• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Clauz? de neconcuren??. Nelegalitatea stabilirii anticipate a Óntinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcuren?? de c?tre salariat

Hotararea nr. Decizia civil? nr. 1763 din 11 iulie 2012
Pronuntata de Curtea de Apel Timi?oaraClauz? de neconcuren??

Libertatea muncii este asigurat? ?i prin reglementarea încet?rii contractului individual de munc? din ini?iativa salariatului, act care nu e supus niciunei limit?ri sau condi?ii, în afara obliga?iei de preaviz. 

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

 

Libertatea muncii este asigurat? ?i prin reglementarea încet?rii contractului individual de munc? din ini?iativa salariatului, act care nu e supus niciunei limit?ri sau condi?ii, în afara obliga?iei de preaviz. Chiar daca salariatul ?i-a dat acordul cu privire la inserarea clauzei penale, aceasta urmeaz? a fi interpretat? în favoarea sa, neputându-i-se îngr?di libertatea muncii prin plata unei desp?gubiri exorbitante în cazul încet?rii contractului de munc?.
Ori de câte ori se pune problema recuper?rii unui prejudiciu produs de c?tre salariat angajatorului, acesta din urm? este obligat s? dovedeasc? existen?a ?i întinderea lui.
Curtea de Apel Timi?oara, Sec?ia litigii de munc? ?i asigur?ri sociale, Decizia civil? nr. 1763 din 11 iulie 2012, dr. C. P.
Prin sentin?a civil? nr. 847/15.03.2012, pronun?at? în dosarul nr. 3948/30/2011, Tribunalul Timi? a respins cererea formulat? de reclamanta SC \"A\" SRL Timi?oara în contradictoriu cu pârâta F.C.M.M..
A luat act de renun?area la judecat? a cap?tului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la respectarea obliga?iei de neconcuren?? ?i la încetarea raporturilor de munc? cu SC \"H.M.\" SRL.
Pentru a pronun?a aceast? hot?râre, prima instan?? a re?inut, în esen??, c? pârâta a fost salariata reclamantei, fiind angajat? în func?ia de asistent medical, în baza contractului individual de munc? nr. 1763836/30.05.2005.
Prin actul adi?ional la contract, înregistrat sub nr. 4/19.08.2010, p?r?ile au negociat ?i convenit asupra clauzei de neconcuren??, în con?inutul c?reia intra obliga?ia angajatului ca, pentru o perioada de 24 de luni de la încetarea contractului de munc?, s? nu desf??oare activit??i ce caracterizeaz? func?ia de?inuta în cadrul SC \"A.\" SRL la SC \"G.\" SRL, enumerare care nu este limitativ?, putând fi modificat? unilateral de c?tre angajator, urmând s? fie adus? la cuno?tin?a salariatului.
Salariatului i-a fost interzis s? desf??oare orice activitate de hemodializ?, dializ? peritonial?, nefrologie sau alt? activitate conex? la alt angajator pe raza jude?elor Boto?ani, Suceava, Mure?, Cluj, Bistri?a-N?s?ud, Sibiu, Bra?ov, Alba, Harghita, Covasna, Oradea, Maramure? ?i în Bucure?ti, având dreptul de a i se pl?ti indemniza?ia lunar? de 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele ?ase luni de activitate în societate, pentru o perioad? de 24 de luni din momentul încet?rii contractului individual de munc?.
Contractul individual de munc? a încetat ca urmare a demisiei pârâtei, a?a cum rezult? din Decizia nr. 8/29.03.2011, ulterior pârâta încheind un contract de munc? cu SC \"H.M.\" SRL, de la data de 11.04.2011, pentru func?ia de asistent medical generalist, a?a cum rezult? din adresa nr. 65/15.02.2011, emis? de Inspectoratul Teritorial de Munc? Mure?.

Chiar daca salariatul ?i-a dat acordul cu privire la inserarea clauzei penale, aceasta urmeaz? a fi interpretat? în favoarea sa, neputându-i-se îngr?di libertatea muncii prin plata unei desp?gubiri exorbitante în cazul încet?rii contractului de munc?.
Ori de câte ori se pune problema recuper?rii unui prejudiciu produs de c?tre salariat angajatorului, acesta din urm? este obligat s? dovedeasc? existen?a ?i întinderea lui.

Prin sentin?a civil? nr. 847/15.03.2012, pronun?at? în dosarul nr. 3948/30/2011, Tribunalul Timi? a respins cererea formulat? de reclamanta SC \"A\" SRL Timi?oara în contradictoriu cu pârâta F.C.M.M..
A luat act de renun?area la judecat? a cap?tului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la respectarea obliga?iei de neconcuren?? ?i la încetarea raporturilor de munc? cu SC \"H.M.\" SRL.
Pentru a pronun?a aceast? hot?râre, prima instan?? a re?inut, în esen??, c? pârâta a fost salariata reclamantei, fiind angajat? în func?ia de asistent medical, în baza contractului individual de munc? nr. 1763836/30.05.2005.
Prin actul adi?ional la contract, înregistrat sub nr. 4/19.08.2010, p?r?ile au negociat ?i convenit asupra clauzei de neconcuren??, în con?inutul c?reia intra obliga?ia angajatului ca, pentru o perioada de 24 de luni de la încetarea contractului de munc?, s? nu desf??oare activit??i ce caracterizeaz? func?ia de?inuta în cadrul SC \"A.\" SRL la SC \"G.\" SRL, enumerare care nu este limitativ?, putând fi modificat? unilateral de c?tre angajator, urmând s? fie adus? la cuno?tin?a salariatului.
Salariatului i-a fost interzis s? desf??oare orice activitate de hemodializ?, dializ? peritonial?, nefrologie sau alt? activitate conex? la alt angajator pe raza jude?elor Boto?ani, Suceava, Mure?, Cluj, Bistri?a-N?s?ud, Sibiu, Bra?ov, Alba, Harghita, Covasna, Oradea, Maramure? ?i în Bucure?ti, având dreptul de a i se pl?ti indemniza?ia lunar? de 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele ?ase luni de activitate în societate, pentru o perioad? de 24 de luni din momentul încet?rii contractului individual de munc?.
Contractul individual de munc? a încetat ca urmare a demisiei pârâtei, a?a cum rezult? din Decizia nr. 8/29.03.2011, ulterior pârâta încheind un contract de munc? cu SC \"H.M.\" SRL, de la data de 11.04.2011, pentru func?ia de asistent medical generalist, a?a cum rezult? din adresa nr. 65/15.02.2011, emis? de Inspectoratul Teritorial de Munc? Mure?.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati (puncte de lucru in Bucuresti si Pitesti).

Mai multe despre:   Clauz? de neconcuren??   


Sus ↑