• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1517 din data 2008-06-18
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1517

Şedinţa publică din 18 iunie 2008

Curtea constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) E.

GREFIER : N. M.

 

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C-S împotriva sentinţei civile nr. 36 din 14 ianuarie 2008, dată de Tribunalul C-S în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul intimat M. E., având ca obiect contestarea deciziei de pensionare.

La apelul nominal au fost lipsă reclamantul intimat M. E. şi pârâta recurentă Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, constatându-se că s-a solicitat judecarea în lipsă, cauza a fost lăsată în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă.

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul C-S sub nr(...) reclamantul M. E. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea deciziei nr. 58175/01.07.1007 ca netemeinică şi nelegală, obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei şi la efectuarea unei noi evaluări în care să se utilizeze la determinarea punctajului mediu anual stagiul complet de cotizare de 20 de ani prevăzut de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 3/1977 şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii sale reclamantul învederează instanţei că prin decizia nr. 58175/01.07.2007 pârâta i-a diminuat nelegal punctajul mediu anual întrucât în mod eronat a utilizat la calcul stagiul complet de cotizare de 30 de ani în loc de 20 de ani.

Prin sentinţa civilă nr. 36 din 14 ianuarie 2007 s-a admis acţiunea formulată de reclamantul M. E., s-a dispus anularea deciziei de pensionare nr. 58175/03.10.2007 privind recalcularea pensiei din sistemul public şi a deciziei nr. 58175/03.10.2007 privind stabilirea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2007 şi a fost obligată pârâta la emitere unei noi decizii privind recalcularea pensiei reclamantului în care să utilizeze la determinarea punctajului mediu anual un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Tribunalul a reţinut următoarele:

Prin decizia nr. 58175/03.10.2007 pârâta Casa Judeţeană de Pensii i-a recalculat drepturile de pensie ale reclamantului în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 4/2005 coroborate cu dispoziţiile HG nr. 1550/2004 şi ale HG nr. 550/2005, astfel încât drepturile de pensie ale reclamantului au fost diminuate.

Punctajul mediu anual obţinut de către reclamant a fost calculat având în vedere un stagiu complet de cotizare de 30 de ani.

Potrivit dispoziţiilor art. 4 din OUG nr. 4/2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face cu respectarea prevederilor HG nr.1550/2004 privind operaţiunile de evaluare în vederea recalculării pensiilor în sistemul public stabilite de fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Art. 2 al HG nr. 1550/2004 stabileşte că evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual efectuat fiecărei pensii aflate în plată utilizând stagiul complet de cotizare care, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a HG nr. 1550/2004, reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie de către persoana beneficiară.

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1.07.1977-31.03.2001 stagiul complet de cotizare ce va fi utilizat la determinarea punctajului anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977 (art. 2 alin. 3 din Normele Metodologice de aplicare a HG nr. 1550/2004).

În speţă, dreptul de pensie al reclamantului s-a deschis la data de 15.07.1983 drepturile sale de pensie fiind stabilite iniţial prin decizia privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală nr. 82153/26.02.1986.

Astfel,stagiul de cotizare ce trebuie utilizat de către pârâtă la determinarea punctajului mediu anual cuvenit reclamantului este cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 8 din legea nr. 3/1977 personalul muncitor de sex masculin are dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă, la realizarea unui stagiu complet de cotizare de minim 30 de ani.

Astfel fiind, prin decizia contestată,punctajul mediu anual al reclamantului a fost determinat în mod corect şi legal prin utilizarea stagiului complet de cotizare de 30 de ani.

Este adevărat că reclamantul se numără printre persoanele care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri care se încadrează în grupa I de muncă, motiv pentru care acesta a beneficiat de reducerea vârstei de pensionare de la 62 de ani la 52 de ani conform dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 3/1977.

Însă aceasta nu înseamnă că în cazul său stagiul complet de cotizare ar fi de 20 ani, fiind de necontestat că până la emiterea HG nr. 267/14.03.1990 singurul stagiu complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 3/1977 a fost cel de 30 de ani.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S, solicitând în principal casarea cu trimitere spre rejudecare iar în subsidiar admiterea recursului şi pe fond respingerea acţiunii reclamantului.

In esenţă recurenta invocând generic dispoziţiile art.299-316 Cod procedură civilă a susţinut că s-a făcut o aplicare greşită a legii deoarece intimatul a beneficiat de recalcularea pensiei în conformitate cu dispoziţiilor art.2 alin.3 din H.G. 1550/2000 precum şi ale OUG nr.4/2005 urmare cărora s-a emis decizia de pensionare contestată.

Mai mult, dispoziţiile art. 9 din HG nr. 267/1990 nu sunt incidente în speţă, întrucât drepturile de pensie cuvenite contestatorului au fost stabilite anterior adoptării acestui act normativ.

Reclamantul a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului.

Recursul pârâtei este nefondat pentru următoarele motive:

Reclamantul a fost pensionat prin decizia nr. 58175/03.10.2007 fiind pensionat pentru munca depus şi limită de vârstă.

În conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 4/2005,HG nr. 1550/2004 şi HG nr. 550/2005 acesta a beneficiat de recalcularea pensiei.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 3 din Normele Metodologice de evaluare a pensiilor anexă la HG nr. 1550/2004, în cazul persoanelor pensionate în intervalul 1.07.1977-31.03.2001, cazul reclamantului, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

Este adevărat că potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 3/1977 stagiul de cotizare pentru bărbaţi a fost de 30 de ani dar art. 14 derogă de la aceste dispoziţii şi prevăd pentru persoanele care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri încadrate în grupa I de muncă cazul reclamantului, un stagiu de cotizare de 20 de ani.

Pârâta susţinând că dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 3/1977 au relevanţă doar în ce priveşte reducerea vârstei de pensionare de la 62 la 52 ani (sau la cerere la 50 de ani)respectiv 55 ani, nu şi cu privire la stagiul de cotizare, a interpretat greşit aceste dispoziţii şi ignorat caracterul derogator de la dispoziţiile art. 8.

În concluzie,Tribunalul reţinând că pentru persoanele care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă şi pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, în intervalul 1.07.1977-31.03.2001 stagiul complet de cotizare ce va fi utilizat la determinarea punctajului mediu anual la recalcularea pensiilor este de 20 de ani, a pronunţat o sentinţă temeinică şi legală.

Prin urmare, în baza art. 312 alin. 1 şi 3 C. pr. civ. Va fi respins recursul ca nefondat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C-S împotriva sentinţei civile nr. 36 din 14 ianuarie 2008, dată de Tribunalul C-S în dosar nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20 mai 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

GREFIER,

N. M.

 

 

 

 

Red..F.D./1.07.2008

Thred.M.L ./1.07.2008

Ex.2

Prima inst. – E. M. – D. E. – Trib. C-S

Toate spetele


Sus ↑