• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 10407 din data 2008-12-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR NR(...)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 10407

 

Şedinţa publică de la 03 E. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de contestatoarea N. (...), împotriva sentinţei civile nr.4363/25.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă (...) T. SRL, având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru intimata pârâtă depunând împuternicirea avocaţială şi ordin de plată reprezentând onorariu avocat, avocat N. O., lipsind recurenta contestatoare.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, avocat N. O. depune la dosar două decizii AGA.

]nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi acordă cuvântul părţii prezente.

Avocat N. O., solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală, instanţa de fond reţinând corect că au fost respectate prevederile art.66 alin.2 din Codul muncii, desfiinţarea locului de muncă fiind efectivă şi reală, prin încetarea activităţii a două unităţi producătoare, conform celor două decizii AGA depuse la dosar, societatea a rămas fără obiect de activitate, controlul de calitate urmând a se face de producător, în Italia.

Solicită cheltuieli de judecată.

Depune concluzii scrise.

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă :

Prin contestaţia înregistrată pe rolul instanţei la data de 29 februarie 2008, contestatoarea N. (...) a solicita instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să anuleze decizia de concediere nr. 1 din 11.02.2008 emisă de intimata (...) „T.” SRL C şi să dispună reintegrarea sa pe postul deţinut anterior emiterii deciziei contestaţie, cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale de la data emiterii deciziei şi până la reintegrarea efectivă.

În motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că, decizia de concediere emisă de intimată este netemeinică şi nelegală, fiind emisă în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, având ca temei desfiinţarea locului de muncă ca urmare a reorganizării activităţii.

Contestatoarea a mai arătat că reorganizarea activităţii unei societăţi comerciale se hotărăşte de organele decizionale şi nu trebuie să aibă ca obiectiv desfiinţarea unor posturi, iar decizia de concediere este emisă în baza art. 65 şi 66 din Codul muncii, fără să se facă referire la art. 67 privitor la plata compensaţiilor băneşti acordate în cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, compensaţii menţionate şi în art. 87 din Contractul colectiv de muncă la nivelul naţional pe anul 2007.

La data de 21.03.2008 a formulat întâmpinare intimata (...) „T.” SRL C, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr.4363 din 25 iunie 2008, T r i b u n a l u l D o l j a respins contestaţia.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Decizia de concediere a fost emisă de intimată cu respectarea prevederilor legale, respectiv prevederile art. 65 alin. 1 din Codul muncii, concedierea fiind determinată de motive care nu ţin de persoana salariatului, ci de desfiinţarea locului de muncă, ocupat de salariat ca urmare a reorganizării activităţii societăţii, în vederea eficienţei producţiei.

S-au respectat şi dispoziţiile art. 66 alin. 2 di Codul muncii în sensul că, desfiinţarea locului de muncă a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă, postul fiind eliminat din structura funcţional organizatorică a angajatorului, fapt ce rezultă din statul de funcţii şi organigramă, precum şi din adresa nr. 1741/2007 a partenerului extern (...) T. T. din care rezultă că începînd cu luna ianuarie 2008, operaţiunea de control de calitate pe care o realiza producătorul realizîndu-se la destinaţie.

În acest context, desfiinţarea postului a fost efectivă, avînd un caracter definitiv cu privire la solicitarea contestatorului privind plăţile compensatorii prevăzute de art. 78 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anul 2007, acestea se acordă obligatoriu numai în cazul concedierilor colective, iar concedierea contestatoarei a fost individuală.

Contestatoarea N. (...) a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, pe care o consideră nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond admiterea contestaţiei, reintegrarea pe postul deţinut anterior şi plata drepturilor, iar în subsidiar plata unui salariu compensator conf.art.78 din CCM la nivel naţional, pe anii 2007-2008.

Critică sentinţa pentru aprecierea greşită a instanţei că disponibilizarea sa a fost urmarea desfiinţării postului, deşi în realitate postul a fost desfiinţat pentru că a fost ea disponibilizată dar nu a avut loc o reorganizare efectivă a activităţii pentru eficientizarea societăţii.

Consideră că adresa administratorului şi organismele ulterioare desfiinţării postului au fost emise ulterior introducerii contestaţiei sale la instanţă şi intimata nu a întreprins nici una din măsurile de combatere a şomajului prin redistribuirea salariaţilor pe alt post sau recalificarea, aşa cum sunt impuse de art.80 alin.2 CCM, la nivel naţional.

Intimata (...) T. SRL au formulat întâmpinare, dar prin concluziile scrise a solicitat motivat respingerea recursului, susţinând că în prezent nici nu mai desfăşoară activitate.

Analizând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate şi probele administrate, Curtea apreciază că nu sunt motive de casare sau modificare prev.de art.304 c.pr.civ.

Sunt neîntemeiate criticile privind reţinerea greşită a instanţei de fond că a avut loc o reorganizare efectivă a activităţii intimatei, întrucât s-a făcut dovada cu adresa nr.1741/2007emisă de societatea, a calităţii de asociat unic la intimată, (...) T. (...) Italia prin care încunoştinţează partenerul (...) T. SRL C, că activitatea de control tehnic de specialitate, ce se desfăşoară la intimată nu se va mai desfăşura în cadrul său, ci la primirea produselor la destinaţie, astfel că postul contestatoarei nu se mai justifică.

Urmare a acestei măsuri de reorganizare a activităţii intimatei, postul contestatoarei nu a mai fost prevăzut în organigramă, deci au fost corect aplicate prev.art.66 (2) C.M.

Referitor la critica neîndeplinirii obligaţiei de combatere a şomajului, contestatoarea nu a formulat-o la instanţa de fond pentru a fi analizată.

Cât priveşte plata salariului compensator, de asemenea, s-a constatat corect de instanţă că nu sunt aplicabile prev.art.78 din CCM la nivel naţional pe 2007, deoarece concedierea contestatoarei a fost individuală şi pentru acest caz nu sunt impuse plăţi compensatorii.

În consecinţă, Curtea apreciază neîntemeiate criticile formulate şi în baza art.312 c.pr.civ. va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de contestatoarea N. (...), împotriva sentinţei civile nr.4363/25.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă (...) T. SRL, având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

Obligă recurentul către intimat la plata sumei de 3970 lei cheltuieli de judecată.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 E. 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

 

10.01.2009

Red.jud.C.(...)

Tehn.MC/2 ex.

j.f. D.T.

D.T.

Toate spetele


Sus ↑