• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 461 din data 2009-03-11
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 461

Şedinţa publică din data de 11 martie 2009

 

PREŞEDINTE : Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de reclamant-recurent U. G. H., declarat împotriva sentinţei civile nr. 1609/13.10.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta-intimată (...) F. L. Plus SRL T, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă avocat P. G în reprezentarea reclamantului-recurent şi consilier juridic E. J. în reprezentarea pârâtei-intimate.

Procedura de citare este îndeplinită legal.

Recursul este scutit de taxă judiciară de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin registratura instanţei, la data de 27 februarie 2008, Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă T a depus o adresă prin care comunică faptul că decizia de concediere nr. 7/7.04.2007 a fost depusă la sediul I.T.M., iar decizia de revocare nr. 8.5.06.2008 emisă de pârâtă, nu a fost depusă.

Reprezentantul reclamantului-recurent depune la dosar chitanţa nr. 121/10.03.2009 în cuantum de 2.600 lei, reprezentând onorariu avocat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbaterea în fond a recursului.

Reprezentantul reclamantului-recurent solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris, cu cheltuieli de judecată.

Reprezentanta pârâtei-intimate solicită respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei primei instanţe, arătând că decizia de revocare este legală.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată.

Prin sentinţa civilă nr. 1609/13.10.2008 a Tribunalului C-S s-a respins acţiunea formulată de reclamantul U. G. H., împotriva pârâtei (...) F. L. Plus SRL T, pentru anularea deciziei de concediere, reintegrarea pe funcţie şi plata despăgubirilor.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin decizia nr. 7/7.04.2008, pârâta a desfăcut contractul de muncă al reclamantului în baza art. 61 lit. a din Codul muncii, însă prin decizia nr. 8/5.06.2008, a revocat decizia sa de concediere nr. 7/4.04.2008, dispunând reintegrarea reclamantului pe funcţia avută anterior şi plata tuturor drepturilor cuvenite, aceasta fiind comunicată reclamantului, şi prin urmare pretenţiile sale nu sunt întemeiate.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, arătând că prima instanţă nu a ţinut cont de faptul că decizia de concediere a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor legale, decizia de revocare nr. 8/5.06.2008, fiind nelegală, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost emisă la două luni de la emiterea deciziei de concediere şi după ce el a formulat contestaţie împotriva deciziei de concediere, şi pe care a înregistrat-o la data de 21.04.2008, solicitând şi cheltuieli suplimentare ce au fost efectuate de el.

Mai mult, a arătat recurentul că decizia de revocare nu a fost înregistrată la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă T, iar pârâta a emis anterior acestei decizii o adresă cu nr. 11/29.04.2008 prin care îi interzice accesul la obiectele şi spaţiile firmei pârâte, aşa încât greşit s-a reţinut că cererea sa a rămas fără obiect.

Recursul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 304 Cod procedură civilă, 76-78, 263, 267, 268 Codul muncii.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate în cauză şi a dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază recursul nefondat.

Tribunalul a reţinut o corectă situaţie de fapt, dând o justă interpretare textelor de lege aplicabile în speţă.

Astfel, decizia de concediere nr. 7/7.04.2008 emisă de unitatea pârâtă, (...) F. L. Plus SRL T şi prin care contractul individual de muncă al reclamantului înceta, în temeiul prevederilor art. 61 lit. a din Codul muncii, a fost revocată de aceeaşi unitate pârâtă prin decizia nr. 8/5.06.2008, dispunând reintegrarea acestuia pe funcţia avută, cu plata tuturor drepturilor, urmând ca de la data primirii deciziei, în termen de 3 zile, reclamantul să se prezinte la serviciu.

Cu înscrisul de la fila 28, reclamantul a făcut dovada că la data de 5.06.2008 a primit un exemplar de pe această decizie, nr. 8/5.06.2008.

Cu toate acestea, el nu s-a prezentat la serviciu, pentru a-şi relua activitatea.

Apărarea sa în sensul că decizia de revocare a deciziei de concediere nu a fost înregistrată la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă T şi că în acest mod nu produce efecte, este irelevantă, din moment ce această decizie a revocat-o pe prima, emisă de aceeaşi unitate, care avea această posibilitate, şi cu toate că, înştiinţându-l pe reclamant, acesta a refuzat prezentarea la locul de muncă.

În atare condiţii, cum decizia de concediere nr. 7/7.04.2008, contestată de reclamant, a fost revocată prin decizia nr. 8/5.06.2008, comunicată reclamantului, în mod corect tribunalul a reţinut că cererile acestuia pentru anularea deciziei de concediere, reintegrare pe funcţia avută şi plata salariilor, au rămas fără obiect.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca nefondat, recursul reclamantului U. G. H., declarat împotriva sentinţei civile nr. 1609/13.10.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta (...) F. L. Plus SRL T.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 martie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Dr. (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

Red. V. T./6.04. 2009

Tehnored.: V.M/ 2 ex./6.04. 2009

Prim inst.: E. M. şi T. E.

Toate spetele


Sus ↑