• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 7650 din data 2008-08-29
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 7650

 

Şedinţa publică de la 29 August 2008

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...) – Presedinte Sectie

Grefier: B. H.

 

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamanta D. (E.) B. împotriva sentinţei civile nr. 1532/05.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. E. SRL, având ca obiect obligaţie de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru intimata-pârâtă delegat E. O., cu delegaţie la dosar, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul este declarat cu depăşirea termenului legal de 10 zile.

Curtea, din oficiu, în baza art. 80 din Legea nr. 168/1999 coroborat cu art. 301 Cod proc. civ., invocă excepţia tardivităţii declarării cererii de recurs si acorda cuvantul asupra exceptiei.

Intimata-pârâtă, prin delegat E. O., lasă la aprecierea instanţei soluţia ce o va pronunţa asupra excepţiei invocată din oficiu.

 

CURTEA

Asupra cauzei de faţă;

Din examinarea lucrarilor dosarului, constata urmatoarele :

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...), petenta D. (E.) B. a chemat în judecată pe intimata S.C. E. E. S.R.L. E., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea acesteia la încheierea contractului individual de muncă începând cu data de 05.02.2006, efectuarea menţiunilor corespunzătoare în carnetul de muncă, precum şi plata contribuţiilor sociale pe aceeaşi perioadă.

În motivarea acţiunii, petenta a arătat că a început efectiv să lucreze la intimată începând cu data de 05.02.2006, însă contractul individual de muncă i-a fost încheiat cu data de 01.08.2006, neavând cunoştinţă de faptul că societatea intimată nu a procedat la încheierea contractului de muncă de la data la care a început să lucreze.

Prin sentinţa nr. 1077/07.06.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta D. B., în contradictoriu cu intimata S.C. E. E. S.R.L. E. şi obligată aceasta la încheierea contractului individual de muncă pe perioada 05.02.2006-01.08.2006.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că petenta a început să-şi desfăşoare activitatea la unitatea intimată la o dată anterioară datei de 01.08.2006, iar administratorul societăţii nu a depus înscrisurile necesare pentru a face dovada perioadei în care petenta şi-a desfăşurat activitatea.

Împotriva sentinţei a formulat recurs intimata S.C. E. E. S.R.L. E., iar prin decizia nr. 2461/15.10.2007 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, a fost admis recursul, casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Ï. deciziei de casare au vizat obligaţia instanţei de fond de a propune din oficiu administrarea de probe suplimentare, respectiv interogatoriul petentei, pentru a lămurii aspectele concrete legate de negocierea contractului, de sarcinile concrete de muncă şi pe care petenta pretinde că le-a desfăşurat, de la momentul întocmirii fişei de aptitudini şi verificarea motivului pentru care avizul medical a fost obţinut abia în luna mai 2006, toate aceste aspecte coroborate cu administrarea probei testimoniale pentru a verifica susţinerile petentei.

Cauza a fost înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...).

Cu ocazia rejudecării, instanţa a pus în discuţia părţilor temeiul juridic şi obiectul cererii de chemare în judecată, sens în care petenta şi-a precizat acţiunea, solicitând obligarea intimatei la încheierea contractului individual de muncă pe perioada 05.02.2006-31.07.2006, efectuarea menţiunilor corespunzătoare în carnetul de muncă şi obligarea intimatei la plata contribuţiilor sociale, respectiv C.A.S., şomaj, pensii, pe aceeaşi perioadă.

De asemenea a fost luat interogatoriu petentei, ( fila 9 la dosarul cauzei), ocazie cu care aceasta a precizat că şi-a desfăşurat activitatea la societatea intimată în meseria de brutar începând cu 05.02.2006, iar în ceea ce priveşte obţinerea avizului medical abia în luna mai 2006, petenta a precizat că a obţinut avizul medical la aceea dată, deoarece la aceea dată s-a prezentat, invocând că vinovată de neîncheierea fişei medicale se face societatea intimată.

Instanţa a pus în discuţia părţilor prezente necesitatea administrării probei testimoniale, sens în care petenta a solicitat admiterea probei, cu precizarea că martorii vor fi prezentaţi în instanţă, fără a fi necesară citarea acestora.

În şedinţa publică din 05.02.2008, petenta s-a prezentat în instanţă, precizându-şi acţiunea şi renunţând la proba testimonială.

Prin sentinta nr. 1532 din 5 februarie 2008, T r i b u n a l u l G o r j a respins acţiunea formulată de petenta D. (fostă E.) B. în contradictoriu cu intimata S.C. E. E. S.R.L.

Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut ca, potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu.

Fiind un contract consensual, contractul individual de muncă se încheie în momentul realizării acordului de voinţă între părţi asupra elementelor esenţiale ale contractului, asupra drepturilor şi obligaţiilor reciproce, precum şi asupra datei de începere a activităţii.

În speţă, petenta nu a făcut nici o probă care să ateste perioada lucrată şi data la care a început efectiv lucrul în cadrul societăţii intimate, respectiv începând cu data de 05.02.2006.

Astfel, instanţa a dispus administrarea de probatorii, sub aspectul prestării muncii de către reclamantă, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 2 Codul muncii, potrivit căruia părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice mijloc de probă, încuviinţând proba testimonială, probă asupra căreia petenta a revenit, renunţând la audierea martorilor, pe care s-a obligat să-i prezinte în instanţă necitaţi.

Cu privire la depoziţiile martorilor audiaţi în primul ciclu procesual, în urma analizării depoziţiilor acestora, instanţa apreciază că sunt neconcludente, deoarece nici unul dintre martori nu a specificat în concret data la care petenta s-a angajat la societatea intimată, sens în care instanţa nu poate concluziona cu privire la aceste depoziţii.

Raportat la aceste considerente, instanţa a apreciat că petenta nu a făcut dovada faptului că a prestat muncă în folosul intimatei începând cu data de 05.02.2006 şi sarcinile concrete de muncă pe care pretinde că le-a desfăşurat, susţinerea acesteia fiind în contradicţie cu conţinutul contractului individual de muncă în care s-a menţionat că data de începere a activităţii a fost data de 01.08.2006, situaţie faţă de care a respins acţiunea formulată de către petentă.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs petenta D. (E.) B., care a sustinut ca instanta nu a tinut cont de indrumarile Curtii de A P E L C R A I O V A, sub aspectul administrarii de probe suplimentare.

Recursul este declarat peste termenul legal si urmeaza a fi respins ca tardiv.

Termenul legal de recurs este, conform art. 80 din Legea nr. 168/1999, de 10 zile de la comunicarea hotararii pronuntate de instanta de fond, iar acesta se calculeaza conform art. 101 alin. 1 C.p.civ., pe zile libere, neintrand in calcul ziua in care incepe sa curga si ziua in care se implineste.

Comunicarea sentintei instantei de fond s-a efectuat la data de 26.03.2008, asa cum rezulta din dovada de comunicare ( fila nr. 14 din dosarul tribunalului ), iar recursul a fost expediat prin posta la data de 11.04.2008 - data stampilei postei de pe plic ( fila nr. 3).

Cum de la data comunicarii hotararii – si data depunerii recursului au trecut mai mult de 10 zile, este evident ca termenul de declarare a recursului a fost depasit si, intrucat acesta este un termen legal, imperativ si absolut, nerespectarea lui atrage sanctiunea respingerii recursului ca tardiv formulat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge ca tardiv formulat recursul declarat de reclamanta D. (E.) B. împotriva sentinţei civile nr. 1532/05.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. E. SRL, având ca obiect obligaţie de a face.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29 August 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

B. H.

 

 

 

 

 

 

Red. Jud. D.(...)

Ex.2/11.09.2008

Jud. fond E.E.

R.N.

Toate spetele


Sus ↑