• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1446 din data 2008-06-16
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

România

Curtea de A p e l T i m i ş o a r a cod operator 2928

Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale

 

Decizia civilă nr. 1446

Şedinţa publică din 16 iunie 2008

Instanţa constituită din:
Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...) E.

Grefier: B. T.

 

Pe rol se află pronunţarea asupra recursului declarat de către pârâta recurentă SC E. SA B. H. Sucursala S T împotriva sentinţei civile nr. 283 pronunţată la 27 februarie 2008 de către Tribunalul C S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul D. B. E., având ca obiect contestaţie împotriva deciziei de concediere.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din 11 iunie 2008, mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Instanţa

 

Deliberând asupra recursului de faţă a constatat următoarele:

Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul C S la 8 noiembrie 2007 sub nr. 3298/115, reclamantul D. B. E. a chemat în judecată pe pârâta E. SA B. H. Sucursala S T solicitând instanţei ca, prin hotărârea judecătorească pe care o va pronunţa, să anuleze decizia de concediere nr. 881/11 octombrie 2007 emisă de pârâtă şi să dispună reîncadrarea lui în aceeaşi funcţie şi cu acelaşi salariu; să oblige pârâta să-i plătească salariul pe care l-a realizat de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă; cu cheltuieli de judecată.

In motivarea acţiunii arată că este angajatul pârâtei în calitate de inginer minier, dar că a lucrat efectiv ca şi cantaragiu la cântarul unde se cântăreau camioanele cu materiale de construcţie, începând cu 18 octombrie 2006; că această încadrare este menţinută şi prin contractul de muncă încheiat la 15 februarie 2007.

Mai arată că prin decizia contestată pârâta i-a încetat contractul individual de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. 1 Codul muncii fără să motiveze de ce îi încetează contractul de muncă; că în realitate nu a avut loc nici o reorganizare şi că pe locul lui a fost angajată o altă persoană; că şi-a îndeplinit toate sarcinile din fişa postului şi a lucrat peste orele de program fără să fie plătit.

In drept invocă dispoziţiile art. 65 alin. 1 şi 2 Codul muncii.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Arată că funcţia pe care o deţinea reclamantul în cadrul societăţii până în momentul concedierii este de inginer minier; că în baza art. 65 alin. 1 Codul muncii, concedierea reclamantului s-a dispus datorită faptului că în organigrama societăţii funcţia de inginer minier nu este prevăzută şi nefiind necesar s-a recurs la această soluţie; că fiind o societate de construcţii de drumuri în perioada de iarnă îşi încetează activitatea total sau parţial, motiv pentru care până în luna decembrie numărul personalului angajat s-a redus la J.

Mai arată că orele suplimentare au fost plătite, fapt constatat şi de inspectorii de muncă cu ocazia controlului efectuat în urma reclamaţiei făcute de reclamant.

Prin sentinţa civilă nr. 283 pronunţată la 27 februarie 2008, instanţa a admis acţiunea reclamantului, a dispus anularea deciziei de concediere nr. 881/11.10.2007 emisă de către pârâta şi reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior concedierii şi a obligat pârâta să-i plătească reclamantului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta în perioada de la concediere şi până la reintegrarea efectivă.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin decizia de concediere nr. 881/11 octombrie 2007, pârâta a dispus încetarea contractului de muncă al reclamantului începând cu 1 octombrie 2007, motivul constituindu-l dificultăţile economice prin care trece societatea.

A mai reţinut că deşi sarcina probei îi revenea, pârâta nu a depus la dosarul cauzei organigrama şi statul de funcţii anterioare şi ulterioare concedierii reclamantului din care să rezulte că desfiinţarea locului de muncă ocupat de către reclamant a fost efectivă, respectiv ca postul său a fost suprimat din structura organizatorică a societăţii şi nu se mai regăseşte în organigramă ori statul de funcţii ale acesteia ; că pârâta nu a dovedit ca desfiinţarea locului de muncă ocupat de reclamant a avut o cauză reală şi serioasă.

In drept a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 65 Codul muncii, art. 78 Codul muncii, art. 274 cod procedură civilă.

In termen legal, împotriva sentinţei civile menţionate mai sus, a declarat recurs pârâta E. SA B. H. Sucursala S T, recurs înregistrat la Curtea de A p e l T i m i ş o a r a sub nr(...).

Solicită modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii contestaţiei ca neîntemeiată.

Recursul nu este motivat în drept.

Arată că i s-a desfăcut reclamantului contractul individual de muncă în temeiul art. 65 alin. 1 Codul muncii; că funcţia pe care o deţinea reclamantul în cadrul societăţii până în momentul concedierii este de inginer minier şi că în cazul în care ar fi desfăşurat şi o altă activitate trebuia încheiat un act adiţional de schimbare a funcţiei cu acordul reclamantului.

Mai arată că reclamantul a fost concediat în temeiul art. 65 alin. 1 Codul muncii, motivat de faptul că în organigrama societăţii, funcţia de inginer minier nu este prevăzută şi că nefiind necesar s-a recurs la această soluţie; că fiind o societate de construcţii de drumuri în perioada de iarnă îşi încetează activitatea total sau parţial, motiv pentru care până în luna decembrie numărul personalului angajat s-a redus la J; că reclamantului i-au fost plătite orele suplimentare.

Prin întâmpinare, reclamantul intimat a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Arată că pârâta nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor impuse de art. 65 alin. 1 Codul muncii şi că imediat după concedierea lui, pârâta a angajat o altă persoană pe postul lui, care îndeplineşte aceleaşi activităţi pe care le-a îndeplinit el.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, a dispoziţiilor art. 3041 cod procedură civilă, instanţa a apreciat recursul neîntemeiat, urmând a-l respinge cu următoarea motivare:

Pârâta susţine că măsura concedierii reclamantului a fost dispusă ca urmare a desfiinţării postului ocupat de acesta ca urmare a dificultăţilor economice în care se află societatea şi că acest post nu este necesar.

Art. 65 alin. 2 Codul muncii impune drept condiţie de legalitate ca desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală sau serioasă.

Desfiinţarea este efectivă, atunci când locul de muncă este suprimat din structura angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acesteia ori în statul de funcţii.

Deşi îi revenea sarcina probei, pârâta nu a făcut nici o dovadă în acest sens, nici în faţa instanţei de fond, nici în a celei de recurs, aceasta nedepunând la dosar hotărârea organului de conducere de desfiinţare a postului ocupat de reclamant şi organigrama dinainte şi de după desfacerea contractului de muncă pentru a se verifica dacă postul ocupat de reclamant a fost suprimat sau nu din structura organizatorică.

Pârâta nu a depus la dosar nici o dovada din care să rezulte reducerea volumului de activitate, a încetării totale sau parţiale a activităţii care să justifice caracterul real al cauzei, acest caracter neputând fi presupus, ci trebuie dovedit.

Faţă de cele de mai sus, nefiind îndeplinite cerinţele impuse de art. 65 alin. 2 Codul muncii, în mod corect prima instanţă a dispus anularea deciziei de concediere cu toate consecinţele care decurs din aceasta.

Aşa fiind, în baza art. 312 alin. 1 cod procedură civilă va respinge recursul declarat de către pârâtă ca neîntemeiat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de către pârâta recurentă SC E. SA B. H. Sucursala S T împotriva sentinţei civile nr. 283 pronunţată la 27 februarie 2008 de către Tribunalul C S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul D. B. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, 16 iunie 2008.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

G. E. J. K. N. B. E.

 

 

 

 

Grefier,

B. T.

 

 

 

 

 

Red. MB/dact. MB

2 ex.

30.07.2008

Primă instanţă:

E. E., S. D. – Tribunalul C S

Toate spetele


Sus ↑