• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 837/R din data 2008-05-21
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- SECŢIA CIVILĂ MIXTĂ -

Complet II recurs

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR(...)

 

 

Şedinţa publică din 21 mai 2008

Preşedinte (...) (...)- judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol, soluţionarea recursului civil declarat de recurentul contestator N. J. , domiciliat în E. nr.307, judeţul B în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B din O(...) împotriva sentinţei civile nr. 130/LM din 6 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r; având ca obiect: recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurentul , lipsă intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei că recursul este scutit de plata taxei de timbru, la dosar a parvenit prin Serviciul Registratură la data de 19 martie 2008 întâmpinare, după care:

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Recurentul solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate şi în fond admiterea contestaţiei sale şi obligarea intimatei la recalcularea pensiei având în vedere un stagiu de 21 de ani ulterior precizând că solicită recalcularea pensiei cu stagiul legal de 20 de ani, fără cheltuieli de judecată.

 

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 130/LM din 6 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r s-a respins contestaţia formulată de contestatorul N. J. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B

Din considerentele sentinţei se reţine că contestatorul este înscris in categoria pensionarilor pentru munca depusa si limita de vârsta prin decizia nr. 79645/30.06.2005,drepturile fiindu-i stabilite si acordate in temeiul legii nr.3/1977.

La momentul deschiderii drepturilor de pensie contestatorul dovedea o vechime in munca de 19 de ani si 16 zile in grupa a I a subteran. Din ansamblul probator existent, respectiv din dosarul de pensie al contestatorului nu rezulta ca acesta prin prisma activităţii desfăşurate i-ar fi aplicabile dispoziţii speciale cu privire la modificarea stagiului complet de cotizare de la 30 de ani la 20ani .

Raportat însă la întregul dosar de pensie al contestatorului , instanţa a constatat că acesta , nu a desfăşurat activitate în condiţiile prevăzute de Legea nr.19/2000, respectiv in subteran, în zonă de expunere la radiaţii ( I sau II) , aviaţie civilă sau activitate artistică , el desfăşurând o activitate in funcţie şi loc de muncă , care nu sunt prevăzute in cuprinsul prevederilor legale mai sus menţionate, pentru a fi aplicabile dispoziţiile Legii nr.19/2000.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal , a declarat recurs contestatorul N. J. solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate şi în fond admiterea contestaţiei sale şi obligarea intimatei la recalcularea pensiei având în vedere un stagiu de 21 de ani ulterior precizând că solicită recalcularea pensiei cu stagiul legal de 20 de ani.

În motivarea recursului arată că a lucrat peste 19 ani în subteran, ca miner, în condiţii speciale aşa încât consideră că este îndreptăţit la recalcularea pensiei cu stagiul de 20 de ani pentru vechimea în muncă în subteran şi în sector minier greşit fiind recalculată pensia cu stagiu de cotizare de 30 de ani, fiind încălcate dispoziţiile legii nr. 19/2000, respectiv art. 20 alin 1 lit a, art. 44 şi art. 77 alin 3 din această lege.

Prin întâmpinare intimata Casa Judeţeană de Pensii B a solicitat respingerea recursului ca nefondat, deoarece pensia contestatorului i-a fost recalculată corect cu stagiul de cotizare de 30 de ani fiind pensionat în baza Legii 3/1977, la recalculare fiind aplicate corect dispoziţiile HG 1550/2004 şi OUG 4/2005.

Examinând sentinţa recurată în raport de motivele invocate, cât şi din oficiu, conform art. 304/1 cod pr. civilă, instanţa constată că recursul este fondat şi urmează să-l admită în baza art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 cod pr. civilă pentru următoarele considerente:

Este evident că în speţă se impune o interpretare a legilor succesive adoptate cu privire la sistemul public de pensii dar şi cu privire la încadrarea în grupele de muncă, rolul puterii judecătoreşti fiind acela de a aplica legea, adică de a o interpreta şi de a o adopta cazurilor particulare.

Prin HG nr. 1550/2004 s-a urmărit evaluarea şi recalcularea pensiilor provenite din vechiul sistem public de pensii în concordanţă cu principiile şi normele instituite de Legea 19/2000, iar prin adoptarea OUG 4/2005 legiuitorul a urmărit să înlăture orice discriminare între pensionari în funcţie de anul ieşirii la pensie, instituind principiul „ la condiţii egale de pensionare, pensii egale indiferent de anul ieşirii la pensie”.

Normele metodologice de aplicare a HG 1550/2004 privind recalcularea pensiei stabilesc la art. 2 alin. 1 că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază, stabilind că pentru perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare va fi cel prevăzut de Legea nr. 3/1977.

Legea nr. 3/1977 prevedea la art. 8 că stagiul de cotizare pentru înscrierea la pensie este de 30 de ani pentru bărbaţi, însă art. 14 din acelaşi act normativ cuprinde norme derogatorii cu privire la stagiul de cotizare, respectiv posibilitatea pensionării la cerere prin reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care au lucrat efectiv 15 ani în grupa I de muncă sau 20 de ani în grupa a II-a de muncă, proporţional cu anii lucraţi dar nu mai puţin de 50-52 de ani raportat la grupele de muncă, contestatorul beneficiind de aceste prevederi la data pensionării ca urmare a activităţii desfăşurate ca miner subteran în grupa I de muncă. În acelaşi context prin HG nr. 267/1990 s-a stabilit la art. 9 lit a că stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă în cazul persoanelor care au lucrat în industria minieră ca miner subteran este de 20 de ani .

Contestatorul N. J. a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă prin decizia nr. 79645 din 29 iunie 1982 emisă sub imperiul Legii nr. 3/1977, la aceea dată dovedind o vechime efectivă în muncă de peste 25 de ani în sector minier din care ca miner subteran 19 ani şi 15 zile şi miner suprafaţă 6 ani, 1 lună şi 16 zile zile, vechimea totală în muncă fiind întregită la acea dată la 35 ani, cu sporurile prevăzute de legea nr. 3/1977 pentru activitatea desfăşurată în grupa I şi a II de muncă.

Din actele de la dosar, inclusiv din adeverinţele nr. 201 din 10 februarie 2006 şi ulterior în noiembrie 2006 emise de SC E. Minerale Industriale SA B. – Punct de lucru Ş. ( fosta IM Ş.) rezultă că, contestatorul a fost încadrat cu contract de muncă la această unitate, în diverse perioade între anii 1949-1982 , iar din carnetul de muncă a acestuia rezultă că a desfăşurat activitate de muncă subteran peste 19 ani iar o perioadă a lucrat ca miner la suprafaţă în această unitate minieră.

Prin decizia nr.79645 din 30 iunie 2005 şi prin deciziile ulterioare de recalculare ,intimata Casa Judeţeană de Pensii a recalculat pensia contestatorului prin utilizarea unui stagiu de cotizare la determinarea punctajului mediu anual de 30 de ani, la fel ca pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii normale de muncă, ignorându-se activitatea desfăşurată efectiv în grupa I de muncă, miner subteran şi suprafaţă de peste 25 de ani şi dispoziţiile derogatorii al art. 14 din Legea nr. 3/1977 referitoare la stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în grupa I sau a II-a de muncă

Ulterior, la recalcularea pensiei , prin deciziile cu acelaşi nr. emise în anii 2006 şi 2007 s-a avut în vedere şi perioada cât contestatorul a beneficiat de spor de noapte în perioada anterioară emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă, însă la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani în loc de 20 de ani cât prevede art. 11-14 din Legea 3/1977 pentru grupa I sau cât stagiu a prevăzut HG 267/1990 pentru persoanele care au desfăşurat activitate în industria minieră, această lege mai favorabilă anterioară Legii 19/2000, trebuind a fi avută în vedere, cu atât mai mult cu cât Normele tehnice de aplicare HG 1550/2000 prevăd la art. A.4.5 utilizarea stagiului de cotizare de 20 de ani pentru persoanele care au desfăşurat activitate în locuri de muncă în subteran.

Ori în atare situaţie este evident că potrivit principiului instituit de OUG 4/2005, la condiţii egale de pensionare, pensii egale indiferent de anul ieşirii la pensie, pensia contestatorului trebuie recalculată cu stagiul de cotizare de 20 de ani, la fel ca pentru persoanele care s-au pensionat în baza art. 9 din HG 267/1990 sau care se pensionează în baza art. 43 alin. 1 din Legea 19/2000.

Prin urmare, în raport de prevederile legale invocate şi de probele administrate în condiţiile în care contestatorul a dovedit că a desfăşurat activitate peste 25 ani în industria minieră din care în grupa I de muncă 19 ani şi 15 zile ca miner subteran, vechimea totală fiind de peste 35 de ani, este întemeiată cererea acestuia de recalculare a pensiei cu stagiul corect de cotizare de 20 de ani, la fel ca pentru celelalte persoane pensionate în aceleaşi condiţii de muncă, fiind evident că la recalculare trebuie să se ţină seama de activitatea desfăşurată în condiţii speciale având în vedere şi principiul instituit de OUG 4/2005, revizuirea sau modificarea deciziei de pensie sau de recalculare fiind posibilă în condiţiile prevăzute de art. 7 pct. 3 şi urm. din OUG 4/2005 în situaţia în care se constată erori de calcul sau se depune alte înscrisuri doveditoare, drepturile de pensie urmând a fi acordate de la data plăţii drepturilor iniţiale recalculate.

Faţă de cele ce preced, recursul va fi admis ca fondat în temeiul art. 312 alin. 1 cod procedură civilă şi va fi modificată în tot sentinţa recurată în sensul admiterii contestaţiei în temeiul art. 155 din Legea 19/2000 coroborat cu prevederile Legii 3/1977, HG 267/1990, OUG 4/2005şi HG 1550/2000, anulării deciziei de pensie nr. 79645 din 30 iunie 2005, şi obligării intimatei la recalcularea pensiei cu stagiul complet de cotizare de 20 de ani în loc de 30 de ani cum greşit s-a recalculat, drepturile de pensie astfel stabilite urmând a fi acordate conform art. 7 pct 3,4,5 din OUG 4/2005 de la data stabilită în decizia iniţială de recalculare , respectiv de la data de 1 iulie 2005.

Constată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

ADMITE ca fondat recursul civil declarat de recurentul contestator N. J. , domiciliat în E. nr.307, judeţul B în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B din O(...) împotriva sentinţei civile nr. 130/LM din 6 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o modifică în totalitate , în sensul că:

ADMITE ca fondată contestaţia formulată de contestatorul N. J. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B şi în consecinţă:

ANULEAZĂ decizia de pensie nr. nr.79645 din 30 iunie 2005 emisă de intimată pe seama contestatorului şi,

OBLIGĂ intimata să recalculeze pensia acestuia prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anula de 20 de ani , sens în care va emite o nouă decizie de pensionare în favoarea contestatorului.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 21 mai 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Red dcz M. H.

18.06.2008

Jud fond M. D., D. H.

Dact IC

2ex/20.06.2008

Toate spetele


Sus ↑