• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 5412 din data 2009-10-13
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5412

Şedinţa publică de la 13 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

………

 

Pe rol, judecarea recursurilor declarate de contestatorul E. GH. J. si intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G împotriva sentinţei civile nr.1427/05.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, in dosarul nr(...) având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se că, părţile au solicitat judecarea în lipsă, conform art.242 C.Pr.Civ., după care, apreciindu-se cauza în stare judecată, s-a trecut la soluţionare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursurilor civile de faţă :

Prin sentinţa civilă nr. 2649/07.03.2008, a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul E. H.. J., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G, s-au anulat deciziile de constituire debit şi recalculare pensie nr.(...)/26.01.2007 şi (...)/27.03.2007, emise de intimată şi a fost obligată intimata să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei în care punctajul mediu anual să se stabilească prin împărţirea punctajului total la un stagiu complet de cotizare de 25 ani.

A mai fost obligată intimata să restituie contestatorului suma de 951 lei constituită cu titlu de debit şi să plătească 480 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că, contestatorul a fost pensionat pentru munca depusă şi limită de vârstă la data de 01.02.2001, în baza Legii nr. 3/1977 şi în urma recalculării pensiei petentului, conform dispoziţiilor H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005, s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2,13308 puncte, respectiv o pensie de 631 lei şi un punctaj cuvenit anterior recalculării de 2,19790, respectiv o pensie în plată de 650 lei, aceasta din urmă fiind menţinută.

La data de 26.01.2007, intimata a emis o nouă decizie de recalculare a pensiei prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual cuvenit contestatorului de 1,91750, respectiv o pensie de 567 lei, cu precizarea că la recalcularea pensiei din 2005 s-au greşit salariile contestatorului din perioada 11.02.1990-01.01.1991 şi s-a procedat la constituirea unui debit în sarcina contestatorului de 711 lei, pentru perioada 01.01.2007-31.01.2007.

Ca urmare a depunerii de către contestator a adeverinţei nr.110/03.12.2001 emisă de S.E. C şi a sentinţei civile nr. 233/17.01.2001 a J u d e c ă t o r i e i C r a i o v a, rămasă irevocabilă, prin care s-a stabilit că în perioada 24.11.1975-17.01.2001 contestatorul a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă, intimata a emis decizia de recalculare a pensiei din 27.03.2007, prin care a luat în considerare perioada respectivă ca fiind desfăşurată de petent în grupa a II-a de muncă, calculând punctajul mediu anual prin împărţirea punctajului total la un stagiu complet de cotizare de 30 ani.

A mai reţinut instanţa că, potrivit dispoziţiilor art. 180 pct.7 din Legea nr. 19/2000, modificată, dacă pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat este mai mică decât pensia aflată în plată, aceasta din urmă se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual, valoarea punctului de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată, că aceeaşi prevedere este cuprinsă şi în art.6 alin.2 din O.U.G. nr. 4/2005, privind recalcularea pensiilor, astfel că, intimata avea obligaţia să menţină pensia în plată a petentului de 650 lei, corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 2,19790 puncte, stabilită prin decizia de recalculare din 30.11.2005.

S-a mai reţinut că potrivit sentinţei civile nr. 233/17.01.2001 a J u d e c ă t o r i e i C r a i o v a, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 2118/23.05.2001 a T r i b u n a l u l u i D o l j, rezultă că în perioada 24.11.1975-01.02.2001, contestatorul a desfăşurat activitate ca supraveghetor mină suprafaţă, respectiv recepţioner cărbune, activitatea acestuia încadrându-se în prevederile pct. 155 anexa II din Ordinul M.M.P.S. nr.50/1990, respectiv ca activitate desfăşurate în carierele de cărbune şi minereuri.

În consecinţă, instanţa a considerat că la momentul pensionării, respectiv 01.02.2001, contestatorul îndeplinea condiţiile de pensionare prevăzute de art. 9 din H.G. nr. 267/1990, care prevedeau că pensionarea pentru limită de vârstă şi vechime în muncă se putea face la 25 ani lucraţi în cariere de cărbune, indiferent de vârstă.

Potrivit art. 2 alin.4 din normele Metodologice de aplicare a H.G. nr. 1550/2004, privind evaluarea pensiilor stabilite anterior apariţiei Legii nr. 19/2000, „pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiţiile prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual, este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzut de aceste acte normative”.

Intimata avea obligaţia ca la stabilirea punctajului mediu anual să împartă punctajul total la un stagiu complet de cotizare de 25 ani, petentului fiindu-i recunoscută de intimată ca vechime desfăşurată în grupa a II-a de muncă conform sentinţei civile nr. 233/2001, 25 ani, 2 luni şi 7 zile.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta şi prin decizia civilă nr.10224/26.11.2008, s-a admis recursul, s-a casat în parte sentinţa şi s-a trimis cauza spre rejudecare numai cu privire la decizia de debit nr.(...)/26.01.2007, menţinându-se restul sentinţei.

Prin sentinţa civilă nr.1327 din 05 martie 2009, T r i b u n a l u l G o r j a admis contestaţia formulată de contestatorul E. H.. J., împotriva intimatei Casa Judeţeană de Pensii G.

A anulat decizia nr.(...)/26.01.2007, de debit şi a obligat intimata să restituie contestatorului sumele reţinute din debitul de 711 lei.

A respins cererea pentru plata diferenţelor dintre pensia aflată în plată şi pensia stabilită prin decizia nr.(...)/30.11.2005.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că este legală hotărârea cu privire la decizia de recalculare pensie, însă nu a verificat realitatea susţinerilor pârâtei, cu privire la erorile existente la stabilirea iniţială a pensiei, datorită acestor erori, pensia cuvenită contestatorului îşi modifică cuantumul şi dacă debitul de 711 lei este justificat.

Rejudecând cauza, s-a constatat că debitul de 711 lei este nejustificat întrucât prin raportul de expertiză efectuat în primul ciclu procesual s-a constatat că suma de 711 lei provine din erori de calcul făcute de pârâtă prin decizia nr.(...)/30.11.2007, iar pensia stabilită este mai mică decât cea în plată, astfel că aceasta din urmă trebuia să se menţină potrivit Legii nr.19/2000.

Conform art. 180 pct.7 din Legea nr.19/2000, modificată, dacă pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat este mai mică decât pensia aflată în plată, aceasta din urmă se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual cu punctul de pensie, va depăşi valoarea pensiei în plată.

Aceeaşi prevedere este cuprinsă în art. 6 alin.2 din O.U.G. nr.4/2005, privind recalcularea pensiei.

Astfel, pârâta avea obligaţia să menţină pensia în plată a contestatorului de 650 lei stabilită prin decizia de recalculare din 30.11.2005 şi neprocedând în acest mod a încălcat dispoziţiile legale citate.

Pentru aceste considerente, s-a admis contestaţia, anulat decizia de debit şi întrucât s-au făcut reţineri din pensia contestatorului, s-a dispus şi restituirea sumei reţinute.

În rejudecare, contestatorul şi-a completat cererea solicitând şi obligarea intimatei la plata diferenţelor dintre pensia aflată în plată şi pensia stabilită prin decizia nr.(...)/30.11.2005.

Acest capăt de cerere este prematur formulat, având în vedere că prin sentinţa civilă nr.2649/07.03.2008, partea rămasă irevocabilă, s-a dispus emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei, iar diferenţele în plus sau în minus vor putea fi stabilite numai după emiterea acestei decizii.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs atât intimata Casa Judeţeană de Pensii G, cât şi contestatorul E. H..J..

Recursul contestatorului a vizat doar faptul că intimata nu a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu avocat, cu toate că s-a solicitat acest lucru şi în concluziile scrise şi orale de către avocatul său.

Recurenta CJP G, în recursul formulat a arătat că debitul în sumă de 711 lei constituit prin decizia nr. (...)/26 01 2007, reprezenta plăţi necuvenite încasate pe perioada 01.01.2006-31.01.2007, ca urmare a faptului că CJP, a calculat în mod eronat pensia contestatorului prin decizia din 30.11.2005, luând în calcul alte salarii faţă de cele înscrise în cartea de muncă.

Prin decizia din 2007 s-a revenit asupra acestor erori revocându-se deciziile anterioare, prin folosirea la calcularea pensiei a salariilor din carnetul de muncă.

Analizând recursurile formulate instanţa reţine următoarele;

În ceea ce priveşte recursul contestatorului, acesta este fondat .

Din analiza dosarului instanţei de recurs (...), reiese că prin întâmpinarea depusă la dosar contestatorul a solicitat obligarea recurentei intimate la plata cheltuielilor de judecată.

Instanţa de fond în rejudecare nu s-a pronunţat asupra acestor cheltuieli deşi a admis contestaţia.

Potrivit art.274 Cod. pr. civilă partea care cade în pretenţii va fi obligată şi la plata cheltuielilor de judecată.

Având în vedere aceste considerente, recursul formulat de contestator este fondat, urmând a fi admis şi modificată sentinţa în sensul obligării intimatei-recurente la plata cheltuielilor de judecată făcute de contestator.

În ceea ce priveşte recursul intimatei CJP G, acesta este nefondat pentru următoarele considerente;

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, D. dacă în urma recalculării pensiei ar rezulta o pensie mai mică decât cea aflată în plată, va fi menţinută pensia aflată în plată.

Aceste prevederi există atât în legea nr. 19/2000, cât şi în OUG nr. 4/2005.

Intimata recurentă a recalculat pensia contestatorului în anul 2005, stabilind o pensie mai mică decât cea aflată atunci în plată, fiind păstrată aceasta din urmă.

Ulterior în anul 2007 recurenta-intimată a revizuit din nou pensia contestatorului stabilind că la recalculare în 2005 i-a fost stabilită contestatorului o pensie mai mare decât cea cuvenită.

Chiar şi în această situaţie rezultă că pensia ce i s-ar fi cuvenit contestatorului era oricum mai mică decât ce aflată în plată şi stabilită prin decizia din 2001, şi deci intimata-recurentă ar fi trebuit să o menţină în plată pe cea din 2001 fără a-i constitui debit contestatorului.

Pentru aceste considerente, constatând că din acest punct de vedere sentinţa atacată este legală şi temeinică, în baza art. 312 Cod. pr. civilă recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge recursul declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G împotriva sentinţei civile nr.1427/05.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, in dosarul nr(...).

Admite recursul declarat de contestatorul E. GH. J., împotriva sentinţei civile nr.1427/05.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, in dosarul nr(...).

Modifică sentinţa în sensul că obligă intimata Casa Judeţeană de Pensii G la plata către reclamant a sumei de 1100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

29.10.2009

Red.jud.M.(...)

2 ex./AS

J.f. T.O.

Fl.F.

Toate spetele


Sus ↑