• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. Dec.civ.172/C din data 2009-05-04
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI

ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 172/C

Şedinţa publică din 04 mai 2009

Completul de judecată constituit din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

Pe rol, soluţionarea recursului civil formulat de recurentul reclamant J. T. J., domiciliat în C,(...), (...)/3, .A, .4, .15, împotriva deciziei civile nr. 2, pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a la data de 08 ianuarie 2009, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Societatea Naţională O.oF. – Sucursala D. E. Cernavodă, cu sediul în Cernavodă,(...), judeţul C, având ca obiect obligaţia de a face.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 27 aprilie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar completul de judecată, pentru a da posibilitatea recurentului reclamant să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 04 mai 2009.

În termenul de pronunţare, respectiv la data de 30 aprilie 2009, recurentul reclamant a trimis la dosar concluzii scrise, prin fax, în două exemplare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă;

Printr-o cerere formulată pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a - Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale reclamantul J. T. J. a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâta Sucursala D. E. Cernavodă din cadrul SN „O.F.” SA, să constate nulitatea art. 2 din Decizia nr. 359/10.11.2005 emisă de pârâtă.

În motivarea cererii a arătat că prin decizia menţionată s-a constatat încetarea contractului de muncă, în baza art.55 lit. a şi 56 lit. b Cod muncii şi prin art.2 al deciziei, i s-a pus în vedre să elibereze locuinţa de serviciu pusă la dispoziţie de unitate. Arată că acest articol este nelegal, deoarece are dreptul, în baza legii, să cumpere această locuinţă.

În drept a invocat M..nr.554/2004, dec.nr.378/07.07.2005 a Curţii Constituţionale.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii. A arătat că reclamantul ocupă o locuinţă de serviciu, a fost salariatul pârâtei până la 10.11.2005, când i-a încetat contractul de muncă şi, în baza art.3 şi art.10 al.4 şi al.5 din contractul de folosinţă încheiat între părţi, trebuia să predea locuinţa în termen de 48 de ore de la data încetării relaţiilor de muncă cu pârâta.

În drept a invocat art.115 Cod pr. civ.

Prin sent.civ.nr.1/06.02.2006, T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a – Secţia Civilă – Asigurări Sociale a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea J u d e c ă t o r i e i M e d g i d i a, în baza art.1 Cod pr.civ., motivându-se că între părţi există un contract de folosinţă pentru locuinţa de serviciu, iar orice modificare sau încetare a respectivului contract, nu poate fi decât un act civil, iar dacă o parte are o nemulţumire legată de acest contract, urmează a fi soluţionată potrivit dreptului comun.

Recursul reclamantului împotriva acestei sentinţe a fost respins ca tardiv prin dec.civ.nr.19/AS/04.07.2006 a Curţii de A P E L C O N S T A N Ţ A. Cererea de revizuire împotriva deciziei Curţii a fost respinsă ca inadmisibilă prin dec.civ.nr.79/AS/14.11.2006 a Curţii de Apel.

Prin sentinţa civilă nr.1385/C/2008 J u d e c ă t o r i a M e d g i d i a a admis acţiunea şi a dispus anularea articolului 2 din Decizia nr.359/10.11.2005 emisă de pârâtă.

În motivarea hotărârii instanţa de fond a reţinut că prin decizia contestată s-a constatat încetat de drept contractul de muncă încheiat cu reclamantul, ca urmare a pensionării, şi s-a dispus eliberarea locuinţei de serviciu deţinută de fostul salariat.

Instanţa a mai reţinut că potrivit art. 14-15 din contractul de folosinţă nr.30/10.05.1995 privind locuinţa de serviciu pusă la dispoziţia reclamantului, pârâta avea obligaţia, la momentul rezilierii contractului, să-i pună locatarului la dispoziţie un alt spaţiu locativ necesar în Oraşul Cernavodă, iar în cazul pensionării pentru invaliditate să-i acorde un termen de 30 de zile de la atenţionarea în scris pentru părăsirea spaţiului locativ.

Instanţa a apreciat că reclamantul se găsea în situaţia reglementată în art.14-15 din contractul părţilor, numai că pârâta, în loc să rezilieze contractul unilateral, să asigure reclamantului, în 30 de zile de la reziliere, un spaţiu locativ în Cernavodă şi apoi să-l atenţioneze pe reclamant să elibereze în 30 de zile fosta locuinţă de serviciu, a aplicat situaţia generală din art.10 din contract, pentru a nu-şi respecta obligaţiile asumate în art.14 din acelaşi contract.

Apelul declarat împotriva acestei sentinţe de pârâta SC O. F. Sucursala D. E. Cernavodă a fost admis prin decizia civilă nr. 2 din 8 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a şi a fost schimbată în tot sentinţa în sensul respingerii acţiunii ca nefondate.

În apel, tribunalul a reţinut că pârâta a exercitat în termen legal calea de atac împotriva sentinţei J u d e c ă t o r i e i M e d g i d i a şi pe fond a stabilit că motivul invocat de reclamant pentru anularea art. 2 din decizia nr. 359/10.11.2005, respectiv dreptul său de a cumpăra locuinţa închiriată de pârâtă, nu constituie un motiv de nelegalitate a deciziei. S-a arătat că motivele reţinute de instanţa de fond la anularea parţială a deciziei sus menţionate - nerespectarea de către pârâtă a obligaţiei de a pune la dispoziţia reclamantului o locuinţă în Cernavodă – sunt străine de obiectul pricinii, deoarece instanţa de fond nu a fost sesizată cu o acţiune în rezilierea contractului de închiriere, spre a analiza culpa vreuneia dintre părţi, ci cu una în anularea unui act juridic, sens în care era ţinută a analiza doar condiţiile de validitate ale acestuia.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul intimat J. I. T. J., criticând-o pentru nediscutarea cu prioritate a excepţiei de tardivitate a apelului pârâtei, excepţie invocată prin întâmpinarea depusă la dosar la termenul din 20.12.2008.

A susţinut recurentul că tribunalul nu a verificat aspectele sesizate cu privire la falsificarea datelor de comunicare ale sentinţei civile nr. 1385/C/2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a M e d g i d i a, în condiţiile în care a arătat că pe dovada confirmării de primire de către Sucursala D. E. Cernavodă sunt aplicate două ştampile ale Oficiului poştal nr. 1 Cernavodă, respectiv 21.08.2008 şi 19.09.2008. De asemenea, datele înscrise pe plic nu concordă cu data înregistrării cererii de apel, în sensul că în timp ce recomandata trimisă prin Oficiul poştal nr. 1 M ajunge la M la 16.10.2008, recursul (apelul) este înregistrat la J u d e c ă t o r i a M e d g i d i a la 07.10.2008, anterior sosirii plicului din 16.(...).

Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că instanţa de apel a apreciat corect că nu există neconcordanţe cu privire la datele de expediere şi primire.

În cuprinsul concluziilor scrise depuse de către recurent la 4 mai 2009, în termenul acordat pentru pronunţare, după închiderea dezbaterilor, acesta a invocat şi alte motive de recurs referitoare la dreptul titularului contractului de închiriere de a formula o cerere de cumpărare, în temeiul Legii nr. 85/1992, arătând că atitudinea obstrucţionistă a pârâtei manifestată prin emiterea deciziei nr. 359/10.11.2005 nu este justificată.

Având în vedere dispoziţiile art. 303 alin. 1 şi 2 din C o d u l d e procedură civilă, potrivit cu care recursul se motivează prin cererea de recurs sau printr-un memoriu separat în termenul prevăzut de lege socotit de la comunicarea hotărârii şi faptul că în speţă reclamantului i-a fost comunicată decizia atacată în recurs la 22 ianuarie 2009, Curtea constată că motivele invocate prin concluziile scrise din 4 mai 2009 sunt formulate cu depăşirea termenului de 15 zile socotit de la comunicarea deciziei, motiv pentru care va avea în vedere numai criticile formulate în termen prin cererea de recurs, neputând analiza aspectele invocate în plus, după depăşirea termenului impus de art. 303 Cod procedură civilă prin concluziile scrise şi care nu reprezintă motive de ordine publică.

Examinând legalitatea deciziei recurate în raport de criticile formulate în termenul legal de către reclamant, Curtea constată că recursul nu este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Prin încheierea din 8 ianuarie 2009, consemnată în practicaua deciziei civile nr. 2 pronunţată la aceeaşi dată, T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a luat în analiză excepţia tardivităţii declarării apelului invocată de dl. J. T. J. şi a dispus respingerea acesteia „având în vedere data menţionată pe plicul cu care a fost înaintat apelul”.

Prin această soluţie, tribunalul a respectat normele de procedură prevăzute de art. 137 Cod procedură civilă, care dispun că instanţa trebuie să analizeze mai întâi excepţiile de procedură şi excepţiile de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii. Constatând că excepţia de decădere din dreptul de a formula apelul este o excepţie de procedură, cu caracter dirimant, a soluţionat-o prin respingere anterior intrării în dezbateri. Faptul că instanţa a păşit apoi la soluţionarea fondului cauzei, după ce în şedinţă publică s-a pronunţat asupra excepţiei tardivităţii, nu afectează legalitatea hotărârii astfel pronunţate pentru că textul art. 137 Cod procedură civilă nu cere ca pentru soluţionarea unei astfel de excepţii să se acorde termen. Reţinând că nu are nevoie de dovezi suplimentare pentru a putea soluţiona excepţia tardivităţii, în mod corect tribunalul s-a pronunţat asupra acesteia în şedinţa următoare datei la care a fost invocată excepţia, în complet legal constituit.

Examinând legalitatea soluţiei dată excepţiei de tardivitate a declarării apelului, Curtea constată că potrivit dovezilor de comunicare ataşate la dosar (fila 248 dosar fond), sentinţa civilă nr. 1385/C/12.06.2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a M e d g i d i a a fost comunicată pârâtei Societatea Naţională „O.oF.” – Sucursala D. E. Cernavodă la 19 septembrie 2008. Faţă de data comunicării hotărârii recursul (calificat ulterior apel) declarat de pârâtă împotriva acestei sentinţe la 06 octombrie 2008 – nu la 16 octombrie 2008 cum susţine reclamantul – a fost depus în termenul legal de 15 zile libere prevăzut de art. 284 alin. 1 Cod procedură civilă (nu se ia în calculul termenului prima şi ultima zi şi nici zilele socotite sărbători legale).

Ştampila cu data de primire a Oficiului poştal din M (fila 7 dosar apel) este foarte clară şi nu este susceptibilă de falsificare, aşa încât instanţa nu poate avea în vedere aceste critici ale recurentului.

În consecinţă, constatând că tribunalul a dat o corectă soluţie excepţiei dirimante a tardivităţii declarării apelului, excepţie pe care a soluţionat-o cu respectarea art. 137 şi 284 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul reclamantului ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul civil formulat de recurentul reclamant J. T. J., domiciliat în C,(...), (...)/3, .A, .4, .15, împotriva deciziei civile nr. 2, pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a la data de 08 ianuarie 2009, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Societatea Naţională O.oF. – Sucursala D. E. Cernavodă, cu sediul în Cernavodă,(...), judeţul C, având ca obiect obligaţia de a face.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04 mai 2009.

PREŞEDINTE,

 

(...) (...)

 

Pentru judecător (...) (...), aflat în concediu de odihnă, conform art. 261(2) Cod procedură civilă, semnează

Preşedinte de instanţă,

O. T.

 

JUDECĂTOR,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.hot.jud.fond J. E.

Red.hot.jud.apel C.E.

Red./tehnored.hot.recurs D.E./15.07.2009

Grefier A.B./2 ex./17.07.2009

Toate spetele


Sus ↑