• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 8573 din data 2008-10-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 8573

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de contestatorul N. D., împotriva sentinţei civile nr.2911/25.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC U. SA, având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul contestator, personal şi asistat de avocat D. E. care depune împuternicirea avocaţială şi chitanţă onorariu, lipsind intimata pârâtă.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi acordă cuvântul părţii prezente.

Avocat D. E. pentru recurentul contestator, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul admiterii contestaţiei şi obligarea pârâtei să-i confere un loc de muncă alternativ postului ocupat anterior destituirii, cu cheltuieli de judecată.

Depune concluzii scrise.

 

CU R T E A

Asupra recursului civil de faţă :

Prin contestaţia formulată de petentul N. D. şi înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j sub nr(...) s-a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate nulitatea deciziei de concediere nr.167/07.11.2007 emisă de intimata SC U. SA Tg.J, să se dispună reintegrarea într-un post corespunzător pregătirii profesionale, să fie obligată intimata la plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale de care a fost lipsit petentul, actualizate în funcţie de indicele de inflaţie, cu cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţie ca nefondată.

Prin sentinţa civilă nr.2911 din 25 martie 2008, T r i b u n a l u l G o r j a respins contestaţia formulată de petent.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Prin decizia de concediere nr.167/07.11.2007 emisă de intimata SC U. SA Tg.J s-a dispus concedierea petentului în baza art.65,66 şi 68 C.N..

Potrivit art.65 C.N., concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor economice sau reorganizării activităţii.

Conform programului de restructurare şi reorganizare a activităţii SC U. SA Tg.J concedierea colectivă a 40 de salariaţi printre care şi petentul a fost determinată în principal de modernizarea activităţii prin introducerea autotaxării, al cărei cost este mai mic decât cheltuielile salariale cu cei 40 de salariaţi.

Astfel, potrivit aceluiaşi program, prin creşterea veniturilor proprii din activitatea de transport V. şi diminuarea costurilor salariale va scădea nivelul subvenţiei.

Motivul concedierii colective fiind reorganizarea activităţii intimatei concedierea petentului este legală, având în vedere dispoz.art.65 C.N..

Art.70 din C.N. prevede ca în cazul concedierilor colective angajatorului obligaţia să notifice în scris sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor intenţia de concediere colectivă, cu cel puţin 30 zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. De asemenea, are obligaţia să comunice notificarea şi Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Muncă şi Agenţiei Teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului reprezentanţilor salariaţilor.

Din actele aflate la dosarul cauzei reiese că intenţia de concediere colectivă notificată Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă G prin adresa nr.1268/06.04.2007 Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Muncă G prin adresa nr.1267/06.04.2007.

În ceea ce priveşte susţinerea petentului că nu i-a fost oferit un post vacant, aceasta nu poate fi reţinută, având în vedere procesul verbal nr.1824 din 20.06.2007 în care a fost consemnat refuzul petentului de a ocupa postul de dispecer cap de linie 9 Mai, postul fiind oferit ulterior altui salariat care a acceptat semnând procesul verbal. Singurul post vacant este cel de conducător auto pentru ocuparea căruia este necesar permis de categoria D, iar aceste nu poate fi ocupat de petiţionar, acesta neîndeplinind această condiţie.

Contestatorul N. D. a formulat recurs împotriva sentinţei civile nr.2911/2008 a T r i b u n a l u l u i G o r j, pe care o consideră nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond admiterea contestaţiei.

Critică sentinţa în temeiul art.304 pct.9 şi 3041 c.pr.civ., susţinând că instanţa de fond în mod greşit a apreciat că etapele necesare disponibilizării colective şi condiţiile de redistribuire a forţei de muncă au fost îndeplinite, deoarece din probele administrate în cauză s-a evidenţiat faptul că disponibilizarea colectivă nu şi-a atins scopul pentru care a fost iniţiată, respectiv eficientizarea activităţii.

Precizează că deşi a făcut dovada cu cererea scrisă din 21.06.2007 că a acceptat postul de dispecer, instanţa a ignorat această cerere şi a preluat susţinerea nedovedită cu o ofertă scrisă, că nu ar fi acceptat-o.

Consideră că disponibilizarea s-a realizat şi cu încălcarea dispoz.art.70 CM care impune nu doar notificări formale către AJOFM şi ITM, ci şi găsirea unor alternative obiective pentru salariaţii disponibilizaţi cu alte locuri de muncă compatibile sau cu recalificarea lor, imperative pe care nu le-a îndeplinit.

Analizând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate şi probele administrate, Curtea apreciază că nu sunt motive de casare sau modificare prev.de art.304 c.pr.civ.

Sunt neîntemeiate criticile privind neîndeplinirea de către intimată a etapelor necesare efectuării disponibilizării şi condiţiile nedistribuirii personalului disponibilizat deoarece, în cauză, intimata a făcut dovada îndeplinirii tuturor fazelor necesare disponibilizării, faze care au fost parcurse cu aprobarea mai multor factori de decizie asupra activităţii intimatei, respectiv Consiliul Local Tg.J, Consiliul Jud.G şi Prefectura G, documentaţia întocmită în acest sens fiind avizată de 4 ministere competente şi apoi a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern.

De asemenea, de măsură au luat cunoştinţă sindicatele implicate şi au fost încunoştinţate I.T.M. şi AJOFM G, conform art.70 CM iar cu adresa nr.17291/04.07.2007, ITM G a aprobat şi reducerea datei de emitere a deciziei de concediere, însuşindu-şi documentaţia de concediere.

Cât priveşte critica prin care se susţine că intimata nu i-a oferit un alt loc de muncă, aşa cum a solicitat prin cererea din 21.096.2007, este neîntemeiată, întrucât intimata, în cadrul şedinţei de informare din 20.06.2007, cu participarea patronatului şi sindicatului, directori şi lider sindicat, i s-a oferit post de dispecer, contestatorul refuzându-l iritat, astfel că a fost oferit şi acceptat de alt salariat, aşa încât, cererea sa din ziua următoare, 21.06.2007 a fost justificat respinsă.

În consecinţă, Curtea apreciază neîntemeiate criticile formulate şi în baza art.312 c.pr.civ. va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul N. D., împotriva sentinţei civile nr.2911/25.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC U. SA, având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

03.11.2008  

Red.jud.C.(...)

Tehn.MC/2 ex.

j.f. S.V.V.

R.N.

Toate spetele


Sus ↑