• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 2867 din data 2009-05-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 2867

 

Şedinţa publică de la 08 Mai 2009

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii M împotriva sentinţei civile nr. 1859/17.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant N. Ş. J., având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că acest termen de judecată a fost acordat pentru administrare probatoriu, răspuns ce a fost depus, iar în cauză se cere şi judecarea potrivit art. 242 alin. 2 Cod proc. civ.

Curtea, având în vedere că se solicită judecarea în lipsa părţilor, constată pricina în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

 

CURTEA:

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr(...), reclamantul N. Ş. J. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii M pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată aceasta să-i recalculeze dreptul de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 în baza actelor depuse la dosarul de pensie, înlocuirea deciziei şi a buletinelor de calcul, indexarea noilor drepturi cu rata inflaţiei pe anii 2007 şi 2008, coroborarea drepturilor de pensie recalculate de la data de 27.02.2007.

A motivat că, deşi a făcut numeroase intervenţii la pârâta Casa Judeţeană de Pensii M pentru a-i recalcula pensia în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000, această instituţie nu a dat curs solicitărilor sale.

In susţinerea celor arătate a depus la dosar acte.

La termenul din 2.05.2008, reclamantul şi-a precizat acţiunea în sensul că solicită recalcularea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 cu completările ulterioare, pe baza certificatelor C.N.P.A.S. nr. (...)/10.07.2006 şi nr. (...)/11.12.2006, cu înlocuirea buletinelor de calcul care să cuprindă elementele ce au stat la baza stabilirii punctajului mediu anual, indexarea drepturilor recalculate cu rata inflaţiei şi acordarea drepturilor de pensie recalculate şi indexate începând cu data de 27.02.2007.

In apărare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii M a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect.

A motivat că, urmare a solicitărilor reclamantului de recalculare a dreptului de pensie în baza adeverinţelor pe care le-a depus la dosarul de pensionare şi acordarea diferenţelor rezultate retroactiv cu 2005, a fost emisă decizia nr. 94530/22.02.2008, în care a fost recalculat dreptul de pensie cu includerea în calcul a sporurilor şi adaosurilor dovedite de reclamant.

A mai arătat că, punctajul mediu anual aferent pensiei recalculate este de 2,66471 faţă de 2,50116 şi cuantumul acestei pensii recalculate ajungând la 15.490.000 lei la nivelul lunii ianuarie 2008.

Prin Decizia nr. 94530/05.05.2008 s-a recalculat dreptul de pensie al reclamantului din oficiu, în temeiul OUG nr.19/2007, punctajul mediu anual crescând de la 2,66471 la 2,66533 şi cuantumul pensiei aferente acestui punctaj de la 15.490.000 lei la 15.494.000 lei.

Totodată a menţionat că, diferenţele de pensie dintre pensia acordată şi cea recalculată, pe perioada 2005 – aprilie 2008 se ridică la suma de 17.870.000 lei, sumă ce i-a fost acordată reclamantului.

In susţinerea celor arătate, a depus la dosar acte.

La termenul din 2 mai 2008 s-a pus în discuţia părţilor cererea de conexare a dosarului nr(...) la dosarul nr(...), iar prin Încheierea din aceeaşi dată, instanţa, în urma verificării condiţiilor de conexitate prev. de art.164 C.p.civ, a dispus conexarea dosarului nr(...) la cauza pendinte.

La termenul din 5 septembrie 2008, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu expertiză contabilă, instanţa apreciind că proba este legală, pertinentă şi concludentă, a încuviinţat, numind expert în cauză pe V. O..

Prin sentinţa nr.1859/17 10 2008, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a admis acţiunea şi precizarea la acţiune formulată de reclamantul N. Ş. J. în contradictoriu cu intimata CJP M,a obligat pârâta să emită reclamantului decizie de recalculare pensie care să cuprindă un punctaj mediu anual de 2, 99220 puncte şi un cuantum al pensiei aferent acestui punctaj de 1739 lei.

A obligat pârâta să plătească reclamantului diferenţele de drepturi de pensie până la data de 31.08.2008 în cuantum de 2172 lei.

A obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 400 lei cu titlu de chletuieli de judecată.

 

Instanţa a constat şi reţinut următoarele:

Reclamantul N. Ş. J. este beneficiarul pensiei pentru limită de vârstă din anul 1996, în baza deciziei nr. 94530/28.07.1996, cu un punctaj mediu anual, la data deschiderii acestui drept de 2,11422 puncte.

Ulterior, dreptul de pensie al reclamantului a fost supus procesului de recalculare în temeiul OUG nr.4/2005, HG nr.1550/2004 şi HG nr.733/2005, iar prin Decizia nr. 94530/05.12.2006 s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2,50116 puncte faţă de 2,11422 avut anterior, precum şi diferenţe de drepturi de pensie în cuantum de 3.296 lei, aferente perioadei septembrie 2005 – ianuarie 2007, fapt relevat de cuprinsul raportului de expertiză.

După emiterea acestei decizii de recalculare, reclamantul s-a adresat cu cerere scrisă pârâtei, pentru a-i recalcula dreptul de pensie în baza adeverinţelor emise de foştii angajatori, în care erau evidenţiate sporurile şi drepturile salariale de care a beneficiat în perioada 1067 – 1996, cerere înregistrată în luna aprilie 2007.

La data de 22.02.2008 a fost emisă decizia nr. 94530 prin care au fost valorificate adeverinţele dispuse, punctajul mediu anual majorându-se de la 2,50116 la 2,66471 puncte, rezultând diferenţe drepturi de pensie pentru perioada septembrie 2005 - aprilie 2008 în sumă de 1.787 lei, încasate de reclamant în luna aprilie 2008.

Prin decizia nr. (...)/05.05.2008 a fost recalculat dreptul de pensie al reclamantului în temeiul OUG nr. 19/2007, din oficiu, rezultând o majorare a punctajului mediu anual de 2,66533 puncte faţă de 2,66471 puncte avute anterior.

De asemenea, urmare a depunerii adeverinţei nr.1/3939/06.08.2002 emisă de SC I. SA – Sucursala S, în care sunt cuprinse drepturile salariale de care a beneficiat reclamantul în perioada 01.11.1973 – 14.01.1990, s-a recalculat pensia acestuia, rezultând un punctaj majorat de 2,98598 puncte, evidenţiate conform raportului de expertiză în decizia nr. 94530/17.09.2008 emisă de pârâtă.

Din analiza buletinului de calcul emis de pârâta Casa Judeţeană de Pensii M coroborată cu cuprinsul raportului de expertiză contabilă, se constată că susţinerile reclamantului referitoare la utilizarea de către pârâtă la recalcularea punctajului mediu anual a unor sume incorecte, diferite de cele evidenţiate în adeverinţele emise de foştii angajatori sunt fondate, întrucât, aşa cum s-a arătat, expertiza a procedat la verificarea modului de valorificare de către pârâtă a adeverinţelor, constatându-se că în perioada decembrie 194 – iulie 1996 există diferenţe între salariile înscrise în adeverinţe şi salariile luate în calcul.

Urmare a acestor diferenţe, expertiza a procedat la recalcularea punctajului mediu anual al reclamantului rezultând o diferenţă de 0,18651 puncte şi un punctaj de 2,99220 puncte şi un cuantum al pensiei de 1.739 lei.

De asemenea, se constată că reclamantul are de primit o diferenţă de drepturi de pensie rezultând în urma recalculării de 2.172 lei.

Susţinerile pârâtei Casa Judeţeană de Pensii M formulate prin concluziile scrise, prin care solicită neomologarea raportului de expertiză, întrucât valorificarea la calculul punctajului mediu anual al reclamantului a unor salarii mai mici decât cele din adeverinţele prezentate se datorează faptului că aceste salarii erau înscrise în carnetul de muncă al reclamantului, nu pot fi primite de instanţă pentru următoarele considerente:

In conformitate cu prevederile OUG nr.4/2005, act normativ în temeiul căruia s-a procedat la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, se au în vedere actele doveditoare prezentate de pensionar – adeverinţe – din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, care în conformitate cu Legea nr.19/2000 se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual, respectiv sporuri, îndemnizaţii, majorări de retribuţii tarifare.

In speţa dedusă judecăţii, prevederile legale arătate îşi găsesc aplicabilitatea, întrucât reclamantul a depus la dosarul de pensie adeverinţe în care erau menţionate alte cuantumuri ale drepturilor salariale realizate pe o anumită perioadă, diferită de cele înscrise în carnetul de muncă, astfel că pârâta Casa Judeţeană de Pensii M avea obligaţia să utilizeze la recalcularea pensiei datele din actele ce dovedeau drepturile salariale realizate de reclamant pentru care s-a reţinut şi plătit contribuţia de asigurări sociale.

Astfel, în raport de cele arătate mai sus, instanţa constată întemeiată acţiunea şi precizarea de acţiune promovate de reclamant, motiv pentru care urmează a admite şi pe cale de consecinţă obligă pârâta Casa Judeţeană de Pensii M să emită acestuia decizia de recalculare a pensiei în care să fie cuprins un punctaj mediu anual de 2,99220 puncte şi un cuantum al pensiei aferent acestui punctaj de 1.739 lei, precum şi să-i plătească acestuia drepturi de pensie până la data de 31.08.2008 în cuantum de 2.172 lei.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimata,criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului a susţinut că pensia a fost recalculată corect prin decizia nr.94530/22 02 2008 precum şi prin decizia cu acelaşi număr emisă în septembrie 2008.

Recurenta a susţinut că intimatul a depus în august 2008 o adeverinţă emisă de SC I. SA în care sunt cuprinse drepturile salariale de care a beneficiat în perioada 1973-1990,adeverinţă care a fost valorificată prin emiterea deciziei nr.94530/17 09 2008 în care punctajul a devenit 2,98598.

Acordarea unui punctaj superior este consecinţa aplicării greşite a legii în materia recalculării pensiei,între punctajul stabilit de expert şi cel stabilit prin decizie existând o diferenţă de 0,18651 puncte care provine din faptul că expertul a valorificat salariile din adeverinţe pentru decembrie 1994,anul 1995,ianuarie-iulie 1991,care sunt mai mari decât cele menţionate în carnetul de muncă.

Recurenta a mai susţinut că în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art.7 alin.3 din OUG.nr.4/2005 pe care instanţa trebuind să cuprindă elementele care sunt omise din carnetul de muncă ci nu date care să contrazică carnetul de muncă.

La data de 29 01 2009 intimatul a depus întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţate de instanţa de fond.

La dosar s-a depus copia carnetului de muncă.

S-a efectuat adresă către SC I. SA pentru a preciza salariile tarifare pentru perioada 01 12 1994-31 01 1996,răspuns care a fost ataşat la dosar.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor existente la dosarul cauzei ,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Art. 4 alin.3 din OUG.nr.4/2005 prevede că sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţe întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea acestora.

Conform art. 7 alin.3 din OUG.nr.4/2005 decizia poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate până la data de 1 aprilie 2001.

Coroborând aceste dispoziţii rezultă că ,la recalcularea pensiei,se utilizează salariile prevăzute în carnetul de muncă iar în cazul în care nu sunt menţionate salariile ,se acceptă adeverinţele emise în acest scop deoarece conform art.1 alin.1 din Decretul nr.92/1976 carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă, vechimea neîntreruptă în muncă, vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, retribuţia tarifară de încadrare şi alte drepturi ce se includ în aceasta,etc.

Astfel că adeverinţele în care sunt menţionate alte salarii decât cele înscrise în carnetul de muncă pot fi valorificate numai în cazul în care se menţionează expres că prin aceste adeverinţe se rectifică menţiunile din carnetul de muncă.

Însă ,în cauza de faţă ,angajatorul SC I. SA ,prin adresa nr.2962/13 04 2009 ,fila 45 dosar recurs, a menţionat salariile tarifare din perioada 01 12 1994-31 01 1996 şi a menţionat că salariul total din carnetul de muncă cuprinde sporurile cu caracter permanent de care a beneficiat în această perioadă şi care sunt menţionate şi în adeverinţa nr.13676/27 11 2006,mai puţin primele ,de unde concluzia că nu a intenţionat să rectifice salariile menţionate în carnetul de muncă ci să confirme că înscrierile din carnetul de muncă sunt corecte în ceea ce priveşte salariul tarifar de încadrare şi sporurile cu caracter permanent în raport de care se recalculează pensia potrivit art.4 din OUG.nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Astfel că în desfăşurătorul privind activitatea în muncă ,fila 31 dosar fond,în perioada 01 07 1994-01 04 1995 salariul luat în considerare este de (...) care reprezintă salariu total (inclusiv sporurile cu caracter permanent) menţionat la poziţia 70 din carnetul de muncă pentru această perioadă,pentru perioada 01 04 1995-01 06 1995 salariul de (...) lei identic cu cel menţionat în carnetul de muncă ,poziţia 71,01 06 1995-01 07 1995 salariul de (...)menţionat şi în carnetul de muncă la poziţia 72,pentru perioada 01 07 1995-01 10 1995 salariu de (...) lei care este menţionat şi în carnetul de muncă poziţia 73,pentru perioada 01 10 1995-01 04 1996 salariu (...) lei,identic cu cel menţionat la poziţia 74 din carnetul de muncă.

În raport de aceste reţineri,Curtea constată că expertul în mod greşit a luat în considerare la recalcularea punctajului salariile menţionate în adeverinţe fără să efectueze minime verificări privind caracterul acestor diferenţe şi lunile în care au existat respectiv dacă reprezintă sporuri cu caracter permanent fiindcă numai acestea trebuie valorificate la recalcularea pensiei ci doar a constat că sunt menţionate salarii mai mari în adeverinţe pe perioada decembrie 1994-iulie 1996 şi automat trebuie luate în calcul.

Având în vedere considerentele expuse,Curtea constată că sentinţa a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii şi urmează ca în baza art.312 Cod procedură civilă raportat la art.304 pct.9 Cod procedură civilă,să admită recursul ,să modifice sentinţa în sensul că va respinge contestaţia.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii M împotriva sentinţei civile nr. 1859/17.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant N. Ş. J., având ca obiect recalculare pensie.

Modifică sentinţa, în sensul că respinge contestaţia.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 08 mai 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) H.

 

 

Red.jud .M.M.

2 ex/08 06 2009

Jud.fond.C.E.

G.S.

Toate spetele


Sus ↑