• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 2425/R/2009 din data 2009-11-10
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

DOSAR NR(...)

DECIZIA CIVILĂ NR. 2425/R/2009

Şedinţa publică din data de 10 noiembrie 2009

PREŞEDINTE: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) U.

GREFIER : H.A D.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta SC O. România SRL K. împotriva sentinţei civile nr. 1595 din 22 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...), privind şi pe reclamantul intimat I. H. S., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul personal şi asistat de av. D. D. şi reprezentantul pârâtei recurente, av. E. D., în substituirea av. S. N. D..

Procedura de citare este realizată.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentantul reclamantului intimat depune la dosar împuternicire avocaţială, chitanţa de plată a onorariului avocaţial şi întâmpinare, pe care o comunică şi reprezentantului pârâtei recurente.

Reprezentantul pârâtei recurente depune la dosar împuternicirea avocatului titular, S. N. D. şi delegaţie de substituire.

Reprezentantul reclamantului intimat invocă excepţia tardivităţii recursului declarat de pârâtă, având în vedere că sentinţa atacată a fost comunicată la data de 9 iulie 2009, iar recursul a fost declarat la data de 24 iulie 2009. Solicită cheltuieli de judecată în baza chitanţei depuse.

Reprezentantul pârâtei recurente lasă la aprecierea instanţei soluţionarea excepţiei invocate.

Instanţa, constatând cauza în stare de judecată, o reţine în vederea pronunţării asupra excepţiei invocate.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr.1595 din 22 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j, s-a admis contestaţia formulată de către contestatorul I. H. S. şi a fost anulată decizia de sancţionare nr. 383 din 27 februarie 2009 emisă de către intimata S.C. O. ROMÂNIA S.R.L. C, iar în temeiul art. 264 lit. d din Codul muncii s-a aplicat contestatorului sancţiunea reducerii salariului cu 5% pe o perioadă de 2 luni.

S-a dispus reîncadrarea contestatorului în funcţia şi locul de muncă avute anterior emiterii deciziei nr. 383/2009 de către intimată.

Intimata a fost obligată să îi plătească contestatorului drepturile salariale de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului său individual de muncă şi până la data reintegrării efective în muncă, indexate cu indicele de inflaţie.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că contestatorul I. H. S. a fost angajat în cadrul societăţii intimate S.C. Nokia România S.R.L. C-N în funcţia de tehnician construcţii telefonice.

Prin decizia nr. 383 din 27 februarie 2009 emisă de către intimată, contestatorului i-a fost desfăcut contractul individual de muncă în baza art. 61 lit. a din Codul muncii deoarece a săvârşit o abatere disciplinară sancţionată de prevederile art. 264 lit. f din Codul muncii cu desfacerea disciplinară a contactului individual de muncă.

Astfel, potrivit prevederilor art. 61 lit. a din Codul muncii, angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară.

De asemenea, potrivit art. 264 lit. f din Codul muncii, sancţiunea disciplinară pe care o poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară este desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

În cuprinsul deciziei nr. 383/2009 prin care contestatorului i s-a desfăcut contractul individual de muncă din motive disciplinare este inserat şi motivul acestei sancţiuni disciplinare extreme; acela că contestatorul a confecţionat un telefon mobil marca Nokia 6300 cu componente luate din producţie şi diagnoză, fără aprobarea superiorului, pe care l-a folosit în scopuri personale. Au fost găsite în trusa personală a contestatorului şi două SD carduri.

La baza sancţiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă al contestatorului a stat procesul verbal al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a eventualelor abateri săvârşite de către contestator, în care se menţionează că acesta nu a mai avut acte de indisciplină anterioare desfacerii contractului său individual de muncă în cadrul intimatei S.C. O. ROMÂNIA S.R.L. C N.

Din concluziile scrise ale contestatorului, din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză a rezultat cu certitudine că contestatorul nu a mai înregistrat abateri disciplinare înainte de a fi sancţionat disciplinar cu desfacerea contractului individual de muncă.

Instanţa a reţinut că abaterea disciplinară săvârşită de către contestator de a-şi confecţiona un telefon mobil pe baza enginei de test pe care o avea în dotare şi de a poseda două SD carduri nu prezintă gravitatea cerută de art. 61 lit. a din Codul muncii, existând o disproporţie vădită între fapta contestatorului de a-şi confecţiona telefonul mobil din piese uzate şi a deţine două SD carduri fără valoare economică şi sancţiunea aplicată de către intimată, toţi martorii audiaţi în cauză au arătat instanţei că piesele folosite de către contestator la confecţionarea telefonului mobil erau uzate, fiind destinate casării.

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă este sancţiunea disciplinară maximă, cea mai severă, care presupune îndepărtarea salariatului vinovat din colectivul de muncă, ca o consecinţă unilaterală a angajatorului.

Prin urmare, la aplicarea sancţiunii desfacerii contractului individual de muncă al contestatorului trebuie să se ţină seama de dispoziţiile art. 61 lit. a din Codul muncii, care prevăd concedierea doar în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii, ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentului intern.

În împrejurările concrete în care a fost săvârşită abaterea disciplinară, intimata S.C. O. ROMÂNIA S.R.L. C N nu a suferit nici un prejudiciu în urma faptului că contestatorul şi-a confecţionat un telefon mobil din piese destinate casării şi a deţinut două carduri uzate în trusa de scule.

S-a reţinut că pericolul social concret al faptei săvârşite de către contestator este unul redus, astfel că măsura luată de către angajator de a-i desface contestatorului contractul individual de muncă este una prea severă raportat la gravitatea abaterii disciplinare săvârşită de către contestator.

Drept urmare, instanţa a anulat decizia contestată şi a aplicat contestatorului sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază cu 5% pe o perioadă de 2 luni.

Împotriva acestei hotărâri la data de 27.07.2009 a declarat recurs pârâta SC O. ROMÂNIA SRL K..

Examinând recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, Curtea de A p e l C l u j urmează să-l respingă ca tardiv, pentru următoarele considerente:

Sentinţa civilă nr. 1595 din 22.06.2009 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j, a fost comunicată pârâtei, conform dovezii de primire (f.26 dosar fond) la data de 09.07.2009, iar recursul a fost formulat de această parte la 24.07.2009 (f.3 dosar), în afara termenului de recurs de 10 zile prevăzut de art.80 din legea 168/1999.

Având în vedere considerentele expuse, Curtea de A p e l C l u j va respinge în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art. 301 C.pr.civ., recursul declarat de pârâta SC O. ROMÂNIA SRL, ca tardiv.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca tardiv introdus recursul declarat de SC O. ROMÂNIA SRL prin reprezentat legal, împotriva sentinţei civile nr. 1595 din 22.06.2009 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Obligă pe numita recurentă să plătească intimatului I. H. S. suma de 1.000 lei, cheltuieli de judecată în recurs.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 10 noiembrie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) U.

 

 

GREFIER

H.A D.

 

 

 

 

Red.DG/02.12.2009

Dact.T./4ex.

Toate spetele


Sus ↑