• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 4696 din data 2009-07-01
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA a II A CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4696

 

Şedinţa publică din data de 07 Iulie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

*******

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 01.07.2009, privind recursul declarat de reclamantul J. G, împotriva sentinţei civile nr.1857/09.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu intimata pârâtă SC D. Distribuţie SA, având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauza de faţă, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 01.07.2009, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când instanţa, în vederea deliberării, în conformitate cu prevederile art.260 C.pr.civ., a amânat pronunţarea cauzei la data de 07.07.2009.

În urma deliberării, s-a pronunţat următoarea soluţie:

 

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă.

Prin cererea înregistrată la nr(...) contestatorul J. G a formulat contestaţie împotriva deciziei nr1536/25.06.2008 emisă de pârâta SC D. Distribuţie SA S solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună admiterea contestaţiei, anularea deciziei sus-menţionate şi reintegrarea pe postul deţinut anterior cu plata drepturilor salariale cuvenite .

În motivare contestatorul a precizat că prin decizia contestată i s-a desfăcut contractul de muncă, potrivit art.65 CM oferindu-i-se posibilitatea de a opta ,până la expirarea termenului de preaviz de 20 zile ,pentru un alt post ,situat în localităţi din raza de activitate a societăţii angajatoare .

A mai susţinut contestatorul că în decizia contestată se arată că măsura dispusă a fost determinată de desfiinţarea postului de electrician ,ca urmare a intrării în vigoare a noii structuri organizatorice a societăţii ,stabilită în conformitate cu hotărârea CA nr 3/11.02.2008.S-a apreciat de contestator că decizia de concediere este nelegală având în vedere că nu se întemeiază pe motive obiective ,fiind luată în mod abuziv , cu încălcarea obligaţiei prevăzute de art 69 CM, respectiv de a furniza sindicatului toate informaţiile relevante cu privire la motivele ce au impus concedierea colectivă .A mai susţinut contestatorul că în cuprinsul deciziei de concediere nu sunt menţionate criteriile pe care angajatorul le a avut în vedere la momentul luării deciziei ,fiind astfel imposibil de analizat, în mod obiectiv motivele pentru care a fost selecţionat pentru a fi concediat, atâta timp cât niciodată nu a fost sancţionat ,nu a avut absenţe nemotivate sau vreun calificativ nesatisfăcător din partea angajatorului.

T r i b u n a l u l O l t, prin sentinţa nr. 1857 din 09 decembrie 2008 a respins contestaţia formulată de reclamantul J. G în contradictoriu cu pârâta SC D. DISTRIBUŢIE SA C.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petentul a fost salariatul pârâtei pe postul de electrician în cadrul Centrului Zonal S, iar prin decizia nr1536/25.06.2008 i-a fost desfăcut contractul de muncă în temeiul art.65CM .

La baza acestei măsuri a stat Hotărârea CA nr 1/23.01.2008 prin care s-a dispus aprobarea intenţiei de implementare a planului de transformare a societăţii, plan care prevedea modificarea structurii interne a societăţii şi reducerea personalului şi Hotărârea nr 3/11.02.2008 prin care s-a dispus aprobarea structurii organizatorice a societăţii valabilă începând cu data de 01.05.2008,01.08.2008,01.09.2008 şi 01.01.2009, urmând a fi desfiinţate 232 posturi ,din care 69 posturi vacante.

Se reţine că prin Hotărârea CA nr 1/23.01.2008 ,directorul general a fost mandatat să consulte sindicatele cu privire la această intenţie.

În acest sens au avut loc întâlniri între reprezentanţii SC D. Distribuţie şi reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate V. conform proceselor verbale nr RO/10/6040/20.02.2008 şi S./6642/28.02.2008 depuse la dosar.

Din Notificarea cu privire la intenţia SC D. Distribuţie SA de a efectua concedieri colective înregistrată la sub nr S./7352/07.05.2008 către ITM Ol, AJOFM O şi Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate V. s-a reţinut că în vederea limitării numărului de salariaţi ce urmau a fi concediaţi în perioada cuprinsă între 03.03.2008 şi 31.03.2008 pârâta a pus la dispoziţia salariaţilor care urmau a fi afectaţi de măsura concedierii colective un Plan de încetare voluntară a contractelor de muncă, prin care a acordat celor care au optat pentru încetarea voluntară, un pachet compensatoriu mai atractiv decât plăţile compensatorii prevăzute de CCM. Astfel numărul salariaţilor care urmau a fi concediaţi a scăzut de la 230 la 45. Pentru Centrul Zonal S s-a prevăzut desfiinţarea a 11 posturi de electricieni.

Din analiza ştatul de funcţii de la data de 01.06.2008 şi 01.08.2008, s-a constatat că la Centrul Zonal S din 76 posturi din care 57de electricieni au mai fost menţinute în urma implementării planului de transformare a societăţii doar 14 posturi din care 12 de electricieni.

Astfel, s-a apreciat că în cauză a operat o desfiinţare efectivă a locului de muncă ocupat de contestator ,aceasta având o cauză reală şi serioasă ,respectiv transformarea societăţii. Se reţine că pentru evitare concedierii contestatorului i s-a dat posibilitatea ca până la expirarea termenului de preaviz să opteze pentru unul din cele 27 posturi însă acesta nu a optat pentru nici un post.

Susţinerea contestatorului că nu au fost respectate prevederile art 69 CM în sensul necomunicării motivelor de concediere sindicatului înainte de adoptarea lor nu a fost reţinută având în vedere procesele verbale din data de 20.02.2008 şi 28.02.2008 încheiate în urma consultărilor cu Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate V. .În ceea ce priveşte menţionarea criteriilor avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere se reţine din Notificarea înregistrată sub nr S./7352/07.05.2008 că s-au avut în vedere criteriile prevăzute de art 4.102 alin 3 lit A pct g din CCM nivel de unitate,societatea pârâtă având atributul exclusiv de selecţie a salariaţilor.

Pentru aceste considerente s-a apreciat că în cauză a avut loc o reducere efectivă a locului de muncă ocupat de petent, măsura având la bază o cauză reală şi serioasă, impusă de transformarea societăţii pârâte ,fiind îndeplinite condiţiile art.65 Cm, motiv pentru care va fi respinsă contestaţia formulată ca neîntemeiată.

Contestatorul J. G a formulat recurs împotriva sentinţei nr. 1857/2008 a T r i b u n a l u l u i O l t, pe care o consideră netemeinică şi nelegală, solicitând modificarea sentinţei şi pe fond admiterea contestaţiei.

Contestatorul a formulat încă două recursuri cu conţinut diferit, dar şi cu date de primire la T r i b u n a l u l O l t , diferite, existând numai un plic de primire purtând ştampila cu data poştei, cusut la dosar între cele două recursuri.

Cum, însă numai primul recurs este apreciat ca fiind depus în termen, faţă de data înscrisă pe plic, cât şi faţă de data comunicării sentinţei recurate care rezultă din dovada de comunicare, fila 39, la 23.12.2008, Curtea apreciază că numai acest prim recurs este formulat în termen, conform datei poştei – 31.12.2008.

C de-al doilea recurs este depus peste terenul legal de 10 zile prevăzut de art.80 din Legea nr. 168/1999 fiind depus la 26.01.2009, iar nu poate fi considerat depus în termen luându-se în calcul data de pe plicul de trimitere prin poştă deoarece colile pe care este redactat recursul nu poartă urme de îndoire pentru a fi introduse în plic, aceste urme există numai pe primul recurs, de aceea se apreciază că numai primul recurs a fost declarat în termen.

Prin recursul formulat, în termen, contestatorul critică sentinţa pentru aprecierea greşită de către instanţa de fond a situaţiei de fapt, întrucât intimata nu a făcut dovada reducerii efective de personal, având specialitatea de electrician, deci nu a respectat criteriile de selecţie a persoanelor concediere, aşa cum el a solicitat.

Consideră că se impune ca intimata să facă dovada respectării criteriilor de selecţie a personalului concediat şi condiţiile pentru care el a fost selectat pentru concediere,. conform CCM arătând că în acest sens nun a fost făcută o evaluare a personalului.

De asemenea, precizează că el a dovedit faptul că în perioada în care a fost concediat au fost făcute noi angajări pe postul de natura celui ocupat de el.

Prin cel de-al doilea capăt de cerere a solicitat drepturile cuvenite din protocolul de concediere în cazul în care se constată că a fost o concediere legală şi nu se impune reîncadrarea sa.

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate şi probele administrate în cauză, Curtea apreciază că nu sunt motive de casare sau modificare prevăzute de art. 304 cod procedură , civilă şi va fi menţinută.

Sunt neîntemeiate criticile privind aprecierea greşită a situaţiei de fapt reţinută de instanţa de fond, intimata făcând dovada cu statele de funcţiuni înainte şi după concediere, atât la fond cât şi8 cele depuse în recurs, că la nivelul societăţii a avut loc o reducere de personal, reală şi efectivă, postul de electrician precum şi funcţia deţinută de contestator fiind diminuat.

Mai mult, chiar instanţa a reţinut corect că pentru a beneficia de o protecţie socială efectivă, contestatorului i s-a oferit un post din cele rămase disponibile , dar contestatorul l-a refuzat, oferta fiind precizată chiar prin decizia contestată.

Cât priveşte respectarea criteriilor de selecţie al personalului, acestea sunt precizate în notificarea adresată ITM O, AJOFM O şi Federaţia Naţională a Sindicatelor V. nr. S./7352/07.05.2008, intimata precizând că a respectat aceste criterii dar nou post oferit a necesitat un stadiu suplimentar de 2 luni de pregătire pe care contestatorul nu l-a acceptat, iar prin motivele contestaţiei şi cele de recurs nu indică care dintre criterii îl privesc pe el şi nu a fost respectat, ultima categorie de criterii vizând aprecierea activităţii salariaţilor de către angajator în cadrul desfăşurării raporturilor de muncă.

Nu au fost indicate nici persoanele angajate după concedierea sa.

Cât priveşte susţinerea din recurs că intimata nu i-a acordat drepturile prevăzute de Protocolul de concediere dintre patronat şi sindicate şi înscrise în CCM, se constată că această cerere este făcută după pronunţarea sentinţei prin precizările scrise depuse, fără dată de depunere, de primire şi fără semnătură, nefiind înscrisă în cererea introductivă şi nici nu a fost susţinută în faţa instanţei, astfel că va fi considerată nouă în recurs.

Pentru considerentele expuse, Curtea apreciază neîntemeiate criticile formulate şi în baza art. 312 cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de reclamantul J. G, împotriva sentinţei civile nr.1857/09.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu intimata pârâtă SC D. Distribuţie SA, având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07.07.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

Grefier,

(...) (...)

 

Red. Jud.M.C.

2 ex/IE/30.07.2009

j. fond: I.N.

I.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑