• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 423/R-CM din data 2009-03-04
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 423/R-CM

Şedinţa publică din 04 Martie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte : (...) (...)-judecător

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

 

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de intimata (...) E. SUD S. B - cu sediul procesual ales în C,(...), judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.999/CM din 10 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...) .

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns intimatul- contestator E. E., prin avocat T. S., în baza împuternicirii avocaţiale nr.121/2009, emisă de B a r o u l O l t- Cabinet individual, lipsind recurenta- intimată (...) E. SUD S. B.

Procedura, legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat T. S., pentru intimatul- contestator solicită respingerea recursului şi menţinerea soluţiei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin contestaţia înregistrată la 31 martie 2008, la T r i b u n a l u l A r g e ş, contestatorul E. E., în contradictoriu cu intimata Distrigaz Sud Reţele – Direcţia Regională Vest de Distribuţie Punct de Lucru C, a solicitat anularea deciziei nr.27/10.03.2008 emisă de aceasta din urmă, reintegrarea în postul deţinut anterior concedierii şi obligarea intimatei la daune morale în cuantum de 100.000 lei, precum şi la cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatorul a arătat că la data de 10.03.2008 i s-a desfăcut contractul de muncă de către intimată potrivit art.166 pct.lit.f din contractul colectiv de muncă şi art.264 alin.1 lit.f Codul munci şi art.60 alin.1 lit.a Codul muncii, că abaterile pretins a fi săvârşite de contestator nu sunt reale şi că se afla în concediu medical la momentul emiterii deciziei contestate.

În ceea ce priveşte faptul că fiul său E. E. D. este directorul S.C. J. GAZ J. S.R.L. prin intermediul căruia se pretinde de către intimată că desfăşura acte de concurenţă neloială, contestatorul a arătat că S.C. E. SUD are ca obiect de activitate distribuţia gazelor naturale, iar cealaltă unitate - construcţii montaj reţele apă, canalizare, gaze, iar nu distribuţie de gaze, astfel că este evident că nu a încălcat dispoziţiile contractului colectiv de muncă şi nici pe cele ale normelor de conduită internă ale societăţii intimate.

În ceea ce priveşte a doua abatere reţinută în sarcina sa, respectiv faptul că s-a prevalat de un certificat medical eliberat în avans pentru toată luna martie 2008, în condiţiile în care intimata a apreciat că starea de sănătate a acestuia nu era deteriorată întrucât ar fi fost întâlnit pe stradă de un angajat al acesteia, contestatorul a arătat că la acel moment se afla în faţa unui magazin de desfacere a legumelor şi fructelor aflat la circa 150-200 mp faţă de blocul în care locuia, pentru a se aproviziona întrucât afecţiunea de care suferă îi impune un anumit regim.

A mai arătat contestatorul că în mod nelegal intimata, cu acea ocazie l-a obligat să se prezinte la serviciu pentru a fi văzut de colegi şi că la 06.03.2008 o comisie din cadrul intimatei s-a deplasat la domiciliul său pentru a verifica dacă este la domiciliu şi a-i aprecia şi starea de sănătate.

De asemenea, măsura desfacerii este ilegală şi pentru că abaterile nu au fost constatate printr-un referat motivat de şeful ierarhic superior adresat directorului general şi pentru că nu a fost convocat la cercetarea disciplinară.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei cu motivarea că abaterile reţinute în sarcina contestatorului sunt reale. Astfel, acesta a dat o declaraţie falsă în legătură cu inexistenţa rudelor până la gradul IV inclusiv ca salariaţi la firme care au calitatea de clienţi sau furnizori ai (...) E. SUD SA. De asemenea, contestatorul a folosit ineficient personalul din subordine, existând mai multe sesizări anonime cu privire la acest aspect.

În ceea ce priveşte desfacerea contractului de muncă pe perioada incapacităţii temporare de muncă, intimata a apreciat că a obţinut concediul medical tocmai pentru a evita aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

Prin sentinţa civilă nr.999/CM din 10 octombrie 2008, T r i b u n a l u l A r g e ş a admis în parte contestaţia şi a constatat nulitatea deciziei nr.27/10.03.2008 emisă de intimata Distrigaz Sud Reţele- Directia Regională Vest de Distribuţie, dispunând reintegrarea contestatorului în postul deţinut anterior deciziei de concediere.

A fost obligată intimata la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta.

A fost respinsă cererea de acordare a daunelor morale, precum şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a analizat cu prioritate excepţia nulităţii contractului pentru motivul prevăzut de art.61 lit.a din Codul muncii, apreciind că este întemeiată pentru următoarele considerente:

„Prin decizia nr.27/10.03.2008 contestatorul i-a fost aplicată sancţiunea desfacerii contractului de muncă pentru abateri disciplinare, potrivit art.264 alin.1 lit.f Codul muncii şi art.166 alin.1 lit.f contractul colectiv de muncă, începând cu data de 10.03.2008.

Analizând certificatele de concediu medical aflate la f.24-28 s-a observat că la 10.03.2008, contestatorul se afla în concediu medical. Aceste documente au fost primite şi înregistrate de unitatea intimată şi fac dovada până la înscrierea în fals a menţiunilor înscrise în ele.

În consecinţă, potrivit art.60 alin.1 lit.a Codul muncii care interzice concedierea pe perioada incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin concediu medical a salariatului, decizia contestată este lovită de nulitate absolută.

În ceea ce priveşte acordarea daunelor morale, instanţa a apreciat pe de o parte că este inadmisibilă în absenţa unei dispoziţii în contractul colectiv de muncă care să le prevadă în situaţia concedierii, aşa cum s-a pronunţat şi Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr.40/2007, iar pe de altă parte nu au fost dovedite.

Pentru motivele expuse anterior, în baza disp.art.60 alin.1 lit.a şi 284 al.1 Codul muncii şi art.2 lit.c din C o d u l d e procedură civilă, instanţa a admis în parte contestaţia, a constatat nulitatea deciziei nr.27/10.03.2008 emisă de intimata Distrigaz Sud Reţele- Directia Regională Vest de Distribuţie şi a dispus reintegrarea contestatorului în postul deţinut anterior deciziei de concediere.

În baza art.78 al.1 şi 2 din Codul muncii instanţa a obligat pe intimată la plata ‚către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta.”

 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a formulat recurs intimata S.C. E. SUD REŢELE B, susţinând că este greşită având în vedere că desfacerea disciplinară a contractului de muncă a contestatorului a avut loc deoarece acesta, deşi deţinea o funcţie de conducere, a ascuns în mod voit în declaraţia dată pe proprie răspundere, faptul că avea rude, respectiv pe fiul său, manager la o firmă care intra în relaţii de colaborare cu S.C. E. SUD S.A., situaţie care a condus la faptul că Serviciul resurse umane nu a putut verifica dacă există sau nu conflict de interese în acest caz.

S-a solicitat admiterea recursului în temeiul art.3041 Cod procedură civilă şi modificarea sentinţei în sensul respingerii contestaţiei şi menţinerii deciziei de concediere ca întemeiată.

Examinând sentinţa recurată sub aspectul motivului invocat şi sub toate aspectele, în conformitate cu art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este nefondat şi urmează a fi respins.

Se constată că a fost admisă contestaţia împotriva deciziei nr.27 din 10 martie 2008, emisă de recurenta-intimată, ca urmare a admisibilităţii excepţiei nulităţii ei pentru motivul prevăzut de art.60 lit.a din Codul muncii, fără a se analiza pe fond decizia.

Prin urmare, instanţa de recurs este îndreptăţită să verifice dacă în speţă sunt sau nu incidente dispoziţiile art.60 lit.a din Codul muncii.

În raport de certificatele de concediu medical de la filele 24 – 27, rezultă că intimatul-contestator E. E. s-a aflat în concediu medical la data de 10 martie 2008 când a fost emisă decizia de concediere împotriva sa de către recurentă.

Cum potrivit art.60 lit.a din Codul muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, se constată că soluţia pronunţată de instanţa de fond este legală şi temeinică şi nu se impune modificarea acesteia.

Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul art.291 Codul muncii, combinat cu art.312 pct.1 Cod procedură civilă, urmează a se respinge ca nefondat recursul formulat în cauză.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul formulat de intimata S.C. E. SUD REţELE B, împotriva sentinţei civile nr.999/CM din 10 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat-contestator fiind E. E..

 

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04 martie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

M.Pl., I.T., L.T.,

 

 

Grefier,

 

 

 

Red.M.Pl.

Tehnored.V.S.

Ex.2/13.03.2009.

Jud.fond: C.E.

S.V. U..

Toate spetele


Sus ↑