• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 8924 din data 2008-10-15
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 8924

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 15 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...) P.

 

X.X.X.X.

 

Pe rol, rezultatul dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 08 octombrie 2008, privind judecarea recursului declarat de reclamantul Ţ. M. J., împotriva sentinţei civile nr. 415/20.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M, având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare”.

Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauza de faţă, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 08 octombrie 2008, care face parte integrantă din prezenta decizie, şi când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 15 octombrie 2008.

În urma deliberării,

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă sub nr(...), contestatorul Ţ. J. a chemat în judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii M pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la recalcularea pensiei stabilită prin decizia 62809/7.05.2004, prin care i-a fost stabilită o pensie în cuantum de 173 lei. A mai solicitat obligarea intimatei la calcularea şi acordarea diferenţei de pensie, pe o perioadă de 3 ani da la data introducerii acţiunii, precum şi la actualizarea diferenţei neacordate.

A motivat că, prin decizia nr.62809 din 07.05.2004 emisă de intimata i-a fost stabilită pensie de limită de vârstă, fără să fie luat în calcul la recalcularea pensiei prevederile art. 44 anexa 4 din L 19/2000 şi a stagiului total de cotizare de 23 ani pentru cei 14 ani de muncă în subteran.

A arătat că intimata a calculat eronat punctajul mediul anual împărţind numărul de puncte realizate de 19,746 la 30 ani corespunzător stagiului de cotizare după Legea nr. 3/1977 şi nu la numărul de ani din anexa nr. 4 din Legea nr. 19/2000 respectiv 23ani - stagiul total de cotizare necesar.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii a formulat întâmpinare prin care a arătat că prin decizia nr. 62809/7.05.2004 i-a fost acordată contestatorului o indemnizaţie prevăzută de o lege specială, respectiv de Legea 309/2002 şi nu i-a fost modificat un drept de pensie.

A mai arătat că, petentul a devenit beneficiarul unei pensii de limită de vârstă prin decizia nr. 62809/ 13.03.1990, iar ulterior,având în vedere că acesta a efectuat stagiul militar în detaşamente de muncă din cadrul E. în perioada 1950-1961i-a fost acordat la data de 03.11.2003,în baza hotărârii nr. 3396 drepturi prevăzute de Legea 309/2002. La data de 07.05.2004 s-a emis decizia nr. 62809 prin care i-a fost stabilită o indemnizaţie în cuantum de 311.790 lei, în baza L 309/2002.

La termenul din data de 5 noiembrie 2007 la cererea contestatorului, instanţa a încuviinţat şi dispus efectuarea în cauză a unei expertize contabile de către expertul contabil E. O., la care au fost formulate obiecţiuni de către intimată. Contestatorul a precizat că înţelege să conteste decizia prin care i s-a recalculat pensia de limită de vârstă.

Intimata a formulat concluzii scrise prin care a solicitat respingerea acţiunii ca tardiv introdusă deoarece prin cererea de chemare în judecată a contestat decizia nr. 62809/07.05.2004 ( depăşindu-se termenul de 45 zile în care putea fi contestată), iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În cursul soluţionării cauzei la dosar au fost depuse acte.

Prin sentinţa nr.415/20 02 2008, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i-secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, a respins contestaţia formulată de contestatorul U. M. J. împotriva deciziei nr. 62809/07.05.2004 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii M.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele :

Contestatorul Ţ. J. a fost pensionat conform deciziei nr. 62809/1.03.1990 fiind beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă, iar prin decizia 62809/07.05.2004 i-a fost stabilită o indemnizaţie prevăzută de Legea nr. 309/2002 în cuantum de 311.790 lei ( întrucât a efectuat stagiul militar în detaşamente de muncă din cadrul E.)

Ulterior i-a fost emisă decizia nr. 62809/30.06.2005 prin care i-au fost recalculate drepturile de pensie în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005 coroborate cu prevederile HG nr. 1550/2004 .

Se mai reţine că potrivit art.2 alin 3 din HG 1550/2004 se arată că „pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.”, iar potrivit alin (4) se prevede că ” pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative”.

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa constată că stagiul de cotizare şi condiţiile de pensionare stabilite prin prevederile Legii 19/2000 se aplică doar persoanelor care se pensionează după data de 1 aprilie 2001.

Astfel, că instanţa nu va omologa raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză de expertul contabil E. O. deoarece acesta a calculat dreptul la pensie al contestatorului folosind stagiul complet de cotizare reglementat prin Legea nr. 19/2000.

Susţinerile intimatei, prin concluziile scrise, prin care au solicitat respingerea acţiunii ca tardiv formulată, nu pot fi reţinute de instanţă deoarece , contestatorul prin precizarea de la termenul din 5.11.2007, a arătat că decizia pe care o contestă este cea de recalculare a pensiei şi nu cea de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă nr. 62809/07.05.2004 prin care i-a fost stabilit şi o indemnizaţie prevăzută de L 309/2002.

Având în vedere cele arătate mai sus şi faţă de faptul că, Ţ. J. , contestatorul, a fost pensionat înaintea datei de 31 martie 2001, respectiv la data de 1 martie 1990, instanţa apreciază că la emiterea decizia nr. 62809/30.06.2005 privind recalcularea pensiei din sistemul public – pensie limită de vârstă - , de către intimată au fost respectate prevederile OUG 4/2005 coroborate cu cele ale HG 1550/2005, astfel că instanţa urmează să respingă contestaţia formulată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului contestatorul a susţinut că în mod greşit intimata a reţinut un stagiu de cotizare de 30 ani pentru bărbaţi care era prevăzut de Legea nr.3/1977 care fost abrogată prin Legea nr.19/2000.

Recurentul a susţinut că la recalcularea pensiei operează prevederile Legii nr.19/2000 şi nu legea nr.3/1977,astfel că stagiul complet de cotizare este reglementat de Legea nr.19/2000 care în art.44 se face trimitere la anexa nr.4 şi 5 la lege ,la un stagiu complet de cotizare de 30-31 de ani,la un stagiu realizat în condiţii speciale de 14 ani în subteran corespunde un stagiu de cotizare necesar de 23 de ani.

În drept a invocat dispoziţiile art.44 şi 89 din Legea nr.19/2000 şi art.304 Cod procedură civilă.

La data de 18 08 2008 intimata a depus întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată de instanţa de fond.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,Curtea constată şi reţine următoarele:

Prin decizia nr.62809/30 06 2005,recurentului contestator i s-a recalculat pensia din sistemul public ,în conformitate cu dispoziţiile OUG nr/.4/2005 aprobată prin Legea nr.78/2005 coroborate cu prevederile HG.nr.1550/2004 şi ale HG.550/2005.Prin această decizie s-a dispus ca plata drepturilor să se facă începând cu 01 07 2005.

Conform art. 2  alin1 din HG.1550/2004, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare.

A.3 prevede că, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

Recurentului, deschizându-i-se dreptul la pensie în anul 1990,îi sunt aplicabile dispoziţiile legii nr.3/1977.

Art. 8  alin.1 din acest act normativ prevede că, personalul muncitor care are o vechime în muncă de minimum 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile are dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă, la împlinirea vârstei de 62 ani bărbaţii şi 57 ani femeile.

În consecinţă stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru bărbaţi iar instanţa în mod corect a reţinut că acesta este stagiu la care trebuie raportat punctajul realizat de recurent.

Art. 4  alin.1 din OUG.nr.4/2005 prevede că determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

Astfel că pensiile au fost recalculate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.19/2000 dar cu respectarea dispoziţiilor HG.nr.1550/2004.

Susţinerea recurentului că trebuia să i se recalculeze pensia în raport de dispoziţiile art.44 din Legea nr.19/2000 este nefondată deoarece anexa 4 se aplică doar persoanelor care s-au pensionat după intrarea în vigoare a acestei legi,dovadă că se prevede care este stagiul complet de cotizare,eşalonat, începând cu aprilie 2001(data intrării în vigoare a legii 19/2000) şi până în noiembrie 2004,şi începând cu decembrie 2014.

Faţă de aceste considerente,Curtea urmează să respingă recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E:

 

Respinge recursul declarat de reclamantul Ţ. M. J., împotriva sentinţei civile nr. 415/20.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M.

Irevocabilă.

 

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) P.

 

   

 

Red.jud.M.M.

2ex/17 11 2008

Jud.fond.A.D.

B.G.

Toate spetele


Sus ↑