• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 35/R din data 2009-01-19
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 35/R

Şedinţa publică din 19 ianuarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier F. E.

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, împotriva sentinţei civile nr.1329 din 22 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o v a s n a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 12 ianuarie 2009, părţile au lipsit, cele constatate fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 19 ianuarie 2009.

C U R T E A :

Asupra recursului de faţă,

Constată că prin sentinţa civilă nr. 1329/22.09.2008, T r i b u n a l u l C o v a s n a a dispus :

Admitea în parte contestaţia formulată de contestatoarea H. E. F., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C şi, în consecinţă:

Anulează Decizia cu nr. (...) din data de 28 mai 2008 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii C.

Obligă intimata la emiterea unei noi decizii privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă şi recalcularea cuantumului pensiei luând în considerare şi Adeverinţa cu nr. 431/18.07.2008 emisă de SC E. C SA.

Respinge restul pretenţiilor.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele :

Prin contestaţia formulată de contestatoarea H. E. F. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C s-a solicitat instanţei anularea deciziei (...)/28. mai 2008 emisă de intimată, recalcularea pensiei cu luarea în considerare a adeverinţei nr.431/18.07.2008 emisă de SC E. C SA, deoarece suma primită cu titlu de pensie calculată în baza salariului de încadrare este contrară prevederilor art.78 (al.4) din L.19/2000, întrucât nu s-a luat în considerare perioada lucrată între anii 1970 – 1994, cât a lucrat la SC E. C SA, când a fost salarizată în acord şi prin urmare a realizat venituri mai mari decât salariul de încadrare, venituri în funcţie de care a plătit contribuţiile de asigurări, inclusiv pentru pensia suplimentară.

Prin decizia cu nr.(...)/28 mai 2008 i s-a stabilit contestatoarei o pensie de 739 lei începând cu data de 07.03.2008.

Potrivit cererii de la fila 31 contestatoarea s-a adresat intimatei în data de 18.03.2008 solicitând pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 7.03.2008.

Instanţa reţine că potrivit art.41 din Legea 19/2000, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, condiţii îndeplinite în cauza de faţă la data depunerii cererii pentru înscriere la pensie.

Vârsta standard de pensionare în cazul contestatoarei a fost de 58 de ani şi 3 luni (vârsta pe care o avea la data emiterii deciziei contestate) şi prin urmare în cauză nu sunt incidente prevederile art.78 al. 8 din Legea 19/2000 care prevăd expres că numai după îndeplinirea condiţiilor de pensionare (vârstă plus stagiu) contribuabilul beneficiază de majorarea punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar, ceea ce nu este cazul, întrucât după împlinirea vârstei de pensionare contestatoarea nu a mai prestat muncă.

În ceea ce priveşte punctajul asiguratului instanţa are în vedere dispoziţiile art.78 al.4 din L.19/2000 care se completează cu prevederile art.164 din acelaşi act normativ, potrivit căruia la determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a legii, se utilizează salariile brute sau nete după caz, în conformitate cu modul de înregistrare în carnetul de muncă.

Adeverinţa cu nr.431/18.07.2008 a fost obţinută de contestatoare după ce i s-a stabilit dreptul la pensie, dar, ca urmare a datelor cuprinse referitor la retribuţia tarifară lunară şi venitul brut realizat, sens în care tribunalul constată că prezenta contestaţie este admisibilă în parte şi, pe cale de consecinţă a anulat decizia contestată şi a obligat intimata la recalcularea pensiei cuvenită contestatoarei urmând a se raporta şi a lua în calcul adeverinţa cu nr.431/18.07.2008 emisă de SC E. C SA, cu menţiunea că drepturile recalculate se vor acorda nu din data de 7.03.2008, ci din 23.07.2008, data formulării contestaţiei, prin raportare şi la prevederile art.169 al.2din L.19/200, potrivit cărora pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, dar ea urmează aceleiaşi reguli procedurale privind soluţionarea cererii de pensionare.

Împotriva acestei sentinţei a formulat recurs Casa Teritorială de Pensii C în termen, motivat. În motivele de recurs sentinţa este criticată pentru nelegalitate.

1. Se susţine că s-au interpretat greşit dispoziţiile art. 169 alin. 2 din Legea nr. 19/2000. Instanţa greşit a dispus recalcularea pensiei începând cu data cererii de chemare în judecată (23.07.2008)deşi prevederile art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 sunt clare în acest sens. Ele dispun în sensul acordării pensiei recalculate începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare. Reclamantul nu a formulat o astfel de cerere.

2. Adeverinţa folosită în probaţiunea asupra veniturilor realizate în acord global nu poate fi luată în considerare deoarece nu cuprinde temeiul de drept în baza căruia s-a acordat venitul vrut realizat.

Aceste venituri înscrise în adeverinţă reprezintă o formă de retribuire în acord care potrivit art. 4 alin. 2 din OUG nr. 4/2005 nu pot fi luate în calcul la recalcularea pensiei.

Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei şi respingerea contestaţiei.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului.

Analizând recursul formulat, instanţa constată că nu este fondat.

Sentinţa este legală şi temeinică.

Dispoziţia instanţei de recalculare a pensiei în funcţie de veniturile brute înscrise în adeverinţa depusă în probaţiune este legală, deoarece respectă dispoziţiile art. 164 din Legea nr. 19/2000.

Adeverinţa face dovada că în perioada noiembrie 1970 – iunie 1994, reclamanta a realizat venituri brute mai mari decât retribuţia înscrisă în cartea de muncă şi pentru aceste venituri a plătit pensie suplimentară de 2%.

Critica recurentei sub aspectul legalităţii adeverinţei emise de fostul angajator, este nefondată. F. adeverinţei răspunde de veridicitatea înscrierilor din aceste adeverinţe. Faptul că nu s-a criticat temeiul de drept în baza căruia s-a acordat venitul E. nu înlătură forţa probantă a acestui înscris, atâta timp cât art. 164 din Legea nr. 19/2000 prevede că „la determinarea punctajelor anulare, până la intrarea în vigoare a acestei legi – Legea nr.19/2000 – se utilizează salariile brute sau nete, după caz”, legiuitorul făcând menţiuni asupra unor anumite perioade de timp în care se folosesc la stabilirea punctajelor, doar veniturile brute sau doar veniturile nete.

Întrucât folosirea veniturilor brute la stabilirea punctajului în condiţiile art. 164 din Legea nr. (...), atrage o modificare a cuantumului pensiei, se impune recalcularea pensiei, iar acest procedeu este descris la art. 169 alin. 2 din Legea nr. 19/2000.

În speţă, dispoziţiile art. 169 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 au fost corect aplicate de către instanţă. Instanţa de fond a calificat cererea contestatoarei ca şi cerere de recalculare având în vedere pretenţiile acestei, temeiul de drept, iar potrivit art. 169 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 19/2000 recalcularea se face de la data formulării cererii de recalculare, în speţă 23.07.2008, însă acordarea pensiei recalculate se face începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Regulile procedurale privind sancţionarea şi constatarea sunt aceleaşi ca şi pentru cererea de pensionare.

Este evident că în executarea unei sentinţe rămase definitive şi irevocabilă prin care s-a admis o cerere de recalculare a pensiei formulată şi înregistrată la o instanţă de judecată, Casa Judeţeană de Pensii trebuie să emită o decizie de recalculare faţă de care devin aplicabile dispoziţiile art. 169 alin. 2 din Legea nr.19/2000, aceasta putând fi contestată la rândul ei ca şi decizia de pensionare.

Aşadar, dispoziţiile instanţei de fond sunt legale şi raportat la criticile de recurs, curtea în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă va respinge recursul şi va menţine sentinţa.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E :

 

Respinge recursul formulat de recurenta Casa Teritorială de Pensii C ( cu sediul în Sf. G str. (...). (...) E. nr. 14 jud. C), împotriva sentinţei civile nr. 1329/2008 a T r i b u n a l u l u i C o v a s n a, pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.01.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

F. E.

 

 

Red.A.P./30.01.2009

Tehnoredact.E.P./03.02.2009/ 2 ex.

Jud. fond C.E., C.E.

Toate spetele


Sus ↑