• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1716 din data 2008-03-26
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 1716

Şedinţa publică de la 26 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)-(...)

Judecător (...) (...)

Grefier K. E.

 

x.x.x

     

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatoarea E. N. împotriva sentinţei civile nr.1153 din 25 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata SC B. V. D. 2002 SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat S. H. pentru intimata SC B. V. D. 2002 SA, lipsind recurenta contestatoare E. N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Curtea constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul părţii prezente, pentru a pune concluzii.

Avocat S. H., pentru intimata SC B. V. D. 2002 SA, solicită respingerea recursului, menţinerea hotărârii ca temeinică şi legală, fără cheltuieli de judecată.

 

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 1153 din 25 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...) s-a respins acţiunea formulată de contestatoarea E. N., împotriva Deciziei nr.433/16.07.2007 emisă de pârâta SC B. V. D. 2002 SA .

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Reclamanta E. N. a fost angajată în funcţia de cititor – încasator, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1.04.2003, la SC B. V. D. 2002 SA, în baza contractului individual de muncă nr.1517/15.04.2002.

Între intimata SC B. V. D. 2002 SA şi G. F. OLTENIA SA s-a încheiat Contractul de mandat comercial nr.2002 din 30.10.2002, având ca obiect operaţiunile de citire şi încasare a contravalorii facturilor emise de SC F. SA, pentru consumatorii casnici din mediul V. şi rural şi pentru persoanele nominalizate în anexa la contract, prin mandatar SC B. V. D. 2002 SA, pe perioada 01.11.2002 – 1.04.2005, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiţionale, cu acordul părţilor (filele 17-24).

Acest contract de mandat comercial a fost prelungit, succesiv, prin mai multe acte adiţionale, ultimul act adiţional fiind numărul 6 din 29.11.2006.

Prin acest act adiţional, Contractul cadru de mandat comercial încheiat la data de 29.03.2002 între SC E. F. OLTENIA SA, în calitate de mandant şi SC B. V. D. 2002 SA , în calitate de mandatar, a fost prelungit până la data de 31.03.2007, după care nu s-a mai încheiat un alt act adiţional între părţi, astfel că, începând cu această dată a rămas fără obiect activitatea de citire şi încasare a contravalorilor emise de SC F. SA, situaţie în care intimata SC B. V. D. 2002 SA a dispus , după caz, prin hotărârea AGA din 15.03.2007 (fila 14), restructurarea posturilor de cititor – încasator, fie suspendarea contractelor individuale de muncă, ca urmare a întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raporturilor de muncă.

La SC B. V. D. 2002 SA nu a operat o concediere colectivă , în sensul art.68 din Codul muncii, întrucât din situaţiile transmise instanţei de către intimată, înregistrate la nr.3014/28.09.2007 şi 3015/28.09.2007, rezultă că, din totalul de 2.193 angajaţi ai societăţii la data de 1.04.2007, au fost concediaţi, din iniţiativa angajatorului, în temeiul art.65 al.1 din Codul muncii, un număr de 112 salariaţi din Sucursala Oltenia, raportat la 422 salariaţi ai acestei sucursale, însă această concediere a operat succesiv, în perioada 28.04.2007 – 29.08.2007, astfel: 25 salariaţi la data de 28.04.2007, 29 salariaţi la data de 9.06.2007, 29 salariaţi la data de 20.07.2007 şi 29 salariaţi la 29.08.2007. In aceste condiţii, concedierea salariaţilor pentru unul dintre motivele prev. de art.-65 al.(1) din Codul muncii, nu s-a realizat într-o perioadă de 30 zile calendaristice, potrivit art.68 al.1 din Codul muncii, astfel că, în cazul dedus judecăţii, nu a operat o concediere colectivă.

Instanţa a constatat că, reclamanta a fost concediată pentru motive care nu ţin de persoana sa, determinat de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a încetării contractului de mandat încheiat între SC E. G. OLTENIA SA, pentru sucursalele SDFEE C, începând cu data de 31.03.2007 (act adiţional nr.6/29.11.2006 la Contractul cadru de mandat comercial).

La desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa societăţii, contestatoarea a beneficiat de plata unui număr de salarii de bază brute, corespunzător vechimii în muncă, potrivit art.4.100 al.(1) din Contractul colectiv de muncă, astfel că, aceasta nu poate beneficia de plata unui număr de salarii medii nete pe unitate potrivit art. 4.100 al.(2) din Contractul colectiv de muncă, întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, în cadrul SC B. V. D. 2002 SA, nu a avut loc o concediere colectivă în înţelesul art.68 din Codul muncii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termen contestatoarea invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia cu motivarea :

Într-adevăr la nivelul unităţii-intimate a operat concedierea eşalonată a mai multor salariaţi în modalitatea prev. de art. 65 al. 1 C.M. mai exact 29 concedieri pentru luna iulie 2007 încercându-se eludarea dispoziţiilor C o d u l u i m u n c i i şi ale CCM prejudiciind astfel salariaţii.

Solicită astfel admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii.

Recursul este nefondat.

Examinându-se sentinţa recurată în raport de criticile invocate în recurs, Curtea va reţine :

La nivelul unităţii-intimate a operat o concediere succesivă deci atipică concedierii colective prev. de art. 68 C.N., întrucât din situaţiile transmise de către intimată înregistrate la nr. 314/28.09.2007 şi 3015/28.09.2007 rezultă că di totalul de 2193 angajaţi ai societăţii existenţi la 01.04.2007 au fost concediaţi din iniţiativa angajatorului conform art. 65 al. 1 C.N., 112 salariaţi din Sucursala Oltenia raportat la 422 salariaţi ai acestei Sucursale, concedierea făcându-se în etape, în perioada 28.04.2007-29.08.2007 în sensul că 25 salariaţi au fost concediaţi la 28.04.2007, 29 salariaţi- la 09.06.2007, 29 salariaţi la 20.07.2007 şi 29 salariaţi la 29.08.2007.

S-a reţinut corect de Tribunal că recurenta-contestatoare în calitatea pe care a avut-o la intimată-cititor încasator pe perioadă nedeterminată, a fost concediată pentru motive neimputabile generate de desfiinţarea locului său de muncă datorită încetării contractului de mandat încheiat între SC D.E.F:E.E. G. Oltenia SA pentru Sucursalele S.D.F.E.E. C începând cu 31.03.2007 potrivit actului adiţional nr.6/29.11.2006 la contractul cadru de mandat comercial.

La desfacerea C.I. M. recurenta-contestatoare a beneficiat de plata unor salarii de bază brute potrivit vechimii sale în muncă, aşa cum au prevăzut dispoz. art. 4 pct. 100 al. 2 din CCM.

Faţă de cele arătate, se va aprecia legală şi temeinică sentinţa recurată şi deci nefondate criticile invocate în recurs urmând ca în baza art. 312 al. 1 C.pr.civilă să se respingă recursul declarat în cauză.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de contestatoarea E. N. împotriva sentinţei civile nr.1153 din 25 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata SC B. V. D. 2002 SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Martie 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)-(...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

K. E.

 

   

 

Red. Jud. I.B.

Tehn.I.C./Ex.2/01.04.2008

J.F./L. T. şi

C.E.

Toate spetele


Sus ↑