• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1637R din data 2009-03-16
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DOSAR NR(...) (Număr în format vechi 8072/2008)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR.1637/R

 

Şedinţa publică din 16.03.2009

Curtea constituită din:

Preşedinte: (...) C (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) H. (...)

Grefier: J. S. N.

 

Pe rol judecarea recursului formulat de recurenta CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „CARTEL B.” în calitate de reprezentant al recurenţilor S.: N. D. D., T. S., E. D., N. P., N. J., D. S., E. D. împotriva sentinţei civile nr.5132 din 23.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B şi TEATRUL F. DE STAT.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns intimatul Teatrul F. de Stat, prin consilier juridic Ş. B., cu delegaţie la dosar, fila 26, lipsind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează faptul că, prin serviciul registratură s-a depus la dosar la data de 06.03.2009, de către intimatul Teatrul F. de Stat, întâmpinare, în 3 exemplare.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă intimatului Teatrul F. de Stat, cuvântul în combaterea recursului.

Intimatul Teatrul F. de Stat, prin consilier juridic, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei recurate, conform motivelor expuse pe larg în cuprinsul întâmpinării.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilănr.5133/23.06.2008 pronunţată în dosarul nr.5779/3/LM/2008, T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului General al Municipiului B şi, în consecinţă, a respins contestaţia formulată în contradictoriu cu acesta; a respins ca neîntemeiate contestaţiile formulate de S.i N. D. D., T. S., E. D., N. P., N. J., D. S., E. D. în contradictoriu cu pârâtul Teatrul F. de Stat.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că S.i au fost salariaţii intimatului în calitate de instrumentişti în cadrul compartimentului artistic literar, potrivit contractelor individuale de muncă depuse la dosar.

Prin deciziile nr.4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 din 10.01.2008 emise de Teatrul F. de Stat s-a hotărât încetarea raporturilor de muncă în baza art.65 Codul muncii, de la data acordării preavizului de 20 zile lucrătoare.

Reţinând că raportul juridic de drept material îşi are izvorul în contractele de muncă încheiate între S. şi pârâtul Teatrul F. de Stat, s-a apreciat că Consiliul General al Municipiului B nu are calitate procesuală pasivă, cererea împotriva sa fiind respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate.

Verificând conţinutul deciziilor contestate, care este identic, tribunalul a constatat că acestea cuprind menţiunile obligatorii prevăzute de art.62 al.2 şi de art.74 Codul muncii, respectiv motivele de fapt şi de drept care au determinat concedierea, durata preavizului, termenul în care poate fi contestată şi instanţa judecătorească la care se contestă. Tribunalul a apreciat ca neîntemeiată critica S.lor în sensul că deciziile de concediere nu sunt motivate, reţinând că în cuprinsul acestora se precizează că măsura s-a luat datorită desfiinţării posturilor de instrumentişti, ca urmare a analizei eficienţei compartimentului, precum şi a obiectivelor instituţiei în viitor, potrivit notei de fundamentare înaintată la P.M.B. – Direcţia Managementul S. Umane prin adresa nr.8231/23.10.2007. Contractele de muncă ale S.lor au încetat în temeiul art.65 din Codul muncii, care reglementează concedierea în situaţia desfiinţării postului ocupat de salariat. S-a apreciat că măsura concedierii îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de lege, în sensul că desfiinţarea locurilor de muncă ale S.lor este efectivă şi se întemeiază pe cauze serioase şi reale.

Din statul de funcţii aprobat prin dispoziţia Primarului General al Municipiului B nr.819/16.06.2007, compartimentul artistic muzical compus din 8 posturi de instrumentişti a fost desfiinţat, aspect ce rezultă din organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr.352/13.12.2007.

Împrejurarea că numărul de posturi a rămas acelaşi ca urmare a reorganizării s-a datorat faptului că în locul posturilor desfiinţate s-au creat alte posturi care nu sunt similare şi nu au nimic comun cu posturile desfiinţate şi anume de actor, maestru corepetitor, inspector de specialitate achiziţii publice.

Tribunalul a apreciat că, cauza concedierii este obiectivă şi nu disimulează realitatea, iar motivele sunt serioase, întrucât se întemeiază pe analiza eficienţei compartimentului, astfel cum rezultă din nota de fundamentare privind modificarea organigramei. S-a reţinut că repertoriul actual al teatrului nu necesită prezenţa unei orchestre, apreciindu-se că pentru scurtele intervenţii muzicale pot fi folosiţi instrumentişti colaboratori.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs motivat în termenul legal Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel B.” în calitate de reprezentant legal al S.lor, conform art.28 din Legea nr.54/2003, întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 Cod pr.civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că sentinţa atacată este nelegală şi netemeinică, fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

Primul motiv de recurs vizează greşita soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului General al Municipiului B, arătându-se că în mod greşit s-a considerat că C.G.M.B. nu are calitatea de subiect al raportului juridic de drept material şi implicit subiect al raportului juridic de drept material, neţinând cont de faptul că potrivit Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, Consiliul General al Municipiului B aprobă organigrama, numărul de posturi, statul de funcţii şi regulamentul de organizare al U. F. de Stat.

Pe fondul cauzei, recurentul arată că în mod greşit s-a reţinut de către instanţa de fond faptul că deciziile de concediere cuprind menţiunile obligatorii prevăzute de art.62 al.2 şi art.74 Codul muncii. Intimata-pârâtă nu a indicat concret împrejurările care au impus desfiinţarea posturilor ocupate de recurenţi, arătând doar că măsura concedierii se datorează „analizei eficienţei compartimentului, precum şi a obiectivelor instituţiei în viitor”, sintagmă absolut vagă şi insuficientă, ce nu constituie o motivare în fapt a deciziilor.

Susţine recurentul că în mod greşit a reţinut instanţa de fond că măsura concedierii îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de lege în sensul că desfiinţarea locurilor de muncă este efectivă şi se întemeiază pe cauze serioase şi reale.

Din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că au fost respectate dispoziţiile art.65 al.2 Codul muncii, care prevăd că „desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”.

Din deciziile de concediere nu rezultă că desfiinţarea locului de muncă ar fi avut o cauză serioasă ce are la bază studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii, a unor cerinţe reale impuse de nevoile unităţii. Pe de altă parte, din actele depuse la dosar nu rezultă că nota de fundamentare la care se face referire în deciziile de concediere a fost avută în vedere la adoptarea Hotărârii nr.352/13.12.2007 a Consiliului General al Municipiului B, această hotărâre fiind adoptată ca urmare a reglementărilor OG nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, care impuneau reaprobarea acestora potrivit noilor reglementări, fără a vorbi de concedieri ca urmare a reorganizării acestor instituţii.

Mai arată recurenta că nota de fundamentare amintită în preambulul deciziilor nu conţine o „analiză a eficienţei compartimentului” desfiinţat şi nici nu cuprinde „obiectivele instituţiei în viitor”, motivele enumerate fiind diferite de cele menţionate în deciziile de concediere, precum şi sumare şi nejustificate.

Susţine recurenta că în textul deciziilor este prevăzută Hotărârea nr.352/2007 a Consiliului General al Municipiului B ca fiind unul din criteriile de prioritate la concediere, ori, această hotărâre nu prevede nici un criteriu de prioritate la concediere sau de o reorganizare a activităţii U. F. de Stat.

Intimatul Teatrul F. de Stat a depus la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca nefondat.

În cuprinsul întâmpinării se arată că deciziile de concediere au fost emise cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi formă cerute de legislaţia în vigoare.

Examinând sentinţa civilă recurată din perspectiva criticilor formulate şi a dispoziţiilor art.3041 Cod pr.civilă, Curtea apreciază recursul ca nefiind fondat pentru considerentele ce urmează:

În mod corect s-a apreciat de către tribunal că Consiliul General al Municipiului B nu are calitate procesuală pasivă în cauză, neavând calitatea de subiect al raportului juridic dedus judecăţii şi nici aceea de subiect al raportului de drept procesual.

Dispoziţiile Legii nr.215/2001 invocate de recurentă nu pot fi reţinute în sprijinul acreditării susţinerilor acesteia, întrucât, deşi Consiliul General al Municipiului B are atribuţii în aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a U. F. de Stat, emitentul deciziilor contestate nu este Consiliul General al Municipiului B, ci angajatorul, teatrul F. de Stat, care este instituţie publică cu personalitate juridică.

Aşa cum corect s-a reţinut de către tribunal, deciziile contestate îndeplinesc condiţiile de formă impuse de dispoziţiile art.62 al.2 şi art.74 Codul muncii, inclusiv motivele care au determinat concedierea, fiind vorba de concedieri individuale.

Aşa cum rezultă din cuprinsul deciziilor de concediere, motivul desfiinţării posturilor de instrumentişti în constituie eficientizarea şi rentabilizarea compartimentului artistic literar ţinând cont şi de obiectivele instituţiei în viitor, potrivit notei de fundamentare înaintată de Primăria Municipiului B prin adresa nr.231/23.10.2007, astfel încât susţinerile recurentei sub acest aspect vor fi înlăturate.

Curtea nu va putea reţine nici motivul de recurs vizând neîndeplinirea condiţiilor de legalitate prevăzute de lege a deciziilor contestate.

Potrivit dispoziţiilor art.65 (2) Codul muncii, condiţia de legalitate impusă în cazul concedierilor pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului este ca desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Desfiinţarea locului de muncă este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura angajatorului, respectiv când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia şi în statul de funcţii.

Potrivit statului de funcţii aprobat prin dispoziţia Primarului General al Municipiului B nr.819/15.06.2007, compartimentul artistic muzical cuprindea 8 posturi de instrumentişti iar din organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr.352/13.12.2007 compartimentul a fost desfiinţat, posturile de instrumentişti fiind suprimate. Chiar dacă numărul total de posturi din vechea şi noua organigramă cuprinde acelaşi număr de posturi, 107, aşa cum rezultă din nota de fundamentare şi din noua organigramă în locul celor 8 posturi de instrumentişti au fost înfiinţate alte 8 posturi strict necesare (3 posturi actor, 1 post maestru corepetitor, 1 post inspector de specialitate achiziţii publice, 2 posturi maestru lumini-sunet şi un post muncitor calificat), posturi care nu au nimic în comun cu cele 8 posturi de instrumentişti, astfel cum s-a reţinut şi de către tribunal.

Cauza concedierii este reală şi serioasă, nedisimulând realitatea şi neavând legătură cu persoana recurenţilor-S., angajatorul având prerogativa de a decide asupra eficientizării activităţii prin stabilirea structurii sale organizatorice. Astfel, în nota de fundamentare s-a reţinut că repertoriul actual al teatrului, care cuprinde spectacole dramatice clasice şi moderne, nu necesită prezenţa unei orchestre live, fiind suficiente scurte intervenţii muzicale, pentru care se pot folosi instrumentişti colaboratori, formule de spectacol cu muzica înregistrată sau folosirea muzicii culese de pe benzi, din fonoteci, etc.

Susţinerile recurentului în sensul că din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că nota de fundamentare despre care se face vorbire în deciziile de concediere a fost avută în vedere la adoptarea Hotărârii nr.352/13.12.2007 a Consiliului General al Municipiului B, nu va putea fi luată în considerare, întrucât prin emiterea hotărârii sus menţionate, Consiliul General al Municipiului B a adoptat în fapt solicitările angajatorului, aprobând organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare al U. F., conform adresei de înaintare nr.8231/23.10.2007 şi a notei de fundamentare anexată acesteia.

Susţinerile recurentului privind nota de fundamentare nu vor putea fi reţinute pentru motivele deja arătate, Curtea, reţinând totodată că angajatorul este îndrituit să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru bunul mers al teatrului, inclusiv pe aceea a desfiinţării unor posturi, controlul judecătoresc fiind limitat la a cerceta dacă este respectată condiţia de legalitate impusă de art.65 (2) Codul muncii, în speţă făcându-se o asemenea dovadă. În ceea ce priveşte susţinerile privind faptul că Hotărârea nr.352/1007 a Consiliului General al Municipiului B nu prevede nici un criteriu de prioritate, nu vor fi reţinute, întrucât potrivit dispoziţiilor art.74 (1) lit.c Codul muncii, acestea sunt obligatorii doar în cazul concedierilor colective, ori, în speţă, ne aflăm în prezenţa unor concedieri individuale.

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că deciziile de concediere nr.4,5,6,7,8,10 şi 11/10.01.2008 au fost emise cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond cerute de lege, soluţia instanţei de fond fiind temeinică şi legală, astfel că în baza art.312 (1) Cod pr.civilă, va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „CARTEL B.” în calitate de reprezentant al recurenţilor S.: N. D. D., T. S., E. D., N. P., N. J., D. S., E. D. împotriva sentinţei civile nr.5132 din 23.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B şi TEATRUL F. DE STAT.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.03.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

N. C B. M. I. T. H. J.

 

 

GREFIER

J. S. N.

 

Red.A.C.M.

Dact.LG/2 ex./21.04.2009

Jud.fond: C.G.D.; D.F.

 

 

Toate spetele


Sus ↑