• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Calcularea si stabilirea salariului constituie obligatia angajatorului, si nu a instantei

Hotararea nr. 113 din 26 ianuarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Botosani

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului B__ la data  de 19  octombrie 2016, reclamantul M__  C_ a chemat în judecata pe pârâtul Spitalului M_ D_ solicitând ca prin hotarîrea  judecatoreasca sa se stabileasca valoarea  salariului  de baza  pe care este îndreptatit sa îl primeasca lunar, conform  legislatiei aplicabile.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea în fapt a actiunii  reclamantul a aratat ca din luna iulie  2012 lucreaza Spitalului M_ D_ ca asistent medical cu studii superioare. La început a fost angajat pe postul de asistent medical debutant cu studii superioare. Conform Legii 284/2010 - privitoare la salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice - salariul de încadrare pentru postul de asistent medical debutant cu studii superioare era  de 894 RON.
La stabilirea salariului  s-a tinut cont de modificarile Legii 284/2010, de _ urmatoarelor acte normative: Ordinul 42/77 din data de 13 ianuarie  2011 privind  aprobarea normelor  metodologice de aplicare a Legii Nr. 284/2010 privind salarizarea în anul 2010 a personalului platit din fondurile publice ; Legea 283 din 14.12.2011 privind aprobarea O.U.G. 80/2010 pentru completarea art: 11 din O.U.G. 37/2008; O.G. 19/2012; O.U.G. 35/2012.
Începând cu 01.10.2012 a ocupat functia de asistent medical (cu studii superioare). Ca urmare, salariul de baza trebuia sa creasca în mod corespunzator. Astfel, prin raportare la numarul de clase suplimentare de salarizare precum si la procentul stabilit de art. 10, alin. 5 din Legea 284/2010, trebuia sa beneficieze de un salariu de baza dc 1479 RON.
Totodata, prin raportare la O.G. 20/2014 precum si la art. 41, alin. 1 din Legea 53/2003, începând cu 01.01.2015, salariul de baza trebuia sa fie de 1688 Ron (?i nu de 1440 RON). Evident este  faptul ca s-a produs o eroare de calcul de 248 RON cu privire la stabilirea salariului de baza de care trebuia sa beneficieze. Conform O.G. 31/2015 precum si Legii 53/2003, începând cu 30.09.2015, salariul de baza ar fi trebuit  sa fie de 2110 RON (?i nu de 1800 RON).
Erorile de calcul a salariului de baza  au avut  repercisiuni  si asupra cuantumului sporurilor.
De exemplu: sporul de noapte de 25% din salariul de baza, pentru orele de munca lucrate în intervalul orar 22:00 -  06:00, a fost  calculat în mod eronat la valoarea salariului de baza din 2009, pentru postul dc asistent medical.             
În drept, reclamantul si-a întemeiat  pretentiile pe disp. Legii 284/2010, 285/2010, Ordinului 42/77, OUG 80/2010, OUG 37/2008, OG. 19/2012, OUG 35/2012, OG 70/2014, LEGII 53/2003.
În dovedirea actiunii  s-au depus înscrisuri.
Pârâtul S__ M_ D_, a  depus întâmpinare solicitând respingerea actiunii ca fiind  neântemeiata si nelegala.
S-a  aratat ca începând cu  13.06.2012,  în urma promovarii unui concurs reclamantul a fost încadrat ca asistent medical debutant cu studii superioare, stabilindu-i-se un salar de încadrare de 894 lei conform Ordonantei nr. 17/2008 si nu conform Legii nr. 284/2010.
La stabilirea salariilor nu se au în vedere coeficientii de ierarhizare prevazuti de  actele normative stipulate de reclamant, la baza stabilirii acestora stand Ordonanta nr. 17/2008, pana la aparitia Ordonantei de urgenta nr. 20/2016 Ordonanta dupa care se stabilesc în prezent drepturile salariate ale personalului încadrat în domeniul sanitar.
asa cum a aratat si reclamantul, clasa de salarizare pentru functia de asistent medical debutant cu studii superioare, conform Legii 284/2010 Anexa III, lit.a) este 24, la care se adauga un numar de clase corespunzatoare vechimii în munca.
Astfel,  reclamantul a beneficiat de clasa salarizare 29 ( 24 reprezentând numarul de clase pentru functia de asistent medical cu studii superioare debutant + 5 reprezentând numarul de clase corespunzatoare vechimii in munca, respectiv grada?ia 2, acesta avand o vechime totala în munca de 9 ani si 11 luni, deci grada?ia este 2 si nu 3 asa cum specifica acesta iar  în conformitate cu art. 11 alin. 3 din L.284/2010, la o vechime cuprinsa între 5 si 10 ani grada?ia este 2).             
Salariul de încadrare ca asistent medical debutant cu studii superioare era de 894 lei,  calculat conform Ordonantei nr. 17/2008 si conform Legii nr. 284/2010, art. 9 care stipuleaza ca, sistemul de salarizare reglementeaza remurerarea personalului din sectorul bugetar, in raport cu responsabilita?ii postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, rezultatele obtinute precum si cu principiile prevazute la art.6.
mentioneaza  ca atributiile unui asistent medical cu studii superioare, sunt  similare cu  cele ale unui asistent medical cu postliceala ( PL)  nerevenindu-i nicio  sarcina în plus fata  de cel cu studii medii, diferenta fiind doar de salarizare.
Cât priveste mentiunea reclamantului ca „ valoarea salariului de baza pentru postul de asistent medical cu studii superioare a crescut in luna septembrie a anului 2012, ca urmare a modificarilor legislative intervenite”, face precizarea ca salariul reclamantului a crescut cu 5% , începand cu 01 septembrie 2012, conform transei de vechime ( gradatie 3 , vechime totala între 10 si 15 ani), fapt pentru care  a beneficiat de un salar de 939 lei corespunzator clasei de salarizare 31gradatie 3.
Începând cu data de 01.12.2012, conform OUG nr. 19/2012, salariile s-au majorat cu 7,4%, ajungandu-se astfel la un salar de încadrare de 1340 lei, modificare facuta prin Actul aditional nr.6070/ 29.11.2012.
De la data încadrarii si pâna în prezent a ocupat aceeasi functie, respectiv de asistent medical cu studii superioare, diferenta constând în durata contractelor individuale de munca încheiate în urma promovarii concursurilor, respectiv a unui contract pe perioada determinata
(contractul nr. 2800/29.06.2012) si a unui contract pe perioada nedeterminata (contractul nr. 2840/07.11.2013), astfel ca  sintagma   „ urmare a ocuparii unei noi functii” nu are suport legal.
Art.10 alin.5 din Legea n. 284/2010 la care face trimitere reclamantul si in baza caruia acesta considera ca ar trebui sa beneficieze de un salariu de baza de 1479 lei, se refera la coeficientul de ierarhizare aferent claselor de salarizare si functia detinuta, coeficient care, asa cum  s-a  aratat mai sus, nu se aplica in sistemul sanitar.
Astfel,  conform art.10 alin. 5 : „ diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferen?i claselor de salarizare”.
Eronata este si sustinerea ca raportat la 0.G. nr. 70/2014 precum si la at.41, alin1 din Legea 53/2003, începând cu 01.01.2015, salariul de baza trebuia sa fie de 1688 Ron (si nu de 1440 RON).
OG. 70/2014  prevede ca “începând 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico-sociale si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor, functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei”, fapt respectat de pârâta prin Actul aditional nr. 8557/31.12.2014, ajungandu-se astfel ca salariul de baza al reclamantului sa fie de 1440 lei corespunzator clasei de salarizare 51 gradatie 3, si nu de 1688 lei cum se arata an actiune,act aditional pe care acesta l-a semnat fara  nicio obiectiune, astfel ca invocarea art. 41 alin. 1 din Legea 53/2003 nu are suport legal, deci nu poate fi vorba de nicio eroare de calcul a salariului.
Reclamantul invoca gresit O.G. nr. 31/2015 , fiind vorba in fapt de O.U.G nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/ 1998 privind înfiintarea agentiei nationale pentru locuinte si care stipuleaza la art. 1 alin. 5 cu 5 ca: „ începând cu data de 1 octombrie 2015, prin exceptie de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare de care beneficiaza personalul din sistemul public sanitar, precum si personalul din cadrul Institutului N__ de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala aflate in subordinea caselor teritoriale de pensii se majoreaza cu 25 % fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015. ”
Pârâta  s-a conformat dispozitiilor Ordonantei 35/2015, facând aceasta majorare, în cazul  reclamantului prin Act aditional nr. 5381/ 30.09.2015, ajungandu-se astfel la salariul de baza de 1800 lei si nu 2110 lei cum arata reclamantul, acest act aditional producandu-si efectele incepand 01.10.2015.
P_ Adresa Ministerului Sanatatii nr. xxx/ 19.09.2016, referitoare la modul de aplicare a OUG nr. 20/ 2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene precum si unele masuri fiscal-bugetare, începand cu luna august 2016 personalul din sistemul public de sanatate a fost salarizat la nivelul maxim al salariului de baza , reclamantul beneficiind implicit de prevederile acestei Ordonante ,incheindu-i-se astfel Actul aditional din data de 02.08.2016, ajungând astfel la salariul de baza de 2014 lei, clasa 51, grada?ia 3.
P_ Ministerului Sanatatii si OUG 20/2016 s-a prevazut  salarizarea începand cu 01.08.2016 în sistemul sanitar,  respectiv ca salariul pentru calculul  sporurilor (conform Ordonantei 17/2008) sa fíe adus la nivel maxim.
Potrivit  contractelor de munca si a actelor aditionale încheiate între parti, reclamantul beneficiaza de spor de 15% pentru lucru în trei ture si nu de 25 % pentru orele de noapte, acesta neputand beneficia în acelasi timp de spor de tura si de spor de noapte.
Din oficiu, instanta a invocat exceptia  inadmisibilitatii actiunii.
Aceasta exceptie va fi admisa întrucât  pretentia dedusa judecatii  este aceea de stabilire - în sensul de calculare – a salariului  reclamantului.
Or, stabilirea si calcularea salariului  constituie obligatia si atributul  angajatorului.
În cazul în care angajatul nu este de acord cu salariul calculat de angajator, trebuie  sa conteste decizia de încadrare salariala.
În acest sens,  art. 30 din Legea 284/2010 privind  salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice prevede:
“1) solutionarea contestatiilor în legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) contestatia poate fi depusa în termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile lucratoare.
(4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemul?umita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei în scris”.
asadar, în privinta modului de calcul  si de stabilire  a salariilor  prevazute  de Legea 284/2010 (respectiv  ale personalului platit din fonduri publice), leguitorul  a prevazut o actiune în Justitie speciala si anume  calea contestatiei  la  deciziile de  reîncadrare salariala - ce constituie acte administrative de stabilire a drepturilor salariale.
Iar aceasta actiune este de sine  statatoare  cuprinzând  si o procedura  prealabila, astfel  cum a fost citata mai sus.
asa fiind, instanta  va admite exceptia inadmisibilitatii actiunii, respingând  actiunea pe cale de consecinta.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
                                 ÎN NUMELE LEGII
                                 H O T A R A ? T E
Admite exceptia inadmisibilitatii actiunii si, pe cale de consecinta, respinge ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul M__ C_ din D_, _, _, Judetul B__ în contradictoriu cu pârâtul S__  M_ D_, cu sediul  în __, Judetul B__.
Prezenta hotarâre poate fi atacata numai cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmând a fi depuse sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul B__.
pronuntata în sedinta publica din 26.01.2017. 

În motivarea în fapt a actiunii reclamantul a aratat ca din luna iulie  2012 lucreaza Spitalului M_ D_ ca asistent medical cu studii superioare. La început a fost angajat pe postul de asistent medical debutant cu studii superioare. Conform Legii 284/2010 - privitoare la salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice - salariul de încadrare pentru postul de asistent medical debutant cu studii superioare era  de 894 RON.
La stabilirea salariului  s-a tinut cont de modificarile Legii 284/2010, de _ urmatoarelor acte normative: Ordinul 42/77 din data de 13 ianuarie  2011 privind aprobarea normelor  metodologice de aplicare a Legii Nr. 284/2010 privind salarizarea în anul 2010 a personalului platit din fondurile publice ; Legea 283 din 14.12.2011 privind aprobarea O.U.G. 80/2010 pentru completarea art: 11 din O.U.G. 37/2008; O.G. 19/2012; O.U.G. 35/2012.

Începând cu 01.10.2012 a ocupat functia de asistent medical (cu studii superioare). Ca urmare, salariul de baza trebuia sa creasca în mod corespunzator. Astfel, prin raportare la numarul de clase suplimentare de salarizare precum si la procentul stabilit de art. 10, alin. 5 din Legea 284/2010, trebuia sa beneficieze de un salariu de baza dc 1479 RON.

Totodata, prin raportare la O.G. 20/2014 precum si la art. 41, alin. 1 din Legea 53/2003, începând cu 01.01.2015, salariul de baza trebuia sa fie de 1688 Ron (si nu de 1440 RON). Evident este  faptul ca s-a produs o eroare de calcul de 248 RON cu privire la stabilirea salariului de baza de care trebuia sa beneficieze. Conform O.G. 31/2015 precum si Legii 53/2003, începând cu 30.09.2015, salariul de baza ar fi trebuit  sa fie de 2110 RON (?i nu de 1800 RON).
Erorile de calcul a salariului de baza  au avut  repercisiuni  si asupra cuantumului sporurilor.
De exemplu: sporul de noapte de 25% din salariul de baza, pentru orele de munca lucrate în intervalul orar 22:00 -  06:00, a fost  calculat în mod eronat la valoarea salariului de baza din 2009, pentru postul dc asistent medical.             
În drept, reclamantul si-a întemeiat  pretentiile pe disp. Legii 284/2010, 285/2010, Ordinului 42/77, OUG 80/2010, OUG 37/2008, OG. 19/2012, OUG 35/2012, OG 70/2014, LEGII 53/2003.

În dovedirea actiunii s-au depus înscrisuri.
Pârâtul S__ M_ D_, a  depus întâmpinare solicitând respingerea actiunii ca fiind  neântemeiata si nelegala.
S-a  aratat ca începând cu  13.06.2012,  în urma promovarii unui concurs reclamantul a fost încadrat ca asistent medical debutant cu studii superioare, stabilindu-i-se un salar de încadrare de 894 lei conform Ordonantei nr. 17/2008 si nu conform Legii nr. 284/2010.
La stabilirea salariilor nu se au în vedere coeficientii de ierarhizare prevazuti de  actele normative stipulate de reclamant, la baza stabilirii acestora stand Ordonanta nr. 17/2008, pana la aparitia Ordonantei de urgenta nr. 20/2016 Ordonanta dupa care se stabilesc în prezent drepturile salariate ale personalului încadrat în domeniul sanitar.

Asa cum a aratat si reclamantul, clasa de salarizare pentru functia de asistent medical debutant cu studii superioare, conform Legii 284/2010 Anexa III, lit.a) este 24, la care se adauga un numar de clase corespunzatoare vechimii în munca.
Astfel, reclamantul a beneficiat de clasa salarizare 29 (24 reprezentând numarul de clase pentru functia de asistent medical cu studii superioare debutant + 5 reprezentând numarul de clase corespunzatoare vechimii in munca, respectiv gradatia 2, acesta avand o vechime totala în munca de 9 ani si 11 luni, deci gradatia este 2 si nu 3 asa cum specifica acesta iar  în conformitate cu art. 11 alin. 3 din L.284/2010, la o vechime cuprinsa între 5 si 10 ani gradatia este 2).             

Salariul de încadrare ca asistent medical debutant cu studii superioare era de 894 lei,  calculat conform Ordonantei nr. 17/2008 si conform Legii nr. 284/2010, art. 9 care stipuleaza ca, sistemul de salarizare reglementeaza remurerarea personalului din sectorul bugetar, in raport cu responsabilita?ii postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, rezultatele obtinute precum si cu principiile prevazute la art.6.
mentioneaza  ca atributiile unui asistent medical cu studii superioare, sunt  similare cu  cele ale unui asistent medical cu postliceala (PL) nerevenindu-i nicio sarcina în plus fata  de cel cu studii medii, diferenta fiind doar de salarizare.

Cât priveste mentiunea reclamantului ca „ valoarea salariului de baza pentru postul de asistent medical cu studii superioare a crescut in luna septembrie a anului 2012, ca urmare a modificarilor legislative intervenite”, face precizarea ca salariul reclamantului a crescut cu 5% , începand cu 01 septembrie 2012, conform transei de vechime (gradatie 3 , vechime totala între 10 si 15 ani), fapt pentru care  a beneficiat de un salar de 939 lei corespunzator clasei de salarizare 31 gradatie 3.
Începând cu data de 01.12.2012, conform OUG nr. 19/2012, salariile s-au majorat cu 7,4%, ajungandu-se astfel la un salar de încadrare de 1340 lei, modificare facuta prin Actul aditional nr.6070/ 29.11.2012.

De la data încadrarii si pâna în prezent a ocupat aceeasi functie, respectiv de asistent medical cu studii superioare, diferenta constând în durata contractelor individuale de munca încheiate în urma promovarii concursurilor, respectiv a unui contract pe perioada determinata (contractul nr. 2800/29.06.2012) si a unui contract pe perioada nedeterminata (contractul nr. 2840/07.11.2013), astfel ca sintagma „urmare a ocuparii unei noi functii” nu are suport legal. Art.10 alin.5 din Legea n. 284/2010 la care face trimitere reclamantul si in baza caruia acesta considera ca ar trebui sa beneficieze de un salariu de baza de 1479 lei, se refera la coeficientul de ierarhizare aferent claselor de salarizare si functia detinuta, coeficient care, asa cum s-a  aratat mai sus, nu se aplica in sistemul sanitar.

Astfel,  conform art.10 alin. 5: „diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare”.
Eronata este si sustinerea ca raportat la 0.G. nr. 70/2014 precum si la at.41, alin1 din Legea 53/2003, începând cu 01.01.2015, salariul de baza trebuia sa fie de 1688 Ron (si nu de 1440 RON).
OG. 70/2014  prevede ca “începând 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico-sociale si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor, functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei”, fapt respectat de pârâta prin Actul aditional nr. 8557/31.12.2014, ajungandu-se astfel ca salariul de baza al reclamantului sa fie de 1440 lei corespunzator clasei de salarizare 51 gradatie 3, si nu de 1688 lei cum se arata an actiune,act aditional pe care acesta l-a semnat fara  nicio obiectiune, astfel ca invocarea art. 41 alin. 1 din Legea 53/2003 nu are suport legal, deci nu poate fi vorba de nicio eroare de calcul a salariului.

Reclamantul invoca gresit O.G. nr. 31/2015 , fiind vorba in fapt de O.U.G nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/ 1998 privind înfiintarea agentiei nationale pentru locuinte si care stipuleaza la art. 1 alin. 5 cu 5 ca: „începând cu data de 1 octombrie 2015, prin exceptie de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare de care beneficiaza personalul din sistemul public sanitar, precum si personalul din cadrul Institutului N__ de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala aflate in subordinea caselor teritoriale de pensii se majoreaza cu 25 % fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015. ”

Pârâta  s-a conformat dispozitiilor Ordonantei 35/2015, facând aceasta majorare, în cazul  reclamantului prin Act aditional nr. 5381/ 30.09.2015, ajungandu-se astfel la salariul de baza de 1800 lei si nu 2110 lei cum arata reclamantul, acest act aditional producandu-si efectele incepand 01.10.2015.
Prin Adresa Ministerului Sanatatii nr. xxx/ 19.09.2016, referitoare la modul de aplicare a OUG nr. 20/ 2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene precum si unele masuri fiscal-bugetare, începand cu luna august 2016 personalul din sistemul public de sanatate a fost salarizat la nivelul maxim al salariului de baza, reclamantul beneficiind implicit de prevederile acestei Ordonante, incheindu-i-se astfel Actul aditional din data de 02.08.2016, ajungând astfel la salariul de baza de 2014 lei, clasa 51, gradatia 3.

P_ Ministerului Sanatatii si OUG 20/2016 s-a prevazut salarizarea începand cu 01.08.2016 în sistemul sanitar, respectiv ca salariul pentru calculul  sporurilor (conform Ordonantei 17/2008) sa fíe adus la nivel maxim. Potrivit contractelor de munca si a actelor aditionale încheiate între parti, reclamantul beneficiaza de spor de 15% pentru lucru în trei ture si nu de 25% pentru orele de noapte, acesta neputand beneficia în acelasi timp de spor de tura si de spor de noapte.
Din oficiu, instanta a invocat exceptia  inadmisibilitatii actiunii.
Aceasta exceptie va fi admisa întrucât pretentia dedusa judecatii este aceea de stabilire - în sensul de calculare – a salariului reclamantului.
Or, stabilirea si calcularea salariului constituie obligatia si atributul angajatorului.
În cazul în care angajatul nu este de acord cu salariul calculat de angajator, trebuie sa conteste decizia de încadrare salariala.

În acest sens, art. 30 din Legea 284/2010 privind  salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice prevede:
“1) solutionarea contestatiilor în legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) contestatia poate fi depusa în termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile lucratoare.
(4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei în scris”.
asadar, în privinta modului de calcul  si de stabilire  a salariilor  prevazute  de Legea 284/2010 (respectiv  ale personalului platit din fonduri publice), leguitorul  a prevazut o actiune în Justitie speciala si anume  calea contestatiei la  deciziile de  reîncadrare salariala - ce constituie acte administrative de stabilire a drepturilor salariale.
Iar aceasta actiune este de sine statatoare  cuprinzând  si o procedura  prealabila, astfel cum a fost citata mai sus.
asa fiind, instanta va admite exceptia inadmisibilitatii actiunii, respingând  actiunea pe cale de consecinta.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite exceptia inadmisibilitatii actiunii si, pe cale de consecinta, respinge ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul M__ C_ din D_, _, _, Judetul B__ în contradictoriu cu pârâtul S__  M_ D_, cu sediul  în __, Judetul B__.

Prezenta hotarâre poate fi atacata numai cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmând a fi depuse sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul B__.

Pronuntata în sedinta publica din 26.01.2017. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   spor de noapte    spor de tura    calculare salariu    coeficient de ierarhizare    act aditional    clase de salarizare   


Sus ↑