• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 8574 din data 2008-10-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 8574

 

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă G, împotriva sentinţei civile nr.2794/18.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant E. T., având ca obiect, drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, părţile nu au răspuns.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, că prin serviciul registratură intimatul reclamant a depus la dosar concluzii scrise şi că, în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C.pr.civ. s-a solicitat şi judecata în lipsă, după care, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare a trecut la deliberări.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr. 2794 din 18 martie 2008, a admis acţiunea formulată de reclamantul E. T., a anulat decizia nr. 326 din 20 noiembrie 2007 emisă de intimata Direcţia Silvică Tg. J şi a obligat-o pe aceasta să emită o nouă decizie care să prevadă că petentul a beneficiat de prevederile Legii nr. 174/2006.

A obligat intimata AJOFM G să acorde petentului de la data concedierii acestuia, venitul lunar de completare prevăzut de Legea nr. 174/2006.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petentul a fost salariatul intimatei Direcţia Silvică Tg-J, fiind disponibilizat în cadrul unor măsuri de concediere colectivă, prin decizia nr.326/20.11.2007 .

Drepturile băneşti solicitate de petent sunt reglementate astfel de Legea nr.174/2006 : art.2 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Nationala a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la art. 1, ca urmare a predării treptate a pădurilor către proprietari, beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, respectiv desfacerii contractului individual de munca, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acorda lunar de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj; (3) Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.

Cu privire la venitul de completare prevăzut de art.2 alin.1 lit.b din aceeaşi lege, s-a reţinut că acest tip de venit, egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, se acordă, conform art.2 alin.2 din Legea nr.174/2006 începând cu data stabilirii indemnizaţiei de şomaj.

Potrivit art.49 din Legea nr.76/2002 privind bugetul asigurărilor pentru şomaj în cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri, iar conform art.50 din acelaşi act normativ, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere .

Din adresa nr.13154/05.09.2007 emisă de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a reieşit că intenţia de concediere colectivă a fost notificată AJOFM B, Federaţiei Sindicatelor T. şi Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Munca B .

Din copia carnetului de muncă al petentului, aflată la dosar, filele (22-24), a rezultst că intimata Direcţia Silvică Tg-J nu a efectuat menţiunile corespunzătoare referitoare la concedierea colectivă şi la aplicarea Legii nr.174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva, prin concedieri colective, menţiuni necesare pentru ca petentul să beneficieze de plata venitului de completare .

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta A.J.O.F.M. G, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

In motivele de recurs, intimata susţine că instanţa în mod eronat a reţinut că Direcţia Silvică Tg. J a îndeplinit prevederile art. 2 alin. 1 lit. « b » din Legea nr. 174/2002, întrucât direcţiia silvică trebuia să înştiinţeze A.J.O.F.M. G cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere, înştiinţare necesară efectuării serviciilor de preconcediere colectivă, aceasta notificând A.J.O.F.M. B.

Că instanţa nu a reţinut motivul pentru care A.J.O.F.M. G nu a trecut la acordarea măsurilor de protecţie socială, nu a reţinut că nu este culpa A.J.O.F.M. G pentru faptul că Direcţia Silvică Tg. J nu a adus la cunoştinţă A.J.O.F.M. G în termen legal intenţia sa de concediere colectivă, dar şi pentru faptul că avea obligaţia să efectuaeze în carnetul de muncă al persoanelor disponibilizate menţiunile cu privire la faptul acestea sunt disponibilizate prin concediere colectivă.

Recursul se respinge.

Din examinarea sentinţei prin prisma motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului şi din oficiu, potrivit art. 3041 cod procedură civilă, Curtea constată că aceste critici nu pot fi primite, în cauză neexistând motive de casare sau modificare a sentinţei.

Astfel, nu este întemeiată critica recurentei, că greşit s-a reţinut că Direcţia Silvică Tg. J şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 174/2001 şi că notificarea s-a efectuat numai cu AJOFM B, în condiţiile în care prin art. 5 din aceeaşi lege se prevede „ Persoanele disponibilizate potrivit prevederilor art. 1, beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea şomajului ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă”.

Aşa cum rezultă din actul dosarului şi cum corect a reţinut instanţa, notificarea s-a efectuat către AJOFM B, întrucât Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA are sediul în municipiul B (fila 21 dosar fond) fiind notificate atât Federaţia Sindicatelor T., cât şi ITM B.

Instanţa a făcut o interpretare şi aplicare corectă a prevederilor Legii nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Autonome a Pădurilor ROMSILVA, prin concedieri colective ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari, reţinând că în temeiul art. 1 alin. 1 lit.”b” din lege, persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA beneficiază de indemnizaţia de şomaj stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare.

Chiar dacă nu se poate vorbi despre o culpă a recurentei intimate, s-a apreciat legal că Direcţia Silvică Tg. J nu a efectuat menţiunile corespunzătoare la concedierea colectivă şi la aplicarea Legii nr. 174/2006, situaţie care a avut drept efect anularea deciziei nr. 308 din 20 noiembrie 2007 şi a impus emiterea unei noi decizii în urma căreia recurenta să-i acorde reclamantului venitul lunar de completare de la data concedierii acestuia.

In speţă, nu se poate reţine nici existenţa unor motive de ordine publică care, în baza art. 306 alin. 2 cod procedură civilă pot fi puse în discuţia părţilor din oficiu, astfel că în temeiul art. 312 cod procedură civilă, recursul se priveşte ca nefondat şi se respinge , menţinându-se hotărârea ca legală şi temeinică.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă G, împotriva sentinţei civile nr.2794/18.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant E. T..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red.jud.M.L.

2 ex/IE/27.10.2008

j. fond: E. E.

E.U.

Toate spetele


Sus ↑