• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1284/M din data 2009-10-27
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie ,de conflicte de muncă şi asigurări sociale

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1284/M

 

Şedinţa publică din 27 octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) N. (...)

Grefier F. E.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursurilor formulate de contestatorul U. E. şi de intimata Casa Judeţeană de Pensii B, împotriva sentinţei civile nr. 992 din data de 4 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 5.10.2009, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de , 12.10.2009, apoi pentru 19.10.2009 şi 26.10.2009, iar apoi pentru astăzi, 27.10.2009.

 

C U R T E A :

 

Asupra recursului de faţă,

Constată că prin sentinţa civilă nr. 992/M/2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v, a fost admisă în parte contestaţia formulată şi precizată de contestatorul U. E. în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B şi, în consecinţă:

A fost obligată intimata să recalculeze drepturile de pensie ale contestatorului, stabilite prin decizia nr. (...)/13.02.2008, prin aplicarea prevederilor art. II lit. a din O.U.G. nr. 100/2008 astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 209/2008, respectiv prin acordarea unui număr suplimentar de 0,25 de puncte pentru fiecare an de spor ( 0,02083 de puncte pentru fiecare lună de spor ) pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă.

Au fost respinse restul pretenţiilor contestatorului.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele :

Contestatorului i-au fost stabilite drepturile de pensie la data de 09.11.1999, in baza Legii nr. 3/1977, potrivit deciziei nr. (...)/21.12.1999 privind acordarea pensiei pentru pierderea capacitaţii de munca - invaliditate gradul II (fila nr. 9 şi 44 dos. fond I). Prin decizia nr. (...)/23.04.2003, contestatorului i-a fost acordata pensia de invaliditate (gradul III), potrivit dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, drepturile de pensie fiind stabilite începând cu data de 01.04.2003 (fila nr. 36 dos. fond I).

Urmare a înregistrării cererii nr. 13019/31.01.2008 la sediul intimatei, prin care contestatorul a solicitat recalcularea pensiei pentru limita de vârstă, începând cu data de 01.12.2005 (fila nr. 5 dos. fond I şi nr. 25 dos. fond II), intimata a emis decizia nr. (...)/13.02.2008, privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de vârsta, decizie ce face obiectul examinării in prezenta cauză, prin care intimata a stabilit drepturile de pensie ale contestatorului, începând cu data de 01.02.2008 (iar nu astfel cum a solicitat contestatorul, de la 01.12.2005), in cuantum de 647 lei, reţinând un stagiu de cotizare realizat de 41 ani, 7 luni si 14 zile, din care, in grupa a II-a (Lg. 3/1977), 19 ani, 11 luni si 24 zile, condiţii normale de 7 ani, 3 luni si 8 zile, stagiu asimilat de 9 ani, 7 luni si 12 zile si stagiu aferent gr. I si II de 4 ani si 9 luni. (f. 27 dos. fond I).

Potrivit art. 1 din H.G. nr. 1550/2004, privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000,începând cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Potrivit O.U.G. nr. 4/2005, „pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă (art. 1). Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă (art. 2 alin. 1). Procedura de recalculare se desfăşoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 1 ianuarie 2006 (art. 2 alin. 2)”.

Or, la momentul la care actele normative mai sus menţionate au reglementat recalcularea pensiilor provenite din sistemul asigurărilor sociale de stat, respectiv începând cu data de 01.10.2004 (conf. H.G. nr. 1550/2004) şi momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 4/2005, contestatorul era beneficiarul pensiei de invaliditate de grad III stabilită în temeiul legii noi nr. 19/2000 prin decizia nr. nr. (...)/23.04.2003, iar nu a unei pensii provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Calitatea de pensionar de invaliditate stabilită în temeiul Legii nr. 3/1977 a încetat anterior intrării în vigoare a prevederilor legale care reglementau recalcularea pensiei iar intimata nu mai putea stabili drepturile de pensie de invaliditate, în noul grad, ale contestatorului pe temeiul legii anterioare, nr. 3/1977, câtă vreme la data trecerii de la pensie de invaliditate de grad II la pensia de invaliditate de grad III erau deja în vigoare prevederile legii noi nr. 19/2000. Astfel contestatorului i-au fost stabilite noile drepturi de pensie în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, motiv pentru care drepturile sale de pensie nu mai puteau intra în procesul de recalculare aplicabil pensiilor stabilite în baza legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 (adică în baza Legii nr. 3/1977).

Contestatorul nu a fost privat de anii în care a fost în pensie de invaliditate, la stabilirea drepturilor de pensie de limită de vârstă perioada 09.11.1999 – 01.02.2008, în care a beneficiat de pensie de invaliditate, fiind evaluată, după cum rezultă din buletinul de calcul depus la filele nr. 32 verso – 33 verso în dosarul de fond I.

Sporul acordat pentru munca prestată în timpul nopţii, atestat prin adeverinţele nr. 1220/12.04.2007 emisă de S.C. R S.A. (f. 30 dos. fond II)), nr. 1138/14.03.2007 emisă de Compania B. B R.A. (f. 31 dos. fond II )şi nr. 230/28.05.2007 emisă de D. – E. S.R.L. (f. 32 dos. fond II) a fost avut în vedere la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, în perioadele şi în procentele menţionate în cele trei adeverinţe, după cum rezultă din buletinul de calcul aferent deciziei contestate – filele nr. 31 verso, 31 şi 32 verso dos. fond I.

Potrivit anexei 9 din Normele de aplicare a Lg. 19/2000, faţă de data naşterii contestatorului (10.10.1947), acestuia ii corespundea o vârstă standard de pensionare de 64 ani si 3 luni si un stagiu complet de cotizare de 33 ani si 6 luni. La stabilirea pensiei cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 ani, potrivit tabelului nr. 1 cuprins la art. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, intimata a avut in vedere condiţiile speciale si deosebite de munca ale contestatorului.

Intimata a stabilit drepturile de pensie cuvenite contestatorului, făcând corect aplicarea dispoziţiilor art. 78 alin. 1 si art. 164 din Lg. 19/2000.

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 209/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000, deşi aceste acte normative nu au fost invocate de către contestator iar modalitatea aplicării acestora nu a fost pusă în discuţie de către contestator în prezentul litigiu, după cum însuşi acesta arată în precizarea contestaţiei în rejudecare, instanţa, avînd în vedere dispoziţiile art. 315 Cod proc. civ. şi îndrumările instaţei de recurs, instanţa de rejudecare a dat eficienţă acestor prevederi legale.

Astfel, potrivit art. II lit. a) din O.U.G. nr. 100/2008 modificată prin O.U.G. nr. 209/2008 beneficiază de un număr suplimentar de 0,25 de puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II de muncă, persoanele ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005, aprobată cu completările prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia acelora în cazul cărora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

Deşi contestatorului nu i s-au recalculat drepturile de pensie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005, după cum s-a argumentat mai sus, contestatorul se încadrează în acest text de lege, interpretându-l prin analogie, deoarece lit. b) din acelaşi text de lege se referă la persoane ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.04.2001 – 30.09.2008, or, contestatorului i s-au deschis drepturile iniţiale de pensie la data de 09.11.1999 în temeiul Legii nr. 3/1977 iar apoi au fost stabilite în baza Legii nr. 19/2000 începând cu data de 01.04.2003, pentru motivele expuse pe larg mai sus.

Drept urmare, numărul de puncte suplimentare de 0,25 se va calcula pentru fiecare an de spor (0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor) acordat pentru activitatea desfăşurată de contestator în grupa II de muncă, acesta beneficiind de un stagiu aferent celor 19 ani 11 luni şi 24 de zile de muncă în grupa II, de 4 ani şi 9 luni, stagiu calculat potrivit art. 16 din Legea nr. 3/1977 şi necontestat de către petent.

Împotriva hotărârii pronunţate de T r i b u n a l u l B r a ş o v în rejudecare au formulat recurs contestatorul U. E. şi intimata Casa Judeţeană de Pensii B.

Prin motivele de recurs formulate de contestator, hotărâre atacată este criticată pentru nelegalitate arătându-se că în decizia de pensionare nr.(...)/23.04.2003, acestuia i s-a acordat gradul III de invaliditate fără a se mai menţiona că pe data de 7.10.2003 s-a acordat gradul II de invaliditate de către Comisia de Expertiză medicală. Casa de Pensii B a emis la data de 19.11.2003 o nouă decizie unde este specificată încadrarea în gradul II de invaliditate, iar în anul 2004 recurentul avea dreptul la recalcularea pensiei întrucât la 1.12.2005 avea un stagiu de cotizare de 38 de ani şi 30 de zile.

Se mai arată că recurentul are 7 decizii de pensionare în care nu a fost făcută recalcularea pensiei la 41 ani, 7 luni şi 14 zile, însă a mai fost emisă o decizie la data de 11.10.2007, în care au fost adăugate nişte sporuri însă pensia a scăzut în loc să crească.

În concluzie, recurentul arată că acesta nu a beneficiat de recalcularea pensiei în perioada 1.12.2005 – 10.01.2008 şi nici nu i s-a făcut aplicarea Ordonanţei nr. 209/2008 iar pentru toate aceste necazuri şi suferinţe solicită daune morale în valoare de 60.000 RON.

Prin motivele de recurs formulate de Casa Judeţeană de Pensii B, se arată că prin OUG nr.209/2008 s-a modificat OUG nr.100/2008 şi Legea nr. 218/2008 în sensul că drepturile recalculate se acordă cu luna ianuarie 2010. Însă, având în vedere data înscrierii la pensie, persoanele care u realizat stagii în grupe superioare la muncă beneficiază de prevederile OUG nr. 100/2008 din oficiu nefiind necesară o hotărâre judecătorească şi, pe de altă parte, petentul nu a invocat aceste acte normative, singura cerere a acestuia fiind recalcularea drepturilor de pensie potrivit principiilor OUG nr.4/2005.

Recursurile formulate de ambele părţi sunt nefondate.

În fapt, recurentul contestator a beneficiat de pensia de invaliditate gradul II începând cu data de 08.11.1999 conform prevederilor Legii nr.3/1977. Începând cu data de 01.04.2003, contestatorului i s-a emis decizia nr.(...)/23.04.2003 de trecere de la gradul II la gradul III de invaliditate, iar această decizie fiind emisă sub imperiul Legii nr. 19/2000, drepturile de pensie au fost recalculate cu respectarea dispoziţiilor acestei legi, motiv pentru care pensia contestatorului nu a mai intrat în procesul de recalculare prevăzut de OUG nr.4/2005 întrucât această ordonanţă se aplică doar pensiilor in vechiul sistem al asigurărilor sociale. Faptul că pensia contestatorului a fost calculată cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 rezultă cu certitudine din cuprinsul deciziei de schimbare a gradului de invaliditate din 23.04.2003 prin care sunt calculate punctele realizate, punctajul mediu şi valoarea punctului de pensie, stabilindu-se o pensie în baza Legii nr.19/2000 în sumă de 2.449.518 lei.

În ceea ce priveşte solicitarea recurentului de a i se plăti de către intimată daune morale de 60.000 RON, curtea reţine că această cerere a fost formulată pentru prima dată prin cererea de recurs, ori potrivit art. 294 raportat la art. 316 Cod procedură civilă, în căile de atac nu se pot face cereri noi şi nu se poate schimba obiectul cererii de chemare în judecată.

Referitor la recursul Casei Judeţene de Pensii B, curtea reţine că acesta este nefondat întrucât soluţia primei instanţe de obligare a acestei intimate la recalcularea drepturilor de pensie conform art. II lit. a din OUG nr. 100/2008 are la bază îndrumarea instanţei de recurs şi dispoziţiile art.315 Cod procedură civilă potrivit cărora dezlegările problemelor de drept date de instanţele de recurs sunt obligatorii pentru judecătorii fondului. E. că această obligativitate are la bază faptul că respectiva hotărâre asupra problemei de drept dezlegate a intrat în puterea lucrului judecat şi, prin urmare, nu poate fi supusă cenzurii nici în cadrul noii căi de atac a recursului împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de fond în rejudecare.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 312 Cod procedură civilă, ambele recursuri vor fi respinse.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E :

 

Respinge recursurile formulate de recurenţii U. E. şi Casa Judeţeană de Pensii B, împotriva sentinţei civile nr. 992/M/2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.X.2009.

pt.Preşedinte,

(...) (...) (...),

aflată în delegaţie,

semnează preşedinte instanţă, N. S.

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) N. (...)

 

Grefier,

F. E.

 

 

Red.C.Ş./27.10.2009

Tehnoredact.E.P./05.11.2009/ 4 ex.

Jud. fond C. S., N. G.

Toate spetele


Sus ↑