• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 972 din data 2010-02-10
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR NR(...)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 972

 

Şedinţa publică de la 10 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de pârâta Primăria Comunei B., împotriva sentinţei civile nr.3637/04.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant N. E. şi intimatul pârât Consiliul Local B., având ca obiect, alte cereri – drepturi băneşti, modificare dată angajare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, părţile nu au răspuns.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează excepţia tardivităţii recursului, termenul de recurs în materia conflictelor de muncă fiind de 10 zile de la comunicarea hotărârii instanţei de fond, conform prevederilor art.80 din Legea nr.168/1999 şi că, în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C.pr.civ., s-a solicitat şi judecarea cauzei în lipsă, după care instanţa ,constatând cauza în stare de soluţionare, a trecut la deliberare.

 

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr.3637/04.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), s-a admis în parte acţiunea ulterior precizată formulată de petentul N. E., împotriva intimatelor Consiliul Local B. şi Primăria Comunei B..

Au fost obligaţi intimaţii să-i încheie petentului contract individual de muncă începând cu data de 12.02.2007 până la 07.06.2007, pe funcţia de electrician de întreţinere.

Au fost obligaţi intimaţii la plata către petent a drepturilor salariale cuvenite pe perioada 12.02.2007 – 07.06.2007 şi la efectuarea menţiunilor cuvenit în carnetul de muncă al petentului.

Au fost respinse capetele de cerere privind plata contravalorii tichetelor de masă şi cheltuielile de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

Petentul a fost angajat pe perioada nedeterminată în funcţia de electrician de întreţinere la sala de sport a Şcolii Generale nr. 1 B. fiindu-i încheiat astfel contractul individual de muncă nr. 4359 din 07.07.2007 unde se arată că aceasta este data începerii activităţi.

În luna februarie 2007 a fost dată în funcţiune sala de sport, construcţia fiind efectuată de S.C M. SA B aşa cum rezultă din întâmpinarea formulată de intimatul Consiliul Local B..

Petentul a lucrat la societatea de construcţii până în luna februarie 2007 urmând ca acesta să fie angajat de Consiliul local B. pe postul de electrician de întreţinere.

Deşi a lucrat efectiv pe acest post începând cu data de 12.02.2007 angajatorul i-a încheiat contractul individual de muncă începând cu data de 01.05.2007 pentru funcţia de muncitor calificat II şi ulterior începând cu 07.06.2007 pentru funcţia de electrician de întreţinere la sala de sport.

În consecinţă petentul a prestat activitate începând cu data de 12.02.2007 aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi, numitul E. N. D. îndeplinind chiar funcţia de vice -primar al Comunei B. pe perioada 2004-2008.

Pentru considerentele expuse, în baza dispoziţiilor art.16 din Codul muncii, instanţa a admis cererea privind obligarea intimatului Consiliul Local B. la încheierea contractului individual de muncă urmând ca acesta să fie obligat să încheie petentului contract de muncă pe perioada 12.02.2007 – 07.06.2007 pentru funcţia de electrician de întreţinere.

În baza dispoziţiilor art 154 din Codul muncii potrivit cărora salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse, pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă salariatul având dreptul la un salariu exprimat în bani, instanţa a obligat intimaţii la plata către petent a contravalorii drepturilor salariale cuvenite pe perioada 12.02.2007-07.06.2007.

De asemenea a fost obligat intimatul Consiliul Local B. să efectueze menţiunile corespunzătoare în carnetul de muncă al petentului referitor la încheierea contractului pe perioada 12.02.2007-07.06.2007.

Cu privire la capătul de cerere privind tichetele de masă, acesta a fost respins cu următoarea motivare:

Conform art. 1 din Legea nr.142/1998, salariaţii din cadrul sectorului bugetar…. care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajatori, pot primi alocaţii individuale de hrană, acordată sub formă de tichete de masă suportate integral pe costuri de angajator.

Art. 2 din aceeaşi lege prevede că tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau după caz a bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar…

Prin urmare, acordarea acestor alocaţii este prerogativa exclusivă a angajatorului în raport de bugetul aprobat, corespunzător fiecărui an..

De altfel, interpretarea dispoziţiilor art. 1şi 2 din Legea 142/1998 aşa cum a fost făcută prin Decizia nr.14/18.02.2008 pronunţată de Secţiile Unite ale ÎCCJ vizează numai personalul contractual din cadrul instanţelor şi parchetelor, nu şi alte categorii de personal contractual, instanţa supremă reţinând că aceste beneficii nu reprezintă un drept ci o vocaţie ce se poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu această destinaţie şi acordarea acestora a fost negociată prin contracte colective de muncă.

Se poate observa faptul că aceste condiţii trebuie să fie cumulative, respectiv existenţa sumelor în bugetul local cu această destinaţie şi existenţa negocierii prin contractele colective de muncă.

Numai coroborând contractul individual de muncă, respectiv contractul colectiv de muncă cu dispoziţiile Legii 142/1998 ca lege specială dar şi cu dispoziţiile legilor bugetare pe anii în curs, ar fi justificate, din punct de vedere legal, pretenţiile petentului.

Mai mult, instanţa a reţinut că, prin legile bugetului de stat pe anii 2005, 2006, 2007 şi 2008 nr.511/22.11.2004, nr.379/25.12.2005, nr.486/27.12.2006 şi nr.388/2007 nu au fost prevăzute sume alocate plăţii contravalorii tichetelor de masă, astfel că nu există posibilitatea legală din partea angajatorilor de a suporta din bugetele proprii şi de a acorda sumele de bani cu această destinaţie.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Primăria Comunei B..

Instanţa, din oficiu, a învederat excepţia tardivităţii recursului, având în vederea că potrivit art.80 din Legea nr.168/1999, termenul de recurs în materia litigiilor de muncă este de 10 zile de la data comunicării sentinţei instanţei de fond.

Constatând că recurenta pârâtă, conform dovezii de îndeplinire a procedurii de comunicare, a primit sentinţa instanţei de fond la data de 19.11.2009, dată precizată de agentul procedural, recursul fiind trimis către T r i b u n a l u l G o r j la data de 04.12.2009 conform ştampilei aplicate pe plicul poştal şi înregistrat în data de 09.12.2009, deci peste termenul legal de 10 zile, termen prevăzut de art.80 din Legea nr.168/1999, instanţa apreciază că recursul este tardiv, făcând de prisos enunţarea şi verificarea motivelor de recurs invocate, urmând să respingă recursul pe cale de excepţie, ca tardiv introdus.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca tardiv, recursul declarat de pârâta Primăria Comunei B., împotriva sentinţei civile nr.3637/04.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant N. E. şi intimatul pârât Consiliul Local B., având ca obiect, alte cereri – drepturi băneşti, modificare dată angajare.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 10.02.2010.

 

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

Red. Jud.E (...)

Tehn.red.IB./Ex.2/06.11.2009

J.F./R N. şi E U.

 

 

Toate spetele


Sus ↑