• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 1673/R/2009 din data 2009-06-30
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1673/R/2009

Şedinţa publică din 30 iunie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) – vicepreşedintele instanţei

JUDECĂTOR : (...) E.

GREFIER: O. O.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanţii N. J., S. E., N. N., E. M., U. J. D., E. E., R E. M., Ş. M., H. E., N. P., H. G., E. E., N. J., D. J., D. E. T., N. E., T. N. şi E. E. împotriva sentinţei civile nr. 961 din 21 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosar nr(...), privind şi pe pârâţii intimaţi PARCHETUL DE PE LÂNGĂ T R I B U N A L U L S Ă L A J, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE A P E L C L U J, M I N I S T E R U L P U B L I C, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î N A L T A C U R T E DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE şi CNCD, având ca obiect litigiu de muncă - calcul drepturi salariale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentanta Parchetului de pe lângă Curtea de A p e l C l u j – consilier juridic N. E., lipsind restul părţilor.

Procedura de citare este realizată.

Recursul a fost declarat în termenul legal, a fost comunicat intimaţilor şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care

Reprezentanta Parchetului de pe lângă Curtea de A p e l C l u j decalră că nu are cereri de formulat.

Nefiind formulate cereri prealabile sau de altă natură, instanţa declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra recursului declarat de reclamanţi.

Solicită reprezentanta Parchetului respingerea ca nefondat a recursului,

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

 

Prin sentinţa civilă nr. 961 din 21 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosar nr(...) s-a respins ca nefondată acţiunea reclamanţilor N. J., S. E., N. N., E. M., U. J. D., E. E., R E. M., Ş. M., H. E., N. P., H. G., E. E., N. J., D. J., D. E. T., N. E., T. N. şi E. E., formulată împotriva pârâţilor Parchetul de pe lângă T r i b u n a l u l S ă l a j, Parchetul de pe lângă Curtea De A p e l C l u j, M i n i s t e r u l P u b l i c – Parchetul de pe lângă Î n a l t a C u r t e De Casaţie şi Justiţie, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării, referitoare la obligarea pârâtului Parchetul de pe lângă T r i b u n a l u l S ă l a j la plata drepturilor salariale constând în sporul de lucru la calculator, respectiv 15% din salariul de bază brut lunar pentru perioada 01.05.2006 şi în continuare, sumă actualizată în raport cu rata inflaţiei, de la data la care erau datorate aceste sume şi până la data plăţii efective, efectuarea menţiunilor respective în carnetele de muncă ale reclamanţilor, şi acordarea de 3 zile în plus la concediul de odihnă începând cu data introducerii acţiunii precum şi cu 3 ani înaintea acestei date.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin adresa nr.125 din 01.04.2008, Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie a comunicat faptul că personalul auxiliar de specialitate din cadrul acesteia beneficiază doar de un spor în procent de 15% pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, aşa cum este prevăzut în art.22 din O.G. nr.8/24.03.2007. În legătură cu Ordinul nr.910/C/30.03.2007 al ministrului justiţiei, se arată că acesta nu se aplică instanţei supreme.

Prin adresa nr. 39582 din 07.04.2008, Ministerul Justiţiei a adus la cunoştinţă că salariaţii acestei instituţii beneficiază doar de un spor pentru condiţii de muncă grele sau vătămătoare conform O.M.J. 910/C/2007 şi nu de un spor de calculator. Împrejurarea că personalul Ministerului lucrează în mare parte a timpului la calculator a fost luată în considerare la acordarea sporului pentru condiţii de muncă.

Prin adresa nr.455 BJ/2008 din 17 aprilie 2008, Parchetul de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie a comunicat faptul că Procurorul General nu are cunoştinţă de ordinele interne ale Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi că procurorul general , în calitatea conferită de dispoziţiile art.76 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a emis Ordinul nr.80 din 28.04.2006 privind locurile de muncă şi categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

În baza materialului probator administrat în cauză, a susţinerilor părţilor şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa a constatat că acţiunea formulată de reclamanţi este nefondată motivat de faptul că aceştia primesc un spor pentru condiţii periculoase, grele sau vătămătoare, spor care se acordă în egală măsură şi personalului auxiliar din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cât şi personalului din cadrul Ministerului justiţiei. Aşa cum s-a arătat mai sus prima instituţie a arătat că personalul auxiliar primeşte acest spor în condiţiile art. 22 din O.G.8 72007 iar în Anexa 1 din ordinul 910/C/2007 sunt evidenţiate locurile de muncă pentru care se acordă un spor de 15% pentru condiţii grele sau vătămătoare de muncă în raport cu aceleaşi dispoziţii ale art.22 din O.G.8/2007 respectiv: bibliotecile, laboratoarele de criminalistică, tipografiile, locurile de muncă dotate cu calculatoare şi aparate de multiplicat depozitele cu arhive, magaziile de materiale. Nu există nici o prevedere legală în O.G. 8/2007, în OUG 27/2006 şi respectiv în Legea 53/2003 din care să rezulte că pentru aceleaşi condiţii grele sau vătămătoare trebuie acordate mai multe sporuri în cuantum de

15 %. Aşa cum arată art. 22 din O.G.(/2007 pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Din acest text rezultă că în măsura în care personalul auxiliar lucrează perioade lungi de timp în faţa unor ecrane cu emisie electromagnetică ( calculator) acesta beneficiază de sporul prevăzut de dispoziţia legală nefiind admisibilă susţinerea reclamanţilor cum că în fapt, sporul pe care îl primesc deja ar fi acordat pentru alte raţiuni respectiv condiţii grele, E., ş.a.

În ceea ce priveşte situaţia comparabilă cu angajaţii din cadrul unităţilor din domeniul sanitar şi respectiv din domeniul industriei chimice şi petrochimice, invocată de reclamante, instanţa a constatat că în raport cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 414/2006 „ personalul angajat în cadrul unităţilor sanitare beneficiază de un spor de 15 % pentru utilizarea calculatorului dar nu pentru că aceasta reprezintă o activitate în condiţii grele, ci pentru că folosirea calculatorului implică un grad ridicat de pregătire profesională caracterizat de însuşirea cunoştinţelor generale pentru folosirea unor unităţii de tehnică informatică. Este de observat că în acest ordin la punctul 42 se vorbeşte despre condiţii periculoase sau vătămătoare pe când la pct. 43 sporul de 15 % pentru utilizarea calculatorului este evidenţiat alături de alte sporuri plătite personalului angajat pentru activităţi ce presupun o specializare superioară ( spor pentru nevăzători) şi pentru titlul de doctor respectiv drepturi cuvenite pentru desfăşurarea unui program suplimentar faţă de C legal stabilit ( drepturi pentru ore lucrate în cadrul sărbătorilor legale, spor de ture).

În ceea ce priveşte prevederile din contractul de muncă din domeniul Industriei chimice şi petrochimice s-a constatat că acesta a fost acordat potrivit art. 50 alin. 4 din contractul de muncă 53796 valabil pentru anii 2001- 2004 începând cu anul 2005 pentru salariaţii din domeniul respectiv este valabil contractul de muncă 805/2005 pentru care nu se mai consemnează nimic referitor la sporul de calculator ci se face referire în condiţiile art. 63 alin. 2 lit. a de spor pentru condiţii grele periculoase sau penibile.

Ca urmare, s-a constatat că personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor de judecată şi a parchetelor de pe lângă acestea, nu se află în situaţii comparabile cu personalul din cadrul unităţilor sanitare şi a celor din unităţilor din cadrul industriei chimice şi petrochimice atâta timp cât celor din urmă fie li se acordă sporul de lucru la calculator ca urmare a unei specializări superioare fie nu li se acordă acest spor ci un spor pentru condiţii de muncă grele periculoase sau penibile.

În ceea ce priveşte acordarea celor 3 zile de concediu suplimentar s-a constatat că potrivit articolului 142 din Legea 53/2003 „salariaţii care lucrează în condiţii grele sau periculoase sau vătămătoare beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de C puţin 3 zile suplimentar. Dar această prevedere legală nu poate fi disociată de restul articolelor din Codul muncii ci trebuie interpretată şi în raport cu art. 40 din acest act normativ. Conform acestui text durata minimă a concediului anual este de 20 de zile lucrătoare, astfel că pentru salariaţii ce lucrează în condiţii grele sau periculoase este obligatorie acordarea unui concediu de odihnă de C puţin 23 de zile lucrătoare.

Or, potrivit art. 65 din Legea 567/2004 personalul auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă aceste instanţe beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 30 de zile lucrătoare, un cuantum evident mai mare decât C prevăzut de legea 53/2003 de 23 de zile lucrătoare.

Împotriva acestei hotărâri, reclamanţii au declarat recurs prin care au solicitat modificare sentinţei în sensul admiterii acţiunii introductive.

În motivarea recursului, recurenţii au arătat că din anul lucrează numai la calculator, timp de 8 ore zilnic, nefiind recompensate pentru riscul expunerii la radiaţii spre deosebire de salariaţii din alte domenii – sanitar, industria chimică şi petrochimică - precum şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi salariaţii Ministerului Justiţiei.

Acordarea sporului pentru condiţii grele nu exclude posibilitatea recurenţilor de a beneficia şi de sporul de lucru la calculator în mod cumulativ, având în vedere că acestea sporuri au cauze diferite.

Nu corespunde adevărului că acordarea sporului de 15% pentru munca la calculator nu este prevăzut de vreun act normativ. Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 414/2006 s-a prevăzut acordarea unui spor de 15% pentru utilizarea calculatorului.

Sporul solicitat de reclamanţi nu se încadrează în sporul de 15% reglementat pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare şi periculoase reglementat de art. 22 din OG nr. 8/2007.

Recurenţii au apreciat că le sunt aplicabile dispoziţiile art.142 Codul muncii conform cărora ar trebui să beneficieze de acordarea a 3 zile în plus la concediul de odihnă.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel va respinge recursul pentru următoarele considerente:

Este necontestată lipsa unei prevederi legale care să recunoască în mod expres dreptul salarial pretins în favoarea reclamanţilor.

Această omisiune care reflectă intenţia legiuitorului de a nu acorda acest spor categoriei profesionale căreia îi aparţin reclamanţii nu poate fi suplinită prin invocarea unei discriminări a reclamanţilor în raport de alte categorii profesionale.

Un prim impediment în acest sens, îl reprezintă Decizia nr.1325/04.12.2008 a Curţii Constituţionale, obligatorie conform art.31 alin.1 din Legea nr.47/1992, prin care s-a statuat că instanţele judecătoreşti nu au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege considerând că sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

Astfel, conform deciziei menţionate sfera de aplicare a actelor normative care recunosc sporul pretins în favoarea unor categorii profesionale, din care nu fac parte şi reclamanţii, nu poate fi extinsă prin includerea reclamanţilor în categoria destinatarilor legii speciale.

Un al doilea argument care pledează pentru respingerea acţiunii şi atrage înlăturarea izvoarelor de drept internaţional şi comunitar invocate în sprijinul acţiunii constă în neîntrunirea situaţiei premisă ca reclamanţii să se afle într-o situaţie identică sau similară cu beneficiarii acestui spor.

Prin atribuţiile concrete, prin statutul lor, prin apartenenţa la puterea judecătorească, prin modul de numire în funcţie şi eliberare din funcţie se conturează în mod evident diferenţa existentă între reclamanţi şi de salariaţii din domeniul sanitar, al industriei chimice şi petrochimice administraţia locală şi judeţeană, precum şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din cadrul serviciului de contabilitate şi informatică.

Este adevărat că sporul de 15% acordat în baza art. 22 din OG 8/2007 pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare şi periculoase nu exclude posibilitatea acordării unui alt spor, însă acesta trebuie să fie expres prevăzut, din cele anterior arătate reieşind că preluarea unui spor de la alte categorii socio-profesionale, salarizate în baza unor acte normative speciale, distincte de actul care reglementează salarizarea reclamanţilor şi nu mai este posibilă.

Ultimul motiv de recurs este de asemenea nefondat, deoarece cererea reclamanţilor de acordare a 3 zile în plus de concediu de odihnă se întemeiază pe dispoziţiile art.142 Codul muncii, iar în cauză, are prioritate actul normativ cu caracter special care nu justifică pretenţiile reclamanţilor (art.65 din Legea nr.567/2004).

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul reclamanţilor.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţii N. J., S. E., N. N., E. M., U. J. D., E. E., R E. M., Ş. M., H. E., N. P., H. G., E. E., N. J., D. J., D. E. T., N. E., T. N. şi E. E. sentinţei civile nr. 961 din 21 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosar nr(...) pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 30 iunie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) C. (...) (...) (...) (...) E. O. O.

plecată în CO, semnează

vicepreşedintele instanţei

JUDECĂTOR

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

Red. V.M. dact. G.C.

2 ex./16.07.2009

Jud. fond: P. E., C.N.D.

Toate spetele


Sus ↑