• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 5790 din data 2009-10-28
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR NR(...) - contestaţie desfacere contract de muncă-

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 5790

Şedinţa publică de la 28 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de pârâta SC E. SA, împotriva sentinţei civile nr.956/16.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă E. E., având ca obiect, drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru recurenta pârâtă depunând delegaţia de reprezentare, consilier juridic G. H., iar pentru intimata reclamantă, avocat D. E., care depune împuternicirea avocaţială.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, acordă cuvântul părţilor.

Consilier juridic G. H. pentru recurenta pârâtă, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul respingerii acţiunii, conform motivelor invocate în concluziile scrise.

Depune concluzii scrise.

Avocat D. E. pentru intimata reclamantă, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j ca fiind temeinică şi legală, decizia fiind lovită de nulitate absolută, nefiind respectate dispoziţiile prevăzute de art.74 alin.1 din Codul muncii referitoare la criteriile de prioritate la concediere.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 956 pronunţată în şedinţa publică de la 16 martie 2009 de T r i b u n a l u l D o l j, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, s-a admis contestaţia formulată de reclamanta E. E. în contradictoriu cu pârâta SC E. SA B.

S-a constat nulitatea absolută a Deciziei nr. 531/20.10.2008 emisă de intimată şi a fost obligată intimata la reîncadrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior emiterii deciziei şi la plata drepturilor salariale indexate şi majorate pentru perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective pe post.

A mai fost obligată intimata la 300 lei cheltuieli de judecată către contestatoare.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Contestatoarea a fost angajată a unităţii intimate, la Depozitul Produse E. Plaiul E. –C, în funcţia de economist, iar prin decizia nr 531/03 11 2008 emisă SC E. SA MARKETING Regiunea Oltenia s-a dispus concedierea contestatoarei în temeiul art 65 şi 66 din Codul muncii urmare a desfiinţării postului, implicit a locului de muncă Depozitul Produse Petrol Plaiul E..

Se reţine că decizia a fost emisă ca urmare a unei concedieri colective.

Cu privire la excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere invocată de contestatoare, constând în aceea că în decizie nu sunt prevăzute criteriile aplicate la stabilirea ordinii de prioritate la concediere aşa cum prevăd dispoziţiile art 74 alin 1 lit c din C o d u l M u n c i i şi art 47 alin 2 lit c din Contractul Colectiv de Muncă, instanţa a constat că este întemeiată, şi a admis-o, constatând nulitatea absolută a deciziei de concediere nr 531 din 03 11 2008 emisă de intimată.

Conform dispoziţiilor art 74 alin 1 lit c din Codul muncii decizia de concediere, în cazul concedierii colective, trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate conform art 69 alin 2 lit d din Codul muncii, menţiuni pe care decizia contestată nu le cuprinde.

Această obligaţie este prevăzută şi în art 47 alin 2 lit c din Contractul Colectiv de Muncă.

Faptul că în decizia de concediere se prevede la art 4 „ criteriile aplicate la stabilirea ordinii de prioritate la concediere au fost cele prevăzute în CCM, art 51„ nu este în măsură să înlăture prevederile imperative ale art 79 alin 1 din Codul muncii şi ale art 47 alin 2 lit c din Contractul Colectiv de Muncă, trebuind să fie prevăzut în mod concret criteriul aplicat în cazul contestatoarei.

Faţă de considerentele expuse, instanţa a constat nulitatea absolută a Deciziei nr 53/20 10 2008 emisă de intimată şi a obligat-o pe intimată la reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior emiterii deciziei şi la plata drepturile salariale indexate şi majorate pentru perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective pe post.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs intimata SC E. SA, criticând-o pentru neteminicie şi nelegalitate.

În motivare, s-a arătat că decizia a fost emisă ca urmare unei concedieri colective, concedierea având loc pe fondul desfiinţării locului de muncă al contestatoarei concomitent desfiinţarea tuturor locurilor de muncă existe şi, de altfel, al tuturor locurilor de muncă existente la nivelul de fost E. D.

Art. 51 CCM la nivel E. se referă la situaţiile în care se restructurează activitatea şi se reduce numărul de posturi, aspect ce impune o selecţie a personalului pe categorii profesionale, evident, ţinând seama de ordinea menţionată.

S-a arătat că desfiinţarea postului a fost una efectivă, că unitatea nu numai că s-a reorganizat ci a desfiinţat efectiv locurile de muncă, astfel că postul contestatoarei nu se mai regăseşte în organigrama societăţii.

Pe cale de consecinţă, art. 47 alin. 2 din CCM şi art. 74 alin. 1 Codul muncii nu sunt aplicabile, în cauză operând art. 45 alin. 1 pct. B, lit. a din CCM.

S-a mai menţionat că hotărârea instanţei de fond este motivată sumar şi că în mod greşit au fost indicate dispoziţiile art. 79 alin. 1 Codul muncii, acesta referindu-se la demisie.

Verificând hotărârârea recurată prin prisma criticilor invocate, Curtea constată recursul nefondat, urmând a-l respinge, pentru următoarele considerente.

În cauză, în mod necontestat, a operat o concediere colectivă, art. 74 Codul muncii făcând menţiune despre conţinutul deciziei emisă în această situaţie, fără a face distincţii între situaţia în care se reduce numărul posturilor (ceea ce impune o selecţie a personalului pe categorii profesionale, ţinând seama de ordinea de priorităţi stabilită anterior) şi cea în care se desfiinţează toate locurile de muncă existente.

În aceste condiţii, respectarea dispoziţiilor imperative ale art. 74 Codul muncii este obligatorie, eventualele distincţii ce s-ar face în contractele colective de muncă fiind inoperabile, întrucât contrazic dispoziţiile imperative ale legii.

De altfel, dispoziţiile art. 45 alin. 1 pct. B, lit. a, indicat de recurentă prin motivele de recurs ( preluat şi în contractele individuale de muncă şi care s-a depus, în extras, la fila nr. 72 din dosar), nu exclud aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Codul muncii, ci doar menţionează, ca şi cauză de încetare a contractului individual de muncă, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pe acelea în care agentul economic îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării ori restrângerii activităţii.

Mai mult, Curtea reţine că punctul de lucru Depozitul Produse E. Plaiul E. –C nu se identifică cu însăşi societatea recurentă, desfiinţarea locurilor de muncă de la acest punct de lucru nefiind echivalentă cu desfiinţarea tuturor locurilor de muncă din cadrul societăţii.

În ceea ce priveşte indicarea, în considerentele sentinţei, a art. 79 alin. 1 Codul muncii, Curtea constată că, într-adevăr, acest text de lege nu este aplicabil în cauză şi, faţă de considerentele expuse anterior de către instanţa de fond, aceasta nu reprezintă decât o eroare materială ( s-a scris: art. 79 alin. 1 Codul muncii în loc de art. 74 alin. 1 Codul muncii) ce nu atrage nulitatea hotărârii.

Nu se poate reţine nici că hotărârea nu ar fi motivată, atâta timp cât hotărârea recurată cuprinde motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de pârâta SC E. Sa, împotriva sentinţei civile nr.956/16.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă E. E., având ca obiect, drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28.10.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) D. (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

red. jud. L.E./ 2 ex./ 27 noiembrie 2009

jud. fond R. G., M. H.

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑