• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 2592 din data 2008-12-10
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 2592

Şedinţa publică de la 10 E. 2008

Completul compus din:

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA -DIRECŢIA SILVICĂ TG J împotriva sentinţei nr. 1242 din 27 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul reclamant M. O. D., având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic I. B. pentru recurenta pârâtă REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA -DIRECŢIA SILVICĂ TG J lipsind intimatul reclamant (...) O. D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Curtea constatând cauza în stare de soluţionare a acordat cuvântul asupra recursului.

Consilier juridic I. B. pentru recurenta pârâtă REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA -DIRECŢIA SILVICĂ TG J solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii reclamantului întrucât din actele existente la dosarul cauzei, reiese situaţia de incompatibilitate, în care se afla reclamantul potrivit prevederilor art. 36 din CCM.

 

C U R T E A:

 

Asupra recursului declarat în cauză:

Prin sentinţa nr. 1242 din 27 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) s-a admis în parte acţiunea în anulare decizie de sancţionare formulată de recl. (...) O. D., cu domiciliul în comuna N., sat N., jud. G în contradictoriu cu Direcţia Silvică G cu sediul în Tg-J, strada (...). (...). E. E., nr. 3, judeţul G.

S-a anulat parţial decizia nr. 382 din 27.12.2007, emisă de Direcţia Silvică Tg-J, în sensul înlocuirii sancţiunii aplicate de suspendare a reclamantului din funcţie pe o durată de 6 luni, începând cu data de 3.01.2008, cu sancţiunea avertisment.

A fost obligată pârâta către reclamant la acordarea drepturilor băneşti cuvenite pe perioada suspendării, respectiv începând cu data de 3.01.2008 până la data reintegrării efective.

Pentru a se pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că prin decizia nr. 382 din 27.12.2007 s-a decis suspendarea reclamantului din funcţia de pădurar la O.S. Tg-J pe o durată de 6 luni, începând cu data de 3.01.2008 în baza art. 100 lit., e din CCM coroborat cu art. 48 al. 2 lit. e din OUG nr. 59/2000, reţinându-se ca abatere disciplinară că deşi a fost avertizat de către DS Tg-J să-şi clarifice poziţia privind incompatibilitatea sa ca angajat în funcţia de pădurar, cu calitatea de soţ al doamnei (...) B. (administratorul iniţial al firmei SC D. SRL Tg-J) după ce acesta a cesionat firma domnului (...) U. N., acesta din urmă l-a împuternicit pe (...) O. D. prin procura nr. 1821 din 054.05.2007 să-i administreze societatea în relaţiile cu autorităţile, menţionându-se că (...) O. D. este fratele lui (...) U. N. .

Reclamantul (...) O. D. a fost angajat în calitate de pădurar în cadrul Direcţiei Silvice G începând cu luna aprilie 2003.

Între Direcţia Silvică Tg-J şi SC D. SRL au fost încheiate contracte de prestări servicii pe perioada în care administratorul social al acestei societăţi era soţia reclamantului (...) B., iar ulterior firma a fost cesionată fratelui reclamantului, (...) U. N..

Prin procura autentificată sub nr. 1821 din 4 mai 2007, administratorul SC D. SRL, (...) U. N., fratele reclamantului a mandatat pe reclamantul (...) O. D. să reprezinte societatea, exemplificând acţiunile ce fac obiectul mandatului între care „să încheie orice fel de contracte”.

Această procură a fost revocată prin declaraţia notarială autentificată sub nr. 4424 din 14.09.2007.

Pe perioada în care reclamantul a fost procuratorul administratorului social al SC D. SRL cu care pârâta Direcţia Silvică Tg-J avea încheiate contracte de prestări servicii, s-a aflat în stare de incompatibilitate astfel cum este prevăzut în art. 36 din CCM.

Ca urmare, s-a reţinut de instanţa de fond că în mod corect s-a reţinut în sarcina reclamantului abaterea disciplinară descrisă în decizia nr. 382 din 27.12.2007 emisă de Direcţia Silvică Tg-J.

Avându-se în vedere că reclamantul şi-a clarificat situaţia privind incompatibilitatea sa ca angajat în funcţia de pădurar la D.S. Tg-J cu calitatea de procurator al administratorului social al unei societăţi comerciale cu care sunt stabilite relaţii contractuale, prin revocarea procurii judiciare, precum şi faptul că nu au mai existat alte abateri disciplinare în persoana reclamantului, s-a apreciat că sancţiunea suspendării reclamantului din funcţie pe o perioadă de şase luni este prea aspră, scopul sancţiunii disciplinare putând fi atins şi printr-o sancţiune mai uşoară, ca cea a avertismentului.

Pe cale de consecinţă s-a dispus obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti cuvenite reclamantului pe perioada suspendării, începând cu data de 3.01.2008 până la data reintegrării efective.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ TG J în termen şi motivat.

În motivarea recursului s-a arătat că sentinţa recurată este netemeinică deoarece aşa cum reiese din probele administrate în cauză, reclamantul, anterior deciziei contestate a fost avertizat de către D.S. Tg-J să-şi clarifice situaţia privind incompatibilitatea sa ca angajat în funcţia de pădurar cu calitatea de soţ al administratorului iniţial al S.C. D. S.R.L., societate cu care unitatea pârâtă avea stabilite relaţii contractuale, starea de incompatibilitate nu a fost înlăturată întrucât chiar dacă s-a procedat la cesionarea societăţii către fratele contestatorului, acesta a fost împuternicit prin procură să reprezinte S.C. D. S.R.L. în relaţiile cu autorităţile, primind în acest fel drepturi depline la societatea respectivă.

Prin această modalitate reclamantul nu numai că nu a înlăturat starea de incompatibilitate dar a şi indus în eroare Direcţia Silvică Tg-J cu privire la starea sa de incompatibilitate.

S-a arătat şi că nu are relevanţă faptul că săvârşirea acestei abateri nu a avut ca urmare şi producerea de pagube materiale, abaterea disciplinară nefiind condiţionată de existenţa prejudiciului ci a unor urmări dăunătoare produse intereselor bunei desfăşurări a activităţii sau prestigiului unităţii.

În drept a invocat dispoziţiile art. 304 Cod procedură civilă.

Intimatul nu a formulat întâmpinare iar în recurs nu s-a solicitat şi nu s-au administrat probatorii.

Recursul este fondat şi urmează a fi admis pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 48 alin. 1 din OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, personalul care încalcă legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite.

Potrivit art. 58 alin. 1 din acelaşi act normativ se reţine că personalului silvic i se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în măsura în care această ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel.

În aceste condiţii se reţine potrivit art. 77 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 că pentru a se reţine existenţa unei abateri disciplinare şi a se atrage răspunderea disciplinară trebuie ca încălcarea legilor şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare trebuie să fie făcută cu vinovăţie.

În raport de dispoziţiile legale mai sus prezentate se constată că în mod temeinic instanţa de fond a reţinut că fapta reclamantului de a nu-şi clarifica starea de incompatibilitate în care se afla deşi fusese avertizat în acest sens constituie abatere disciplinară în sensul dispoziţiilor legale mai sus citate.

Prima instanţă însă nu a avut în vedere în soluţionarea cauzei de principiul proporţionalităţii sancţiunii disciplinare ce îşi găseşte reglementarea în art. 77 alin. 4 din Legea nr. 188/1999 potrivit căruia la individualizarea sancţiunii disciplinare trebuie să se ţină seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.

Enunţarea criteriilor ce trebuiesc avute în vedere la individualizarea sancţiunii disciplinare prin dispoziţia legală mai sus citată arată şi importanţa fiecărui dintre criteriile legal reglementate la aplicarea sancţiunii disciplinare.

Prin urmare în analiza sancţiunii disciplinare aplicate reclamantului trebuie avute în vedere cu prioritate împrejurările care ţin de fapta ce constituie abatere disciplinară în sine, respectiv, cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii şi subsecvent de datele generale ce caracterizează persoana reclamantului.

În speţă, în raport de considerentele mai sus arătate şi avându-se în vedere gravitatea abaterii disciplinare şi gradul de vinovăţie al reclamantului ce se desprinde din comportamentul acestuia care, deşi avertizat să înceteze starea de incompatibilitate în care se afla nu numai că nu a înlăturat această starea de incompatibilitate, ci dimpotrivă, prin cesionarea S.C. D. S.R.L. către fratele contestatorului şi împuternicirea reclamantului să administreze societatea în relaţiile cu autorităţile a încercat să ascundă această stare de incompatibilitate se constată că sancţiunea disciplinară aplicată reclamatului a fost temeinic individualizată de către pârâtă cu respectarea principiului proporţionalităţii acesteia.

Prima instanţă, în analiza sancţiunii disciplinare aplicate reclamantului a avut în vedere şi a absolutizat doar criteriile subsidiare ale comportamentului general în timpul serviciului al reclamantului, precum şi inexistenţa unor antecedente disciplinare ale acestuia, însă acestea trebuie coroborate cu criteriile de individualizare mai sus prezentate, coroborarea acestor criterii conducând la concluzia că sancţiunea disciplinară contestată în prezenta cauză a fost temeinic individualizată prin decizia supusă controlului judecătoresc în prezenta cauză.

În consecinţă, văzându-se şi dispoziţiile art. 3041 şi art. 312 alin. 1 – 4 cod procedură civilă urmează a se admite recursul declarat de pârâtă şi se va modifica în tot sentinţa recurată în sensul că se va respinge acţiunea formulată de reclamant.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA -DIRECŢIA SILVICĂ TG J împotriva sentinţei nr. 1242 din 27 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul reclamant M. O. D..

Modifică în tot sentinţa recurată în sensul că respinge acţiunea formulată de reclamant.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 E. 2008

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red. jud. G.V.

j.f. G. F.

2 ex.

Toate spetele


Sus ↑