• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare - Revizuire. Recurs

Hotararea nr. 542 din data 2010-01-26
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr.542

Şedinţa publică de la 26 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

 

Pe rol, judecarea cererii de revizuire formulată de SC T. SA DR.TR.S, împotriva deciziei civile nr.5365/03.10.2009, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosar (...), în contradictoriu cu intimata J. H., având ca obiect „contestaţie decizie de sancţionare”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic E. N., pentru revizuentă, lipsind intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat concluziile scrise depuse, în şedinţa publică, de către reprezentantul revizuentei, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente asupra cererii de revizuire.

Consilierul juridic E. N., pentru revizuentă, solicită admiterea cererii de revizuire aşa cum a fost formulată în sensul schimbării în tot a deciziei nr. 5365/08.10.2009.

CURTEA

 

Asupra cereriide faţă;

T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i prin sentinţa nr. 191 de la 5 februarie 2009 a respins acţiunea formulată de reclamanta J. H., împotriva pârâtei SC T. SA Dr. Tr. S, M.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Contestatoarea J. H., salariată a intimatei SC T. SA a ocupat funcţia de laborant în cadrul Secţiei V. de apă.

Prin cererea înregistrată sub nr. 3376/26.05.2008 aceasta a solicitat schimbarea locului şi felului muncii optând pentru funcţia de operator hidraulic.

Prin rezoluţia directorului intimatei a fost aprobată cererea salariatei , impunându-i-se acesteia o perioadă de probă de 30 zile, iar prin Dispoziţia nr. 134/26.05.2008 s-a stabilit că începând cu data de 27.05.2008, urmează a ocupa funcţia de operator hidraulic, păstrându-i-se acelaşi salariu şi aceiaşi perioadă de probă.

Prin actul adiţional nr. 134/26.05.2008 s-a dispus modificarea contractului de muncă al contestatoarei, înregistrându-i-se noua funcţie, cea de operator hidraulic , precum şi perioada de probă la care urma să fie supusă.

Instanţa a constatat legalitatea perioadei de probă impusă de angajator, acesta aflându-se pe tărâmul de aplicare a dipoz. Art.32 al.2 Codul muncii potrivit căruia, prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă, în situaţia în care debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie.

Din analiza comparativă a fişelor posturilor de laborant(filele 13-14 dosar) şi operator hidraulic ( fila 15), capitolul 8-Atribuţii/ responsabilităţi – reiese diferenţa dintre cele 2 funcţii, fiind astfel evidentă necesitatea supunerii salariatei la o perioadă de probă.

În data de 17.06.2008, după ce-i fusese făcut cunoscut acest lucru contestatoarei, a fost organizată testarea acestuia în vederea definitivării pe postul de operator hidraulic.

Cum la aceasta testare salariata nu a obţinut nota de trecere, fiind notată cu 3 la proba teoretică şi obţinând nota generală de 4.5, a fost încheiat de membrii Comisiei de verificare, Încadrare şi Promovare în muncă un proces verbal prin care s-a recomandat prelungirea perioadei de proba cu încă 30 de zile şi repetarea testării.

Urmare a acestui fapt şi după încheierea unui nou act adiţional de prelungire a contractului de muncă, în data de 30.07.2008 s-a organizat o nouă testare, ocazie cu care, în urma verificării cunoştinţelor teoretice, contestatoarea a fost notată cu 2, nereuşind să obţină punctajul necesar ocupării postului de operator hidraulic.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză instanţa a constatat că susţinerea contestatoarei legată de nelegalitatea testărilor la care a fost supusă prin elaborarea unor subiecte cu înalt grad de dificultate nu este susţinută, toţi cei audiaţi în cauză declarând că subiectele aveau legătură cu obiectul muncii , fiind vorba de proceduri folosite în activitatea zilnică, că, deşi au un grad de dificultate ridicat fac parte din tematica de operator, nefiind mai grele decât testările obligatorii anuale la care sunt supuşi toţi salariaţii.

Urmare a neobţinerii de către salariată a notei minime impuse pentru ocuparea postului de operator hidraulic, prin adresa nr. 5125/31.07.2008 aceasta a fost invitată la sediul societăţii în data de 5.08.2008, invitaţie căreia nu i-a dat curs,

Cum Codul muncii nu reglementează situaţia salariatului ce optează pentru ocuparea unui alt loc de muncă în cadrul aceluiaşi angajator, neimpunând în sarcina acestuia din urmă rezervarea postului părăsit şi cum contestatoarea, după perioada de probă şi după testarea profesională, nu a dovedit dobândirea cunoştinţelor necesare ocupării noului post, intimata avea la îndemână concedierea acestuia în temeiul art.61 lit.d Codul muncii.

Prin adresa nr. 6361/22.09.2008 angajatorul a informat-o pe salariată despre această intenţie, şi făcând aplicare dispoz. art.64 al.1 Codul muncii i-a propus acesteia alt loc de muncă vacant în unitate, compatibil cu pregătirea sa profesională.

În atare condiţii instanţa a constatat că în cauză nu a operat o retrogradare a contestatoarei, prin decizia contestată, de pe postul de laborant pe postul de femeie de serviciu, ci o propunere de ocupare a unui alt loc de muncă,în condiţiile art.64 al.1 raportat la art. 61 lit.d Codul muncii, motiv pentru care contestaţia formulată fiind apreciată ca neîntemeiată a fost respinsă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatoarea criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului a arătat că prin dispoziţia nr.134/2008, unitatea a dispus trecerea sa pe postul de operator hidraulic, cu o perioadă de probă de 30 de zile, perioadă prelungită în mod nelegal

Ulterior, a fost trecută pe postul de femeie de serviciu fără acordul său, post ce este inferior pregătirii sala.

A mai arătat că este angajata intimatei de o perioadă de 24 de ani şi pe toată această perioadă a susţinut numeroase testări pe care le-a trecut cu calificative foarte bune.

În legătură cu testările pentru postul de operator hidraulic, a arătat că la proba practică a luat nota 6 iar subiectele la proba teoretică au fost din cele pentru ingineri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.191/05.02.2009 a T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i a foat respinsă contestaţia formulată de către reclamanta J. H. împotriva pârâtei S.C. T. S.A. prin care solicită anularea dispoziţiei nr. 250/29.06.2008.

În urma promovării recursului formulat de către contestatoare, prin decizia civilă nr.5365/08.10.2009 a Curţii de A P E L C R A I O V A a fost admis recursul, modificată sentinţa în sensul admiterii contestaţiei şi anulată dispoziţia nr.250/26.09.2008, emisă de către intimată.

Revizuirea este o cale extraordinară de atac, de retractare, nedevolutivă, comună şi nesuspensivă de drept de executare, ce vizează îndreptarea erorilor de fapt.

Fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea este admisibilă numai în cazurile limitativ prevăzute de lege, respectiv art.322 C.p.c.

Fiind o cale de retractare a unei hotărâri definitive, revizuirea nu poate fi exercitată pentru alte motive decât cele prevăzute de lege, fiind inadmisibilă repunerea în discuţie a unor probleme de fond, a unor fapte sau împrejurări care au fost discutate în instanţă cu ocazia rezolvării litigiului în fond.

Or, observând cererea de revizuire se constată că revizuenta expune situaţia de fapt, susţinerile sale referindu-se la aspecte de fond ale pricinii, la apărări pe care aceasta le-a făcut în cursul judecăţii, neindicând decât prevederile art.322 pct.1,2 C.p.c.

Pe considerentele sus menţionate şi având în vedere şi disp. art. 322 şi următoarele din C.p.c., Curtea va respinge cererea de revizuire.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

DECIDE:

Respinge cererea de revizuire formulată de SC T. SA DR.TR.S, împotriva deciziei civile nr.5365/03.10.2009, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosar (...), în contradictoriu cu intimata J. H..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Ianuarie 2010.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.Jud.C.Ş.

Tehn.red.M.M./2ex/03.02.2010

Toate spetele


Sus ↑