• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 4148R din data 2009-06-05
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Numar dosar

(Număr în format vechi 2327/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4148R

Şedinţa publică de la 05 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE –(...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) I

JUDECĂTOR –(...) (...) B.

GREFIER – E. N.

 

Pe rol fiind soluţionarea cererilor de recurs formulate de recurenta-intimata Casa de Pensii a Municipiului B, şi de recurenta-reclamantă E. F., împotriva sentinţei civile nr.825 din data de 03.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.11611/3/AS/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta-reclamantă prin avocat T. D. cu împuternicire avocaţială nr.96459/2009, lipsind recurenta-intimată.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Se învederează faptul că la dosar recurenta-reclamantă a depus prin serviciul registratură la data de 29.05.2009 întâmpinare în 2 exemplare.

Curtea constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în susţinerea şi combaterea motivelor de recurs.

Recurenta - reclamantă, prin avocat solicită admiterea recursului său conform motivelor de recurs şi respingerea recursului formulat de Casa de Pensii a Municipiului B , menţinerea sentinţei civile ca temeinică şi legală , pentru motivele arătate în întâmpinare, cu cheltuieli de judecată.

 

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursurilor, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.825 din data de 03.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.11611/3/AS/2008, a fost admisă acţiunea formulată de contestatoarea E. F., în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, a fost obligată intimata să recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei în baza OUG 4/2005 în funcţie de un punctaj mediu anual de 2,22056 puncte începând cu 1.12.2005, precum şi la 1202,10 lei cheltuieli de judecată către contestatoare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, petenta a fost pensionată în baza Legii 3/1977 prin decizia nr.(...)/23.03.2000, iar pensia stabilită a fost ulterior revizuită şi în sarcina contestatoarei s-a reţinut un debit.

Decizia de revizuire a fost contestată şi anulată de către instanţă care a stabilit un cuantum al drepturilor de pensie de (...) lei vechi la 1.12.2004.

De asemenea, pensia contestatoarei a fost recalculată începând cu 1.12.2005 reţinându-se un punctaj mediu anual de 2,20970 puncte şi o pensie de 653 lei mai mică decât pensia aflată în plată de 950 de lei, motiv pentru care intimata a păstrat în plată cuantumul pensiei de 950 de lei.

S-a constatat că acest punctaj mediu anual rezultat la recalculare este eronat determinat deoarece conform expertizei administrate în cauză punctajul mediu anual de care ar fi trebuit să beneficieze contestatoarea la recalculare este de 2,22056, iar cuantumul pensiei de 656 lei.

S-a avut în vedere că instanţa de fond nu poate să reţină criticile contestatoarei cu privire la faptul că i s-a reţinut impozit pe pensie 8 lei, deşi legea spune că se retine impozit doar la valoarea care depăşeşte 1000 lei deoarece conform Art. 69 din Codul fiscal „Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 900 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică. „ iar Art. 70 arată că „ (1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-1 reţine şi de a-1 vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.

(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii." astfel că contestatoarea era îndreptăţită să reţină impozitul pe pensia contestatoarei.

Împotriva acestei hotărâri, au declarat recurs, în termenul legal, ambele părţi, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului său recurenta E. F. a arătat că instanţa de fond a acordat mai mult decât s-a cerut atunci când a obligat pârâta la recalcularea pensiei începând cu data de 1.11.2005 în loc să dispună majorarea pensiei începând cu data de 1.11.2007.

Recurenta Casa de Pensii a Municipiului B, în motivarea recursului său, întemeiat în drept pe dispoziţiile art.304 pct.9 şi 10 şi art.3041 C.pr.civ., a susţinut că instanţa de fond şi-a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, deoarece stabilirea cuantumului şi punctajului pensiei de către instanţă constituie o imixtiune în activitatea Casei de Pensii a Municipiului B, punctul de vedere al expertului constituind doar un reper pentru instanţă, în condiţiile în care această activitate este specifică Casei de Pensii.

Prin întâmpinare, intimata recurentă E. F. a solicitat respingerea ca nefondat a recursului formulat de Casa de Pensii a Municipiului B.

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate ce se încadrează în ipoteza prevăzută de art.304 pct.6 C.pr.civ., Curtea constată următoarele:

În mod eronat, instanţa de fond, a considerat că, recalcularea drepturilor de pensie ale contestatoarei se impune a fi făcută începând cu data de 1.12.2005 deşi din ansamblul probator administrat în cauză rezultă că numărul de puncte realizat de recurentă în urma aplicării prevederilor OUG nr.4/2005 respectiv de (...) puncte care la o valoare a punctului de 295.56 lei dă o valoare a pensiei de 656 lei, astfel încât până când valoarea punctajului realizat sau valoarea punctului de pensie nu vor da mai mult ca pensia în plată, aceasta se va menţine. În acest sens sunt şi concluziile raportului de expertiză întocmit de expert G. T. E. care concluzionează în sensul că intimata trebuia să majoreze pensia în plată şi să acorde noul punctaj începând cu data de 1.11.2007, când pensia conform P./2005 devine mai mare decât pensia în plată.

Se reţine, de altfel, că nici recurenta nu a solicitat ca recalcularea drepturilor de pensie să se facă începând cu data de 1.12.2005, la cuvântul pe fond solicitând recalcularea drepturilor de pensie începând cu data de 1.12.2007, astfel cum rezultă din practicaua sentinţei recurate.

Drept consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ., Curtea va admite recursul declarat de recurenta E. F., va modifica, în parte, sentinţa atacată, în sensul că, intimata va fi obligată la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite contestatoarei, în baza OUG nr.4/2005, începând cu data de 01.11.2007 şi se vor menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Trecând la analiza recursului formulat de recurenta-intimată Casa de Pensii a Municipiului B, Curtea constată că acesta este nefondat, pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare:

Critica recurentei Casa de Pensii a Municipiului B vizează faptul că instanţa de fond şi-a depăşit atribuţiile prin însuşirea concluziilor unui raport de expertiză contabilă, care a stabilit un alt punctaj mediu anual şi un alt cuantum al pensiei.

Însă, potrivit art.154 din Legea nr.19/2000, jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel, iar potrivit art.155 din acelaşi act normativ, tribunalele sunt îndrituite să soluţioneze litigiile privind modul de stabilire şi de plată a pensiilor, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, litigii în cadrul cărora părţile pot să administreze orice probe admise de lege, inclusiv expertiza.

Cu privire la raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză de domnul expert G. T. E., se reţine că nu s-au formulat şi nu s-au depus obiecţiuni de către Casa de Pensii a Municipiului B.

În aceste condiţii, nu poate fi primită susţinerea recurentei, referitoare la faptul că prin hotărârea pronunţată prima instanţă ar fi realizat o imixtiune în activitatea unei instituţii publice cu atribuţii specifice în domeniul pensiilor.

Drept consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat.

În baza art.274 C.pr.civ., va fi obligată recurenta Casa de Pensii a Municipiului B la 600 lei, cheltuieli de judecată către intimata E. F., reprezentând onorariu avocat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă E. F., împotriva sentinţei civile nr.825 din data de 03.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.11611/3/AS/2008.

Modifică, în parte, sentinţa atacată, în sensul că:

Intimata va fi obligată la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite contestatoarei, în baza OUG nr.4/2005, începând cu data de 01.11.2007.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-intimata Casa de Pensii a Municipiului B, împotriva aceleiaşi sentinţe.

Obligă recurenta Casa de Pensii a Municipiului B la 600 lei, cheltuieli de judecată, către intimata E. F..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.06.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

D. H. E. I E. B.

D. O. T.

 

GREFIER

N. E.

 

Red. C.G.C

Dact. A.C./2ex

05.07.2009

Jud. fond.: N. B.; D. B.

Toate spetele


Sus ↑