• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1138/2009-R din data 2009-06-22
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

 

DECIZIA CIVILĂ nr. 1138/2009-R

Şedinţa publică din 22 iunie 2009

 

 

Preşedinte:

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- grefier

 

 

 

 

 

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului civil formulat de recurenta intimat CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O(...) judeţul B, în contradictoriu cu intimatul contestator I. C, cu domiciliul în T. nr. 149 judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 44/LM/2009 din 09 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosar nr(...), având ca obiect: recalculare pensie,

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi se prezintă intimatul contestator Haica C, asistat de reprezentantul său av. E. E. în baza împuternicirii avocaţială de la dosar emisă de B a r o u l B i h o r - Cabinet individual, lipsă fiind recurenta intimat CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei cele de mai sus, faptul că recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru, după care:

Reprezentantul intimatului contestator solicită respingerea recursului, fără cheltuieli de judecată, arătând că prin decizia nr. 22036, nedatată, recurenta intimată a recalculat pensia contestatorului fără să respecte obligaţia inserată în dispozitivul sentinţei civile nr. 973/LM/2007 a T r i b u n a l u l u i B i h o r, de a recalcula pensia începând cu data de 01.07.2005, pensia fiind recalculată doar începând cu data de 01.07.2007

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 44/LM/2009 din 09 ianuarie 2009 pronunţată de Curtea de A p e l O r a d e a în dosar nr(...), a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul Haica C în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B şi în consecinţă a fost obligată intimata să plătească pentru perioada 01.07.2005 - 01.07.2007 diferenţa dintre pensia încasată şi pensia stabilită prin decizia nr. 22036/01.02.2008, care a luat în considerare un stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 15 ani, în favoarea contestatorului.

A fost respinsă cererea pentru perioada 12.01.2005-30.06.2005.

A fost obligată intimata la plata sumei de 500 lei, în favoarea contestatorului, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a constatat următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 973/LM/07.12.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosarul nr(...), rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a dispus anularea deciziei nr. 22036/01.07.2007, fără a se specifica perioada pentru care să fie recalculată pensia.

Potrivit art. 7 al. 3 şi 5 din OUG nr. 4/2005, decizia de stabilire a dreptului la pensie poate fi modificată la cerere în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, drepturile modificate acordându-se prin derogare de la prevederile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data plătii drepturilor recalculate, cu respectarea termenului general de prescripţie, calculat începând cu luna înregistrării cererii.

Instanţa a constatat că decizia de pensie prin care i s-a stabilit contestatorului plata drepturilor retroactiv începând cu data de 01.07.2007, nu este legală deoarece în baza art. 7 al. 3 şi 5 din OUG nr. 4/2005, drepturile se acordă prin derogare de la art. 95 şi art. 169 din Legea nr. 19/2000, care prevăd în al. 3 că pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare, adică, derogând de la această prevedere, retroactiv începând cu ultimii trei ani calculaţi de la data înregistrării cererii.

Astfel, cu toate că prin sentinţa civilă nr. 973/LM/07.12.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosarul nr(...), nu s-a prevăzut acordarea drepturilor retroactiv, intimata era obligată să le recalculeze contestatorului retroactiv pe ultimii trei ani, în baza art. 7 al. 3 şi 5 din OUG nr. 4/2005.

Prin decizia nr. 22036 (nedatată), emisă de intimată, prin care i s-au recalculat drepturile la pensie în baza sentinţei civile nr. 973/LM/07.12.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosarul nr(...), s-a prevăzut că plata drepturilor se va face începând cu data de 01.07.2005, dar această dat nu a fost respectată şi contestatorului i s-a recalculat pensia doar începând cu data de 01.07.2007.

Prin urmare, s-a constatat că contestatorul este îndreptăţit la plata retroactivă a drepturilor la pensie, începând cu data de 01.07.2005 şi nu de la data de 12.01.2005 cum solicită acesta, deoarece chiar contestatorul prin cererea adresată intimatei (fila 5 dosar) solicită acordarea drepturilor la pensie începând cu data de 01.07.2005 şi nu cu data de 12.01.2005.

Data de 12.01.2005 de la care solicită contestatorul a i se plăti drepturile la pensie, este data buletinului de calcul nr. 22036/12.01.2005 (fila 8 dosar), dar această dată nu poate fi luată în considerare de către instanţă deoarece O.U.G. nr. 4/2005 a fost publicată în M.Of. în data de 07.02.2005, iar acest act normativ este actul care acordă dreptul la recalcularea retroactivă a drepturilor la pensie şi care a intrat în vigoare ulterior datei de la care solicită contestatorul a i se plăti drepturile la pensie.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, scutit de plata taxelor de timbru, a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii B O, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii formulată de contestatorul Haica C

Recurenta invocă faptul că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor legale când a dispus acordarea drepturilor recalculate şi pentru perioada 01 iulie 2005 - 01 iulie 2007, în condiţiile în care a fost anulată o decizie de pensie emisă în temeiul OUG nr. 19/2007. Cât priveşte decizia 22036/01.07.2007 emisă de recurentă pe numele contestatorului, aceasta a avut la bază o hotărâre judecătorească - sentinţa civile nr. 973/LM/2007 a T r i b u n a l u l u i B i h o r; în acest fel s-a anulat decizia de pensionare nr. 22036/01.07.2007, conform dispoziţiei instanţei care cu acea ocazie nu a dispus plata retroactivă a drepturilor de pensie. Pe de altă parte, prin OUG nr. 19/2007 în temeiul căreia a fost emisă prima decizie de pensionare, nu se prevedea acordarea retroactivă a drepturilor de pensie recalculate, însăşi formularul tipizat pentru astfel de decizie nu cuprindea acordarea drepturilor anterior datei de 01.07.2007, astfel că hotărârea instanţei de fond nu are fundament legal, susţine recurenta.

În drept au fost invocate dispoziţiile articolului 304 punctele 8 şi 9 Cod de procedură civilă şi Legea nr. 19/2000.

Intimatul contestator Haica C, prin reprezentant, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu sub aspectul nulităţilor de ordine publică, se apreciază că aceasta este legală şi temeinică, sens în care, în condiţiile articolului 312 aliniatul 1 Cod de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.

Criticile aduse hotărârii instanţei de fond nu sunt întemeiate, aceasta făcând o corectă aplicare a prevederilor legale în materia asigurărilor sociale.

Astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, drepturile de pensie trebuiau recalculate având în vedere nu numai OUG nr. 19/2007 dar şi ale OUG nr. 4/2005, care prevede acordarea retroactivă a drepturilor recalculate pe ultimii trei ani socotiţi de la data înregistrării cererii.

Recurenta susţine în motivele de recurs că prin OUG nr. 19/2007 nu se pot acorda drepturi retroactive, ori, chiar din cuprinsul acesteia rezultă contrarul.

Astfel, această ordonanţă, care modifică şi completează Legea nr. 19/2000, stipulează în chiar preambulul ei că a fost necesară tocmai pentru îmbunătăţirea standardului de viaţă pentru persoanele vârstnice, în principal prin eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii existente între diferitele categorii de pensionari şi pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt recalculate pensiile acordate sub imperiul vechii legi de pensionare, astfel încât toate pensiile sunt stabilite pe baza aceloraşi principii.

Mai mult, articolul II aliniat (1) litera b face trimitere la un alt act normativ - OUG nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, care prevede la articolul 7 aliniatele 3 şi 5, astfel cum am arătat, că drepturile se acordă prin derogare de la regula generală instituită de articolele 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000; în atare situaţie, în spiritul acestor acte normative a dispus instanţa de fond acordarea drepturilor recalculate şi pentru perioada retroactivă, aplicând normele legale în materie cu dispoziţii mai favorabile şi situaţiei intimatului, în caz contrar s-ar fi ajuns la o nejustificată discriminare a acestuia şi încălcându-se dispoziţiile legale care prevăd stabilirea tuturor pensiilor pe baza aceloraşi principii.

Nu în ultimul rând, Legea nr. 19/2000 pe de o parte, iar pe de altă parte Legea nr. 78/2005, care a aprobat şi completat OUG nr. 4/2005, au forţă juridică superioară faţă de OUG nr. 19/2007, câtă vreme conform articolului 108 aliniatul (3) şi articolului 115 aliniatul (4) din Constituţia României ordonanţele se emit doar în temeiul legii, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege şi doar în situaţii extraordinare. De altfel, articolul 148 aliniatul (2) prevede că reglementările comunitare primează şi au caracter obligatoriu faţă de cele interne, ori, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului instituie la articolul 14 interzicerea discriminării.

În atare situaţie, criticile aduse hotărârii fiind neîntemeiate, se impune respingerea recursului formulat şi menţinerea hotărârii instanţei de fond, care a respectat şi termenul general de prescripţie în acest sens.

Se constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

RESPINGE ca nefondat recursul civil declarat de recurenta intimat CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O(...) judeţul B, în contradictoriu cu intimatul contestator I. C, cu domiciliul în T. nr. 149 judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 44/LM/2009 din 09 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r, pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată.

I R E V O C A B I L Ă.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 22 iunie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

S. decizie: PA/13.07.2009

Complet fond: V. D., S. D.

U. în 2 ex.: I.D./13.07.2009

Toate spetele


Sus ↑