• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 696/R-CM din data 2009-04-07
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 696/R-CM

Şedinţa publică din 07 Aprilie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...) (...), judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) Ş.-(...)

Grefier E. D.

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de reclamanţii B. F., E. O. D., E. H.L, E. D. J., E. N., E. N., D. E., D. F. J., D. J., D. O., D. J., D. P. O., D. N., D. T., D. T. N., E. O., E. S. H., E. E., E. G, E. G., E. O., E. S. E., E. G, F. E. E., F. G, F. J., F. J., G J., G N., H. G, H. J., I. N., I. B., J. J., J. B., J. J., J. E. T., M. N., M. B., N. J., N. J., N. N., N. J., N. B. B., O. D., O. N., O. J., O. T., O. J., O. T., P. G, P. G, E. D., E. J., E. B., E. J., E. B., E. U., S. E., S. A. G, S. C. G, S. GH. G, S. F., T. G., T. F., T. I., T. D.A, T. N., T. O., T. J., T. J. D., T. T., T. T., U. G., U. G, E. F., E. F., T. J. şi de intervenienţii E. G., D. N., D. N., I. J., N. B. F., E. O., S. J., U. G., împotriva sentinţei civile nr.110/CM din 22 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns avocat N. E. pentru recurenţii-reclamanţi şi recurenţii-intervenienţi, în baza împuternicirii avocaţiale nr.1065/2009, emisă de Cabinet individual- B a r o u l A r g e ş şi avocat D. D. pentru intimata-pârâtă S.C. S. B. S.A. Piteşti, în baza împuternicirii avocaţiale de la dosar, emisă de Cabinet individual- B a r o u l P r a h o v a.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Apărătorii părţilor, având pe rând cuvântul, arată că nu au cereri prealabile de formulat.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra lui.

Apărătoarea recurenţilor-reclamanţi şi recurenţilor-intervenienţi, având cuvântul, susţine oral recursul aşa cum este motivat în scris, solicitând admiterea lui, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată şi obligării intimatei la plata diferenţelor de drepturi salariale restante cu titlu de indemnizaţie de concediere, în raport de perioada efectiv lucrată de fiecare dintre ei. Solicită obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată efectuate la instanţa de fond.

Apărătorul intimatei-pârâte, având cuvântul, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei pronunţată de instanţa de fond. Arată că eventualele cheltuieli de judecată le va solicita pe cale separată.

Mai arată că recurenţii au fost concediaţi în luna decembrie 2007 şi că nu se cumulează indemnizaţiile acordate în baza planului social cu cele prevăzute de art.46 din contractul colectiv de muncă.

 

C U R T E A

 

Deliberând constată că:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş, la data de 30.05.2008, reclamanţii B. F., E. O. D., E. H.l, E. D. J., E. N., E. N., D. E., D. F. J., D. J., D. O., D. J., D. P. O., D. N., D. T., D. T. N., E. O., E. S. H., E. E., E. G, Din G., E. O., E. S. E., E. G, F. E. E., F. G, F. J., F. J., G J., G N., H. G, H. J., I. N., I. B., J. J., J. B., J. J., J. E. T., M. N., M. B., N. J., N. J., N. N., N. J., N. B. B., O. D., O. N., O. J., O. T., O. J., O. T., P. G, P. G, E. D., E. J., E. B., E. J., E. B., E. U., S. E., S. A. G, S. C. G, S. Gh. G, S. F., T. G., T. F., T. I., T. D.a, T. N., T. O., T. J., T. J. D., T. T., T. T., U. G., U. G, E. F., E. F. şi T. J. au chemat în judecată pe pârâta SC S. B. SA, solicitând obligarea acesteia la plata diferenţelor de drepturi salariale ce au fost acordate cu titlu de indemnizaţie de concediere în funcţie de vechimea în muncă, potrivit art.46 din CCM actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanţii au susţinut că au fost salariaţii pârâtei şi şi-au încetat activitatea potrivit art. 65 şi 66 din C. muncii.

Au învederat reclamanţii că, potrivit art.46 din C.C.M pe anii 2005, 2006 şi 2007, trebuiau să beneficieze de o indemnizaţie de concediere în funcţie de vechimea în muncă, însă pârâta nu le-a plătit această indemnizaţie.

În drept cererea a fost întemeiată pe disp.art.243 şi 269 C.muncii, respectiv art.46 din C.C.M.

La data de 11.07.2008 a fost depusă la dosarul cauzei o cerere de intervenţie în interes propriu de către intervenienţii E. G., D. N., D. N., I. J., N. B. F., E. O., S. J. şi U. G., prin care s-a solicitat obligarea aceleiaşi pârâte la plata diferenţelor de drepturi salariale ce au fost acordate cu titlu de indemnizaţie de concediere, în funcţie de vechimea în muncă, potrivit art.46 din CCM pe anii 2005, 2006 şi 2007, cu cheltuieli de judecată, avându-se în vedere aceleaşi considerente din cererea principală.

La data de 22.01.2009, instanţa a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie în interes propriu.

Pârâta nu a formulat întâmpinare în cauză.

Sub aspectul probatoriului, în cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa nr.110/CM din 22 ianuarie 2009, T r i b u n a l u l A r g e ş a respins acţiunea formulată de reclamanţi.

 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Reclamanţii şi intervenienţii au fost salariaţii societăţii pârâte, acestora încetându-le raporturile de muncă potrivit art. 65 şi 66 din Codul muncii.

Prin deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă s-a stabilit şi valoarea indemnizaţiei de concediere ce urma fi acordată fiecărui salariat, fie potrivit art.46 din C.C.M., completat cu prevederile Planului Social, fie potrivit art.5 din Planul Social.

Prin prezenta acţiune şi cerere de intervenţie în interes propriu, reclamanţii şi intervenienţii au solicitat obligarea pârâtei SC S. B. SA şi la plata indemnizaţiei de concediere prevăzută de art.46 din CCM.

Cu privire la această solicitare, instanţa a reţinut că potrivit art. 46 din CCM, „(1) La concediere, din motive ce nu ţin de persoana salariatului, angajatorul îi plăteşte, funcţie de vechimea acestuia, o indemnizaţie minimă de concediere, după cum urmează:

- de la 6 luni la 3 ani – un salariu mediu net;

- de la 3 la 10 ani – 2 salarii medii nete;

- de la 10 la 15 ani – 3 salarii medii nete;

- peste 15 ani – 4 salarii medii nete.

(2) E. acordate efectiv vor fi stabilite prin negociere cu Sindicatul.

(3) Prevederile domeniului vizat în prezentul articol se completează cu prevederile Planului Social însuşit de părţi.”

La data de 18.04.2006 reprezentanţii celor două sindicate şi reprezentanţii patronatului se întâlnesc şi elaborează Planul Social privind etapa de restructurare iulie 2006 şi măsurile sociale ce o însoţesc. Astfel, la pct. 2 al acestui Plan Social, se precizează că societatea va plăti salariaţilor plăţi compensatorii după cum urmează:

- 0,5-5 ani vechime – o indemnizaţie în cuantum de 10.631 RON net;

- 5-15 ani vechime - o indemnizaţie în cuantum de 15.947 RON net;

- peste 15 ani vechime - o indemnizaţie în cuantum de 19.933 RON net.

Ulterior, la data de 21.09.2006, aceleaşi părţi încheie un B. la acest Plan Social (fila 107), în care se menţionează că „părţile confirmă faptul că în redactarea punctelor 2 şi „E. financiare”, din E. Sociale (....)voinţa comună a părţilor (....) a fost aceea de a modifica în favoarea salariaţilor S. B. indemnizaţiile de concediere stabilite prin art. 46 alin. 1 din CCM şi nu de a cumula indemnizaţiile de concediere acordate în baza Planurilor Sociale cu cele acordate în baza art. 46 alin.1 din CCM”.

Dispoziţii similare, în sensul necumulării indemnizaţiilor de concediere acordate în baza Planului Social cu cele prevăzute de art.46 CCM, au fost inserate şi în E. Sociale privind etapa de restructurare ianuarie-februarie 2007, 01.10.2007-31.07.2008 şi noiembrie 2007-iulie 2008.

Având în vedere dispoziţiile art.969 C.civ., instanţa a reţinut că intenţia părţilor nu a fost aceea de a cumula indemnizaţiile din planul social cu cele prevăzute de art.46 din contractul colectiv de muncă, astfel că atât acţiunea reclamanţilor, cât şi cererea de intervenţie în interes propriu sunt neîntemeiate, fiind respinse ca atare.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs reclamanţii, invocând dispoziţiile art.304 pct.8 Cod procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate, solicitând admiterea recursului, cu modificarea hotărârii de la fond şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Se susţine că instanţa de fond a făcut o greşită interpretare a actului juridic dedus judecăţii, reţinând că nu se pot cumula indemnizaţiile de concediere, prevăzute de art.46 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, cu plăţile compensatorii stipulate în planurile sociale.

Se menţionează că în art.46 alin.1 din CCM la nivel de unitate sunt prevăzute cuantumurile minime ale indemnizaţiei de concediere în funcţie de vechimea salariatului concediat, iar alineatul 2 prevede că domeniul concedierii din motive neimputabile salariatului se completează cu prevederile planului social însuşit de părţi.

Faptul că au fost întocmite aşa-zise B.e la E. Sociale, prin care se interpretează dispoziţii din E. Sociale, ulterior emiterii acestora, după ce s-au efectuat concedierile, nu poate fi luat în considerare, deoarece aceste acte nu au fost depuse la ITM şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă A, nefiind îndeplinite dispoziţiile art.70 din contractul de muncă.

În plus, în decizia emisă cu prilejul concedierii, la art.6 se prevede că indemnizaţia de concediere va fi acordată cu respectarea prevederilor art.46 completate cu prevederile Planului Social, fiind vorba de un cumul al indemnizaţiei de concediere cu plăţile compensatorii din planurile sociale.

Curtea, analizând recursul prin prisma criticilor formulate şi a probelor administrate, constată că acesta este nefondat, urmând a-l respinge ca atare, în baza art.312 Cod procedură civilă, constatându-se că instanţa de fond nu a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii şi pentru următoarele considerente:

Din înscrisurile aflate la dosar a rezultat că încetarea contractelor individuale de muncă ale reclamanţilor şi intervenienţilor a operat prin concedieri efectuate în tranşe, din motive ce nu ţin de persoana salariatului.

Art.46 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate modificat prin actul adiţional înregistrat la D.M.S.S.F. A sub nr.5254/79/30.06.2005, precum şi în forma în vigoare din 23.06.2006, stabilind drepturile băneşti ce se vor acorda salariaţilor pentru acest fel de concediere, prevede o indemnizaţie de concediere care, în funcţie de vechimea îndeplinită, nu poate avea un cuantum mai mic decât un salariu mediu net, două salarii medii nete, trei salarii medii nete, respectiv patru salarii medii nete.

Pornindu-se de la această indemnizaţie minimă de concediere – astfel denumită de părţi – ce nu poate avea cuantumul mai mic decât al unui salariu mediu net, dacă se îndeplineşte condiţia de vechime, la art. 46 alin. (2) s-a prevăzut ca stabilirea valorii exacte a acestei indemnizaţii să se facă prin negociere cu sindicatul.

O. cu sindicatul s-au concretizat în planurile sociale întocmite pentru fiecare dintre tranşele de restructurare, planurile completând numai sub aspectul stabilirii valorii efective a indemnizaţiei de concediere şi a termenului de plată prevederile art. 46 din contractul colectiv de muncă.

Astfel, acordul privind prima etapă de restructurare încheiat în baza art.46 alin.3 din contractul colectiv de muncă stabileşte valoarea efectivă a indemnizaţiei de concediere la 10.631 lei net, 15.946,5 lei net, 19.990 lei net pe perioade de vechime, precum şi termenul de efectuare a plăţii.

Altfel spus, sunt detaliate condiţiile concrete de plată a drepturilor băneşti acordate prin negocieri la concediere, fie că sunt denumite indemnizaţie de concediere sau plăţi compensatorii.

Aceleaşi elemente vizând plata efectivă a drepturilor băneşti la concediere sunt fixate şi pentru a doua etapă de restructurare prin planul social încheiat între conducerea S.C.„S. B.”S.A. şi sindicate la data de 18.04.2006.

Concluzia instanţei de fond în sensul că indemnizaţia de concediere şi plăţile compensatorii nu se cumulează, cele din urmă constituind în realitate lichidarea sau stabilirea valorii exacte a indemnizaţiei de concediere este rezultatul aplicării corecte a regulilor de interpretare judiciară a clauzelor contractului colectiv de muncă.

De altfel, instanţa de fond a dat eficienţă şi interpretării făcute de părţile contractului colectiv de muncă prin amendamentul din 21.09.2006, după intenţia comună a acestora.

Pentru considerentele arătate, recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanţii B. F., E. O. D., E. H.L, E. D. J., E. N., E. N., D. E., D. F. J., D. J., D. O., D. J., D. P. O., D. N., D. T., D. T. N., E. O., E. S. H., E. E., E. G, E. G., E. O., E. S. E., E. G, F. E. E., F. G, F. J., F. J., G J., G N., H. G, H. J., I. N., I. B., J. J., J. B., J. J., J. E. T., M. N., M. B., N. J., N. J., N. N., N. J., N. B. B., O. D., O. N., O. J., O. T., O. J., O. T., P. G, P. G, E. D., E. J., E. B., E. J., E. B., E. U., S. E., S. A. G, S. C. G, S. GH. G, S. F., T. G., T. F., T. I., T. D.A, T. N., T. O., T. J., T. J. D., T. T., T. T., U. G., U. G, E. F., E. F., T. J. şi de intervenienţii E. G., D. N., D. N., I. J., N. B. F., E. O., S. J., U. G., cu domiciliul procesual ales la Cabinetul Individual de Avocatură N. E., cu sediul în Piteşti, B-dul (...), (...) 41, .C, .8, jud. A, împotriva sentinţei civile nr.110/CM din 22 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimată fiind pârâta SC S. B. SA, cu sediul în Piteşti, B-dul. (...), nr.127, jud. A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07 aprilie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

N.S.P. P.G. V.Ş.B

Grefier,

Red.E.

S./2 ex/05.05.2009

Jud.fond .C.E.; N. D.;

Toate spetele


Sus ↑