• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 8011 din data 2008-09-12
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 8011

Şedinţa publică de la 12 T. 2008

Completul constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă G împotriva sentinţei civile nr. 3233/17.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. J., precum şi cu intimata-pârâtă Direcţia Silvică Târgu J, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul-reclamant E. J., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul este declarat şi motivat în termen legal.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul recursului.

Intimatul-reclamant pune concluzii de respingere a recursului şi menţinere a hotărârii atacate drept temeinică şi legală.

 

CURTEA

 

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată urmatoarele :

Prin acţiunea formulată la data de 20.12.2007 şi înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j sub nr(...), petentul E. J. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligate intimatele Direcţia Silvică Tg.J şi AJOFM G la plata drepturilor prevăzute de Legea nr.174/2006, precum şi la emiterea unei noi decizii de concediere prin care să se dispună faptul că beneficiază de prevederile Legii nr.174/2006 .

In motivarea acţiunii, petentul a arătat că a încetat raporturile de muncă cu intimata Direcţia Silvică Tg.J ca urmare a unor măsuri de concediere colectivă, iar intimatele erau obligate să-i asigure măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea nr. 174/2006.

In dovedirea acţiunii, petentul a depus la dosar decizia nr. 309/20.11.2007.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata Direcţia Silvică Tg.J a solicitat respingerea acţiunii, cu motivarea că Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a notificat în scris intenţia de concediere colectivă atât Sindicatului, Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Muncă, cât şi Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă, astfel cum rezultă din adresa nr. 13154/5.09.2007, petentul fiind îndreptăţit la plata sumelor solicitate, acestea suportându-se din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

In dovedirea celor susţinute în întâmpinare, intimata Direcţia Silvică Tg.J a depus la dosar hotărârea nr.13135/31.08.2007, adresa nr. 13136/21.08.2007 şi adresa nr. 13167/06.09.2007, adresa nr. 13154/05.09.2007.

Intimata A.J.O.F.M. G a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii petentului arătând că, potrivit Legii nr.76/2002, pentru a beneficia de venitul lunar de completare prevăzut de art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 174/2006 trebuie să existe o concediere colectivă, notificată AJOFM G cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea emiterii deciziei de concediere, iar în carnetul de muncă al persoanei concediate să fie efectuate menţiuni cu privire la concedierea colectivă şi că beneficiază de prevederile Legii nr.174/2006 .

În dovedirea celor susţinute în întâmpinare, intimata AJOFM G a depus la dosar, în copie, cererea nr.3209/30.11.2007 si extrase din acte normative.

Prin sentinta nr. 3233 din 17 aprilie 2008, T r i b u n a l u l G o r j – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis acţiunea formulată de petentul E. J. împotriva intimatelor Direcţia Silvică Tg.J şi A.J.O.F.M. G, a anulat decizia nr.309/20.11.2007 emisă de intimata Direcţia Silvică Tg-J si a obligat intimata Direcţia Silvică Tg-J să emită o nouă decizie care să prevadă că petentul beneficiază de prevederile Legii nr.174/2006, iar intimata AJOFM G să acorde petentului, de la data concedierii acestuia, venitul lunar de completare prevăzut de Legea nr.174/2006.

Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut ca petentul a fost salariatul intimatei Direcţia Silvică Tg-J, fiind disponibilizat în cadrul unor măsuri de concediere colectivă, prin decizia nr. 309/20.11.2007 .

Drepturile băneşti solicitate de petent sunt reglementate astfel de Legea nr.174/2006 : art. 2 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Nationala a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la art. 1, ca urmare a predării treptate a pădurilor către proprietari, beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, respectiv desfacerii contractului individual de munca, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acorda lunar de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj; (3) Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.

Cu privire la venitul de completare prevăzut de art. 2 alin. 1 lit. b din aceeaşi lege, prima instanta a reţinut că acest tip de venit, egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul Naţional de Statistica şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, se acordă, conform art. 2 alin. 2 din Legea nr.174/2006 începând cu data stabilirii indemnizaţiei de şomaj.

Potrivit art. 49 din Legea nr. 76/2002 privind bugetul asigurărilor pentru şomaj în cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri, iar conform art. 50 din acelaşi act normativ, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere .

Din adresa nr. 13154/05.09.2007 emisă de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva reiese că intenţia de concediere colectivă a fost notificată AJOFM B, Federaţiei Sindicatelor T. şi Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Munca B insă, din copia carnetului de muncă al petentului, aflată la dosar, rezultă că intimata Direcţia Silvică Tg-J nu a efectuat menţiunile corespunzătoare referitoare la concedierea colectivă şi la aplicarea Legii nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva, prin concedieri colective, menţiuni necesare pentru ca petentul să beneficieze de plata venitului de completare .

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs parata Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă G, criticand-o pentru nelegalitate, in temeiul art. 304 pct. 8 si 9 C.p.civ., sub aspectul obligarii paratei sa acorde petentului, de la data concedierii acestuia, venitul lunar de completare prevazut de Legea nr. 174/1996, in conditiile in care Directia T. Tg.J nu a inteles sa respecte prevederile legale mentionate.

Examinand sentinta atacata prin prisma criticilor expuse in motivarea caii de atac si a actelor dosarului, Curtea apreciaza ca recursul este fondat pentru considerentele care se vor arata in continuare.

Reclamantul E. J. a fost salariatul intimatei Direcţia Silvică Tg-J, fiind disponibilizat în cadrul unor măsuri de concediere colectivă, prin decizia nr. 309/20.11.2007 .

Ca urmare a emiterii acestei decizii, reclamantul avea dreptul sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute de Legea nr. 174/2006, privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari, respectiv: la momentul disponibilizarii, al desfacerii contractului individual de munca, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare.

Venitul lunar de completare reprezinta diferenta dintre salariul individual net pe ultimele 3 luni inainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca al salariatului disponibilizat, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-au facut disponibilizarile, comunicat de Institutul National de Statistica si nivelul indemnizatiei de somaj stabilite conform Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturile mentionate sunt reglementate de art. 2 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 174/1996.

Alaturi de aceste dispozitii legale, in speta sunt incidente si prevederile art. 49 si art. 50 din Legea nr. 76/2002, privind bugetul asigurarilor pentru somaj, in conformitate cu care, in cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor nefavorabile ale acestor concedieri, instiintare care trebuie facuta cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziei de concediere.

Din coroborarea prevederilor legale mentionate, rezulta ca pentru a beneficia de venitul lunar de completare, prevazut de art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 174/2006, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii : persoana care solicita acordarea venitului lunar de completare trebuie sa fie disponibilizata prin concediere colectiva, in conditiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 174/2006 ; Regia Nationala a Padurilor Romsilva – prin Directia T. Tg. J sa instiinteze Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca G cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziei de concediere, instiintare necesara efectuarii serviciilor de preconcediere colectiva prevazute atat de Legea nr. 76/2002 cat si de Legea nr. 174/2006 ; Directia T. Tg. J sa fi efectuat in carnetul de munca al persoanei disponibilizate mentiunile cu privire la la faptul ca aceasta este disponibilizata prin concediere colectiva si ca beneficiaza de prevederile de protectie sociala prevazute de Legea nr. 174/2006.

Sub aspectul conditiilor mentionate, este corect rationamentul instantei de fond care constata culpa paratei Directia T. Tg. J prin aceea ca nu a efectuat mentiunile corespunzatoare in carnetul de munca al reclamantului.

Referitor la cerinta de notificare a intentiei de concediere colectiva, in mod gresit prima instanta a retinut ca aceasta a fost realizata in cauza prin emiterea adresei nr. 13154 din 05.09.2007, inscrisul mentionat facand dovada notificarii AJOFM B, Federatiei Sindicatelor T. si Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Munca B, nu a AJOFM G.

Curtea urmeaza sa constate, asadar, ca obligatia stabilita in sarcina recurentei parate de a emite o dispozitie cu privire la acordarea venitului lunar de completare este nelegala, aceasta putandu-se realiza numai ca urmare a indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute de Legea nr. 76/2002 si Legea nr. 174/2006, solutia pronuntata de judecatorii fondului fiind data cu aplicarea gresita a legii.

Pentru aceste motive, Curtea va admite recursul , in aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.p.civ., cu referire la art. 304 pct. 9 C.p.civ., va modifica in parte sentinta in sensul ca va respinge actiunea fata de parata AJOFM G

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă G împotriva sentinţei civile nr. 3233/17.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. J., precum şi cu intimata-pârâtă Direcţia Silvică Târgu J, având ca obiect drepturi băneşti.

Modifică în parte sentinţa în sensul că respinge acţiunea faţă de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă G.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Decizie irevocabilă.

Pronuntata in sedinta publica de la 12 spetembrie 2008.

 

 

Presedinte Judecator Judecator

(...) N. (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.Jud.D.(...)

Ex.2/05.10.2008

Jud.fond S.V.V.

D.U.

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑