• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru pagubele materiale produse angajatorului

Hotararea nr. 605 din data de 31.05.2016
Pronuntata de Tribunalul Galati

P. cererea formulata si inregistrata sub nr. XXXXXXXXXXXX pe rolul Tribunalului G., reclamanta solicitat in contradictoriu cu paratul N. M., obligarea la plata sumei de 985 lei din care suma de 150 lei, reprezinta contravaloare 100 bilete/1,5 lei bucata, gestiune de bilete de calatorie nepredate, suma de 618 lei reprezinta contravaloarea indemnizatiei necuvenite pentru 7 zile de concediu de odihna, suma de 217 lei,reprezinta contravaloare atestat profesional, conform actului aditional nr 62/12. 02. 2014.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Motivandu-si in fapt cererea,a aratat ca a fost angajat in cadrul reclamantei in functia de sofer autobuz in baza contractului individual de munca nr 769/01. 06. 2003, avand anexata fisa postului nr xxxxx, insusita de parat la data de 20.11.2007, incetandu-si activitatea in cadrul societatii la data de 16. 04. 2014 in temeiul art 61 lit. a din art. 279 , cand a fost sanctionat cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

A sustinut ca paratul avea obligatia de a preda gestiunea de bilete incredintata la plecarea din societate, obligatie prevazuta in fisa postului.

A precizat ca prin decizia nr 185/03.10.2011, emisa de conducerea societatii, s-a stabilit constituirea garantiilor materiale pentru salariatii care lucreaza cu gestiune –soferi,vatmani, casieri, in sensul incheierii unor contracte de garantie materiala cu acestia, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 22/1969, contracte aflate in evidenta biroului financiar din cadrul societatii.

A mentionat ca intre si parat a fost incheiat contractul de garantie materiala 682/18. 01. 2012, avand ca obiect constituirea unei garantii in numerar care sa acopere eventuale pagube in gestiunea de bilete, gestiune ce i-a fost incredintata paratului in exercitarea functiei sale.

A precizat ca potrivit dispozitiilor contractuale, in eventualitatea produceruii unui prejudiciu, societatea nu poate avea acces la garantia constituita de salariat fara existenta unui titlu executoriu definitiv impotriva acestuia, conform prevederilor art III, pct 3,2 lit b din contractul de garantie materiala.

A mentionat ca prin contractul sus mentionat s-a convenit predarea predarea catre parat a gestiunii de bilete de calatorie necesare desfasurarii activitatii prin constituirea unei garantii banesti, conform deciziei 185/03.10.2011 la dispozitia angajatorului, garantie constituita prin retinerea din salariu, in rate, a sumelor necesare pana la concurenta valorii gestiunii incredintate paratului.

In acest sens, a sustinut ca retinerea in rate a sumelor aferente constituirii garantiei materiale, prin care se aducea la cunostinta conducerii societatii a faptului ca soferii din cadrul societatii au solicitat ca suma reprezentand garantia materiala sa fie retinuta in trei rate egale si nu toata odata, conform deciziei nr 185/03.10.2011.

A aratat ca prin decizia nr 74/16. 04. 2014, emis de conducerea societatii, paratul a fost concediat disciplinar, conform art 61 lit a din art. 279 ,fiind depistat cu o alcoolemie de 0,174,nefiind la prima abatere, contravaloarea sumei de 150 lei,reprezentand gestiune de bilete nemaifiind recuperata.

Referitor la plata contravalorii indemnizatiei necuvenite pentru 7 zile de concediu de odihna, a precizat ca paratul a efectuat intreg concediul de odihna, pentru anul 2014, iar in conditiile in care a plecat din societate inainte de incheierea anului calendaristic, acesta era obligat la restituirea sumei eferente perioadei din anul calendaristic care nu a fost lucrata si pentru care nu ar fi putut beneficia de concediu, deoarece indemnizatia /prima de concediu de odihna efectuat in avans reprezinta, in cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte de sfarsitul anului, o plata nedatorata in lumina disp. art 256 alin 1 din art. 279 .

Cu privire la neachitarea contravalorii atestatului profesional, a precizat ca prin actul aditional nr 1762/12. 02. 2014 intervenit intre reclamanta si parat, societatea se obliga sa suporte costurile privind obtinerea de catre salariat a atestatului profesional sub conditia printre altele, ca salariatul sa nu plece din societate pe o perioada de 3 ani de la obtinerea atestatului, conform pct 2 lit e din actul aditional.

In sustinerea cererii,s-a folosit de proba cu inscrisuri.

In drept,a invocat art 268 alin 1 lit c, art 254, 256 si urmatoarele din art. 279 .

Paratul N. M. nu a formulat intampinare si nu a propus probe in aparare.

Analizand si coroborand materialul probator administrat in cauza,instanta retine urmatoarele :

Paratul N. M. a fost salariat al reclamantei in functia de conducator auto,potrivit contractului individual de munca nr 769/01. 06. 2003-(fila 11 la dosar), cu atributii specifice stabilite in fisa postului si anexei la aceasta-(fila 12-14 la dosar).

P. Decizia nr 74/16. 04. 2014-(fila 15 la dosar) reclamanta a dispus incetarea contractului individual de munca al paratului, in temeiul art 61 lit a din art. 279 , coroborat cu art 65 pct 6 lit a si art 59 din Regulamentul Intern.

Potrivit atributiilor cuprinse in fisa postului-(fila 13 la dosar),paratul era obligat ca “in momentul luarii gestiunii de bilete in primire sa-si completeze foaia de gestiune la fiecare cursa de bilete eliberate,iar la sfarsitul programului sa predea suma incasata la casierie si sa-si ia bilete pe baza de semnatura”.

P. adresa nr 151/05. 01. 2010-(fila 8 la dosar),emisa de compartimentul planificarea exploatarii din cadrul reclamantei,s-a comunicat compartimentului juridic din societate faptul ca paratul la plecarea din societate nu a predat gestiunea de bilete repartizata, situatie care impunea recuperarea debitelor.

Ca urmare, reclamanta a comunicat paratului ca pana la data de 15.09.2014 nu a predat gestiunea de bilete, respectiv un numar de 100 bilete/1,5 lei bucata in valoare de 150 lei.

De asemenea, potrivit cererii formulate de parat nr 372 /04. 02. 2014, inregistrata la sediul reclamantei sub nr 1489/06. 02. 2014 –(fila 36 la dosar), acesta a solicitat efectuarea a 15 zile de concediu de odihna pe anul 2014 din cele 30 de zile cuvenite pe acest an, incepand cu 03. 02. 2014 si plata primei de vacanta, potrivit art 61 alin 2 din Contractul Colectiv de Munca pe anul 2013-(fila 38 la dosar).

Insa, potrivit deciziei nr 74-(fila 15 la dosar)emisa de reclamanta in temeiul art 61 lit a din art. 279 , coroborat cu art 65 pct 6 lit a si art 59 din Regulamentul Intern. paratul a incetat raporturile de munca la data de 16. 04. 2014, desi a beneficiat de concediul integral pe anul 2014.

Apoi, in baza actului aditional nr 769/24. 05. 1998, inregistrat sub nr 1762/12. 02. 2014, incheiat intre reclamanta si parat –(fila 34 la dosar) in vederea obtinerii atestatului de pregatire profesionala, paratul se obliga la plata despagubirilor, reprezentand cheltuielile suportate de angajator in acest sens, in suma de 230 lei, in cazul in care inceteaza contractul individual de munca pentru motive disciplinare –pct 4).

P. adresa din 21.10.2014-(fila 32 la dosar )i s-a comunicat paratului ca figureaza in evidentele contabile ale reclamantei cu un debit in valoare de 835 lei, formata din 618 lei. reprezentand contravaloarea indemnizatiei de concediu de odihna efectuat in anul 2014 si suma de 217 lei-contravaloarea atestatului profesional.

Ca urmare,in cauza devin incidente disp. art 254 din art. 279 ,potrivit carora salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

Pentru considerentele expuse, in temeiul disp. art 254 din art. 279 , instanta va admite actiunea, va obliga pe parat sa plateasca reclamantei suma de 150 lei reprezentand 100 bilete calatorie,suma de 618 lei reprezentand indemnizatia de concediu de odihna, incasata necuvenit si suma de 217 lei-contravaloarea atestatului profesional.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de reclamanta R. G. T. cu sediul in G. jud. G. in contradictoriu cu paratul N. M. cu domiciliul in G. .

Obliga pe paratul N. M. sa plateasca reclamantei suma de 150 lei reprezentand 100 bilete calatorie, suma de 618 lei reprezentand indemnizatie de concediu de odihna incasata necuvenit si suma de 217 lei reprezentand contravaloare atestat profesional.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediere disciplinara    raspundere patrimoniala    indemnizatie concediu de odihna    act aditional    fisa postului    garantii materiale    gestiune    raspundere contractuala    regulament intern   


Sus ↑