• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 5716 din data 2009-10-26
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5716

Şedinţa publică de la 26 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI S, împotriva deciziei nr.370/12.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimaţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI S- INSTITUŢIA PRIMARULUI, COLEGIUL NAŢIONAL E. " O. U. ", MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE şi E. U. E., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează lipsa părţilor care au solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art.242 cod procedură civilă, după care constatându-se cauza în stare de judecată, s-a trecut la soluţionare.

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr.370/12.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...) s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Municipiului S – Instituţia Primarului sens în care s-a respins acţiunea faţă de această pârâtă.

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul local al Municipiului S.

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta E. U. E. în contradictoriu cu pârâţii Colegiul Naţional E.,,O. U.’’ şi Consiliul Local al Municipiului S, şi pe cale de consecinţă:

S-a dispus obligarea pârâtului Colegiul Naţional E. ,,O. U.’’ la plata drepturilor salariale rezultate din neaplicarea Legii 220/2007, reprezentând diferenţa între drepturile salariale efectiv încasate şi drepturile salariale cuvenite pe perioada 01.01.2007 – 20.07.2007, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie la data plăţii efective .

S-a dispus obligarea pârâtului Consiliul local al Municipiului S să aloce fondurile necesare efectuării plăţii drepturilor de mai sus.

S-a respins cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

În baza art. 137 Cod procedură civilă, procedând la analizarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria S, s-a constatat ca fiind întemeiată, întrucât potrivit art. 167 din Legea 84/1995, unităţile de învăţământ funcţionează ca unităţi finanţate din fondurile alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea. Potrivit dispoziţiilor art.77 din Legea nr.215/2001, Primăria reprezintă o structură funcţională cu activitate permanentă ce duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului şi nu are atribuţii în ceea ce priveşte angajarea şi salarizarea reclamantei, motiv pentru care va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria S şi va respinge acţiunea faţă de această pârâtă.

De asemenea , potrivit art.16 din HG nr.2192/30.11.2004, finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea de la bugetul de stat şi din alte surse. În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 167 din Legea 84/1995 privitor la învăţământul preuniversitar.

Consiliul local este cel care potrivit art. 28 din actul normativ de mai sus HG nr. 2192/2004 , stabileşte cuantumul fondurilor alocate fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pe baza unor indicatori (este vorba de venituri stabilite prin legi bugetare de stat care urmează procedura prevăzută de lege ), iar art. 23 prevede că finanţarea complementară se efectuează în funcţie de necesităţile de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la propunerea unităţilor de învăţământ, iar fondurile se alocă de către finanţatori: bugetul de stat, bugetul local, agenţi economici, pe baza documentelor justificative.

Art. 40 al.2 din Hotărârea 2192/2004 prevede că după primirea sumelor de la bugetul de stat şi bugetul judeţului, consiliile locale adaugă la sumele acestea şi sumele alocate din bugetul propriu învăţământului şi aprobă bugetul fiecărei unităţi de învăţământ care se comunică unităţilor de învăţământ.

Pe cale de consecinţă instanţa a apreciat că pârâtul Consiliul Local S deşi nu are calitatea de angajator al reclamantei, a fost chemat în judecată tocmai raportat la calitatea de ordonator de credite al instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, instituţie din care face parte şi reclamanta. Finanţarea cheltuielilor de personal revine, la nivelul local, Consiliul Local, care potrivit art. 28 lit.c) din HG nr.2192/30.11.2004, stabileşte cuantumul fondurilor alocate fiecărei unităţi de învăţământ şi aprobă bugetul acesteia, potrivit art.40 alin.2.

Faţă de dispoziţiile legale sus-menţionate pârâtul Consiliul Local S este cel care asigură fondurile necesare plăţii drepturilor solicitate de reclamantă, motiv pentru care s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestui pârât.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa a reţinut că salarizarea personalului didactic se realizează potrivit dispoziţiilor Legii 128/1997 privind Statutul cadrului didactic.

Prin Ordonanţa nr.11/2007 s-au stabilit creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ . Astfel, ordonanţa a prevăzut că în cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ se majorează prin modificarea coeficientului de multiplicare în trei etape, respectiv pentru perioada 01.01.-31.03.2007, valoarea coeficientului este de 221,307 lei, pentru 01.04.-30.09.2007 valoarea este de 225,733 lei şi pentru 01.10.-31.12.2007 - 259,593 lei. La art.9 s-a prevăzut că această ordonanţă se aplică începând cu luna ianuarie 2007, iar ulterior aceasta a fost aprobată prin Legea nr.220/2007, act normativ care a modificat anexele privind coeficienţii de multiplicare cu menţinerea aceloraşi etape de acordare .

Faţă de aceste modificări legislative pârâtele au procedat la calcularea şi acordarea acestor creşteri salariale, respectiv 10% începând cu 20.07.2007, apreciind că Legea nr.220/2007 nu poate opera retroactiv.

Văzând prevederile art.9 din această ordonanţă instanţa a reţinut că termenul de aplicare a creşterilor salariale nu a fost modificat şi potrivit art.11 alin.2 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative se apreciază că prevederile acestui act normativ, aşa cum a fost modificat, trebuie aplicate la data stabilită în cuprinsul său, respectiv 01.01.2007.

Mai mult decât atât, prin art. 2 din Ordinul Ministerului Economiei şi Cercetării nr.1350/2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul a drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la O.G. nr.11/2007 s-a menţionat că prevederile acestuia se aplică începând cu ianuarie 2007, chiar dacă acesta a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 509 din 30.07. 2007, respectiv ulterior Legii nr.220/2007 care a fost publicată în data de 17.07.2007.

În speţă, unităţile de învăţământ nu au aplicat dispoziţiile Legii nr.220/2007 care prevăd modificări ale coeficientului de multiplicare pentru perioada ianuarie – 20 iulie 2007, motivat de faptul că legea nu retroactivează.

Raportat la dispoziţiile art. 16 pct.2 din Constituţie, acţiunea formulată în aplicarea dispoziţiilor Legii 220/2007 este întemeiată.

În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională, prin decizia nr.1289/02.12.2008 respingând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic, pct. 2, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, apreciind că legea nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de acţiune în timpul ulterior intrării ei în vigoare, adică în domeniul propriu de aplicare.

Faţă de cele expuse şi având în vedere şi dispoziţiile art.154 c o d u l m u n c i i, instanţa a admis acţiunea şi a obligat pârâul Colegiul Naţional E. „O. U.” S să plătească reclamantei drepturile salariale reprezentând diferenţa dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele care s-ar fi cuvenit prin aplicarea Legii nr.220/2007 pe perioada 01.01.2007-20.07.2007, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie la data plăţii efective, potrivit art.161 alin.4 Cod muncii , pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs de pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI S criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie arătând în esenţă următoarele :

In motivele de recurs susţine că finanţarea sistemului de învăţământ revine bugetului de stat, drept consecinţă în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 nu sunt prevăzute fonduri.

Că nu are calitatea de finanţatori, ci doar calitatea de ordonatori principali de credite prin Direcţia Generală Venituri şi Cheltuieli, care procedează doar la deschideri de credite bugetare în urma solicitării centrelor bugetare din subordine şi nu la plăţi efective a bunurilor şi serviciilor de care beneficiază acestea.

Precizează că Legea nr. 220/2007 a intrat în vigoare în conformitate cu dispoziţiile art. 78 din Constituţia României la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. Şi potrivit art. 15 alin. 2 din Constituţie „Legea dispune numai pentru viitor , cu excepţia legii penale mai favorabile”.

Susţine, de asemenea, că legiuitorul nu mai poate dispune ca o lege nou adoptată să se aplice retroactiv, astfel că Legea nr. 220/2007 nu poate fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2007, întrucât ar fi încălcat principiul neretroactivităţii legii.

Recursul este nefondat.

Potrivit art. 167 din Legea 84/1995 unităţile de învăţământ funcţionează ca unităţi finanţate din fondurile alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea.

Din analiza acestui text de lege rezultă că ordonator de credite este Consiliul Judeţean O. Potrivit legilor anuale ale bugetelor de stat finanţarea şcolilor speciale de învăţământ se face din surse provenite de la bugetul de stat care sunt repartizate consiliului judeţean ,acesta distribuindu-le apoi unităţilor respective.

Se reţine că OG nr.11/31 ianuarie 2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ salarizat potrivit Legii 128/1997, privind statutul personalului didactic a fost adoptată în temeiul art.1 pct.III.4 din legea 502/2006 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr.85 din 2 februarie 2007 cu modificări şi completări.

Prin Legea 220/4 iulie 2007 pentru aprobarea OG 11/2007 s-au modificat , în ceea ce priveşte conţinutul anexele 1.1, 1.2, 3,4 şi 5 .

În ceea ce priveşte anexa 1.2 valoarea coeficientului de multiplicare care este 1 nu s-a modificat în intervalul ianuarie – martie 2007, aprilie – septembrie 2007, octombrie – decembrie 2007. S-au modificat doar coeficienţii de multiplicare pentru personalul din învăţământul preuniversitar în funcţie de vechimea în învăţământ( exemplu : în OG 11/2007 la vechimea de 6-10 ani : 4,293, iar în legea 220/2007 la vechimea în învăţământ de 6-10 ani :4,722).

Problema în litigiu este dacă coeficienţii de multiplicare astfel cum au fost modificaţi prin Legea 220/2007, se aplică cu 01 ianuarie 2007 fără să se aducă atingere principiului neretroactivităţii legii prev.de art. 2 alin.2 şi art.15 din Constituţia României.

În art.115 pct.8 din Constituţia revizuită care se referă la delegarea legislativă, s-a stabilit că prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.

În art.53 din Legea 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, introdus prin legea nr.189/2004 a fost adăugat alin.3 care dispune că: în cazul legilor prevăzute de art.115 alin.8 din Constituţia României , republicată să se precizeze în cadrul dispoziţiilor finale, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.

Revenind OG 11/31 ianuarie 2007 se constată că prin Legea 220/2007 nu s-a adus nici o modificare art.9 , astfel că ordonanţa se aplică de la data cuprinsă în cuprinsul său şi nu de la data de 17 iulie 2007, aşa cum susţine recurentul.

Textele legale invocate de recurent, respectiv art.15 alin.2 din Constituţia României, art.11 alin.1 şi 2 din legea 24/2000 sunt corecte , însă acestea trebuie coroborate şi cu celelalte dispoziţii anterior precizate, respectiv: art.115 pct.8 din Constituţia revizuită şi art.53 alin.3 din legea 24/2000 introdus prin legea 189/2004.

În mod corect instanţa de fond a invocat în motivarea soluţiei adoptate şi Ordinul nr. 1350 din 20 noiembrie 2007emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru aprobarea Metodologiei de calcul a drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la OG nr.11/2007. În art. 2 din Ordin se arată că prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2007, dispunându-se publicarea în Monitorul Oficial. Ordinul nu a fost contestat şi de prevederile lui a beneficiat personalul didactic aflat în aceeaşi situaţie cu reclamantul, astfel că dispoz. art.16 din Constituţie constituie un alt argument în susţinerea admiterii acţiunii reclamantului.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art.312 alin.2 Cod pr.civilă se va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI S, împotriva deciziei nr.370/12.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimaţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI S- INSTITUŢIA PRIMARULUI, COLEGIUL NAŢIONAL E. " O. U. ", MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE şi E. U. E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Octombrie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Red. Jud.I.B.

Tehn. I.C./Ex.2/09.11.2009

J.F./I. E. şi

C. E.

Toate spetele


Sus ↑