• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 2247 din data 2009-10-28
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2247/R/2009

Şedinţa publică din 28 octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)-vicepreşedintele instanţei

JUDECĂTORI: (...)-(...) (...)

(...) N.

GREFIER: (...) E.

 

S-a luat în examinare, pentru pronunţare, recursul declarat de reclamanta P. B.-N. împotriva sentinţei civile nr. 925 din 6 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosar nr(...), privind şi pe intimata pârâtă E. ASIGURĂRI SA B, având ca obiect litigiu de muncă- contestaţie deciziei de concediere.

N. dezbaterilor s-a consemnat în încheierea şedinţei publice din data de 26 octombrie 2009, când s-a amânat pronunţarea, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr. 925 din 6 aprilie 2009 pronunţată în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i C l u j s-a respins contestaţia formulată şi precizată de către contestatoarea P. B. N. în contradictoriu cu intimata E. ASIGURĂRI S.A. având ca obiect un litigiu de muncă.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, prin Decizia nr. 908/07.08.2008 reclamantei i s-a desfăcut contractul individual de muncă în conformitate cu prevederile art. 65 din Codul muncii (f.7-8).

La termenul din data de 29.01.2009 pârâta a depus la dosarul cauzei înscrisurile si actele care au stat la baza hotărârii Consiliului de Supraveghere, iar la termenul din data de 05.03.2009 părţile au solicitat amânarea judecării cauzei pentru încheierea unei tranzacţii (f.172-173).

Din organigrama existentă la dosarul cauzei, din statul de funcţiuni si din celelalte documente privind măsurile luate pentru executarea hotărârii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28.03.2008 rezultă că reorganizarea Direcţiei juridice din cadrul Sucursalei C a fost efectivă deoarece urma să se înfiinţeze un singur serviciu juridic la nivelul întregii societăţi cuprinzând un total de 16 posturi angajate (f.53-170).

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. 1 din Codul muncii aşa cum a fost modificat prin OUG nr.55 din 30.08.2006 contractul de muncă individual al unui salariat poate înceta ca urmare a desfiinţării locului de muncă ocupat de către salariat datorită dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau ale reorganizării activităţii.

Acest motiv de încetare nu ţine de persoana salariatului şi el vizează în concret postul sau posturile salariatului ori salariaţilor ce urmează a fi concediaţi.

Reorganizarea activităţii unei societăţi excede noţiunii de reorganizarea persoanei juridice şi priveşte structura sa internă, compunerea secţiilor şi compartimentelor în scopul îmbunătăţirii activităţii, reducerii costurilor materiale şi implementarea tehnologiilor avansate pentru obţinerea unor rezultate profitabile.

Această formă de concediere poate fi individuală sau colectivă, singura condiţie de legalitate impusă fiind aceea că desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Desfiinţarea locului de muncă este efectivă atunci când nu se mai regăseşte în organigrama acesteia ori în statul de funcţii. Ea este reală când este impusă fie de dificultăţile economice, fie de transformări tehnologice ori de reorganizarea activităţii şi se bazează pe studii şi prognoze întocmite în funcţie de progresele economice şi tehnologice în domeniu, studiul pieţelor de desfacere şi posibilitatea accesării resurselor financiare.

In situaţia în care disponibilizările de personal nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă. în situaţia în care nu li se pot oferi aceste locuri de muncă ori atunci când aceştia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare profesională, conducerea unităţii le va comunica acestora în scris în termenul de preaviz.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta P. B.-N. solicitând admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii contestaţiei formulată de recurentă împotriva deciziei de concediere nr. 908/7 august 2008 emisă de intimata SC E. ASIGURĂRI SA.

În dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanta a arătat că instanţa de fond a interpretat în mod eronat actul dedus judecăţii şi dovezile administrate şi a omis a se pronunţa asupra unor motive de nulitate a deciziei de concediere, respectiv nu s-au respectat normele imperative referitoare la concedierea colectivă, la emiterea deciziei de concediere în perioada negocierilor contractului colectiv de muncă la nivel de nulitate şi la lipsa menţiunilor obligatorii din aceeaşi decizie.

Intimata SC E. ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE H. SA prin întâmpinarea depusă la data de 8 septembrie 2009 solicită respingerea recursului formulat în cauză ca nefondat cu menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică (f.11-14).

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi a actelor ataşate la dosar, Curtea de apel constată următoarele:

Instanţa de fond investită cu soluţionarea acţiunii având ca obiect constatarea nulităţii deciziei de încetarea contractului individual de muncă, de obligarea la plata despăgubirilor materiale şi a daunelor morale s-a limitat a constata că a fost vorba de o concediere reală şi că au fost respectate prevederile art. 65 şi următoarele şi art. 76 şi următoarele din Codul muncii la data desfacerii contractului individual de muncă, fără a se pronunţa asupra tuturor motivelor de nulitate invocate de către reclamantă prin cererea de chemare în judecată.

Astfel, reclamanta a criticat decizia de încetare a contractului de muncă atât prin prisma necomunicării intenţiei de concediere colectivă, a lipsei unor menţiuni obligatorii din această decizie şi a emiterii ei în perioada negocierii contractului colectiv de muncă cu sindicatul, iar prin petitele obiect al precizării de acţiune (f. 48 dosar fond) a solicitat în plus modificarea temeiul de drept al concedierii şi precizarea criteriului de selecţie la concediere însă, tribunalul nu a analizat soluţia adoptată cu privire la fiecare capăt de cerere, pronunţând o hotărâre nelegală.

Cu toate că instanţa de fond a respins în întregime acţiunea aceasta nu a motivat deloc soluţia adoptată în privinţa tuturor motivelor de nulitate invocate şi nici în privinţa cererilor obiect al precizării de acţiune, iar procedând astfel a încălcat obligaţia stabilită prin art. 261 pct 5 Cod procedură civilă, aceea de a demonstra în scris de ce s-a oprit la soluţia dată, pentru ce a respins pretenţiile părţii, obligaţie esenţială a cărei încălcare este sancţionată cu nulitatea hotărârii conform art. 105 alin 2 Cod procedură civilă.

De asemenea, în cauză existând indiciile unei concedieri colective, instanţa de fond trebuie să analizeze susţinerile reclamantei în acest sens prin raportare la prevederile art. 68 alin. 1 şi 2 din Codul muncii.

Nemotivarea hotărârii în privinţa aspectelor mai sus învederate împiedică exercitarea controlului judiciar, punând instanţa de recurs în imposibilitatea de a putea analiza justeţea soluţiei adoptate în întregul său, astfel încât prin aceasta reclamanta-recurentă a suferit o vătămare care nu se poate înlătura decât prin anularea actului.

Nemotivarea hotărârii pronunţate în privinţa tuturor capetelor de cerere soluţionate echivalează cu necercetarea fondului cauzei, considerent în baza căruia Curtea făcând aplicarea dispoziţiilor art.312 alin 5 Cod procedură civilă raportat la art. 304 pct 7 Cod procedură civilă admite recursul declarat, casează în întregime hotărârea atacată şi trimite cauza spre rejudecare instanţei de fond.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de reclamanta P. B.-N. împotriva sentinţei civile nr. 925 din 6 aprilie 2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o casează şi trimite cauza aceleiaşi instanţe pentru o nouă judecată.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 28 oct. 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...)-(...) (...) (...) N.

 

 

 

GREFIER

(...) E.

 

 

 

 

 

 

Red.S.B./M.N.

5 ex./13.11.2009

Jud.fond.-F. E.

Toate spetele


Sus ↑