• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 925/R/2008 din data 2008-04-22
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 925/R/2008

 

Şedinţa publică din data de 24 aprilie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...) (...) - judecător

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) E.- vicepreşedinte instanţă

GREFIER : O. O.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul E. G O. împotriva sentinţei civile nr. 74 din 25.01.2008 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş pronunţată în dosar civil nr(...), privind şi pe pârâta intimată D. S. S.A. B M, având ca obiect litigiu de muncă – contestaţie împotriva deciziei de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentantul reclamantului recurent – avocat D. E. şi reprezentanta pârâtei intimate – avocat E. D. M..

Procedura de citare este realizată.

Recursul a fost declarat în termenul legal, a fost comunicat intimatei şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care

La acest termen de judecată reprezentanţii părţilor depun la dosar delegaţiile de reprezentare, reprezentanta intimatei depunând şi întâmpinare cu acte anexă, comunicând un exemplar reprezentantului recurentului şi arată că nu au de formulat cereri în probaţiune solicitând cuvântul asupra recursului.

Nefiind cereri prealabile de formulat ori excepţii de invocat, instanţa declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul cu privire la recursul formulat.

Reprezentantul recurentului solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat în scris, în principal casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare iar în subsidiar modificarea sentinţei pronunţate de prima instanţă în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată, cheltuielile de judecată urmând a fi solicitate pe cale separată.

Reprezentanta intimatei pune concluzii de respingere a recursului, cu cheltuieli de judecată conform chitanţei reprezentând onorariul avocaţial.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr.74 din 25 ian.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş, s-a respins contestaţia formulată de reclamantul E. G O., în contradictoriu cu pârâta C.N.M.P.N. S. SA B M, având ca obiect contestaţie încetare contract de muncă.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin decizia nr. 52/6.11.2007 s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantului începând cu data de 27.11.2007 în baza art. 65 al. 1 Codul muncii în urma desfiinţării postului ocupat de acesta.

Ca urmare a încetării activităţii minelor din subordinea pârâtei o parte din posturile ocupate cu personal au fost desfiinţate. Printre acestea fiind şi cel ocupat de reclamant.

La data emiterii deciziei, pârâta nu avea la cunoştinţă că reclamantul este în concediu medical, acest certificat fiind emis pe 9.11.2007. De altfel decizia nu şi-a produs efectele decât la expirarea concediilor medicale, reclamantul fiind în concediu medical până la sfârşitul anului 2007 aşa cum rezultă din certificatele medicale depuse la dosar.

Critica adusă deciziei că nu s-a respectat procedura preavizului nu a fost reţinută şi nici că decizia a fost emisă de o persoană necompetentă. Prin decizia nr. 164/8.10.2007 a directorului general al pârâtei, acesta împuterniceşte conducerea subunităţilor să treacă la încetarea raporturilor de muncă celor care li s-a desfiinţat postul.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul E. G O., solicitând casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată.

În motivele de recurs arată că decizia de concediere este nulă deoarece nu respectă procedura preavizului, deoarece de la data comunicării salariatului conform art.75 din C.muncii, 07.11.2007, până la data la care a încetat contractul de muncă, 27.11.2007, nu a trecut termenul de preaviz de 15 zile lucrătoare. În plus, art.43 alin.2 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul companiei naţionale a metalelor preţioase şi neferoase S. SA B M, prevede că în cazurile în care încetarea contractului de muncă are loc din iniţiative unităţii, aceasta este obligată să acorde un preaviz de 20 de zile lucrătoare.

Decizia de concediere a fost dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă a salariatului, deoarece la data de 06.11.2007, data emiterii deciziei precum şi la data de 07.11.2007, data de la care aceasta produce efecte, reclamantul se afla în concediu medical.

Decizia de concediere este emisă de o persoană necompetentă, deoarece contractul de muncă a fost încheiat între reclamant şi C.N.M.P.N. S. SA B M prin reprezentant legal, directorul general, iar decizia a fost emisă de şeful unităţii miniere T., persoană care nu are competenţa de a reprezenta S. SA B M.

Pârâta C.N.M.P.N-. S. SA B M, prin întâmpinarea de la f.12-14, solicită respingerea recursului ca nefondat.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamant Curtea reţine următoarele:

Aşa cum corect a reţinut şi tribunalul prin sentinţa recurată, decizia de concediere a reclamantului a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse de lege.

Astfel chiar dacă dispoziţiile art.60 alin.1 lit.a din C.muncii prevăd că nu se poate dispune concedierea pe durata incapacităţii temporare de muncă stabilită prin certificatul medical conform legii, în cazul din speţă, decizia de concediere contestată nu încalcă dispoziţiile legale arătate, măsura concedierii fiind aplicată doar la expirarea concediilor medicale, concedii pe care însă reclamantul nu le-a adus imediat la cunoştinţa conducerii pârâtei.

Nici celelalte critici aduse sentinţei nu pot fi privite cu succes, întrucât contrar susţinerilor reclamantului pârâta, chiar în decizia de concediere a şi prevăzut termenul de preaviz acordat reclamantului, termen pe care l-a respectat şi de asemenea s-a dovedit că cel care a emis decizia de concediere era împuternicit în acest sens prin decizia nr.64/8.10.2007 a Directorului general al pârâtei.

Aşa fiind, constatând că sub aspectul tuturor criticilor ce i-au fost aduse, sentinţa atacată este legală şi temeinică, faţă şi de dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantului.

În baza art.274 C.proc.civ., reclamantul va fi obligat să plătească pârâtei suma de 500 lei cheltuieli de judecată în recurs justificate cu onorarul avocaţial.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. G O. împotriva sentinţei civile nr. 74 din 25.01.2008 pronunţată în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş, pe care o menţine.

Obligă pe numitul recurent să plătească intimatei C.N.M.P.N. "S." SA suma de 1500 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 22 aprilie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...)-(...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

GREFIER,

O. O.

 

 

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./2ex.

22.05.2008

 

Toate spetele


Sus ↑