• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare. Recurs

Hotararea nr. 820 din data 2010-02-04
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 820

Şedinţa publică de la 04 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x.x

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de intimata (...) F. CFR SA, împotriva sentinţei civile nr.2842/02.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul D. O., având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat E.,D. pentru intimatul contestator D. O., lipsind recurenta intimată (...) F. CFR SA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul a fost declarat şi motivat în termen legal.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra recursului de faţă.

Avocat E. D. pentru intimatul contestator D. O., pune concluzii de respingerea recursului şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, cu cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 2842/02.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j s-a admis contestaţia privind pe contestatorul D. O., în contradictoriu cu intimata (...) F. CFR SA.

S-a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 132/27.07.2009 emisă de intimată.

S-au repus părţile în situaţia anterioară emiterii deciziei.

A obligat intimata către contestator la plata diferenţelor salariale corespunzătoare funcţiei de şef district şi salariul efectiv încasat pe perioada 03.08.2009 - data integrării efective.

A obligat intimata la 1500 lei cheltuieli de judecată către contestator.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Contestatorul a fost angajatul unităţii intimate cu contract individual de muncă, îndeplinind funcţia de şef district I la Districtul LC F, iar prin decizia RU 132/27.07.2009 a fost sancţionat disciplinar cu desfacerea contractului individual de muncă.

Contestatorul a arătat că, din conţinutul deciziei lipseşte condiţia imperativă impusă de art. 268 alin. 2 lit. c din Codul muncii sub sancţiunea nulităţii absolute şi anume: motivele pentru are au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care a fost efectuată cercetarea.

Contestatorul a arătat că, s-a aplicat o sancţiune disciplinară neprevăzută de art. 164 alin. 1 din Codul muncii şi nici de statul profesional aprobat prin legea specială. Sens în care a anexat la contestaţie decizia nr. RU 132/27.07.2009 şi convocarea nr. 2/2/759/08.07.2009.

La data de 09.09.2009 intimata (...) F. SA B a arătat că sancţiunea disciplinară a contestatorului s-a dispus în urma controlului efectuat de Revizoratul General de Control Financiar de Gestiune al Companiei Naţionale de D. Ferate D. SA, acţionarul unic al (...) F. SA CFR, finalizat prin încheierea raportului nr. 15/1/324/26.06.2009 pentru nerespectarea dispoziţiilor interne, regulamentului intern, statutului disciplinar şi contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, de către contestator.

Intimata a mai arătat că faptele care au atras răspunderea disciplinară a contestatorului constau în încălcarea dispoziţiei Directorului General nr. 4/05.02.2007 privind alimentarea cu combustibil a autoturismelor, întocmirea defectuoasă a bonurilor de consum, ce nu sunt semnate de şeful de district şi nu a specificat numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care s-a scăzut combustibilul din gestiune; pe foile de parcurs nu este consemnată cantitatea de combustibil lichid alimentată, încălcându-se astfel prevederile Ordinului MFP nr. 1850/14.12.2004 - privind registrele şi formularele financiar-contabile.

Cu privire la nulitatea absolută a deciziei invocată de contestator, intimata a arătat că s-a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă, respectându-se prevederile art. 263 - 268 din Codul muncii.

Analizându-se contestaţia formulată în raport de nulitatea absolută a deciziei de sancţionare invocată de contestator, instanţa a admis contestaţia, a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. RU 132/27.07.2009 emisă de intimată, a repus părţile în situaţia anterioară emiterii deciziei şi a obligat intimata către contestator la plata diferenţelor salariale corespunzătoare funcţiei de şef district I şi salariul efectiv încasat pe perioada 03.08.2009 - data reintegrării efective.

Potrivit prevederilor art. 263 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare ori de cîte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

În art. 264 alin. 1 Codul muncii sunt menţionate sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară.

În art. 268 alin. 2 Codul muncii sunt menţionate condiţiile ce trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute decizia de sancţionare.

Instanţa a constatat că decizia de sancţionare disciplinară nr. RU 132/27.07.2009 emisă de intimată nu cuprinde menţiunea prevăzută de art. 268 alin. 2 lit. c din Codul muncii sub sancţiunea nulităţii absolute şi anume, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea.

Lipsa acestor menţiuni din cuprinsul deciziei de sancţionare, nu a dat posibilitatea instanţei să verifice aspectele legate de legalitatea măsurii dispuse de angajator, motiv pentru care, legiuitorul a prevăzut că sancţiunea nulităţii absolute a actului emis cu încălcarea prevederilor legale.

Consecinţa nulităţii absolute a deciziei de sancţionare a fost repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei şi obligarea unităţii intimate la plata diferenţelor salariale corespunzătoare funcţiei de şef de district I şi salariul efectiv încasat pe perioada 03.08.2009 şi data reintegrării efective.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata (...) F. CFR SA, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului se arată :

Salariatul a fost convocat pentru cercetarea disciplinară formulând apărări în legătură cu faptele imputate ca abateri disciplinare.

În practica judiciară s-a statuat că lipsa din decizia de sancţionare a elementelor prev. de art. 268 al.2 C N., se consideră suplinită, dacă decizia primită la acte externe, identificate prin număr, dată şi comunicate salariatului, odată cu decizia de sancţionare, sau anterior acesteia.

În decizia de sancţionare contestată s-a inserat faptul că sancţiunea se aplică în temeiul dispoz. C.M. al regulamentului Intern al (...) F. CFR SA şi având în vedere actul de control nr.1/2594/21.07.2009 ce este actul extern care a stat la baza emiterii deciziei de sancţionare, identificat prin număr , dată şi care a fost comunicat prin Poştă cu confirmare de primire, contestatorului odată cu decizia de sancţionare, apreciază că sunt suplinite cerinţele prev. de art. 268 al.2 C.N..

Pe fond, se arată că în urma analizării notei de relaţii s-a constatat că nu se poate reţine nevinovăţia contestatorului-intimat, ci nerespectarea prev. dispoz. 4/2007 al Directorului general al (...) F. CFR SA, ci nerespectarea atribuţiunilor ce reveneau în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Fapta salariatului este dovedită prin documente justificative, în sensul că s-a constatat săvârşirea abaterii disciplinare prev. de art.34 lit.b din regulamentul intern al (...) F. CFR SA cât şi art.42 pct.1 lit.b din Decret. 360/02.11.1976 prin care a fost aprobat Statutul personalului din unităţile de transport.

Decizia de sancţionare a fost emisă de recurentă la 27.07.2009, cu precizarea că sancţiunea se aplică începând cu data de 03.08.2009.

Această decizie i-a fost comunicată contestatorului prin Poştă la data de 29.07.2009.

Decizia de sancţionare nu a putut produce efecte, întrucât intimatul avea D. suspendat de drept conform art.50 lit. b, CM , fiind în concediu medical începând cu data de 27.07.2009.

Recursul este nefondat.

Examinându-se sentinţa recurată, în raport de criticile invocate în recurs, mai exact pe motivul de nulitate absolută a deciziei de sancţionare, potrivit art.268 pct.2 Codul muncii, se constată că, într-adevăr decizia de sancţionare disciplinară a contestatorului-intimat nr. RU 132/27.07.2009 emisă de recurenta-intimată nu cuprinde menţiunea obligatorie prev. de art.268 al.2 lit. c, C.N., respectiv motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prev. de art. 267 al.3 nu a fost efectuată cercetarea.

Cerinţele imperative prev. de art.268 la pct. expres prevăzute , nu pot fi suplinite cu altceva, aşa cum susţine incorect recurenta şi pe cale de consecinţă, judicios Tribunalul a apreciat că, sancţiunea disciplinară dispusă împotriva contestaorului este afectată de nulitate absolută în raport. De dispoz. art. 268 C.M. anterior enunţată.

Întrucât cauza s-a soluţionat pe această excepţie, nu va mai fi antamat fondul cauzei, respectiv motivele invocate de recurentă cu privire la fond, întrucât este inutilă analizarea acestora din moment ce pricina s-a soluţionat pe excepţia anterior arătată.

Faţă de cele arătate, se va aprecia legală şi temeinică sentinţa recurată urmând ca în baza art. 312 C.pr.civilă să se respingă recursul declarat în cauză.

Văzând şi dispoz. art. 274 C.pr.civilă ;

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

E. I DE

 

Respinge recursul declarat de intimata (...) F. CFR SA, împotriva sentinţei civile nr. 2842/02.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul D. O., cu 700 lei cheltuieli judecată.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Februarie 2010

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

Red.jud. I.(...)

Tehnored. I.B.2 ex.

Red.j.f. E. T./

E. T.

Toate spetele


Sus ↑