• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1709 din data 2008-09-12
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

DOSAR NR(...)

 

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA NR.1709

Şedinţa publică din data de 12 septembrie 2008

Preşedinte – (...) (...)

Judecători – (...) (...) (...)

- (...) (...) (...)

Grefier - E. E.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de contestatorul E. N., domiciliat în P,(...), .4., .C, .55, judeţul P, împotriva sentinţei civile nr. 682 din data de 25 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII P, cu sediul în P,(...), judeţul P.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul-contestator E. N., personal şi intimată Casa Judeţeană de Pensii P, reprezentat de consilier juridic N. B..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Recurentul-contestator având cuvântul arată că nu mai are cereri de formulat în cauză şi solicită acordarea cuvântului asupra recursului.

Consilier juridic N. B. având cuvântul pentru intimată arată că nu mai are cereri de formulat în cauză şi solicită acordarea cuvântului asupra recursului.

Curtea ia act că nu mai sunt cereri de formulat, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Recurentul-contestator având cuvântul solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei pronunţată de instanţa de fond în sensul admiterii contestaţiei aşa cum a fost formulată.

Consilier juridic N. B. având cuvântul pentru intimată solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa de fond ca fiind temeinică şi legală.

 

C U R T E A

 

Contestatorul E. N. a chemat în judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii P solicitând anularea deciziei nr. (...)/9.10.2007, cu motivarea că în mod eronat s-a dispus reţinerea sumei de 504 lei, deoarece decizia în baza căreia s-a încasat această sumă a fost emisă tot de intimată.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii cu motivarea că, începând cu 3.06.1992 contestatorul a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă în Republica M, pe baza vechimii în muncă realizată în acest

- 2 -

 

stat. Se mai arată că intimata a emis decizie de acordare a pensiei de asigurări sociale în urma repatrierii contestatorului, conform Convenţiei din 24.12.1960 încheiate între Republica Populară Română şi URSS.

Mai susţine intimata că pensia contestatorului nu poate forma obiectul operaţiunilor de recalculare deoarece nu se află în situaţia unei contribuţii la sistemul de asigurări sociale din România.

Prin sentinţa civilă nr.682/25.02.2008, T r i b u n a l u l P r a h o v a a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că începând cu 3.06.1992 contestatorul a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă în Republica M, pe baza vechimii în muncă realizată în acest stat.

Intimata a emis decizie de acordare a pensiei de asigurări sociale în urma repatrierii contestatorului, conform Convenţiei din 24.12.1960 încheiate între Republica Populară Română şi URSS, iar prin decizia (...)/10.09.2005 s-a recalculat cuantumul pensiei în baza disp. HG 1550/2004, deşi aceste dispoziţii nu erau aplicabile în cazul contestatorului.

Intimata, în mod corect, a anulat decizia de recalculare şi a stabilit un debit de 504 lei în sarcina contestatorului deoarece pensia acestuia nu poate forma obiectul operaţiunilor de recalculare deoarece nu se află în situaţia unei contribuţii la sistemul de asigurări sociale din România.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul, criticând-o ca netemeinică şi nelegală cu motivarea, în esenţă, că la calculul pensiei sale nu s-a avut în vedere salariul mediu, ci cel minim.

Mai arată recurentul că are dreptul la recalcularea pensiei, deoarece îi sunt aplicabile disp. art.8 din Legea nr.19/2000.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii instanţei de fond.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa atacată şi motivele de recurs, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, curtea va constata că recursul este nefondat, pentru considerentele ce urmează:

Începând cu 3.06.1992 contestatorul-recurent a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă în Republica M, pe baza vechimii în muncă realizată în acest stat.

La 1.02.2000, recurentul a solicitat intimatei din prezenta cauză acordarea pensiei de asigurări sociale în urma repatrierii, conform Convenţiei din 24.12.1960 încheiate între Republica Populară Română şi URSS, iar prin decizia (...)/21.09.2000 emisă de Oficiul de Pensii de Stat – E. P s-a acordat pensia solicitată, în urma repatrierii.

Pensia acordată în România a avut în vedere disp. Legii nr.3/1977, în vigoare la acel moment.

Ulterior, pensia recurentului a fost recalculată prin decizia (...)/30.11.2005 în baza disp. HG 1550/2004, deşi aceste dispoziţii nu erau aplicabile în cazul contestatorului.

Intimata, în mod corect, a anulat decizia de recalculare şi a stabilit un debit de 504 lei în sarcina contestatorului recurent deoarece pensia acestuia nu poate

 

- 3 -

 

forma obiectul operaţiunilor de recalculare neaflându-se în situaţia unei contribuţii la sistemul de asigurări sociale din România.

Potrivit art.1 din HG 1550/2004 începând cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au fost evaluate în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Unul dintre principiile de bază enunţate de Legea nr.19/2000 este principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

Operaţiunea de recalculare are în vedere stabilirea punctajului mediu anual în funcţie de contribuţia adusă la sistem, în întreaga perioadă de activitate, prin urmare, are în vedere numai persoanele care au contribuit la sistemul de asigurări sociale din România.

Prin urmare, în mod corect s-a emis decizia (...)/10.09.2007 prin care a fost anulată decizia (...)/30.11.2005 privind recalcularea pensiei din sistemul public conf. HG 1550/2004 şi s-a dispus recuperarea sumei de 504 lei, încasată necuvenit.

Pentru considerentele de mai sus, curtea, văzând şi disp. art.304, 3041 şi 312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul ca nefondat, menţinând ca legală şi temeinică hotărârea instanţei de fond.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul E. N., domiciliat în P,(...), .4., .C, .55, judeţul P, împotriva sentinţei civile nr. 682 din data de 25 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII P, cu sediul în P,(...), judeţul P.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 septembrie 2008.

 

Preşedinte, Judecători,

B. E. D. N. N. J. D. Ţ.

 

 

Grefier,

E. E.

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

Red. D./DV

2 ex./7.10.2008

dosar fond – (...)- T r i b u n a l u l P r a h o v a

jud. fond – N. R

N. H.

Operator de date cu caracter personal

Număr notificare 3120

Toate spetele


Sus ↑