• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 4745R din data 2009-06-24
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

(2844/2009)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 4745/R

Şedinţa  publică de la 24.06.2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER (...) (...) D.

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurenta-pârâtă SC E. O SA împotriva sentinţei civile nr.255/09.03.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i-Secţia Civilă în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. E..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în sensul că intimatul-reclamant a formulat cerere de amânare pentru lipsă de apărare,, înregistrată la dosar la data de 16.06.2009, după care,

Curtea respinge cererea de amânare formulată de intimatul-reclamant, pe considerentul că nu este temeinic motivată potrivit art.156 Cod procedură civilă.

Nemaifiind cereri formulate, excepţii de invocat ori înscrisuri noi de administrat, având în vedere că s-a solicitat ca judecata să se desfăşoare şi în lipsă, Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 255/09.03.2009 pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i - Secţia Civilă a respins excepţia prematurităţii introducerii cererii reclamantului invocată din oficiu.

A admis acţiunea formulată de reclamantul E. E. împotriva pârâtei SC E. SA O; a obligat pârâta către reclamant la plata drepturilor salariale aferente perioadei 01.10.2006 - 25.08.2008, drepturi stabilite prin Contractul individual de muncă nr. 7/05.10.2006 şi care vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective; fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că, deşi s-a dispus de către angajator suspendarea contractului individual de muncă al reclamantului, prin ordonanţa nr. 3041/25.08.2008 a Parchetului de pe lângă J u d e c ă t o r i a O l t e n i ţ a s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a reclamantului, constatându-se nevinovăţia acestuia.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs motivat în termen legal pârâta SC E. O SA, criticând soluţia pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

În motivarea recursului se arată că instanţa de fond a făcut o aplicarea greşita a legii, in speţa T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i a încălcat art.52 , lit. c) din Codul muncii, atunci când a dispus obligarea societăţii recurente la plata drepturilor salariale aferente perioadei 01.10.2006-25.08.2008 conform contractului individual de muncă nr.7/05.10.2006 , contract care a fost suspendat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 9/09.10.2006 iar ulterior prin Decizia nr. 5/20.11.2008 .

Cu privire la aceasta Decizie recurenta face menţiunea ca nu a fost contestata de către numitul E. E. la T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i in termenul de 30 de zile de la comunicare si ea produce efecte depline pe toata perioada cercetării penale, urmare a plângerii efectuate de SC. E. O SA in dosarul nr. 2422/R/2008 aflat pe rolul Parchetului de lângă J u d e c ă t o r i a O l t e n i ţ a .

Aşadar, cât timp actualmente Decizia nr. 5/20.11.2008 menţine suspendarea contractului individual de muncă nr. 1/05.10.2006 încheiat cu E. E., T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i nu putea sa admită cererea sa de drepturi salariale pentru un contract de munca suspendat, decât prin încălcarea art. 52 , lit. c) din Codul muncii si prin neluarea in considerare a Deciziei sus menţionate deşi ea este menţionata printre actele anexate întâmpinării recurentei ca motiv de respingere a acţiunii intimatului E. E..

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva criticilor formulate, dar şi a dispoziţiilor art. 3041 C. pr. civ., Curtea reţine următoarele:

Potrivit art. 52 alin. 1 lit. c) Codul muncii contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Conform art. 52 alin. 2 Codul muncii, dacă se constată nevinovăţiei aceluia împotriva căruia s-a formulat plângerea penală, el este îndreptăţit ai se plăti o despăgubire egală cu salariul şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în perioada cât i-a fost suspendat contractul de muncă.

Astfel, cum în speţă, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă J u d e c ă t o r i a O l t e n i ţ a s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a reclamantului, el este îndreptăţit a primi despăgubiri egale cu drepturile de care ar fi beneficiat dacă nu i-ar fi fost suspendat contractul de muncă.

Pentru aceste considerente şi în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., recursul va fi respins ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-pârâtă SC E. O SA împotriva sentinţei civile nr.255/09.03.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i-Secţia Civilă în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.06. 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

M. I. N. D. E. T.

 

GREFIER

F. E. D.

 

 

Red.LH/th.red. C.P

2ex-20.07.2009

Jud. fond:G. S

T.E

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑