• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Stabilirea duratei perioadei de proba in cazul persoanelor cu handicap. Dispozitii derogatorii de la normele din Codul muncii

Hotararea nr. 656 din data de 25 mai 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Prin  cererea  inregistrata  pe  rolul  acestei  instante  sub  nr. ...XX  din  21.07.2015,  contestatoarea,   B.  L.  L.,  domiciliata  in ,   a  chemat  in  judecata  civila  pe  intimata,     - Bucuresti, cu sediul in sector 2, . I.  nr. 3,  solicitand,  in  contradictoriu  cu  aceasta,  anularea  deciziei  de incetare a  raporturilor  de  munca nr. 5/15.06.2015,  reintegrarea  in  functia  detinuta  anterior,  plata  unei despagubiri  egale  cu  salariile  indexate,  majorate  si  reactualizate,  precum  si  cu  celelalte  drepturi  de  care  ar  fi  beneficiat  incepand  cu  data  incetarii  contractului  de  munca  si  pana  la  reintegrarea  efectiva  pe  post  si   plata  drepturilor  salariale  restante  pentru  luna  mai  2015,  in  suma  de  935  lei  si  pentru  luna  iunie  2015,  in  suma  de  238  lei,  precum  si plata   sporului  pentru  munca  suplimentara  prestata  in  perioada  mai - iunie  2015.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In  motivarea  actiunii,  contestatoarea a aratat ca,  a  incheiat  cu  societatea  intimata   contractul  individual  de  munca  nr. 19/07.05.2015,  pe  perioada  determinata,  respectiv,  08.05.2015 - 15.11.2016, in  functia  de  agent  de  turism. Desi  si-a  desfasurat  activitatea  salariala,  zilnic,  la  punctul  de  lucru  din    de13.06.2015  i  s-a  cerut  demisia,  in  mod  nejustificat.

Intrucat  nu  a fost  de  acord  sa demisioneze  din postul  detinut  in  cadrul societatii  intimate,  a  primit  notificarea  nr. MD30/15.06.2015  si decizia  contestata  prin  care  s-a  dispus  incetarea  contractului  individual  de  munca,  incepand  cu  15.06.2015,  in  temeiul  art. 31  alin. 3  din  Codul  Muncii,  in  mod  nejustificat.

A mentionat ca detine   calificare  superioara  in  domeniul  turismului  si  fiind  o  persoana  cu  dizabilitati,  aflata in  posesia  unui  certificat d e  incadrare  in  grad  de  handicap,  angajatorul  a beneficiat  pentru  angajarea  sa  de  anumite  facilitati  fiscale  de  la  stat.

A mai sustinut ca, desi  a  fost  angajata  cu  program de  4  ore/zi,  in  realitate  a  lucrat  si  8 ore/zi,  uneori  si  peste  8  ore,  fara  ca  munca  suplimentara  astfel  prestata  sa-i  fie  remunerata.

De  asemenea, angajatorul, in mod  nejustificat nu i-a achitat  in  intregime  drepturile  salariale  cuvenite,  conform  contractului  de munca  incheiat.

Intrucat  perioada  pentru  care  conventia  individuala  de munca  a  fost  incheiata  nu  a  expirat,  a apreciat contestatoarea  ca decizia  contestata este  lovita  de  nulitate  absoluta,  in  temeiul  art. 56  din  Codul  muncii.

In  dovedirea  sustinerilor,  contestatoarea  a  depus  la  dosar,  in  copie, adresa  emisa  de  ITM  N.  sub  nr. 9535/ISARM/07.07.2015,  actul  de  identitate, decizia    contestata,  notificarea  nr. MD30/15.06.2015,  contractul  individual  de  munca  incheiat  cu  unitatea  intimata (f. 8- 15).

Intimata  a  formulat  intampinare  prin  care  a  solicitat  respingerea contestatiei,  ca  neintemeiata,  motivat,  in  esenta  de  faptul  ca, actul  decizional  contestat  a  fost  emis  cu  respectarea  cerintelor  legale incidente.

S-a mai aratat ca  decizia  contestata  a fost  reclamata  si  la  ITM  N.,  dupa  controlul  efectuat  de  aceasta  institutie fiind  dispusa  rezolvarea  imediata  a  problemelor  constatate   prin  procesul verbal  de  control,  sub  aspectul  platii  salariilor  restante.

In  aparare,  intimata  a  inteles  sa  prevaleze  de  proba  cu  inscrisuri,  depunand  in  acest  sens  la  dosar,  in  copie,  decizia  contestata  si notificarea  nr. MD30/15.06.2015,  precum  si  dovezi ale comunicarii acestora,  adresa  emisa  de  ITM  N.  sub  nr. 9535/ISARM/07.07.2015,  anexa 1  la  PV  nr. .../29.06.2015,  fluturasi  de  salarii  ai  contestatoarei  pentru  lunile  mai  si  iunie  2015  si  extrase  de  cont  bancar,  contractul  de  munca  incheiat  cu  contestatoarea.

Tribunalul a retinut ca, prin  contractul individual  de  munca inregistrat sub nr. 19/07.05.2015,  contestatoarea  s-a  angajat  in  cadrul  societatii  intimate,  pe  perioada  determinata,  cuprinsa  intre  08.05.2015 - 15.11.2016,   in  functia  de  agent  de    turism,  cu   fractiune  de  jumatate  de  norma      (4  ore/zi,  20ore/saptamana),  pentru  un  salariu  de  baza  lunar  brut  de  2932  lei  -  (f. 12 -15).

La  pct. L  din  contract,  s-a  stabilit  ca  perioada  de  proba  este  de  45  de  zile  calendaristice.

Insa,  in  conformitate  cu  dispozitiile  art. 31  alin. 2  din  Codul  muncii,  verificarea  aptitudinilor  profesionale la  incadrarea persoanelor  cu  handicap  se  realizeaza  exclusiv  prin  modalitatea  perioadei  de  proba  de  maximum  30  de  zile  calendaristice.

Ori,  in  situatia  de  fata  perioada  de  proba  mentionata  in   contractul  individual de munca  al  contestatoarei,  ce  detine  certificat de  incadrare  in  grad  de  handicap,  a  fost  stabilita  cu  incalcarea  termenului  impus  prin  dispozitiile legale  anterior  enuntate.

Aceasta  situatie  are  drept  consecinta  emiterea   deciziei  si  notificarii   privind  incetarea  raporturilor  juridice  de munca  ale  contestatoarei  cu   incalcarea  dispozitiilor  art. 31  alin. 3  din  Codul  Muncii.

Astfel,  conform  textului de  lege  invocat,  pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba,  ce  reprezinta  o perioada de verificare a aptitudinilor salariatului, contractul individual de munca poate inceta exclusiv si  fara  preaviz,   printr-o notificare scrisa,   la initiativa oricareia dintre parti.

Ori,  in situatia  de  fata  este  evident  ca  incetarea  raporturilor  de  munca  s-a  dispus  peste  termenul  astfel  reglementat.

Concret,  in  cazul  contestatoarei,  potrivit  aprecierii  primei instante, perioada  de proba  a  expirat  la  data  de  08.06.2015,  masura  incetarii  contractului de munca  fiind   dispusa   in    15.06.2015,  dupa  7  zile  de  la  expirarea  termenului  de  proba.

Astfel, s-a retinut  ca,  perioada de proba  constituie o clauza de dezicere consacrata  legal, care, inserata in contractul individual de munca, foloseste ambelor parti, in sensul ca angajatorul verifica pregatirea si aptitudinea salariatului, iar acesta din urma constata daca angajatorul in cauza este sau nu convenabil pentru el. Oricand pe durata perioadei de proba sau la sfarsitul acestei perioade, dar nu mai tarziu de acest moment, contractul individual de munca  poate inceta prin notificare scrisa  la initiativa oricareia dintre parti,  fara  preaviz  si  fara  motivare.

Altfel  spus, perioada de proba poate fi calificata ca o clauza de dezicere a contractului individual de munca, aplicabila  in cazul in care angajatorul apreciaza ca  salariatul nu corespunde cerintelor postului,  notificarea reprezentand o modalitate simplificata  de concediere din initiativa angajatorului.

Insa, in  conformitate  cu  dispozitiile  art. 31  alin. 2   din  Codul  Muncii,  rep.,  salariatul  incadrat   in  grad  de  handicap nu    poate  fi  supus  unei  perioade  de  proba  mai  mari  de  30  zile  calendaristice.

Ori,  in  situatia  de  fata,  contestatoarea  a  fost  supusa  in mod  nelegal  la  o    perioada  de  proba   de  45  de  zile,  conform  clauzelor  contractului  sau  de  munca,  ceea  ce  contravine    dispozitiilor  imperativ  prevazute  de  textul  de  lege  anterior  mentionat.

Faptul   ca  petenta,  prin  semnarea  contractului  de  munca  si  a  actului  aditional  la  acesta,  a  consimtit  la  stabilirea  unei  perioade  de  proba  cu  incalcarea  normei  legale,  nu  are  relevanta  in  cauza,  intrucat  in  conformitate  cu  dispozitiile  art. 38  din  Codul  Muncii  salariatii  nu  pot  renunta  la  drepturile  ce  le  sunt  recunoscute  prin lege,  tranzactiile  prin  care  se  urmareste  renuntarea  sau  limitarea  acestor   drepturi  fiind  lovite  de  nulitate.

In  consecinta, tribunalul  a apreciat ca  in  cauza  de  fata  nu  sunt  aplicabile  dispozitiile  art. 31  alin. 3  din  Codul  Muncii,  intrucat  la  data  emiterii  deciziei  contestate  si  a  notificarii    nr. MD30/15.06.2015 contestatoare  nu  se  mai  afla  in  perioada  de  proba  si  nici  la  sfarsitul  acesteia,  acest  moment  fiind  depasit  cu  peste  7  zile.

Pin  urmare,  incetarea   raporturilor  juridice de  munca  existente  intre  partile  litigante  dispusa justificat  de  acest  temei de  drept  apare  ca  nelegala,  actul decizional  contestat  urmand  a  fi  anulat,  in  consecinta,  intrucat  masura  dispusa prin  intermediul  acestuia  echivaleaza  cu    o  concediere  efectuata  in  mod  nelegal  si  netemeinic.

In  atare  situatie,  in  conformitate  cu  dispozitiile  art. 80  alin. 1  si  2  din  Codul  Muncii,  prima instanta a obligat societatea  intimata   sa  o  reintegreze pe   contestatoare  pe  postul  detinut  anterior  incetarii  contractului  individual  de  munca  si  sa-i  plateasca o  despagubire  egala  cu  salariile  indexate,  majorate  si  reactualizate  si  cu  celelalte  drepturi  de  care  aceasta  ar  fi  beneficiat  de  la  data  emiterii  deciziei,  15.06.2015  si  pana  la  momentul  reintegrarii  efective.

Capatul  de  cerere  privind  plata  drepturilor  salariale  restante  pentru lunile  mai  si  iunie  2015 a fost respins,  ca  nefondat,  intrucat  potrivit  dovezilor  de  plata  depuse  de  societatea  intimata  la  filele 33-36 din  dosar,  constituite  din  fluturasi  de  salariu  si  ordine  de  plata,   contestatoarei  i-au  fost  achitate  salariile  cuvenite  in  intregime.

De  asemenea,  prima instanta a respins,  ca  nefondat   si  capatul  de  cerere  privind  plata  sporului  pentru  orele  suplimentare efectuate   in  perioada mai - iunie  2015,  intrucat, in  cauza  nu  a fost  facuta,  prin niciun  mijloc  de  proba  admisibil, dovada  prestarii  muncii  suplimentare  pretinse   care  sa  justifice  acordarea  sporului  solicitat.

Aceasta  in  conditiile  in  care,  prin  clauza  stipulata  la  cap. H  pct. 2  lit. c, din  contractul  de  munca  incident,  in  aplicarea  dispozitiilor  art. 105  alin. 1  lit. c  din  Codul  Muncii,   partile  litigante  au  convenit  ca  nu  se  vor  efectua  ore  suplimentare   decat  in  caz  de  forta  majora  sau  pentru  alte  lucrari  urgente  destinate  prevenirii  producerii  unor  accidente  sau  inlaturarii  consecintelor  acestora,  astfel  de  situatii nefiind  probate  in  cauza.

De  altfel,  contestatoare  nici  nu  a precizat  care  este  numarul  de ore  prestate  in  acest  regim  si  nici  cuantumul  sporului  corespunzator  muncii  suplimentare  pretinsa  a  fi  prestata,  si  sub  acest  aspect,  solicitarea  de  acordare  a   acestui   spor  salarial  fiind  nefondata. 

Impotriva sentintei primei instante a declarat apel parata, care a criticat hotararea tribunalului pentru nelegalitate, aratand ca decizia de incetare a contractului de munca a fost emisa la implinirea termenului de  proba stabilit de Legea 448/2006, fiind  astfel respectate dispozitiile art. 31 al. 3 art. 279 .

Intimata-reclamanta a formulat intampinare (fl. 10), prin care a solicitat  respingerea apelului ca nefondat, mentionand ca  a incheiat contractul de munca pe perioada determinata, pana la 15.11.2016.

Analizand apelul declarat, Curtea retine urmatoarele:

Conform clauzei cuprinsa la art. 1 din  contractul individual de munca al intimatei-reclamante, s-a stabilit o perioada de proba de 45 zile calendaristice (fl. 13 dosar fond).

Aceste termen de 45 zile pentru perioada de proba a fost stabilit,  in considerarea incadrarii reclamantei in grad de handicap, situatie ce rezulta  din certificatul xx/2015, aflat la fila 11 dosar apel si  in temeiul prevederilor art. 83 al. 1 lit. d din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste  dispozitii legale speciale sunt derogatorii de la  norma ce constituie dreptul comun, respectiv  art,. 31 al. 2 art. 279 .

Pe durata acestei perioade de  proba, respectiv la 15.06.2016, a intervenit  decizia de incetare a contractului  de munca al reclamantei, contestata in litigiul dedus judecatii.

Curtea retine ca decizia de incetare a contractului de munca a intervenit pe durata  perioadei de proba prevazuta de art. 83 al. 1 lit. d din Legea nr. 448/2006, in conditiile art. 31 al. 3 art. 279 , prin emiterea notificarii xx/15.06.2015 (fl. 11 dosar fond).

In consecinta, in temeiul art. 480 al. 2 Cod procedura civila, va fi admis apelul, schimbata in parte sentinta, iar contestatia  impotriva deciziei  de desfacere a contractului de munca va fi  respinsa ca nefondata, cu mentinerea dispozitiilor din sentinta tribunalului  referitoare la respingerea capetelor de cerere formulate de reclamanta, astfel incat contestatia reclamantei va fi respinsa, in integralitatea ei.

In temeiul art. 453 al. 1 Cod procedura civila, intimata va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform facturii aflata la fila 18 dosar apel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite apelul civil formulat de apelanta-parata , cu sediul ales la C. . Av. N. A., Bucuresti, . 64-68,  impotriva sentintei civile ntr. 2181/C din 15.12.2015 pronuntata de Tribunalul N. in dosarul nr. ...XX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta B. L. L., (C. N. P. xxxx), domiciliata in com. Baltatesti, .

Schimba in parte sentinta.

Respinge ca nefondata contestatia privind anularea deciziei nr. 15/15.06.2015.

Mentine celelalte dispozitii.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract de munca pe durata determinata    demisie    munca suplimentara    drepturi salariale    perioada de proba    incadrare in grad de handicap    notificare scrisa    preaviz   


Sus ↑