caracter confidenţial, conform art.191 din Legea nr. 19/2000 şi art.12 lit. d din Legea nr. 544/2001 este nefondată, iar hotărârea recurată a fost pronunţată cu aplicarea corectă a acestor prevederi legale, nefiind incident motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Din considerentele sentinţei recurate rezultă motivele pe care se sprijină soluţia primei instanţe, acestea nefiind contradictoriii sau străine de natura pricinii, astfel încât, în speţă, nu este aplicabil motivul de recurs reglementat de art.304 pct.7 Cod procedură civilă.

Reclamanta nu a dedus judecăţii vreun act juridic, care să facă obiectul interpretării instanţei de fond împrejurare ce atrage inaplicabilitatea, în cauză, a prevederilor art.304 pct.8 Cod procedură civilă.

Pentru motivele expuse anterior, în temeiul art.312 alin 1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul pârâtei ca neîntemeiat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de către pârâta-recurentă CASA JUDEŢEANĂ de PENSII C-S împotriva sentinţei civile nr. 704/9.06.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta-intimată E. F..

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 noiembrie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) DR.(...) (...)

 

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

Red..C.P./25.11.2008

Thred.M.L./25.11.2008

Ex.2

Prima inst. – E. M. – E. B. U. - Trib. C-S

Toate spetele


Sus ↑