• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 7304R din data 2009-12-10
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(5558/2009)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Decizia civilă nr.7304/R

Şedinţa publică din data de 10 decembrie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

GREFIER - G. E.

 

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta-pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, împotriva sentinţei civile nr.1925 din 10 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.9166/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul-reclamant H. G, având ca obiect - recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că intimatul reclamant H. G, a depus la dosar întâmpinare prin serviciul registratură al acestei secţii la data de 30.11.2009, precum şi faptul că recurenta pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B, a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă conform art.242 Cod procedură civilă.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.

C U R T E A ,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1925/10.03.2009 pronunţată în dosarul nr.9166/3/AS/2008, T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a respins capetele de cerere privind contestarea deciziilor de pensie din 25.11.2005, 06.04.2006 şi 20.07.2006, ca tardive; a admis în rest acţiunea formulată de reclamantul H. G, în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B şi a obligat intimata la plata către contestator a diferenţelor dintre pensia cuvenită şi cea încasată, în cuantum de 62 lei, pe perioada 01.07.2005 -30.09.2008, precum şi la plata sumei de 601,8 lei, cheltuieli de judecată către contestator.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamantul este beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă începând cu data de 1.04.1986. Fiind o pensie stabilită anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 , pensia sa a intrat in procesul de recalculare prevăzut de OUG nr.4/2005 începând cu data de 1.07.2005. Ulterior ea a fost supusă prevederilor OUG nr.19/2007 începând cu data de 1.07.2007.

Prin decizia din 25.11.2005 pârâta, prin Casa de Pensii Sector 3, i-a recalculat drepturile de pensie reclamantului începând cu data de 1.07.2005, în baza OUG 4/2005, stabilindu-i prin această decizie un punctaj mediu anual de 1,60034 puncte şi menţionând că, pensia recalculată pentru acest punctaj este mai mică decât cea în plată se menţine aceasta din urmă, 506 lei.

La data de 21.04.2008, pârâta a procedat la o nouă recalculare în baza OUG nr.4/2005, stabilindu-i prin această decizie un punctaj mediu anual de 1,63079 puncte; menţionând că, pensia recalculată pentru acest punctaj este mai mică decât cea în plată, motiv pentru care se menţine aceasta din urmă, 506 lei.

Prin decizia din 6.04.2006, nr. 70073/6.04.2006, pârâta, prin Casa de Pensii Sector 3, i-a recalculat drepturile de pensie reclamantului începând cu data de 1.04.2006, introducând în calculul punctajului un stagiu suplimentar de 10 luni şi stabilindu-i reclamantului un punctaj mediu anual de 1,67907 puncte şi un cuantum al pensiei de 543 lei.

Această decizie a fost înlocuită de pârâtă prin decizia de recalculare nr. 70073/24.04.2008, care i-a stabilit apoi reclamantului (cu menţionarea stagiului suplimentar de 10 luni menţionat în cea dintâi decizie privind recalcularea cu începere din 1.04.2006), un punctaj mediu anual de 1,70952 şi un cuantum al pensiei de 553 lei începând cu data de 1.04.2006.

Prin decizia din 20.07.2006, nr.70073/20.07.2006, pârâta, prin Casa de Pensii Sector 3, i-a recalculat drepturile de pensie reclamantului începând cu data de 1.06.2006, introducând în calculul punctajului un stagiu suplimentar de un an şi 10 luni şi menţionând că perioada 1.05.2003-1.04.2004 a fost valorificată prin decizia din 6.04.2006. I-a stabilit reclamantului un punctaj mediu anual de 1,75915 puncte şi un cuantum al pensiei de 569 lei începând cu data de 1.06.2006.

Prin decizia de revizuire punctaj nr.70073/24.04.2008, pârâta, prin Casa de Pensii Sector 3, i-a recalculat drepturile de pensie reclamantului începând cu data de 1.06.2006, stabilindu-i de această dată cu luarea în considerare a stagiului suplimentar de un an şi 10 luni un punctaj mediu anual de 1,78960 puncte şi o pensie de 579 lei, menţionând că pensia în plată la data 1.06.2006 fusese de 553 lei cu punctaj mediu anual de 1,70952 puncte.

S-a statuat că expertul U. H. (desemnat în cauză, ca efect al încuviinţării probei cu expertiză contabilă) a valorificat menţiunile carnetului de muncă şi a verificat punctajele medii anuale şi cuantumurile pensiei cuvenite reclamantului la data de 1.07.2005 (relevând că diferenţele de la această dată faţă de calculul pârâtei rezultă din faptul că expertiza a luat în calcul stagiile suplimentare din anii 1988, 1989, 1990 din carnetul de muncă) în timp ce pârâta nu le valorificase integral, luând în calcul doar perioada 1.03-1.04.1990. De asemenea, a luat în calcul perioada 1.03.2000- 1.04.2004 în timp ce pârâta luase eronat în calcul doar perioada 1.03.2000-1.06.2003 începând cu aprilie 2006 prin decizia nr.70073/6.04.2006), de la data de 1.06.2006 (a luat în calcul perioada 1.04.2004-1.02.2006, un an şi 10 luni), iar de la data de 01.07.2007 a aplicat prevederile OUG nr.19/2007. Valorificarea stagiilor de cotizare sus menţionate s-a realizat şi în raport cu cele rezultate din adeverinţele nr.2916/6.03.2008 emisă de SC G. SA şi B 21/962/17.03.2008 emisă de SC E. Automobile SA C - în raport de care a stabilit expertul în final punctajele medii anuale cuvenite reclamantului de 1,72729 începând cu data de 1.07.2005, de 1,80822 începând cu 1.06.2006 şi 1,83147 începând cu 1.07.2007, astfel că a calculat în anexa 6 a raportului de expertiza diferenţele dintre drepturile care i se cuveneau reclamantului şi pensia încasată de reclamant de la pârâtă, 62 lei pentru perioada iulie 2005-septembrie 2008.

Faţă de admiterea excepţiei tardivităţii, au fost respinse capetele de cerere privind contestarea deciziilor de pensie din 25.11.2005, 06.04.2006 şi 20.07.2006, ca tardive, iar faţă de cel de-al doilea capăt al cererii reclamantului, văzându-se cele relevate de expertiza efectuată în cauză, art.78 din Legea nr.19/2000, art.7 din OUG nr.4/2005, art. III din OUG nr.19/2007, raportate la art.998-999 C.civ., a fost obligată pârâta la plata către reclamant a diferenţelor dintre pensia cuvenită şi cea încasată, în cuantum de 62 lei, pe perioada 01.07.2005 - 30.09.2008.

Conform art.274 C.proc.civ. pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată pricinuite reclamantului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. Invocând temeiurile de modificare prevăzute de art.304 pct.5, 9 Cod pr.civilă şi dispoziţiile art.3041 Cod pr.civilă, recurenta susţine în esenţă, că instanţa de fond a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii şi a pronunţat sentinţa atacată cu încălcarea legii.

Potrivit considerentelor sentinţei, instanţa de fond a preluat concluziile raportului de expertiză ad litteram, transformând în argumente calculele efectuate de expert, argumente ce au determinat-o să concluzioneze că reclamantul are dreptul la plata diferenţelor de pensie în cuantumul stabilit prin raportul de expertiză.

Ori, conform dispoziţiilor procedurale civile, în cadrul unui litigiu probele se încuviinţează în condiţiile art.167-171 Cod pr.civilă, în condiţiile în care instanţa socoteşte că ele pot să aducă dezlegarea pricinii. În cauză, instanţa a preluat concluziile expertizei, fără să motiveze de ce a acceptat concluziile expertului, deşi avea obligaţia să-şi motiveze poziţia.

Apreciază recurenta că, instanţa de fond a preluat concluziile expertizei fără a-şi motiva poziţia şi solicită casarea sentinţei civile nr.1925/10.03.2009, în temeiul dispoziţiilor art.304 pct.5 Cod pr.civilă, coroborate cu dispoziţiile art.312 alin.(3) teza a II-a Cod pr.civilă.

Nu s-au solicitat probe noi în calea de atac a recursului.

Examinând sentinţa civilă atacată, sub aspectul criticilor aduse, a actelor şi lucrărilor dosarului, normelor de drept incidente în cauză, Curtea apreciază nefondat recursul formulat pentru considerentele de fapt şi de drept ce se vor înfăţişa în cuprinsul prezentei decizii.

T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i a pronunţat sentinţa atacată cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în cauză. Faptul că a încuviinţat efectuarea unui raport de expertiză contabilă util cauzei şi a reţinut concluziile corecte prezentate de către expertul contabil nu reprezintă o încălcare a formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii, întrucât dispoziţiile art.1169 Cod civil dispun că acela care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.

Sentinţa atacată este legală, întrucât a fost emisă în conformitate cu dispoziţiile legale în materia asigurărilor sociale şi în consecinţă, nu suntem în situaţia în care instanţa de fond ar fi încălcat legea.

De altfel, recurenta nu indică ce dispoziţii legale au fost încălcate de către instanţa de fond prin pronunţarea sentinţei atacate. Menţionează doar că probele administrate în cauză nu au fost apreciate corect şi că argumentele raportului de expertiză nu pot fi preluate în integralitate de instanţa de fond.

Aceste susţineri sunt nefondate, expertul contabil a evidenţiat în cuprinsul raportului de expertiză modalitatea eronată de calcul a pensiei, indicând în ce constă calculul greşit,în funcţie de care trebuie recalculată pensia, corect preluând prima instanţă aceste concluzii.

Tribunalul a cenzurat concluziile acestui raport, omologându-l, pronunţând însă sentinţa atacată prin analiza întregului probatoriu administrat cauzei, inclusiv proba cu înscrisuri, analiză ce se regăseşte în considerentele sentinţei atacate, justificând soluţia din dispozitiv, probatorii încuviinţate cu respectarea art.167-171 Cod pr.civilă.

Faţă de aspectele de fapt şi de drept mai sus redate, Curtea în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă va respinge recursul, ca nefondat, menţinând ca legală şi temeinică sentinţa atacată, fiind pronunţată cu respectarea normelor de drept incidente în cauză, fără a exista o încălcare a formelor de procedură sub sancţiunea nulităţii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-intimată CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, împotriva sentinţei civile nr.1925 din 10 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.9166/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul-reclamant H. G.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.12.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

F. M. V. M. D. E. E. B.

 

 

GREFIER

G. E.

 

Red.U.E.L.

Dact.LG/2 ex./08.01.2010

Jud.fond: C.K.; C.U.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑