• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 1492/R din data 2009-08-31
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE,

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1492/R

Şedinţa publică din 31 august 2009

Completul compus din:

N. E. J. - Preşedinte

H. P. - Judecător

T. E. - Judecător

Grefier - M. L.

 

Pe rol pronunţarea asupra recursurilor declarate de reclamanta E. N., domiciliată în Târgu-M, B. (...) . 5 . 17, judeţul M şi de pârâta G. M, cu sediul în Târgu-M, P-ţa (...) nr. 5, judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.1642 din 1 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

În lipsa părţilor.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea din 20 august 2009 – încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie – pronunţarea fiind amânată pentru data de 27 august 2009 şi apoi pentru astăzi, 31 august 2009.

C U R T E A,

 

Prin sentinţa civilă nr.1642 din 1 octombrie 2008, T r i b u n a l u l M u r e ş a admis în parte acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanta E. N., în contradictoriu cu pârâta D. de Consum „G.” Tg.M; a dispus reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei nr.48/16.02.2006, anume aceea de operator calculator în cadrul unităţii pârâte, începând cu data de 14.03.2006, a obligat pârâta la plata în favoarea reclamantei a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, calculate în funcţie de salariul de încadrare de 512 lei, începând cu data de 10.06.2008 şi până la efectiva reintegrare a reclamantei; a respins restul pretenţiilor reclamantei.

In considerentele hotărârii judecătoreşti atacată s-a reţinut că prin dispoziţia nr.48/16.02.2006 recurentei i s-a dispus concedierea începând cu data de 14.03.2006, iar prin sentinţa civilă nr.591/2006 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş s-a dispus anulare acestei dispoziţii de concediere.

La data de 10 iunie 2008 s-a solicitat reintegrarea reclamantei în funcţia avută anterior şi plata despăgubirilor corespunzătoare, iar instanţa de fond a apreciat aplicând prevederile art.78 Codul muncii că reclamantei i se cuvin despăgubiri egale cu salariile indexate din data de 10.06.2008, data formulării acţiunii şi până la reintegrarea efectivă a reclamantei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta solicitând admiterea recursului declarat şi admiterea acţiunii formulate.

In motivele de recurs reclamanta a arătat că s-a prezentat la sediul societarii pârâte, că la 07.08.2006 a depus hotărârea judecătorească prin care s-a anulat decizia de concediere a acesteia la unitatea pârâta, dar nu a fost reintegrată în funcţia deţinută anterior acestei decizii de concediere.

S-a menţionat de asemeni că 512 lei ar fi salariul lunar neindexat pentru postul de operator calculator, şi că suma de 15.000lei reprezintă salariul neindexat pentru perioada 15.03.2006-15.03.2009.

La filele 45-46 dosar recurs se precizează că nu a formulat cerere de reintegrare în funcţia deţinută anterior, odată cu cererea de anulare a dispoziţiei de desfacere a contractului de munca, pentru că nu este de meserie şi nu a ştiut că era necesar să solicite reintegrarea odată cu anularea deciziei de concediere, dar are o pregătire compatibilă cu orice post de la unitatea pârâtă.

Recurenta menţionează că nu mai este sub tratament psihiatric din 1985 şi este aptă medical şi nu prezintă tulburări de comportament.

Pârâta G. a solicitat, de asemenea, admiterea recursului formulat împotriva aceleiaşi hotărâri judecătoreşti şi respingerea acţiunii formulate, arătându-se că instanţa de judecată poate dispune reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior concedierii numai dacă salariatul face această solicitare prin cererea introductivă sau pe parcursul judecăţii cauzei şi nu printr-o acţiune separată, invocând prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ.

Examinând recursurile deduse judecăţii în baza art.304 ind.1 C.pr.civ. şi 304 pct.9 C.pr.civ. se constată că este fondat recursul declarat de pârâta T. G. urmând a se admite, şi este nefondat recursul declarat de reclamanta E. N. avându-se în vedere următoarele considerente:

In opinia instanţei de recurs interpretarea justă a prevederilor art.78 alin.2 Codul muncii este în sensul că la cererea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, deci în cadrul procesului în care salariata a solicitat anularea dispoziţiei de concediere era posibilă formularea cererii de reintegrare şi în funcţia deţinută anterior şi solicitarea despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate.

In speţa dedusă judecăţii s-a solicitat la 15.03.2006 anularea deciziei nr.48/16.02.2006 emisă de T. G., iar la 10.06.2008 s-a solicitat reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior şi plata despăgubirilor aferente.

Tribunalul a apreciat că reclamanta avea posibilitatea de a-şi formula pe cale separată şi la un interval de 2 ani şi 3 luni cererea de reintegrare în funcţia deţinută anterior după ce a solicitat anularea dispoziţiei de concediere, dar în opinia curţii, reclamant avea posibilitatea să ceară odată cu anularea dispoziţiei de concediere şi reintegrarea sa în funcţia avută şi despăgubirile aferente, întrucât art.78 alin.2 Codul muncii prevede expres că instanţa care a dispus anularea concedierii ...si nu o alta..., va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

Se consideră că decizia de concediere s-a anulat printr-o hotărâre judecătorească irevocabila la data de 17.07.2006, iar la 2 ani în 10.06.2008 s-a solicitat de către reclamantă reintegrarea în funcţia deţinută anterior fără ca la formularea acţiunii de anulare a dispoziţiei de concediere să se solicite şi reintegrarea sa în funcţia deţinută anterior.

Principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil lasă la alegerea părţilor formularea sau neformularea diverselor cereri în faţa instanţelor de judecată, dar sensul explicit al art.78 alin.2 Codul muncii este că repunerea părţilor în situaţia anterioară se face ,,la cererea salariatului”, şi de către ,,instanţa care a dispus anularea concedierii”…deci se consideră că este nefondată cererea formulata ulterior de către reclamantă de a fi reintegrată în funcţia deţinută şi cererea de despăgubiri, ulterior pe cale separată de cererea de anulare a dispoziţiei de concediere aşa încât se va proceda la respingerea integrală a acţiunii formulate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

 

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de T. G. cu sediul în Tg-M, P-ţa (...) nr.5, judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.1642 din 1 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş.

Respinge recursul declarat de reclamanta E. N., domiciliată în Tg-M, B. (...) (...).5 .17, judeţul M, împotriva aceleiaşi hotărâri judecătoreşti, şi în consecinţă:

Modifică în parte hotărârea atacată în sensul că:

-respinge integral acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanta E. N. în contradictoriu cu pârâta S.C.C. G. Tg-M, P-ţa (...) nr.5.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 31 august 2009.

 

PRESEDINTE JUDECĂTORI

N. E.-J. H. P.

 

T. E.

 

GREFIER

M. L.

 

 

 

 

Red.S.B.

Tehnored.E.S.

4 exp.

10.09.2009.

Jud.fond:A.E.-T.E.

Asist.jud.A.D.-A.B.

Toate spetele


Sus ↑